Elva overkliga sanningar

Elva
overkliga
sanningar
NetClean-rapporten 2015
– En sammanställning om barnpornografibrott*
baserad på enkätsvar från 368 poliser i 28 länder.
Förord.
* I dagligt tal säger de flesta barnpornografi. Men den korrekta termen är egentligen
dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Ordet barnpornografi för tankarna till
vuxenpornografin och de två har ingenting med varandra att göra. Det här handlar
om bilder och filmer som visar sexuella övergrepp på barn och borde kallas för vad
de är. Samtidigt används termen barnpornografibrott av polisen och inom juridiken.
Därför kommer termen barnpornografibrott användas även i den här rapporten.
Jag önskar att innehållet i den här rapporten var helt annorlunda. Att den
handlade om att antalet fall av dokumenterade sexuella övergrepp på barn
minskade. För tillfället är det tyvärr dystra tongångar vi får ta del av. Fallen
blir fler och grövre och barnen som utsätts blir yngre.
Underlaget till den här rapporten kommer från de poliser som dagligen utreder
övergreppsbilder på barn. I mina ögon de riktiga hjältarna, de som med en outtröttlig
drivkraft tar sig igenom bilder och filmer som innehåller sådant som vi ”vanliga”
människor aldrig i vår vildaste fantasi tror ska existera. När jag får möjlighet
brukar jag fråga dem hur de orkar. De har alltid samma svar: på varje bild finns
det ett barn som behöver räddas. Flera av dessa barn har polisen tvingats följa
genom deras uppväxt, via nya övergrepp som har dokumenteras under flera år.
Men i det mörka finns hopp. Fler och fler inser att det finns saker att göra för
att hitta förövarna och stoppa förgreningarna av deras nätverk. Tekniken som
å ena sidan gör det lättare att sprida materialet ger oss också möjligheter att
hitta och stoppa det.
Låt oss hoppas att vi tillsammans kan vända trenderna som du kan läsa
om på de följande sidorna. Att poliserna som uttalar sig i NetClean-rapporten
nästa år ser positivt på utvecklingen, och att en ökande andel barn räddas
från sexuella övergrepp.
Fredrik Frejme
Director, Head of NetClean
NetClean-rapporten baseras på en anonym
enkätundersökning, som ger en övergripande bild
av globala tendenser inom barnpornografibrott.
Syftet är att skapa en bredare kännedom
med det långsiktiga målet att minska antalet
sexuella övergrepp på barn. För att skapa en
bättre och djupare förståelse för resultatet av
undersökningen har vi också genomfört intervjuer
med ett antal framstående experter inom
respektive område. Dessa har utifrån sin kunskap
och erfarenhet fått kommentera resultatet av
undersökningen. I denna sammanställning
medverkade 368 poliser från följande 28 länder:
Argentina, Australien, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Chile, Cypern,
Estland, Finland, Frankrike, Holland, Irland, Italien, Kanada, Kroatien,
Liechtenstein, Malaysia, Norge, Nya Zeeland, Portugal, Rumänien, Schweiz,
Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Ungern, USA och Österrike.
11 sanningar om
barnpornografibrott
#1
#7
och de enskilda fallen innehåller
på såväl arbetsdatorer som
mer material än tidigare.
offentliga datorer.
#2
#8
någonsin är i omlopp.
även beslutsfattare, är inte med-
Antalet barnpornografibrott ökar
Mer övergreppsmaterial än
#3
Materialet blir grövre och innehåller bilder på allt yngre barn.
#4
Övergreppsmaterial hittas
Allmänheten, och i många fall
vetna om vidden av problemet
med övergreppsmaterial.
#9
Utredarna anser att påföljden
för barnpornografibrott är
Mobiltelefoner och filmer blir
för mild och att lagarna inte
allt vanligare i utredningarna.
är anpassade för att hantera
#5
Allt mer material sprids via
sociala medier och produceras
av barnen själva.
#6
Anonymiseringstekniker
är en avgörande utmaning
brottsligheten på rätt sätt.
#10
Många utredare har inte tid
att prioritera arbetet med att
identifiera offer.
#11
Många utredare har inte tid
när det gäller att identifiera
att prioritera arbetet med att
förövarna som har producerat
identifiera förövare.
övergreppsmaterialet.
Sanning #1
Antalet
barnpornografibrott
ökar och de enskilda
fallen innehåller mer
material än tidigare.
Sanning #1
97 %
av poliserna i undersökningen
uppger att deras arbetssituation
har blivit mer krävande under
det senaste året.
80 % av poliserna anger att
orsaken är att de hanterar fler
fall och mer material per fall.
Sanning #1
Jon Rouse
Detective Inspector
Jon Rouse är chef för Task Force Argos vid Queensland Police i Australien,
en specialistenhet med fokus på sexualbrottslingar som begår övergrepp på barn.
Min enhet har arresterat fler förövare det
i nätverken med personer med sexuellt
senaste året (juli 2014 – juni 2015) än något
intresse för barn. Men en stor del handlar
annat år de senaste femton åren. När jag,
också om att polisen har blivit bättre och
för femton år sedan, började arbeta med
mer effektiva i sitt arbete med att identifiera
barnpornografibrott hanterade vi megabyte,
sexuellt övergreppsmaterial och förövare,
idag handlar det om terabyte. Under samma
att det internationella samarbetet polis-
tidsperiod har vi haft ungefär lika stor
myndigheter emellan har blivit bättre och
personalstyrka, så arbetsbelastningen har
att företag har börjat agera i frågan.
definitivt ökat. Flera faktorer påverkar
Exempelvis får vi via NCMEC (National
ökningen av arbetsbelastningen och
Center for Missing and Exploited Children)
antalet fall. En orsak är den ökande
in ett enormt antal fall genom själv-
populationen och ökat antal internet-
rapportering från Facebook, Twitter, KIK
användare världen över. Fler barn producerar
och andra sociala medie-plattformar där
också material själva och mer material
de hittat övergreppsmaterial i sina nätverk.
produceras utifrån ökad efterfrågan
Sanning #2
Mer övergreppsmaterial
än någonsin är i omlopp.
81 % av poliserna säger
att mängden bilder och
filmer som visar sexuella
övergrepp på barn har
ökat de senaste tre åren.
Sanning #2
”Antalet fall har dubblerats
”Jag har sett både en ökad
och datalagringskapaciteten
nyproduktion av material
har tredubblats.”
och fler kopior av vad som
börjar bli välkända serier
av övergreppsbilder.”
”Antalet fall har ökat kraftigt och mängden data som
måste hanteras i varje fall
”Generellt sett blir
har närmast dubblerats.”
bildsamlingarna större
och kanalerna för att
sprida dem fler.”
Sanning #2
Cecilia Wallin-Carlsson
Polisen, Nationella Operativa Avdelningen NOA, f.d.
Rikskriminalpolisen, gruppen Sexuella övergrepp mot barn.
Från 1 oktober 2015 ingår gruppen i Nationellt IT-brottscentrum.
Bilden av ökat antal fall, ökad mängd
För att få tillgång till andras nya över-
material och en mer ansträngd situation
grepp måste man ofta dela med sig av
för polisen stämmer även i Sverige.
egna, och det driver fram ännu fler
Utöver det finns dessutom ett oerhört
övergrepp. Den tekniska utvecklingen
stort mörkertal med fall som aldrig
där man alltid har med sig mobil och
kommer till vår kännedom. Fler personer
lätt kan spela in material har sannolikt
som själva begår övergrepp är också en
också bidragit till detta.
del av den här utvecklingen.
Sanning #3
Materialet blir grövre
och innehåller bilder på
allt yngre barn.
43 %
av poliserna säger att
våldet mot barnen i bilderna
och filmerna har blivit grövre
de senaste tre åren. Endast 1 %
säger att bilderna har blivit
mindre våldsamma. Dessutom
visar undersökningen att
offren blir allt yngre.
Sanning #3
”Jag ser mer och mer
material som involverar
mycket små barn.”
”Barnen blir allt
yngre och övergreppen
allt grövre.”
”Jag stöter på
mer material från
”hands-on”-förövare
som skapar egna
bilder och filmer”
Sanning #3
Hanna Harnesk
Kriminalvården, Leg. Psykolog Anstalten Skogome och
handläggare vid Huvudkontoret, Enheten för utveckling
av verksamhetsinnehåll i frivården, Region Väst.
Polisen beskriver att materialet blir allt
kan vara ett sätt att få sexuell tillfredställelse
grövre. Hos en enskild förövare kan det
fritt från en relation. Det finns också en
handla om en ”avtrubbningsprocess” där
ständig efterfrågan av nytt material, och det
innehållet tenderar att successivt bli mer
kan också finnas en vinstdrivande aspekt.
extremt och förövaren alltmer tolerant
En del personer som sprider övergrepps-
till olika bilder eller filmer. På samma sätt är
material på barn till andra kan även beskriva
det få förövare som börjar med att titta på
en tillfredställelse i att tillgodose andras
barnpornografi. Istället är det inte ovanligt
behov och sexuella preferenser. I nät-
att förövare börjar med att konsumera
verket och genom sin handling blir
vuxenpornografi, som så småningom
individen viktig och får en position.
övergår till att även inkludera övergrepps-
material på barn. Inte sällan finns det en
handlingen är såklart oerhört betydelse-
stark tvångsmässighet kopplad till konsum-
fullt för de barn som utsätts, men också för
tionen av barnpornografiskt material.
samhällets möjlighet att lagföra och sätta
in insatser i syfte att reducera risken för
De här personerna ser barnet som ett
Att avslöja och uppmärksamma
objekt, och tänker inte på barnet som ett
nya brott. Att möta förövaren med empati,
verkligt barn med känslor och ett lidande.
trots hans gärning, är högst angeläget
Att objektifiera barnet är ett sätt att
för möjligheten och mottagligheten till
möjliggöra exploateringen för förövaren.
behandling längre fram.
Drivkrafterna kan vara flera. Psykologiska
drivkrafter är exempelvis sexuell avvikelse
”Efterfrågan är det största problemet,
och sexuell upptagenhet, känslomässig
som hela tiden kräver tillgång på
ensamhet eller andra svårigheter i nära
barn. Konsekvensen är att barnet blir
relationer. Att söka tillfredsställelse på nätet
en handelsvara”.
Sanning #3
Cecilia Wallin-Carlsson
Polisen, Nationella Operativa Avdelningen NOA, f.d.
Rikskriminalpolisen, gruppen Sexuella övergrepp mot barn.
Från 1 oktober 2015 ingår gruppen i Nationellt IT-brottscentrum.
I utredningarna ser vi fortfarande kopior
material med andra eller nya former av
av samma, kända material, men det är
övergrepp. I många förhör berättar den
också allt mer nyproducerat och grövre
misstänkta att de en gång startade med
material, ofta med allt yngre barn.
att titta på nakenbilder, men att det med
Det skulle kunna vara så att de här
tiden inte räckte, utan de började söka sig
personerna inte längre triggas av det
till allt grövre bilder och filmer. Och det är
kända materialet, utan de vill ha nytt
efterfrågan som styr utbudet.
Sanning #4
Mobiltelefoner och
filmer blir allt vanligare
i utredningarna.
Ett stort antal poliser
i undersökningen lyfter
i kommentarerna själva
fram att mobiltelefoner och
rörligt bild- och ljudmaterial
blir allt vanligare.
Sanning #4
”Mobiltelefoner ingår
i en mycket stor del av
utredningsarbetet.”
”Vi hittar fler filmklipp
och de innehåller allt
yngre barn. Andelen
rörliga bilder ökar jämfört
med andelen foton.”
”Andelen beslagentagen
film ökar definitivt.”
”Jag ser mer videofiler.
Mer grovt tillvägagångssätt
i form av våld mot små barn.”
Sanning #4
Jon Rouse
Detective Inspector
Jon Rouse är chef för Task Force Argos vid Queensland Police i Australien,
en specialistenhet med fokus på sexualbrottslingar som begår övergrepp på barn.
Teknikutvecklingen det senaste decenniet
till mycket mer egenproducerat material.
har blivit en av våra allra största utmaningar.
Föräldrar har också allt svårare att
För femton år sedan var datorer
vara delaktiga i sina barns användning
stationära. Idag är de flesta enheter
av internet.
mobila och så gott som alla mobil-
telefoner har en kamera. Förövare kan
utmaning eftersom det återkommande är
filma utan att människor runt omkring
svårt att få ut information, såsom IP-data,
märker det och små kameror kan lätt
från internetleverantörerna (ISP).
gömmas för att filma barn, vilket har lett
Mobiltelefoner innebär också en stor
”Idag är de flesta enheter mobila och så gott
som alla mobiltelefoner har en kamera. Förövare
kan filma utan att människor runt omkring
märker det och små kameror kan lätt gömmas
för att filma barn, vilket har lett till mycket mer
egenproducerat material.”
Jon Rouse
Detective Inspector
Sanning #5
Allt mer material
sprids via sociala medier
och produceras av
barnen själva.
Ett stort antal poliser
i undersökningen lyfter
i kommentarerna själva fram
att allt mer material sprids
via sociala medier och
produceras av barnen själva.
Sanning #5
”De flesta nyproducerade
” Vi ser en stor ökning av
bilderna och filmerna
material som är ett resultat
som vi får in har skapats
av grooming. Och som
via sociala medier som
sprids via WhatsApp,
Stickcam, Omegle,
Omegle, SnapChat och
Oovoo med flera. Man
andra sociala nätverk.”
använder helt enkelt
deras videotjänster för
att skapa filmklipp.”
”Den ökande användningen av webbaserade
snabbmeddelandetjänster
”Många fler själv-
så som KIK, SnapChat,
producerade videos
Tango etcetera har
(från exempelvis
ökat spridningen av
Skype-chattar).”
övergreppsmaterial.”
Sanning #5
Christian Berg
Vd och grundare av NetClean.
Att vuxna med sexuellt intresse för barn
rummet, nu har många barn en egen
närmar sig barn via sociala medier är inget
telefon som de kan ta med sig in
nytt. Finns plattformarna så kommer de att
i sovrummet.
användas även till det här. Det som har
förändrats de senaste åren är mängden
att skicka bilder normaliseras hos unga,
sociala plattformar och hur enkelt, snabbt
som inte ser faran i att skicka en bild på sig
och ”privat” det har blivit att dela med sig
själv. Många är inte medvetna om risken
av bilder och filmer via mobiltelefoner och
för utpressning, som kan leda till att de här
läsplattor. Tidigare stod kanske familjens
unga människorna till slut begår övergrepp
gemensamma dator i köket eller vardags-
på sig själva.
Det är också sannolikt att beteendet
Sanning #6
Anonymiseringstekniker
är en avgörande utmaning
när det gäller att identifiera
förövarna som har producerat
övergreppsmaterialet.
Sanning #6
63 %
av poliserna uppger att
anonymiseringstekniker som
TOR och Darknet är en
av de största utmaningarna
för att kunna identifiera
och gripa förövare.
Sanning #6
Christian Berg
Vd och grundare av NetClean
TOR och andra anonymiseringstekniker
kan användas även för kriminella ändamål,
fyller ett otroligt viktigt samhällssyfte
så som spridning av övergreppsmaterial
i hela världen. I många länder är det helt
på barn. Den här användningen är någon-
nödvändigt för att kunna komma åt fri
ting som kommer att fortsätta att öka.
information. Och i takt med att stater världen
Anonymiseringstjänsterna gör det därför
över ökar sin övervakning av internet, ökar
allt viktigare för polisen att arbeta på
också behovet för människor att kunna vara
andra sätt för att spåra ursprunget
anonyma för sina regeringar. Samtidigt
till materialet, exempelvis genom att
betyder det naturligtvis att samma tjänster
analysera själva bilderna.
Sanning #7
Övergreppsmaterial
hittas på såväl arbetsdatorer
som offentliga datorer.
Sanning #7
76 % av poliserna
uppger att de under förra
året arbetade med fall som
involverade övergreppsmaterial på arbetsdatorer
inom den privata sektorn.
58 % av poliserna uppger
att de under förra året arbetade
med fall som involverade
övergreppsmaterial på datorer
inom den offentliga sektorn.
Sanning #7
Hanna Harnesk
Kriminalvården, Leg. Psykolog Anstalten Skogome och
handläggare vid Huvudkontoret, Enheten för utveckling
av verksamhetsinnehåll i frivården, Region Väst.
Många personer som tittar på barnporno-
och samtidigt distansera sig från själva
grafi har ett beteende där de maniskt
brottet. Att titta på barnpornografi blir ett
samlar och katalogiserar materialet, mer än
beroende som de här personerna inte kan
de någonsin kan hinna titta på. Det handlar
hantera, och därför kan de heller inte hålla
om att försöka strukturera ett inre kaos
sig ifrån det på arbetstid.
Sanning #7
Christian Berg
Vd och grundare av NetClean
Att människor använder sin arbetsdator för
och man är den enda person som hanterar
att titta på övergreppsmaterial är mycket
den. Det gör paradoxalt nog att den känns
vanligare än man skulle kunna tro. Så mycket
tryggare att använda.
som en till två personer på tusen tittar på
barnpornografiskt material på arbetstid.
sätt, men när de här personerna väl ska
Vid första anblicken kan det verka
titta på bilderna eller filmerna, är det ofta
märkligt att människor faktiskt gör det här
enkelt att göra det på arbetsdatorn via ett
på sitt arbete. Men en viktig förklaring är
USB-minne. Den bilden bekräftas av att
att arbetsdatorn ofta är den enda riktigt
den stora merparten av alla larm som våra
privata dator som man har. Man delar den
kunder får in, kommer via just USB-minnen.
inte med fru eller barn, den är ofta bärbar
Materialet kanske laddas ner på annat
”Vid första anblicken kan det verka märkligt
att människor faktiskt gör det här på sitt arbete.
Men en viktig förklaring är att arbetsdatorn
ofta är den enda riktigt privata dator som
man har. Man delar den inte med fru eller barn,
den är ofta bärbar och man är den enda
person som hanterar den”
Christian Berg
Vd och grundare av NetClean
Sanning #8
Allmänheten, och i många
fall även beslutsfattare,
är inte medvetna om
vidden av problemet med
övergreppsmaterial.
83 %
av poliserna upplever att
allmänheten, och i många fall
även beslutsfattare, är omedvetna
om vidden av problemet.
Sanning #8
”Jag tror att människor
har en tendens att tänka
att det här inte händer
i deras närområde.”
”Jag tror inte
att allmänheten har
någon som helst aning
om omfattningen
och innehållet. ”
”Endast ett fåtal fall hamnar
i media. Och eftersom
den här sortens material blir
så lättillgängligt via internet,
blir det enklare både att hitta
det och ladda ner det.”
Sanning #8
Cecilia Wallin-Carlsson
Polisen, Nationella Operativa Avdelningen NOA, f.d.
Rikskriminalpolisen, gruppen Sexuella övergrepp mot barn.
Från 1 oktober 2015 ingår gruppen i Nationellt IT-brottscentrum.
Det är svårt att över huvud taget före-
vem som helst, när som helst kan komma
ställa sig vad dokumenterade sexuella
att se övergreppet och kanske känna igen
övergrepp faktiskt är om man inte fått
dem, eller finna sexuell njutning av att
berättat för sig eller sett vad bilderna de
titta på när de våldtas. Varje gång någon
facto skildrar och sett omfattningen av
tittar på bilderna är det som att kränkas
bilder och filmer på internet. De barn som
igen. Skulle allmänheten bli medveten om
skildras drabbas och straffas dubbelt,
det skulle opinionen sannolikt se väldigt
först genom det fysiska övergrepp som de
annorlunda ut, därför är det viktigt att
har varit med om, och sedan för de bilder
få ut informationen.
som tagits. De får leva med rädslan att
Sanning #8
Jon Rouse
Detective Inspector
Jon Rouse är chef för Task Force Argos vid Queensland Police i Australien,
en specialistenhet med fokus på sexualbrottslingar som begår övergrepp på barn.
Vi pratar inte så mycket om det som vi gör
lagstiftning etcetera är det väldigt viktigt
på daglig basis och bara ett fåtal fall hamnar
att såväl allmänheten som beslutsfattare
i media. Eftersom vårt arbete inte är
förstår att det finns personer i samhället
synligt för allmänheten vet allmänheten
som har en sexuell dragning till barn.
inte heller om omfattningen av problemet.
De negativa effekterna av bättre kunskaper
utbilda föräldrar i hur de bäst kan skydda
hos allmänheten är att människor blir
sina barn. Ett enkelt exempel är att lära
onödigt rädda, vaksamma och över-
sina barn att inte ta selfies eller ge ut
beskyddande mot barn. Men, för att få
personlig information på nätet.
personalresurser, ny teknologi, bättre
Vi fokuserar också mycket på att
Sanning #9
Utredarna anser att påföljden
för barnpornografibrott är
för mild och att lagarna inte
är anpassade för att hantera
brottsligheten på rätt sätt.
”I allmänhet tar lagarna
”Det är för stora olikheter
inte hänsyn till att det finns
i domarna, men på det
ett offer med i produktionen
stora hela anser jag inte
av materialet.”
att straffet står i paritet till
brotten, eftersom många
döms till villkorlig dom
eller väldigt korta straff.”
Sanning #9
64 %
anser att lagarna inte är anpassade
för barnpornografibrott, antingen på
grund av att de är föråldrade eller för att
de ger för begränsade möjligheter när det
handlar om internationella samarbeten.
”Jag känner att vi försöker
”Lagarna som handlar om
att få gammal lagstiftning
sökande efter och gripande
att passa i den digitala eran.
av gärningsmän tar inte
Ibland fungerar det, men
hänsyn till att många
inte alltid. Med det sagt; vi
övergrepp sker online.”
uppdaterar oss långsamt.”
Sanning #9
Thomas Andersson
Pressekreterare
ECPAT Sverige
Brottslighet där sexuella övergrepp på
måste spegla detta och tydligt markera
barn fotograferas eller filmas skiljer sig på
att det så kallade barnpornografibrottet
många sätt från andra sexualbrott. En av
inte enbart handlar om ett brott mot
skillnaderna är att bevismaterialet på
allmän ordning, utan också om en
brottet, d.v.s. fotona och filmerna, aldrig
kränkning av barnets rättigheter, även
försvinner. De kommer att fortsätta delas
om barnet inte är identifierat än. Men allt
och bytas så länge det finns en efterfrågan
handlar inte heller om lagstiftningen.
på dem, och den efterfrågan är stor. En
Praxis bör ses över, med vetskapen om
annan skillnad är att bilden eller filmen
vad det så kallade barnpornografibrottet
inte har något brottsoffer, enligt svensk
egentligen innebär är det inte rimligt att
lagstiftning. Barnpornografibrottet är
påföljden av brottet så ofta hamnar i den
i svensk lagstiftning placerat under
lägre delen av straffskalan, och att den
kategorin brott mot allmän ordning
övre delen så ofta reserveras för ett än
i brottsbalkens 16:e kapitel. Brottet bör
värre brott. Vård av dömda förövare är lika
flyttas till sjätte kapitlet i brottsbalken,
viktigt, och inte minst att samhället också
som reglerar sexualbrotten. Den nu-
erbjuder den preventiva insatsen att ge
varande synen på brottet är förlegad
vård till de icke dömda som själva vill
eftersom den inte sätter barnets rätt
ha den. I Sverige finns denna möjlighet
till sin integritet i första rummet,
i hjälptelefonen PrevenTell, men trots
trots att all hantering av övergrepps-
positiva resultat är det en verksamhet som
material kränker barnets rätt enligt
ännu inte är permanent.
Barnkonventionen. Strafflagstiftningen
Sanning #9
Cecilia Wallin-Carlsson
Polisen, Nationella Operativa Avdelningen NOA, f.d.
Rikskriminalpolisen, gruppen Sexuella övergrepp mot barn.
Från 1 oktober 2015 ingår gruppen i Nationellt IT-brottscentrum.
Det är ett problem att rättsväsendet saknar
allmän ordning (Brottsbalken 16 kap).
ett barnrättsperspektiv. Det handlar dels
I lagstiftningsfrågor eller diskussioner
om synen på materialet som ”bara antalet
bland allmänheten sätts ofta stort fokus
bilder” istället för att se det som ett
på den personliga integriteten. Men med
bevismaterial i brottmål, det vill säga en
mer kunskap skulle kanske frågan om
restprodukt av en barnvåldtäkt. Och det
”vems personliga integritet” vi pratar om
handlar dels om att barnpornografibrott
lyftas på ett annat sätt.
inte är ett sexualbrott utan att brott mot
Sanning #10
Många utredare har inte
tid att prioritera arbetet med
att identifiera offer.
17 % uppger att identifiering
av offer inte prioriteras
i deras organisation.
56 % säger att de har alltför
många fall för att ha tid att
jobba med att identifiera offer.
Sanning #10
63 % säger att de har alltför
mycket material att gå igenom
för att ha tid att jobba med
att identifiera offer.
”Att identifiera offren är en
viktig del av det jag ansvarar för.
Trots att det råder tidsbrist
kommer jag lägga all tid som krävs
för att hitta offer om jag känner
eller vet att de finns där ute.
Faktum är att jag just hittade
sex stycken offer i ett fall och det var
värt all den tid jag lade på det!”
”Offrens identitet
är viktig, glöm inte barnen
i utredningsarbetet!”
Sanning #10
Rich Brown
Project Coordinator
Project VIC och ICMEC, USA
Utifrån min erfarenhet är de här siffrorna
familjemedlemmar skickas vidare till
korrekta. Skiftet till utredningar som
forensikerna, så att dessa kan köra jäm-
fokuserade på att identifiera offer började
förelser i utredningsmaterialet och slutligen
2011, men det finns fortfarande mycket
hitta offer. Idag finns det ofta ett glapp
arbete att göra.
mellan utredare och forensiker som innebär
att man i många utredningar istället enbart
Att fokusera på offret är extremt
viktigt eftersom det faktiskt räddar barn
fokuserar på att hitta bevis för innehav som
från fruktansvärda situationer och miljöer.
sedan lämnas över till åklagare.
Dessutom, om vi fokuserar på offret så
hittar vi inte bara barnet, utan högst
mellan polismyndigheter, icke-statliga och
sannolikt även förövaren.
privata aktörer med målsättningen att
effektivisera polismyndigheternas
För att sätta offret i centrum krävs
Project VIC är ett globalt samarbete
det att hela utredningsgruppen arbetar
samarbete. Fokus är att sätta offret
tillsammans och arbetar proaktivt.
i centrum för utredningar och hittills har
Utredarna behöver se till att bilder på
mer än 250 barn räddats från fortsatta
miljöerna runt övergreppet och möjliga
sexuella övergrepp tack vare initiativet.
Sanning #11
Många utredare har inte
tid att prioritera arbetet med
att identifiera förövare.
34 % av de tillfrågade
uppger att identifiering av
förövare inte är prioriterat
i deras organisation.
Sanning #11
34 % säger att de har alltför
mycket material att gå igenom
för att ha tid att jobba med
att identifiera förövare.
43 % säger att de har
alltför många fall för att
ha tid att jobba med att
identifiera förövare.
Sanning #11
Jon Rouse
Detective Inspector
Jon Rouse är chef för Task Force Argos vid Queensland Police i Australien,
en specialistenhet med fokus på sexualbrottslingar som begår övergrepp på barn.
Min bedömning är att polisens resurser är
hitta och gripa förövarna för att stoppa
belastade inom alla områden, oavsett om
övergreppen. Darknet, krypterings- och
det gäller peer to peer, anonymiserings-
anonymiseringstekniker är utmaningar,
tekniker, sociala medier, webbaserade fall
men de är inte omöjliga att hantera.
eller identifiering av offer. Att prioritera
Med ett engagerat team av duktiga
arbetet är därför vår största utmaning.
utredare och lika bra globala nätverk
En positiv trend är dock att polisen världen
som förövarna har kan vi lösa även de
över allt mer fokuserar på identifiering av
fallen. Samarbete över gränserna, mellan
både offer och förövare.
polismyndigheter, organisationer och
företag är nyckeln till att bekämpa
Att identifiera och rädda barn är
vårt huvudfokus, men vi behöver också
sexuella övergrepp på barn.
”Det är svårt att över huvud taget föreställa sig
vad dokumenterade sexuella övergrepp faktiskt
är om man inte fått berättat för sig eller sett vad
bilderna de facto skildrar och sett omfattningen
av bilder och filmer på internet.”
Cecilia Wallin-Carlsson
Tack för att
du orkar lyssna.
Även om sexuella övergrepp
på barn och spridning av
övergreppsmaterial är ett växande
problem, så finns det hopp.
Genom att samarbeta kan
polismyndigheter, beslutsfattare,
myndigheter, kommuner,
organisationer och företag
(såväl stora som små) göra skillnad
och rädda barn. Vi vet att vi redan
idag räddar tusentals barn.
Tillsammans kan vi rädda ännu fler.