Årsrapport 2014 BB Stockholm

Årsrapport 2014
BB Stockholm
Förord
Barnbördshuset Stockholm AB/BB Stockholm är ett delägt dotterbolag till Praktikertjänst
AB (51%), organisationsnummer 556077-2419, med säte i Stockholm. Resterande del
(49%) ägs av Stockholms läns landsting genom Danderyds sjukhus AB.
BB Stockholm AB bedriver sedan 2001 förlossningsvård på Danderyds sjukhus.
Företaget drivs som ett enskilt bolag samägt av Praktikertjänst AB (51%) och Danderyds
sjukhus AB (49%) under bolagsnamnet Barnbördshuset Stockholm AB. Per den 1/9
2014 genomfördes en verksamhetssammanslagning med dotterbolaget, BB Stockholm
Family. Bolagets totala omsättning 2014 uppgick under året till 155 679 Tkr (161 154 Tkr).
Resultat efter finansiella poster var 2 961 Tkr (12 079 Tkr). Soliditeten vid årets utgång
43 procent (50 procent).
Under år 2014 genomfördes 3 373 förlossningar (4 111) på BB Stockholm. Antalet
inskrivna gravida på BB Stockholm/Familys barnmorskemottagningar var 3 297 (3 313)
och 8 662 (8 328) rådgivningar för preventivmedel har ägt rum. När det gäller cytologprovtagning har 6 585 (6 052) besök genomförts.
Syftet med denna årsrapport är att kortfattat redovisa verksamheten vid BB Stockholm/
Family under 2014. Målgrupp är medarbetare inom bolaget, ägare, samarbetspartners,
beställare och politiker.
Mars 2015
Ingela Wiklund
VD
3 | 52
Innehåll
Förord ................................................................. 3
Affärsidé ............................................................. 5
Vision .................................................................. 5
Vår värdegrund .................................................... 5
Inledning ............................................................. 6
Affärsidé
Vår värdegrund
BB Stockholm bedriver hälso- och sjukvård under
graviditet, förlossning och eftervård samt preventivmedelsrådgivning, cytologisk provtagning, barnhälsovård samt en ungdomsmottagning. Patienter och blivande föräldrar har ett stort inflytande på vården.
Beställare av vård erbjuds en kostnadseffektiv vård
med hög kvalitet.
Att se patienternas individuella behov är en grundläggande förutsättning för god vård. I mötet med patienten är det viktigt att alla anställda respekterar varandra
och den kompetens var och en bidrar med i yrkesmässiga möten eftersom det har betydelse för hur
den vård vi erbjuder uppfattas.
•Vården hos oss utformas så att patienten/blivande
föräldrar och anhöriga blir sedda och respekterade
oavsett ålder, kön och bakgrund.
Öppenvård – BB Stockholm Family .................... 8
Reportage: Katarina
•I mötet med patienten och anhöriga är vi närvarande, ödmjuka och visar intresse för dennes behov
och frågor.
– om chefsrollen och Family.............................. 10
Reportage: Kristina startar ny modern
barnmorskemottagning i Mood ........................ 14
•Det första mötet är av betydelse för den fortsatta
kontakten. Därför prioriterar vi detta möte särskilt.
Patientsäkerhet inom öppenvården .................. 16
Miljöarbete inom öppenvården.......................... 20
•När vi informerar patienter och anhöriga, försäkrar
vi oss om att informationen når fram. Att patienter
och anhöriga vet vad som ska hända skapar ofta en
känsla av trygghet.
Slutenvård ......................................................... 21
Föda barn på BB Stockholm .............................. 22
•Genom att värna om andra arbetskamraters och
patienters integritet samt lyssna och visa respekt
för andras kunskap skapas förutsättningar för god
och säker vård.
Reportage: Vårt ansvar är att bedriva
en säker förlossningsvård ................................. 24
De nyblivna föräldrarnas utvärdering
av vården på BB Stockholm .............................. 35
•För att skapa förutsättningar för kontinuitet i vården strävar vårdteamet efter att vara överens och
arbeta samordnat. Alla anställda ska ges samma
information och vara lojal mot fattade beslut.
Patientsäkerhet.................................................. 36
Forskning och utveckling, utveckling
och undervisning i hela företaget ...................... 38
•Patienterna skall ges möjlighet att vara delaktiga i
beslut som rör vården av dem själva. Personalen
ser och respekterar patientens val.
Personalen på BB Stockholm ............................ 41
Arbetsmiljö........................................................ 44
•Självkännedom och förmåga till empati hos vårdpersonalen är viktig för att patienterna ska kunna
känna delaktighet och kunna välja.
Miljömål ............................................................ 45
Ekonomi ............................................................ 46
Viktiga händelser 2014....................................... 47
Styrkort BB........................................................ 51
Vision
BB Stockholm driver den mest attraktiva vårdkedjan
kring graviditet och barnafödande, i landet. Hög kompetens, och ett professionellt bemötande utmärker
den vårdidé BB Stockholm erbjuder.
4 | 52 Å R S R A P P O R T B B S T O C K H O L M 2 0 14
Å R S R A P P O R T B B S T O C K H O L M 2 0 14 5 | 52
Inledning
BB Stockholm/Family är en offentligt finansierad vårdgivare och bedriver vård på fyra barnmorskemot­
tagningar, en ungdomsmottagning samt en BVCmottagning, samtliga belägna i Stockholms län.
Slutenvård för förlossning och eftervård bedrivs i
lokaler på Danderyds sjukhus. BB Stockholm/Familys
huvudsakliga uppdrag inom är att:
• bedriva mödravård, preventivmedelsrådgivning
och provtagning avseende cytologi vid fyra
barnmorskemottagningar.
• bedriva antenatalvård, förlossnings- och eftervård.
Detta inkluderar slutenvård under graviditet,
förlossning och eftervård med utökatuppdrag
för vård av prematur förlossning från graviditetsvecka 28.
• driva en ungdomsmottagning.
• bedriva barnhälsovård vid en BVC.
Kvalitetsarbetet som pågår syftar till att förbättra
BB Stockholms förmåga till patientsäkert arbete,
effektivitet samt att möta förväntningar från patienter,
samarbetspartners och beställare. BB Stockholms
värdegrund baseras på att se patienternas individuella
behov är en grundläggande förutsättning för god vård.
I mötet med patienten är det viktigt att alla anställda
respekterar varandra och den kompetens var och en
bidrar med i yrkesmässiga möten. Det har betydelse
för hur den vård vi erbjuder uppfattas.
6 | 52 BB Stockholms ledningssystem baseras på att det
ska vara korta beslutsvägar mellan klinikens ledning
och verksamheten. I ledningen finns vd, två verksamhetschefer (en för öppenvård och en för slutenvård),
HR-ansvarig, controller, vårdchef samt chefbarnmorskor/chefsjuksköterska. Dessa personer utgör en
strategisk ledning för bolaget. Två operativa ledningsgrupper vilka leds av de båda verksamhetscheferna
finns för det den dagliga ledningen av verksamheterna. I bolaget finns 178 medarbetare och förutom
vårdpersonal finns stödjande funktioner (anställda) för
att hantera IT och administration och ekonomi.
Verksamheten inom slutenvården på BB Stockholm är
anpassas till de miljökrav som gäller inom Danderyds
sjukhus som är miljöcertifierat sedan 2003 där kliniken driver sin slutenvårdsverksamhet. Det innebär
att sjukhuset uppfyller kraven i den internationella
miljöledningsstandarden ISO 14001. Verksamheten
i öppenvården är certifierad i miljö enligt SS-EN ISO
14001:2004 (sista giltighetsdag 26 december 2016)
Intertek.
De områden BB Stockholm/Family arbetat med för att
säkra och utveckla kvaliteten i vården är:
• Hög kvalitet i vården
•Patientsäkerhet
•Effektivitet
• Forskning, utveckling och undervisning
Å R S R A P P O R T B B S T O C K H O L M 2 0 14
Å R S R A P P O R T B B S T O C K H O L M 2 0 14 7 | 52
Öppenvård – BB Stockholm Family
Aktiviteter
Barnmorskemottagningarna
Under ett par års tid har det totala antalet inskrivna
på barnmorskemottagningar minskat (tabell 1). Det är
framförallt mottagningen i Gamla Stan som minskat
sin volym. En bakgrund till minskningen är den nya
regelboken för förlossningsvård som kom 2009 vilken
innebar att de egna mottagningarnas inskrivna inte
kan garanteras plats på BB Stockholms förlossningsklinik. De par som skrivit in sig på BB Stockholms
barnmorskemottagningar för att få föda barn på BB
Stockholm försvann i viss mån i samband med detta.
Barnmorskemottagningen i Gamla Stan ligger inte
heller optimalt till med tanke på avstånd från tunnelbana och busslinjer. Eftersom lokalerna inte går
att handikappanpassa efter beställarnas önskemål
har lokalen i Gamla Stan sagts upp från den 31/12
2015. Mottagningen i City samt på Kungsholmen
har ett stabilt inflöde av gravida kvinnor, liksom
barnmorskemottagningen på Ekerö. BB Stockholms
barnavårdscentral på Kungsholmen har under året
haft en stor omsättning av personal vilket påverkat
verksamheten både innehållsmässigt och ekonomiskt
eftersom bemanningssjuksköterskor behövts anställas under det att nya medarbetare rekryterats. På BB
Stockholms barnmorskemottagningar arbetar totalt
35 barnmorskor, tre undersköterskor, en personal
assistent och två till tre läkare.
Tabell 1. Antal inskrivna per Barnmorskemottagning
Mottagning
2011
2012
2013
2014
254
239
225
247
Gamla Stan
1 724
1 418
1 232
1 045
Kungsholmen
1 010
1 291
1 320
1 407
602
578
536
598
3 590
3 526
3 313
3 297
Ekerö
City
Totalt
Alla gravida kvinnor får en inskrivningstid mellan v
9 –12 i graviditeten. I samband med inskrivning ges
bland annat hälsoinformation. På mottagningarna har
man också öppnat för tidig hälsoinformation i grupp.
Ett visst utrymme för akutbesök finns. Exempel på
sådana besök kan vara misstanke om stigande blodtryck, graviditetsrelaterade smärtor eller liknande. Av
de inskrivna på mottagningarna utgörs 48 procent av
förstföderskor. Avsatt tid för inskrivning är 90 minuter,
för rutinbesök 30 minuter. För besök hos läkare är 30
minuter avsatt.
Barnmorskemottagningarna sköter viss poliklinisk
vård och kontroll efter förlossningen. Alla barnmorskemottagningar kan erbjuda vård hos obstetriker.
Andel läkarbesök som gjorts under året på barnmorskemottagningarna är 4 190 vilket innebär att varje
gravid kvinna i genomsnitt gör 1,3 besök hos läkare
under graviditeten.
Föräldrautbildning/förlossningsförberedande kurser
Kurser i förberedelse inför förlossning, amning och
den första tiden med det nyfödda barnet erbjuds alla
blivande föräldrar på BB Stockholms mottagningar.
Kurserna omfattar i regel två kurstillfällen. Kurserna
hålls på kvällstid i en aula på Sophiahemmet eller för
mindre grupper i kurslokal i Gamla Stan.
Kurser hålls för förstföderskor, omföderskor, duplex
graviditeter och engelsktalade par.
Information riktat till par som vill föda barn på BB
Stockholms förlossningsklinik, har genomförts i aulan
på Danderyds sjukhus vid 12 tillfällen. Dessa kurser
omfattar 2 timmars information. Denna information
hålls av en mindre grupp barnmorskor från slutenvården.
Övrig verksamhet vid
barnmorskemottagningarna
Under året har 6 585 (6 052) cytolog prover tagits
på barnmorskemottagningarna. Detta motsvarar en
ökning med totalt 533 provtagningar eller 8 procent
jämfört med föregående år.
• Antal barnmorskebesök jämfört med antal gravida:
7,8 besök per graviditet
På samtliga barnmorskemottagningar bedrivs också
preventivmedelsrådgivning, utprovning av preventiv­
medel, test för könssjukdomar samt graviditetstester. Totalt genomfördes under året totalt 8 662
(8 328) preventivmedelsbesök hos barnmorska på
BB Stockholms barnmorskemottagningar. En ökning
med 3% jämfört med föregående år.
• Täckningsgrad i nationella Kvalitetsregistret för
Mödrahälsovård 75%
Tillgänglighet
Samtliga mottagningar inom BB Stockholm har öppettider enligt krav från beställare mellan 8–17 måndag
till torsdag och 8–16 fredagar. Dessutom erbjuder
samtliga mottagningar drop-in samt minst en kvällsöppen mottagning per vecka. Barnmorskorna i City
har också under året haft lördagsöppet.
• Andel omföderskor som deltagit i föräldrautbildning 10 stycken
Medicinsk kvalitet
Utfall för BB Stockholms mottagningar redovisas i
tabell 2.
Mödrahälsovård
De krav på medicinsk kvalitet som ställs på mödrahälsovården (MHV) bygger på att vården ska vara
kunskapsbaserad och ändamålsenlig. Vården ska
med andra ord vara evidensbaserad och formas för
att möta den individuella patientens behov på bästa
möjliga sätt. För att åstadkomma en verksamhet med
ekonomisk balans krävs att prestationen, utförd och
beställd vård sätts i relation till vissa nyckeltal. De
nyckeltal som följts upp på barnmorskemottagningarna är:
• Antal läkarbesök jämfört med antal gravida:
1,3 läkarbesök per graviditet
• Antal preventivmedelsbesök: 8 662 besök
• Andel besök som skett med tolk: 30 besök
• Antal förlossningar på BB Stockholms egen förlossningsklinik 1 103 stycken 33%
• Antal inskrivna med beräknad BMI 3 427
• Andel förstföderskor som deltagit i föräldrautbildning 68 stycken
Från patientenkäten följs bland annat tillgänglighet,
bemötande/respekt, vård i rimlig tid, helhetsintrycket
och information upp. Dock genomförde SLL ingen
patientenkät på länets barnmorskemottagningar
under 2014.
Tabell 2. Medicinskt utfall på BB Stockholms mottagningar 2014
Nyckeltal
Ekerö
Gamla Stan
Kungsholmen
City
Antal barnmorskebesök/gravid
7,8
8,8
7,4
7,0
Antal läkarbesök/gravid
1,7
1,4
1,2
0,9
1 280
2 580
3 525
1 277
247
1 045
1 407
598
88
333
484
198
Antal preventivmedelsbesök
Antal inskrivna
Antal förlossningar på BBS
Å R S R A P P O R T B B S T O C K H O L M 2 0 14 9 | 52
REPORTAGE FRÅN BB STOCKHOLM
Katarina – om chefsrollen och Family
Katarina är sedan augusti förra året
verksamhetschef för öppenvården
inom BB Stockholm Family. Till yrket
är Katarina barnmorska.
karriär som chef på
olika nivå inom Hälso- och sjukvården är
Katarina en person som har mycket erfarenhet av ledarskap.
När vi frågar vad hon anser att utmaningarna i chefsrollen är, svarar hon:
– Min egen drivkraft är att få vara med
och utveckla en verksamhet men utmaningen i chefsrollen är att få medarbetarna att växa, vara delaktiga och trivas på
jobbet. Som chef har man en skyldighet
att se varje medarbetare och deras förmåga att bidra i verksamheten.
EFTER EN LÅNG
Konflikter ska lösas
medan de är små
En bra chef delar inte bara med sig av
uppgifter, utan även befogenheter och
mandat att utföra dem fortsätter Katarina:
– Ansvaret får dem att växa. Som chef
måste man inse att man inte kan göra allt
själv.
– Konflikter ska lösas medan de är
små, det handlar både om egna konflikter och konflikter mellan medarbetare.
Katarina säger att en bra chef ska ha
modet att fatta beslut, men också mod att
riva upp ett felaktigt beslut och snabbt
ställa om.
– En utmaning är att i rollen som verksamhetschef är att skilja på när det krävs
snabba beslut och när något måste processas längre. Att klara av att hålla en
linje även när man blir kritiserad kräver
en viss erfarenhet.
10 | 52 – En bra chef, fortsätter Katarina, är
bra på att attrahera kunniga medarbetare.
Att bygga team är ju en av chefens uppgifter, men man måste ta hänsyn till
mångfald. Gruppen ska inte vara för
homogen. Det är dumt att omge sig av
”ja-sägare”, det utvecklar inte verksamheten alls”.
Familys mottagningar
Är Familys barnmorskemottagningar
annorlunda än andra mottagningar frågar
vi Katarina.
– En styrka, säger hon, är att Family
har fler mottagningar vilket gör att vi kan
erbjuda tider i stort sett efter våra blivande föräldrars önskemål, när det passar
dem. Att vi också har en BVC i vår
”familj” är ett sätt att hålla ihop vårdkedjan för de som så önskar.
Vår ungdomsmottagning som ligger på
Ekerö är mycket populär bland unga i
den kommunen och jag hoppas och tror
att om vi har en bra relation med unga
människor på Ekerö så finns det goda
förutsättningar för att de vill ha en långvarig relation med oss och kommer tillbaks när de blir äldre och kanske ska bli
föräldrar.
Jag hoppas att vi kan
etablera fler barnmorskemottagningar
i andra delar av Stockholm.
VEM ÄR
KATARINA
MATTSSON?
Utbildning Leg Barnmorska sedan
1988, LOUG (ledarskap och
organisation 20 p) 2001 och diverse
småkurser, bland annat introduktion i
KBT och AGSLO (grupp-processer)
Ekonomi för icke ekonomer.
Roll i företaget Verksamhetschef
för öppenvården i Family.
Familj Make Christer, tre barn; Sarah
25 år, Lina 23 år och Alice 18 år.
Senaste resan I januari till Mexico.
KARRIÄR
Karriären började 1988 på Danderyds
förlossningsavdelning.
• Efter åtta år inom förlossningsvården blev det 1996 mödrahälsovård i
Norrtälje. Efter endast fyra år fick hon
chefsuppdrag för tre barnmorskemottagningar i Norrtälje kommun och 2003
tog Katarina över ledarskapet även för
gynmottagningen på Norrtälje sjukhus.
• När TioHundra* startade 2006 fick
hon uppdraget att leda både BVC och
Familjecentrets öppna förskola och
2010 var hon med och starta Familjens
Hus i Norrtälje.
• 2010 blev hon verksamhetschef för
mottagningarna och vårdavdelningarna
på Norrtälje sjukhus.
• När familjen 2013 ville närmare
Stockholm började Katarina arbeta som
chefbarnmorska på gynmottagningen
och abort- och behandlingsmottagningen på UltraGyn AB på Odenplan.
• Därifrån rekryterades hon som verksamhetschef till BB Stockholms öppenvårdsmottagningar.
•
*TioHundra är ett vårdbolag i Norrtälje kommun.
I bolaget driver man barnavårdscentral, mödra­
hälsovård, psykiatri, personlig assistans, hemtjänst,
akutsjukhus, vårdcentraler och äldreboenden.
Katarina Mattsson, verksamhetschef BB Stockholm Family
– Det är trevligt och kul med långvariga relationer mellan vårdgivare och
vårdmottagare, forsätter Katarina.
Vårt samarbete med andra som Ultra­
ljudsbarnmorskorna och gravidmassage
som finns i vår lokal på Kungs­holmen
gynnar också våra egna gravida.
– Vår BVC som också ligger på
Kungsholmen skiljer sig inte så mycket
från verksamheten på barnmorskemottagningarna.
BVC:s uppdrag består precis som för
barnmorskemottagningarnas av en bas
av program där föräldrar och deras barn
erbjuds barnhälsovård, regelbundna
besök hos sjuksköterska som är specialistutbildad inom barnhälsovård eller
som distriktssköterska. Vaccinations­
program och barnläkarbesök är en del av
vad BVC erbjuder.
Fördelen med att ha en BVC i företaget
är att kunskap kan utvecklas mellan de
professionerna i nära samarbete.
Övergången för de gravida till BVC blir
mycket mer personligt än det vanligen är.
– Jag hoppas att vi kan etablera fler
barnmorskemottagningar i andra delar av
Stockholm, gärna i kombination med en
ungdomsmottagning, BVC eller varför
inte starta en hel vårdcentral, avslutar
Katarina.
11 | 52
Ungdomsmottagningen på Ekerö
Målet med verksamheten vid Ungdomsmottagningen
på Ekerö är att stärka ungdomar i deras identitetsoch personlighetsutveckling och inriktas mot att förebygga och tidigt upptäcka fysisk och psykisk ohälsa.
Ge råd och stöd vid sociala problem samt behandla
vissa sjukdomar. Ungdomar som har visat tecken
till ogynnsam utveckling skall följas med särskild
uppmärksamhet. Oönskade graviditeter och sexuellt
överförda infektioner ska särskilt förebyggas. Ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv
ska genomsyra hela verksamheten.
Ungdomsmottagningen på Ekerö har öppet alla dagar
i veckan med drop-in på måndagar för alla och på
torsdagar för pojkar/unga män. Under 2014 hade
ungdomsmottagningen öppet hela sommaren. På
mottagningen arbetar en barnmorska heltid samt en
kurator på 100 procent. Utöver detta finns tillgång
till gynekolog för flickor/unga kvinnor två timmar i
veckan, samt specialist i allmänmedicin för pojkar/
unga män. Under 2014 gjordes 2 665 antal besök på
mottagningen.
Mottagningen har under ett par år arbetat med
insomningsproblematik bland ungdomar. Ett enkelt
insomningsprogram har tagits fram som delas ut. De
som fått programmet har upplevt att de fått lättare
att somna.
Under 2015 kommer en mindre uppföljnings studie
att göras.
En timme varannan vecka har barnmorskan haft ett
informationsmöte om de preventivmedel som står till
buds idag. De som är intresserade av att börja med
ett p-medel eller bara få information om utbudet har
anmält sig via telefon eller på drop-in. De som efter
träffen haft för avsikt att börja använda ett recept­
belagt preventivmedel har bokat en enskild tid, ca 15
min för recept och undersökning.
Tabell 3. Besök vid ungdomsmottagningen på Ekerö
Besök hos BM
För att kunna arbeta förebyggande krävs att så många
ungdomar som möjligt kommer i kontakt med ungdomsmottagningen och det sker genom att elever
kommer till mottagningen eller att personal från
mottagningen besöker skolor i kommunen. Under
de senaste åren har mottagningen arbetat för att få
ett bättre samarbete med skolorna för att på så sätt
verkligen säkerställa att alla någon gång under sin
skoltid får information om ungdomsmottagningen
och verksamheten där.
Besök hos läkare
Besök hos kurator
2013
2014
1 580
1 513
146
107
1 169
1 045
Det är mycket viktigt att vara lyhörd i mötet med
ungdomar för att på bästa sätt kunna hjälpa dem.
Att fånga upp de som har fysiska eller psykiska problem eller som ligger i riskzon för missbruk är ett av
ungdomsmottagningens uppdrag. På ungdomsmottagningen på Ekerö är personalen utbildad i motiverande samtal (MI) och de är också diplomerade vägledare enligt ICDP (International Child Development
Programme). Det sista innebär att man får ha kurser
för föräldrar.
12 | 52 Å R S R A P P O R T B B S T O C K H O L M 2 0 14
Å R S R A P P O R T B B S T O C K H O L M 2 0 14 13 | 52
VEM ÄR KRISTINA MÜLLER?
Kristina startar ny modern
barnmorskemottagning
i Moodgallerian
Utbildning Leg sjuksköterska, Sophiasyster, 1983.
Leg barnmorska 1989. Internrevisor i miljö.
Roll i företaget Chefbarnmorska
BB Stockholm Family City, Riddargatan.
Familj Gift och har två vuxna barn.
Gör på fritiden Umgås med familjen, åker gärna
skidor och tog dykcert 2014.
Kristina har i 19 år arbetat inom mödrahälsovård med gravida, preven­tiv­medels­
rådgivning, cytologprovtagning och allt som ingår i det som är barnmorske­
mottagningarnas uppdrag. De senaste tre åren som chef för Familys mottagning
i City. Nu leder hon en omorganisation av mottagningen som bland annat
innebär att verk­samheten flyttar till Stockholms nyaste galleria, Mood gallerian.
Berätta, vad står Family för?
– På Familys mottagningar är vår målsättning att ha en ökad tillgänglighet och
för att möta behoven den moderna kvinnan och hennes partner har, säger
Kristina.
– Vi vill också utmärka oss genom att
vara närvarande i alla möten med de
kvinnor och män som kommer till oss.
När man kliver in på en av Familys mottagningar ska man känna att detta är
”Family”!
– Eftersom vi i stor utsträckning jobbar
med hälsovård och information kan vi
möta kvinnorna/paren där de är, i närheten av deras jobb och vi har snart två
stora centralt belägna mottagningar i hjärtat av Stockholm. Vi vill finnas där kvinnorna är, säger Kristina!
– På vår mottagning i Mood gallerian
planerar vi inledningsvis kvällsöppet tre
kvällar i veckan och lördagsöppet och
det ser vi även som något mycket positivt
för de som kommer för cellprovtagning.
Vår nya mottagning i Moodgallerian nya
Family City, kommer att vara en av
Stockholms modernaste barnmorskemottagningar i nyrenoverade lokaler. Tanken
är att miljön ska vara avslappnad och att
vi ska kunna erbjuda gratis WIFI.
Vi vill finnas där
kvinnorna är.
Du leder just nu en omorganisation
av mottagningen på city som
bland annat innebär att ni flyttar
verksamheten till Mood gallerian.
Varför blev det just Moodgallerian?
– Jag har undersökt våra kunder/
patienters profil vad gäller ålder, utbildning och var de jobbar. Därefter har jag
funderat på hur inflyttningen till
Stockholm ser ut, hur många som kommer från andra orter. Nätverket, närheten
till familjerna, är ofta långt borta och tanken med att starta en verksamhet i en
galleria är att det blivit en mötesplats för
många människor. Att tillsammans med
vänner, ta en fika eller äta lunch på
någon av Stockholms gallerior är vanligt
idag, det gäller både ungdomar som
kommer för preventivmedel eller gravida
och de som fått barn och som rullar barnvagn, säger Kristina.
Idag har vi ett stort spann
i ålder bland våra barnmorskor
och det gör att det blir en bra dynamik
på mottagningen.
Vilka utmaningar kan du se
när det gäller att driva en barn­
morskemottagning?
– Åh, det är kul med nya utmaningar
och att driva ett förändringsarbete tillsammans med våra fantastiska medarbetare, svarar Kristina. Idag har vi ett stort
spann i ålder bland våra barnmorskor och
det gör att det blir en bra dynamik på mottagningen. Jag känner mig ödmjuk inför
uppdraget att driva mottagningen och finnas tillhands för de som arbetar på mottagningen. Förändringsarbete är alltid förenat med olika processer att ta hand om,
vi har ju olika svårt att förlika oss, landa
och acceptera, så nog blir det en utmaning alltid, men en rolig sådan.
– En positiv och engagerad personal är
den bästa marknadsföringen och det
kommer att locka kunder/patienter till
mottagningen och det är viktigt inför
starten av MOOD att vi alla i företaget BB
Stockholm/Family tillsammans förstår vilken betydelse denna satsning har för
våra patienter/kunder och för alla som
arbetar i vårdkedjan under graviditet,
barnafödande och kanske också för den
barnhälsovård vi bedriver, avslutar
Kristina.
Kristina Müller är chefbarnmorska på BB Stockholm Family City Riddargatan
14 | 52 REPORTAGE FRÅN BB STOCKHOLM
Å R S R A P P O R T B B S T O C K H O L M 2 0 14 15 | 52
Patientsäkerhet inom öppenvården
Hur patientsäkerhetsarbete har
bedrivits samt vilka åtgärder som
genomförts för ökad patientsäkerhet
Organisatoriskt ansvar för
patientsäkerhetsarbetet
Inom verksamheter som bedriver mödrahälsovård skall
det finnas en verksamhetschef som svarar för verksamheten och som har det samlade ledningsansvaret
(29–30 §§ HSL). Inom BB Stockholm/Family ansvarar
verksamhetschefen för verksamhet inom sitt område
och ser till att den fungerar på ett tillfredsställande
sätt. Till verksamhetschefens uppgifter hör även att se
till att det medicinska omhändertagandet av patienten
tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god
vård, att sörja för att samverkan och samordning med
andra enheter fungerar på ett för patienten tillfredställande sätt, att det finns de direktiv och instruktioner som verksamheten kräver. Verksamhetschefen
har det samlade ledningsansvaret och ansvarar även
för att personal inom mödrahälsovården får adekvat
kompetensutveckling, har adekvata resurser och ges
möjlighet att delta i fortbildning. Ansvarig för att initiera
händelseanalyser och åtgärder efter genomförd analys
på BB Stockholm/Family är verksamhetschef Katarina
Mattsson. Ansvariga för att samla in avvikelser är varje
mottagnings lokala chefbarnmorska/chefsjuksköterska.
16 | 52 Lex Maria
Under 2014 rapporterades inga ärenden enligt Lex
Maria till Socialstyrelsen omfattande vårdhändelser.
För att möta behoven hos gravida med sammansatta
problem behöver barnmorskor på barnmorskemottagningar möjlighet till konsultation med gynekolog/obstetriker och psykolog. Barnmorskan behöver
också upparbetade samarbetskanaler med andra
verksamheter såsom vuxenpsykiatrin och kommunens individ- och familjeomsorg.
IVO – ärenden:
Tre patienter har anmält till IVO under 2014.
• Klagomål på vården angående information och
handläggning av graviditet och förlossning med
stort barn. Barnet vägde 4 760 g (ärendet
ej avslutat).
På BB Stockholm/Familys barnmorskemottagningarna samt på BVC är samtliga inskrivna gravida/
föräldrar/barn kopplade till en specifik barnmorska/
sjuksköterska.
• Bristande journalföring, journalen och händelseförlopp med åtgärder är skickade till IVO. Riktlinjer
för journal dokumentation är framtagen och implementerad på mottagningarna (ärendet ej avslutat).
• Klagomål på att screening u-ljud inte är utfört i rätt
graviditets vecka och att man därmed har missat
en missbildning i hjärnan som barnet efter födseln
dog av (ärendet ej avslutat).
Struktur för uppföljning/utvärdering
Negativa händelser rapporteras av involverad personal. Rapportering sker via enkelt utformade webbformulär och den ansvariga chefbarnmorskan meddelas
med e-post innehållandes direktlänk till ärendet för
uppfyllande av ansvar. Uppföljning av varje ärende
sker vid ett förutbestämt antal dagar efter genomförda aktiviteter för att säkerställa att de genomförda
aktiviteterna gett önskat resultat. Feedback levereras
vi e-post till rapportören efter varje aktivitet i processen. Statistik för avvikelserapporteringen levereras
automatiskt via periodisk statistik till personer ansvariga för analys. Den lokala chefen samlar in avvikelser,
klagomål och synpunkter från kunder, medarbetare
och samarbetspartners inför dessa möten. Den operativa ledningsgruppen för öppenvården, bestående
av verksamhetschef och chefbarnmorskor/chefsjuksköterska från respektive mottagning som träffas
1 gång per månad diskuterar avvikelser och klagomål. Alla avvikelser rapporteras och diskuteras på
arbetsplatsträffar. Vid allvarliga händelser initieras en
utredning s.k. händelseanalys där syftet är att undersöka om det finns brister i vården/organisationen
som kan ha lett till en uppkommen skada. Resultatet
av genomförd händelseanalys återrapporteras till
involverad personal samt till hela personalgruppen vid
arbetsplatsträff.
Å R S R A P P O R T B B S T O C K H O L M 2 0 14
Patientskaderegleringen, LÖF
Under 2014 har SJU patienter inkommit med anmälningar till LÖF.
• Ansökan om ersättning för smärta och ärr på
magen orsakat av livmodersperforation vid
spiral insättning. Ersättning godkänt för smärta.
Avvaktan med ersättning för ärr, nya bilder behövs
efter september 2014
• Ansökan om ersättning pga. perforation i samband
med spiralinsättning. Svar ej inkommit om ersättning utgått.
• Fem patienter med skada som inträffat på annan
vårdinrättning, men journal kopior begärts från
MVC
Händelseanalys
Inga händelseanalyser har initierats under 2014.
Å R S R A P P O R T B B S T O C K H O L M 2 0 14 17 | 52
Avvikelsehantering
Avvikelser som sker i organisationen tas tillvara och
ett systematiskt förbättringsarbete är en naturlig del i
verksamheten. Processflödet i Flexite innehåller aktiviteter för registrering, analys, åtgärd och uppföljning
för fullständig kontroll över verksamhetens avvikelser.
Rapportering sker via enkelt utformade webbformulär
och den ansvariga chefbarnmorskan meddelas med
e-post innehållandes direktlänk till ärendet för uppfyllande av ansvar. Uppföljning av varje ärende sker
vid ett förutbestämt antal dagar efter genomförda
aktiviteter för att säkerställa att de genomförda aktiviteterna gett önskat resultat. Feedback levereras vi
e-post till rapportören efter varje aktivitet i processen.
Statistik för avvikelserapporteringen levereras automatiskt via periodisk statistik till personer ansvariga
för analys. Chefbarnmorska/Chefsjuksköterska på
respektive mottagning tar emot samtliga avvikelser
som rapporteras. Samtliga avvikelser rapporteras och
diskuteras på arbetsplatsträffar.
Under 2014 registrerades totalt 7.
• 2 avvikelser gäller att bm missat att ta MRSA
odling på patient som sökt vård utomlands under
graviditeten. Åtgärd – genomgång på APT med
gällande rutin kring MRSA odling i samband med
graviditet.
• Läkare på BBS glömt att skriva recept till UVI
patient, uppdagas 4 dagar senare. Fördröjd
behandling.
• Läkare på Spec MVC KS skrivit ut rec till patient
men ingen journalanteckning finns. Pat förstår inte
varför hon skall ta antibiotika när hon sökt för högt
blodtryck. Får ny läkartid dagen efter. Inget uppföljningssvar.
Samverkan för att
förebygga vårdskador
Samverkan med
patienter och närstående
Samverkan i vårdkedjan för att förebygga vårdskador
sker mellan mödrahälsovård/förlossning/barnhälsovård sker regelbundet för att minimera riskerna för
blivande mammor och deras barn. Utarbetade riktlinjer kring informationsöverföring mellan primärvård,
psykiatri och slutenvård finns. Rutiner för uppföljning
av skickade remisser finns med namngiven personal.
Rutin för säkerställande av uppföljning avseende
provsvarshantering påbörjades 2011 och har kontinuerligt fortsatt. Samverkansteam för psykiskt sköra
gravida kvinnor träffas en gång per månad. Teamet
består av representanter från mödrahälsovård, barnhälsovård, kvinnoklinik, psykiatrin samt socialtjänsten.
I de flesta situationer där Händelseanalyser genomförs erbjuds patienten och dennes anhöriga/partner
att delta. På BB Stockholms hemsida finns information om vart patienter och anhöriga kan vända sig
med klagomål och synpunkter. De informeras om att
de kostnadsfritt kan vända sig till Patientnämnden
om de inte lyckats reda ut sina klagomål med chefbarnmorska eller verksamhetschef. Via hemsidan
informeras också patienter och anhöriga om att de
enligt patientskadelagen, personskadereglering kan
få ersättning för skador som uppstått i vården i samband med undersökningar, diagnos och behandling,
inklusive skador som uppstått på grund av fel använd
sjukhusutrustning. De informeras också där om att en
skada måste anmälas inom tre år från det att patienten fick kännedom om den, men aldrig mer än 10 år
räknat från den dag skadan uppstod.
Hälso- och sjukvårdspersonalens
rapporteringsskyldighet samt personalens
klagomål och synpunkter på kvaliteten
På BB Stockholm/Family uppmuntras personalen att
rapportera risker och negativa händelser. Detta sker
via enkelt utformade webbformulär (”Flexite”) och
den ansvariga chefbarnmorskan meddelas med e-post
innehållandes direktlänk till ärendet för uppfyllande
av ansvar. Uppföljning av varje ärende sker vid ett
förutbestämt antal dagar efter genomförda aktiviteter
för att säkerställa att de genomförda aktiviteterna
gett önskat resultat. Feedback levereras via e-post till
rapportören efter varje aktivitet i processen. Statistik
för avvikelserapporteringen levereras automatiskt via
periodisk statistik till personer ansvariga för analys.
Alla avvikelser rapporteras och diskuteras på arbetsplatsträffar. En årlig sammanställning av avvikelserna
görs och rapporteras i klinikens årsrapport.
1.Genom e-mail alternativt telefonsamtal till
verksamhetschef/chefbarnmorska
2.På varje mottagning finns en brevlåda i väntrummet där synpunkter och klagomål kan lämnas
3.Via stickprov som genomförs med hjälp av
patientenkäter som delas ut till 200 patienter per
år. (SLL har inte genomfört någotn patientenkät på
länets barnmorskemottagningar 2014)
Klagomål från andra vårdgivare tas vanligen emot av
chefbarnmorska och/eller verksamhetschef.
Alla klagomål hanteras av chefbarnmorska i första
hand, verksamhetschef i andra hand.
• Missat immuniseringsprov v 25, pat fått Rh profylax v 29. Åtgärd – checklista i patientjournalen för
avbockning av vad som skall göras.
All personal ges feedback på klagomål och synpunkter som inkommer och ges möjlighet att diskutera
enskilda fall. Detta görs regelbundet dels på morgonmöten på avdelningen dels på arbetsplatsträffar en
gång per månad. Återrapportering till dem som framfört klagomålen görs av den som utreder ärendet.
• Ingen förlossningsplanering gjord för patient som
var inkontinensopererad. Åtgärd – genomgång av
riktlinje för tidigare inkontinens opererad på APT.
• Brister i vårdkedjan vid omhändertagande av kvinna med hög risk på NIPT prov. Åtgärd – provet tas
nu endast på patienter inskrivna på BB Stockholm
Familys mottagningar och samverkansavtal har
inledds med Ultra-Gyn AB för vidare omhänder­
tagande.
18 | 52 Hantering av klagomål och synpunkter från
andra än personal
Klagomål från patienter och anhöriga tas emot via
flera olika kanaler:
Synpunkter från patientnämnden och socialstyrelsen
rapporteras till involverad personal. De synpunkter
som inkommit från dessa instanser sammanställs
och redovisas i klinikens årsrapport
Å R S R A P P O R T B B S T O C K H O L M 2 0 14
Å R S R A P P O R T B B S T O C K H O L M 2 0 14 Patienter som tror att de skadats av läkemedel som
sålts eller lämnats ut i Sverige kan anmäla detta till
Läkemedelsförsäkringen (LFF). Även kända biverkningar kan ersättas om de är oväntade och allvarliga.
Genomförda förändringar 2014
Genom det arbete som genomfördes med patientsäkerhet under 2014 har följande organisatoriska
förändringar skett:
•Fortsatt uppföljning av alla avvikelser och ärenden
som inkommer till mottagningarna, både på APT
och ledningsgrupper.
•”Dokumentationsgruppen” fortsätter sitt arbete
med att utforma ”lathundar” för att underlätta och
förtydliga journaldokumentation.
• Fortsatt uppmuntran att skriva avvikelser.
•Information om att använda Uppdragguiden för
information om PM.
Resultatmått
Inga vårdskador har noterats inom BB Stockholm/
Family under 2014.
19 | 52
Miljöarbete inom öppenvården
Under 2014 har arbetet fortsatt att koncentrera sig
kring läkemedlens påverkan på miljön. Samtlig personal har gått utbildning i ämnet. Information om hur
det går att undvika utsläpp av hormoner i luft och
vatten ges i hela vårdkedjan UM till BHV. Syftet är att
medvetandegöra personal och besökare om hur de
Slutenvård
kan påverka miljön. Ytterligare samlas p-stavar och
hormonspiral som extraheras, i särskild uppsamling
och skickas för separat destruktion. Ytterligare ett
miljömål är påbörjat – att minska pappersförbrukningen på BVC genom att rekommenderade broschyrer
och information ska hämtas som pdf:er via hemsidan.
Förlossningsmottagning
och antenatalvård
På specialistmödravården tas blivande mammor med
graviditetskomplikationer och sjukdomar som påverkar graviditeten emot. Mottagningen tar också emot
kvinnor för akut poliklinisk kontroll på grund av t.ex.
minskade fosterrörelser, misstanke om vattenavgång eller sjukdomssymtom och komplikationer efter
hemgång. Den polikliniska verksamheten på BB
Stockholm består också av en samtalsmottagning
och en barnläkarmottagning. Under året gjordes
10 535 (10 781) besök på förlossningsmottagningen,
varav 332 var kvinnor kom för samtal och förlossningsplanering. Omfattningen av den polikliniska
verksamheten redovisas i tabell 1.
BB Stockholm bedriver också antenatalvård för kvinnor som på grund av komplicerad graviditet behöver
slutenvård.
ningssätt och individuell planering av en förlossning. På förlossningsmottagningen handläggs även
vändningsförsök då barnet ligger i sätesändläge. Vid
överburenhet kommer gravida till mottagningen för
ställningsstagande till igångsättning av förlossningen.
Samtalsverksamhet
För kvinnor med förlossningsrädsla och/eller behov
av individuell vårdplanering inför förlossningen finns
möjlighet att komma till barnmorska för samtal.
Under 2014 kom 132 remisser med begäran om för
samtal med barnmorska inom denna verksamhet.
Antalet samtal varierar mellan 1–3 besök. En dag i
veckan finns tillgång till rådgivning hos förlossningsläkare med särskild psykosocial inriktning. Även andra
av klinikens läkare samt barnmorskor tar emot kvinnor som vill tala om sin förlossningsrädsla. Denna
verksamhet har ökat i omfattning under året. Totalt
har 332 patienter behandlats på den psykosociala
mottagningen av barnmorskor och läkare under året.
Övrig poliklinisk mottagning
BB Stockholms specialistmödravård tar emot gravida
kvinnor som på grund av sjukdom behöver göra extra
kontroller under graviditeten. Det gäller till exempel
kvinnor med diabetes eller koagulationsrubbningar.
Mottagningen tar också emot gravida med graviditetskomplikationer som blödning, minskade fosterrörelser, misstänkt havandeskapsförgiftning, hepatos,
oklara buksmärtor etc. Besöken på denna mottagning
handlar också ofta om ställningstagande till förloss-
Tabell 4. Poliklinisk verksamhet från 2011–2014
20 | 52 Å R S R A P P O R T B B S T O C K H O L M 2 0 14
År
Återbesöksmottagning
Övrig pol
mottagning
Samtalsmottagning
endast barnmorska.
2011
3 346
4 754
348
8 448
2012
4 970
5 737
283
10 990
2013
4 966
5 485
330
10 781
2014
3 855
6 348
332
10 535
Å R S R A P P O R T B B S T O C K H O L M 2 0 14 Totalt
21 | 52
Föda barn
på BB Stockholm
Årets tre första månader inleddes med en hög aktivitet avseende antalet förlossningar för att mattas
av något i samband med att BB Sophia startade sin
verksamhet. Totalt antal förlossningar under året blev
3 373 (4 111). Detta är 738 färre än under 2013. BB
Stockholms målsättning har varit en volym mellan
3 200–3 500 förlossningar per år och årets volym
motsvarar de förväntningar bolagets styrelse och ledning hade för 2014. Nedgången är en effekt av att BB
Sophia öppnade i mars 2014 (figur 1).
BB Stockholms uppdrag är att bedriva oselekterad
förlossningsvård för alla. Detta innebära att organisationen är uppbyggd för att hantera förväntat
komplicerade förlossningar, induktioner, prematura
förlossningar, tvillingar, sätesförlossningar och sjuka
gravida kvinnor lika väl som kvinnor med helt normala
förlossningar. Verksamheten bedrivs på Danderyds
sjukhus på två olika våningsplan. För planerade och
akuta kejsarsnitt utnyttjas befintliga operationssalar
på kvinnokliniken. Samtliga läkare anställda på BB
Stockholm har specialistkompetens. Detta gäller
även under jourtid. Barnmorskor och undersköterskor
på BB Stockholm är ”handplockade” och anställda
med utgångspunkt från BB Stockholms vårdideologi.
Baserat på att vi vet att det är viktigt för kvinnor och
män att vara delaktiga i den vård som ges. Stöd under
förlossning och BB-tid skapar en trygg och säker vård
och bidrar till en bra start av föräldraskapet. Kvinnan,
hennes partner och deras barn ska vara i centrum i
alla sammanhang under vårdtiden hos oss.
Genomsnittsåldern hos kvinnor som föder sitt första
barn är sedan länge högre i Stockholms län än i övriga
delar av landet. Detta avspeglas också på medelåldern
hos BB Stockholms patienter med en medelålder på
32 år (r=18-49) år. Det senaste året har också patientpopulationen ändrats så till vida att BB Stockholm tagit
emot mer vårdkrävande (sjukare) patienter och i större
utsträckning utlandsfödda kvinnor.
2011
2012
2013
2014
400
350
300
250
Målet med vård i samband med förlossning är att den
skall resultera i en frisk mor och ett friskt barn samt
en positiv upplevelse av förlossningen och med så få
ingrepp som möjligt i förlossningsförloppet.
200
Jan
Feb
Mars April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
326
277
329
345
328
302
334
338
290
309
293
269
320
315
354
323
338
349
354
341
344
319
302
313
357
330
371
365
345
347
376
338
343
350
295
295
330
331
314
295
268
266
277
295
253
268
244
232
Figur 1. Förlossningar på BB Stockholm 2014 jämfört med tidigare år.
22 | 52 Å R S R A P P O R T B B S T O C K H O L M 2 0 14
Å R S R A P P O R T B B S T O C K H O L M 2 0 14 23 | 52
REPORTAGE FRÅN BB STOCKHOLM
Till yrket är Ann läkare och specialist i obstetrik
och gynekologi. Ann började på BB Stockholm i
klinisk tjänst 2005. Då var BB Stockholm endast
till för friska kvinnor med förväntad normal­­för­
loss­ning. Ann trivdes väldigt bra och blev fast
anställd 2008 i samband med att hon blev till­
frågad om att ta över det medicinska ansvaret
och också bli verksamhetschef. Kort därefter
infördes vårdval för förlossningsvård och kraven
på att utöka verksamheten till att kunna ta emot
även kvinnor med komplicerad graviditet och
förlossning kom, vilket medförde en utökning
av BB Stockholms uppdrag.
Vårt ansvar är
att bedriva en säker
förlossningsvård
Vilken är den enskilt viktigaste
frågan i din roll som verksamhetschef
och medicinskt ansvarig?
– Jag deltog i vår stora omorganisation
av verksamheten 2 010 som krävdes för
att även kunna erbjuda antenatal slutenvård, specialistmödravård, komplicerade
förlossningar inklusive eftervård samt
planerade kejsarsnitt, berättar Ann.
– Mitt ansvar i rollen som verksamhetschef och medicinskt ansvarig läkare är att
se till att vi har rätt resurser och kompetens för att bedriva en säker förlossningsvård. Jag har också personalansvar för
läkarkollegerna som nu är 11 till antalet.
Ann Hjelm Cluff är specialist i obstetrik och gynekologi
och BB Stockholms verksamhetschef sedan 2008
Det är
möjligt att lära känna
alla sina medarbetare
och därmed ta tillvara
allas kompetens på
ett bra sätt.
Alla ska känna att de utvecklas
i sin profession och ständigt
lär sig något nytt.
Berätta om organisationens
uppbyggnad, vad är styrkorna
i BB Stockholms struktur?
– Jag trivs med att jobba i en lite mindre
organisation. Det är möjligt att lära känna
alla sina medarbetare och därmed ta tillvara allas kompetens på ett bra sätt. Trots
mycket administrativa uppgifter, så har
jag fortfarande nära kontakt med den kliniska vardagen.
– Efter många år i klinisk tjänst är det
roligt att få jobba med och i en verksamhet som är under ständig utveckling och
förändring.
Vilka utmaningar står förlossningsvården i Sverige inför enligt dig?
– Det är en utmaning att se till att alla
kvinnor i Sverige får en likvärdig och
säker vård under sin graviditet och förlossning. Kraven från blivande föräldrar
har ökar ständigt, både vad gäller säkerheten och delaktigheten i den vård vi
erbjuder.
– Vi har större andel kvinnor från andra
kulturer, äldre förstföderskor, fler assisterade graviditeter och fler kvinnor med
andra komplicerade sjukdomar än för
20 –30 år sedan, vilket ställer större krav
på individuellt anpassad vård.
– En annan viktig uppgift för oss är att
väcka intresse för specialiteten, så att fler
vill utbilda sig till barnmorskor och
obstetriker och därmed kunna tillgodose
det ökade behovet av kunnig personal
när förlossningstalen ökar. Det är en tuff
specialitet vi ägnar oss åt och arbets­
belastningen är ofta mycket krävande
dygnets alla timmar. Förutom snabba,
avgörande beslut och hög medicinsk
medvetenhet, förväntas ett känslomässigt
engagemang i varje enskild patient.
Bäckenbottenskador i samband
med förlossning har uppmärksammats mycket de senaste åren.
Hur arbetar BB Stockholm för att
handlägga skador på ändtarms­
muskeln i samband med barna­
födande?
– Skador på bäckenbotten är tyvärr inte
alltid möjligt att undvika, men samtliga
barnmorskor och läkare gör allt man kan
för att skydda den födande kvinnan från
skador framförallt på ändtarmsmuskeln
med hjälp av s.k. perinealskydd. Om en
skada trots detta uppstår är det viktigt att
vi identifierar den och reparerar den på
rätt sätt. All vår personal tränas kontinuerligt i detta.
Hur skulle du vilja att BB Stockholm
utvecklas de närmaste fem åren?
– Jag önskar mig en klinik där vi anpassar vården perfekt efter varje kvinnas
behov. Vi ska med andra ord ha alla
resurser tillgängliga för att ta hand om alla
tänkbara komplikationer, men inte
använda oss av mer än vad som behövs i
det enskilda fallet. Detsamma gäller eftervården, där det är stor variation på vad
den enskilda kvinnan eller familjen behöver för att kunna komma hem som en
frisk och trygg familj.
– Sist men inte minst önskar jag att vi
har en trivsam och hälsosam arbetssituation, där alla i personalen känner sig
sedda och behövda och där vår teamkänsla har nått fulländning. Alla ska
känna att de utvecklas i sin profession
och ständigt lär sig något nytt. Förhoppningsvis kommer alla att känna att det är
”vi” som utgör BB Stockholms kärna.
VEM ÄR
ANN HJELM CLUFF?
Utbildning Läkarexamen -82, Specialist Gyn/ OB -93, PhD -04.
Roll i företaget Verksamhetschef sedan 2008.
Familj Två vuxna barn med familjer.
Senast lästa bok Gone girl, en thriller av Gillian Flynn.
25 | 52
Medicinskt utfall – slutenvård
BB Stockholm har sedan kliniken startade sin verksamhet kunnat visa låg andel komplikationer med en
jämförelsevis låg andel kejsarsnitt. Utvecklingen av
andelen kejsarsnitt följs med särskilt stort intresse.
De senaste åren har kejsarsnittfrekvensen i Sverige
stabilt legat kring 17 procent. Andelen kejsarsnitt
på BB Stockholm ökade i samband med att kliniken 2010 började bedriva fullskalig förlossningsvård
bland annat med planerade kejsarsnitt. Kejsarsnitt
frekvensen ökade ytterligare under 2014. Orsaken till
detta ligger i den förändrade patientmixen med fler
vårdtunga gravida kvinnor och färre friska mammor.
Andelen planerade kejsarsnitt har också ökat under
2014. Medicinskt utfall sammanfattas i tabell 5.
Sju barn (11) föddes under året med Apgar mindre
än 3 och 47 barn (59) med Apgar 4 –7 vid fem minuters ålder. Ett barn avled neonatalt (orsakat av en
njurmissbildning). Sex kvinnor med intrauterint döda
barn (IUFD) vårdades under året på förlossningsavdelningen. Perinatal audit genomförs regelbundet med
platsansvarig barnläkare, medicinskt ansvarig obstetriker och vårdchef/chefbarnmorska på BB Stockholm
som deltar vid dessa möten.
Tabell 5. Medicinskt utfall 2013 – 2014
2013
n
2014
%
n
%
Förlossningar
4 111
Andel normala förlossningar
3 097
72
2 118
70,1
Andel förstföderskor
1 914
46,5
1 534
45,5
Kejsarsnitt
741
18
685
20,3
Varav akuta
338
339
Varav planerade
346
346
VE/Tång
273
6,6
329
6,83
Sätesförlossning
127
3,2
133
3,2
11
8,7
18
13,5
Kejsarsnitt
116
91,2
115
86,4
Tvillingar
36
Vaginala
21
58,3
16
40,0
Kejsarsnitt
15
41,6
24
60,0
7
0,2
15
0,3
Vaginala
IUFD/Perinatal
och neonatal dödlighet
Grad III- och IV-bristningar
3 373
40
97
127
% av alla förlossningar
2,8
3,2
% av vaginala förlossningar
3,6
3,9
Medelvårdtid
Kejsarsnitt
3,15
2,61
Vaginalfölösta
2,45
1,73
26 | 52
Barnläkarmottagningen
Alla nyfödda undersöks av barnläkare i anslutning till
hemgång. I vissa fall behöver extra uppföljning göras
av barnläkare och dessa barn och föräldrar får tid för
uppföljning på BB Stockholms barnläkarmottagning.
Det kan handla om behov av en andra barnläkarundersökning på grund av tidig hemgång, uppföljning
på grund av viktnedgång, bedömning av nyföddhetsgulsot och annat.
Tabell 6. Patientklassifikation enligt Robson jämförelse 2013 och 2014
Grupp
1. 0-para
>37+0 v enkelbörd,
huvudbjudning spontan start
2. 0-para
>37+0 v enkelbörd,
huvudbjudning,
B Induktion
C Elektivt kejsarsnitt
2013
Andel
av alla
patienter
Sectio
Sectio
inom
gruppen
2014
Andel
av alla
patienter
Sectio
Sectio
inom
gruppen
n
%
n
%
n
%
n
%
1 353
32,9
140
10,3
1 030
30,5
113
9,4
288
96
7,0
2,3
87
96
30,2
100
66
69
7,44
2
250
69
27,3
100
1 531
37,2
27
1,8
1 183
35,1
18
1,5
Återbesöksmottagningen
Verksamheten på återbesöksmottagningen ökar år
från år. Under 2014 gjordes 3 855 återbesök på
återbesöksmottagningen. Dessa besök omfattar
PKU-screening, viktkontroller och amningsrådgivning.
Viktnedgång hos nyfödda barn på mer än 10 procent
följs varje månad.
3. Omföd
>37+0 v enkelbörd,
huvudbjudning spontan start
4. Omföd
>37+0 v enkelbörd,
huvudbjudning,
B Induktion
C Elektivt kejsarsnitt
190
61
4,6
1,5
10
61
5,3
100
186
62
5,5
1,8
186
62
3,2
100
Tidigare kejsarsnitt >37+0
v enkelbörd huvudbjudning
A Spontan förlossningsstart
B Induktion före start
C Kejsarsnitt före start
143
26
119
3,5
0,6
2,9
35
11
119
24,5
42,3
100
133
13
132
3,9
0,4
3,9
133
13
132
26,3
61,5
100
5. Omföd
Kejsarsnitt
Andelen kejsarsnitt på BB Stockholm ökade från
18 procent 2013 till 20,3 procent 2014. Om man via
s.k. Robsonklassifikation studerar indikationer för kejsarsnitt närmare finner man att det skett en minskning
ökning av kejsarsnitt i grupp 1 (friska förstföderskor
med spontan start från graviditetsvecka 37). Andelen
kejsarsnitt på grund av sätesändläge var 2014,
95 procent (Tabell 6).
28 | 52 Å R S R A P P O R T B B S T O C K H O L M 2 0 14
6. 0-para
Sätesbjudning
94
2,3
87
92,6
79
2,3
75
95,2
7. Omföd
Sätesbjudning
35
0,9
30
85,7
42
1,2
38
90,5
8.
Flerbörd
A Spontan start
B Induktion före start
C Kejsarsnitt före
spontan start
18
13
9
0,4
0,3
0,2
8
2
9
44,4
15,4
100
11
17
12
0,3
0,5
0,4
5
7
12
45,5
44,4
100
5
0,1
5
100
8
0,2
8
100
77
19
7
1,9
0,5
0,2
7
3
7
9,1
15,8
100
79
17
13
2,3
0,5
0,4
8
7
13
10,1
41,2
100
9.
Tvär- eller snedläge
10.
>37+0 v huvudbjudning
Enkelbörd
A Spontan start
B Induktion före start
C Kejsarsnitt före start
Å R S R A P P O R T B B S T O C K H O L M 2 0 14 29 | 52
Induktioner
Perineotomi/Klipp i mellangården
Skador i ändtarmsmuskeln
Vissa förlossningar startas med igångsättning (induktion) på grund av medicinska skäl och någon enstaka
gång på grund av humanitära skäl. Överburen graviditet (42 fullgångna graviditetsveckor eller mer) och vattenavgång utan värkar är den vanligaste anledningen
till att man kan behöva sätta igång en förlossning.
Om den gravida kvinnan är överburen finns det risk
både för att barnet blir för stort, vilket kan göra själva
förlossningen mer komplicerad, och för att moderkakan fungerar sämre. Det senare kan leda både till att
barnet får för lite näring och till försämrad syretillförsel
till barnets blod. Andra orsaker till att förlossningen kan
behöva sättas igång är bl.a. havandeskapsförgiftning
och diabetes. Vid båda dessa tillstånd finns det risk att
fostrets hälsa kan påverkas negativt om graviditeten
tillåts fortsätta.
Flerbördsgraviditet eller oklar blödning under graviditeten kan också vara orsaker till induktion. För fostrets
del är den vanligaste orsaken till att man vill sätta igång
förlossningen att tillväxten har saktat av. Man kan se
det genom att beräkna fostrets vikt med ultraljud. Om
fostret växer sämre beror det oftast på att moderkakan
fungerar sämre. Moderkakans funktion kan bedömas genom blodflödesmätning av navelsträngen och
genom att undersöka blodcirkulationen i fostret med
hjälp av ultraljud.
I nationell statistik kan man se att andelen induktioner successivt ökat sedan 1994. En orsak till ökningen
är att förlossningskliniker numera oftare sätter igång
förlossningar redan innan 42 fullgångna graviditetsveckor uppnåtts. Nationella data från Socialstyrelsen
visar att 16 procent av alla fullgångna gravida inducerades år 2012. Andelen förlossningar som startades med
induktion på BB Stockholm under 2014 var 428 (515)
och utgjordes av 12,6 (12,5) procent av alla förlossningar och är med andra ord lägre än genomsnittet i landet.
Förekomst av perineotomi (klipp i mellangården) är
fortfarande ett av de vanligaste operativa ingreppen
under förlossning i världen. På senare år har detta
ingrepp minskat i omfattning bland annat på grund av
att flera studier visat på nackdelar, bland annat med
sårläkning och smärta i efterförloppet. Detta ingrepp
förekommer oftare vid förlossning med sugklocka
och tång än vid vanlig förlossning. BB Stockholm har
en uttalad målsättning enligt styrkortet att begränsa omfattningen av perineotomi under förlossning.
Perineotomi frekvens på BB Stockholm var under året
2,8 procent av alla vaginala förlossningar.
Skador i bäckenbotten i samband med förlossning
indelas i fyra grader.
I:a graden är en bristning i slidans slemhinna, mynning eller i mellangården (området mellan slidan
och ändtarmsöppningen) men inte i underliggande
vävnad.
II:a graden är en bristning i slidans slemhinna, mynning samt i hud och muskler i mellangården.
III:e graden är en bristning i muskler i bäckenbotten
och i ändtarmens slutmuskel. IV:e graden är en bristning in i ändtarmens slutmuskel och slemhinna. s.k.
totalruptur. Bristningar av grad I och II är vanligt förekommande. De läker oftast snabbt och orsakar sällan
långsiktiga problem. Skador på ändtarmsslutmuskeln,
bristning grad III och IV, ökar risken för anal och urininkontinens, samt smärtor i underlivet. Faktorer som
ökar risken för bristningar i ändtarmens slutmuskel
är instrumentella förlossningar och om barnet är
stort. Perinealskydd är en metod att med händerna
skydda bäckenbotten och därmed förhindra att barnets huvud föds fram för snabbt. Härigenom kan man
i viss utsträckning minska skadorna på bäckenbotten.
Andelen kvinnor med III:e eller IV:e gradens bristning
ökade under 1990-talet och var som högst år 2000.
Inom förlossningsvården har ökningen uppmärksammats och förebyggande åtgärder har vidtagits på
många sjukhus.
Efter 2004 minskade andelen grad III och IV bristningar igen och var bland förstföderskor år 2011 på samma
nivå som 2010 och även 2008, vilket tyder på att 2009
var ett avvikande år. Nationellt har nu skapats ett
bristningsregister har yrkesorganisationerna för barnmorskor och gynekologer i Sverige startat ett arbete
för att få fram nationella riktlinjer för hur dessa skador
kan förebyggas, diagnostiseras och behandlas. Detta
kommer bli en del av det stora obstetriska kvalitetsregister som just nu byggs upp av Svensk Förening för
Obstetrik och Gynekologi och Barnmorskeförbundet.
Syftet är att få gemensamma nationella riktlinjer
för diagnostik, behandling och uppföljning av dessa
skador. BB Stockholm arbetar aktivt både med att
förebygga att denna skada inträffar samt med att
diagnostisera skada som uppstått. Under 2014 minskade andelen sfinkterrupturer från 3,9 procent till 3,2
procentav alla vaginala förlossningar.
IUFD/Perinatal och
neonatal dödlighet
Ett barn dog neonatalt (på grund av en njurmissbildning). Sex kvinnor med intrauterint döda barn vårdades under året på förlossningsavdelningen (IUFD).
Perinatal audit genomförs regelbundet med platsansvarig barnläkare, medicinskt ansvarig obstetriker
och omvårdnadschef BB Stockholm deltar vid dessa
möten.
30 | 52 Å R S R A P P O R T B B S T O C K H O L M 2 0 14
Å R S R A P P O R T B B S T O C K H O L M 2 0 14 31 | 52
Blödningskomplikation
Smärtlindring under förlossningen
Under efterbördsskedet, dvs. tiden mellan barnets
födelse och framfödandet av moderkakan, skall
moderkakan lossas från livmoderväggen vars blodkärl
skall dra ihop sig så att blödningen från livmodern
avstannar. På BB Stockholm handlägg efterbördsskedet på så sätt att 8,3 µg Syntocinon® rutinmässigt
ges intravenöst eller intramuskulärt till alla kvinnor så
snart barnet har framfötts för att förhindra större blödning postpartum, kombinerat med andra åtgärder vid
ökad blödningsrisk. Normal blödning i samband med
förlossning anses vara <1000 ml.
Blödningskomplikation vid förlossning är ett utfallsmått som följs regelbundet. Under 2014 drabbades
6,5 procent av patienterna av denna komplikation vid
vaginal förlossning. En minskning med 2,5 procent
jämfört med föregående år.
De vanligaste farmakologiska smärtlindringsmetoderna i förlossningsvården i dag är lustgas och
epiduralblockad (ryggbedövning). Förekomst av epiduralblockad bland förstföderskor vid vaginalförlossning varierar mellan landstingen. Skillnader mellan
olika landsting kan avspegla skillnader i inställningar
och vårdtradition inom mödra- och förlossningsvård
och variationer i tillgång på narkosläkare. På BB
Stockholm ligger användandet av epiduralbedövning
hos förstföderskor på 57 procent jämfört med riksgenomsnittet på 51 procent för förstföderskor och
21 för omföderskor. Lägre än genomsnittet inom SLL
där 60 procent av alla förstföderskor får EDA vid sin
förlossning (tabell 7).
Akupunktur, sterila kvaddlar och TENS är metoder
som alla har det gemensamt att de stimulerar frisättningen av endorfiner, kroppens eget morfin som har
avslappandeoch smärtlindrande effekt och dessutom
ökar blodcirkulationen. Dessa metoder kan användas
under hela förlossningen men anses ha bäst effekt
under öppningsskedet.
Tabell 7. Smärtlindring vid förlossningar på BB Stockholm
2011
2012
2013
2014
n
%
1 123
36,5
1 820
49,3
1 868
49,6
1 699
56,1
Förstföderskor
771
52,6
971
50,3
944
50,2
887
57,7
PDB
263
7,0
274
6,9
240
5,84
5,8
5,7
2 413
64,5
2 606
65,6
2 667
64,87
2 173
64,4
Akupunktur
436
11,6
475
11,9
422
10,27
221
6,5
Sterila kvaddlar
217
5,8
215
5,4
223
5,42
149
4,4
Ingen smärtlindring
237
6,9
192
5,2
218
5.8
258
8,5
EDA / Spinal
Lustgas
%
%
Alternativa smärtlindringsformer
%
AKUPUNKTUR: Akupunktur härstammar från traditionell kinesisk medicin och innebär att tunna nålar
placeras genom huden på särskilda punkter, så kal�lade akupunkturpunkter, dels över områden där det
gör ont, dels i huvud, armar och ben. Akupunktur blev
en vanlig smärtlindringsmetod inom svensk förlossningsvård på 1990-talet men användningen har sedan
minskat. Detta kan bero på att den smärtlindrande
effekten är begränsad och att det saknas tillförlitlig
evidens för metodens smärtlindrande effekt vid förlossning. Akupunktur introducerades i Sverige under
1990-talet då barnmorskor utbildades i metoden. År
1996 fick nästan 25 procent av förstföderskorna i
landet akupunktur i samband med vaginal förlossning
och motsvarande andel bland omföderskor var 15
procent. Under 2014 användes akupunktur vid 6,5
procent av förlossningarna på BB Stockholm.
BAD: Många upplever att ett varmt bad lindrar smärtan, att oron minskar och man slappnar av. Varmt
vatten har inga negativa effekter för barnet så länge
man badar i normal badtemperatur. På BB Stockholm
används denna metod endast under öppningsskedet.
32 | 52 Å R S R A P P O R T B B S T O C K H O L M 2 0 14
Å R S R A P P O R T B B S T O C K H O L M 2 0 14 KVADDLAR (injektion av sterilt vatten i huden):
Kvaddlarna ges genom att man injicerar en liten
mängd sterilt vatten under huden runt det område där
smärtan är som starkast, det kan vara i ländryggen
eller nedre delen av magen. Själva sticket, bränner
till som ett getingstick och sitter i 15–30 sekunder.
Vissa kvinnor upplever att smärtan försvinner helt
från det området där kvaddlarna har getts. Effekten
sitter i en till två timmar och metoden kan upprepas
flera gånger.
TENS (transkutan elektrisk nervstimulering): Vid
TENS-behandling stimuleras hudnära nerver med
en svag elektrisk ström. Elektroder fästs på huden
över den kroppsdel som smärtar eller över de nerver
som försörjer smärtområdet. Elektroderna kopplas
via kablar till en batteridriven, bärbar stimulator.
Smärtlindringen uppkommer under stimuleringen och
kvarstår ibland en stund efter avslutad stimulering.
Kvinnan kan röra sig fritt under behandlingen och reglerar apparaten själv. Den här typen av smärtlindring
är utmärkt att använda hemma innan värkarbetet blivit
alltför intensivt. För att få så god effekt av TENS som
möjligt krävs att kvinnan tränat på apparaten hemma i
god tid innan förlossningsarbetet startat.
Användandet av akupunktur, bad och kvaddlar har
dock minskat under de senaste åren både nationellt
och på BB Stockholm (tabell 7). Det finns dock regionala skillnader vad gäller resurser och efterfrågan.
33 | 52
De nyblivna föräldrarnas utvärdering av
vården på BB Stockholm
För att studera patienttillfredsställelse slutenvård anlitar Stockholms läns landsting Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) för att utvärdera förlossningsvården i länet. Syftet med patientundersökningen är
att lyfta fram patienters behov, erfarenheter av och
synpunkter på vården och att ge ett underlag för ett
aktivt förbättringsarbete samt för öppna jämförelser
mellan länets kliniker. Frågeformuläret som används
är utvecklat i syfte att reflektera den patientupplevda
kvaliteten i vård och behandling. Undersökningen
som genomfördes i november 2014 omfattade 200
av BB Stockholms patienter och 119 svarsformulär
returnerades,vilket innebär en svarsfrekvens på 61,7
procent. Ingen skevhet fanns i bortfallet.
Metoden är ett randomiserat/systematiska urval med
detaljerade självinstruerande formulär. Formulären
besvaras i hemmet med möjlighet till webbsvar.
Sex dimensioner av vården utvärderades. Dessa var,
patientens värdering av vården, delaktighet, trygg och
säker vård, tillgänglighet, bemötande och kommunikation. En stor andel av de områden som utvärderades
var mycket positiva framförallt de dimensioner som
bemötandet från personalen vid ankomst till kliniken,
bemötandet från barnmorskorna samt bemötandet av
personalen under tiden på BB/Patienthotell.
34 | 52 Å R S R A P P O R T B B S T O C K H O L M 2 0 14
Å R S R A P P O R T B B S T O C K H O L M 2 0 14 När det gäller närvaro och stöd av barnmorskan under
förlossningen bedömer 97 procent av de tillfrågade
detta som utmärkt och mycket bra. Åttiosex procent
av de tillfrågade bedömer vården på BB/patienthotellet som utmärkt och mycket bra. Nittiofyra procent
av de tillfrågade bedömer bemötandet från barnmorskorna som utmärkt eller mycket bra. På frågan
om vården som helhet är andelen positiva svar (bra,
mycket bra och utmärkt) 97 procent.
Det område deltagarna i denna utvärdering ansåg
minst uppfyllda var frågan om de fått tillräcklig information om varningssignaler från det nyfödda barnet.
Här svarande 35 procent att de inte fått tillräcklig
information. Man önskade också mer tid med barnmorskan inför utskrivning till hemmet. Endast 52
procent ansåg att de fått tillräckligt med tid för detta.
35 | 52
Händelseanalys
Patientsäkerhet
Fyra patientfall på förlossningsavdelningen 2014
ledde till att verksamhetschefen initierat händelseanalys. I två av ärendena kombinerades denna analys
med en Lex Maria-anmälan.
Lex Maria
Under 2014 rapporterades två ärenden enligt Lex
Maria till Socialstyrelsen omfattande vårdhändelser.
Inget svar har kommit från Socialstyrelsen i dessa
ärenden. Inom öppenvården rapporterades inget Lex
Maria-ärende under året.
Avvikelsehantering
Avvikelser som sker i organisationen tas tillvara och
ett systematiskt förbättringsarbete är en naturlig del i
verksamheten. Processflödet i Flexite innehåller aktiviteter för registrering, analys, åtgärd och uppföljning
för fullständig kontroll över verksamhetens avvikelser.
Rapportering sker via enkelt utformade webbformulär
och den ansvariga chefbarnmorskan meddelas med
e-post innehållandes direktlänk till ärendet för uppfyllande av ansvar. Uppföljning av varje ärende sker
vid ett förutbestämt antal dagar efter genomförda
aktiviteter för att säkerställa att de genomförda aktiviteterna gett önskat resultat. Feedback levereras via
e-post till rapportören efter varje aktivitet i processen.
Statistik för avvikelserapporteringen för slutenvården
levereras automatiskt via periodisk statistik till personer ansvariga för analys. Chefbarnmorska Britta
Wernolf tar emot samtliga avvikelser som rapporteras
inom slutenvården. Samtliga avvikelser rapporteras
och diskuteras på arbetsplatsträffar.
IVO – ärenden:
Fem patienter från slutenvården samt tre från öppenvården har anmält till IVO under 2014. Inget fall är
avslutat. Två av fallen från slutenvården rör grad
III-bristningar, som rupturerat, resp. missats att diagnosticera. Ett fall var tidigare Lex Maria-anmält, p.g.a.
sätesförlossning och lungmissbildning, vilket ledde till
att barnet avled. Ett fall rörde larmsystemet som fördröjde ett urakut kejsarsnitt, med 2–4 minuter. Detta,
liksom sista ärendet utspelade sig 2012. Det sista
rörde sig om en missbedömning av patientens symtom i samband med telefonrådgivning och ledde till
att patienten kom in till SÖS med svår preeklampsi.
Patientskaderegleringen, LÖF
Under 2014 registrerades inom slutenvården totalt 85
avvikelser, 26 av dessa var tillbud, 22 bedömdes som
risk och 37 som negativ händelse. Femton av avvikelserna rör inte BB Stockholm utan är riktade mot
andra kliniker såsom operation, anestesin, barnmorskemottagningar och barnkliniken. Inom öppenvården
registrerades åtta avvikelser. Under 2014 förändrades
arbetet med avvikelser och används nu mer aktivt av
all personal detta har medfört ett större antal avvikelser än tidigare.
Under 2014 har 13 patienter från slutenvårdens verksamhet samt sju från öppenvården inkommit med
anmälningar till LÖF. Endast fyra av dessa är utredda.
Två fall har bedömts vara undvikbara, i ena fallet en
bristande suturering av en sfinkterskada och i det ena
fallet en missad diagnos av sfinkterskada.
36 | 52 Å R S R A P P O R T B B S T O C K H O L M 2 0 14
Å R S R A P P O R T B B S T O C K H O L M 2 0 14 37 | 52
Forskning och utveckling, utveckling
och undervisning i hela företaget
En viktig framgångsfaktor för BB Stockholms verksamhet är att vården bedrivs enligt evidensbaserade
principer. För att möjliggöra detta har BB Stockholm
valt att på olika sätt uppmuntra anställda att ta del av
den forskning som bedrivs, nationellt och internationellt inom verksamhetsområdet. En annan viktig faktor när det gäller utveckling är att också vara en aktör
som deltar i undervisning av blivande barnmorskor
och läkare. Att bedriva både kvalitetssäkringsprojekt
och forskning är ytterligare en strategi för att möjliggöra att vården som bedrivs är av hög kvalitet. Fyra
medarbetare, tre barnmorskor och två läkare anställda inom BB Stockholm var under 2014 registrerade
som doktorander, alla fyra vid Karolinska Institutet.
Två av doktoranderna, Anna-Karin Klint Carlander och
Charlotte Elvander, disputerade som genomfördes i
februari 2014.
Fem anställda på BB Stockholm har under 2014 publicerat
åtta vetenskapliga rapporter:
Åmark H, Millde-Luthander C, Ajne G,
Högberg U, Pettersson H, Wiklund I,
GrunewaldC
Singleversuspairwise interpretation
ofcardiotochography, a comparativestudy
from six Swedish deliveryunits.
Sex ReprodHealthc. 2014 Dec;5(4):195-8.
Epub 2014 May 21.
Wiklund I, Ahlberg M, Dahlström A,
Weichselbraun M, Sjörs G
Routinetestingofumbilical cord bloodafter normal deliveryshould be discontinued.
Sex ReprodHealthc. 2014 Dec;5(4):165-6. doi:
10.1016/j.srhc.2014.10.002. Epub 2014 Oct 16.
Carlander AK, Andolf E, Edman G, Wiklund I
Impactofclinicalfactors and personality on the
decision tohave a second child. Longitudinal
cohort-studyoffirst-timemothers.
Acta ObstetGynecol Scand. 2014 Feb;93(2):182-8.
Epub 2013 Dec 18.
Wikström Shemer EA, Stephansson O, Thuresson M,
Thorsell M, Ludvigsson JF, Marschall HU
Intrahepaticcholestasisofpregnancy and cancer,
immune-mediated and cardiovasculardiseases:
a population-basedcohortstudy.
J Hepatol. 2015 Mar 12. pii: S0168-8278(15)00177-4
38 | 52 Å R S R A P P O R T B B S T O C K H O L M 2 0 14
Å R S R A P P O R T B B S T O C K H O L M 2 0 14 Nessa A, Wistrand C, Begum SA, Thuresson M,
Shemer I, Thorsell M, Shemer EA
Evaluationofstationarycolposcope and the
Gynocular, by the Swede score systematic­
colposcopic system in VIA positive women:
a crossover randomized trial.
Int J Gynecol Cancer. 2014 Feb;24(2):339-45.
Elvander C, Dahlberg J, Andersson G, Cnattingius S
Modeofdelivery and the
probabilityof­subsequentchildbearing:
a population-based register study.
BJOG. 2014 Aug 19. Epubaheadof print
NovelTornblom-Paulander S, Tingåker BK,
Werner A, Liliecreutz C, Conner P, Wessel H,
Ekman-Ordeberg G
Noveltopicalformulationoflidocaineprovidessignificant pain relief for intrauterinedeviceinsertion: pharmacokineticevaluation and randomized
placebo-controlled trial.Fertil Steril.
2015 Feb;103(2):422-7. 2014.10.026.
Epub 2014 Nov 20.
Klint Carlander A-K, Andolf E, Edman G, Wiklund I
Health relatedqualityoflifefiveyearsafterbirthof
the firstchild. In press. Available on line.
39 | 52
Några av de pågående
forskningsprojekten
En studie med syfte att undersöka hur barnmorskor
och läkare (födda 1975, 1955 och 1935) fött barn i
jämförelse med populationen. Rapporten är inskickad
till en vetenskaplig tidskrift (doktorand projekt).
En deskriptiv studie där skilda generationers inställning till sitt barnafödande undersöks. Datainsamling
pågår.
En undersökning av sjuklighet hos kvinnor som förlösts med planerat kejsarsnitt utan att medicinsk indikation föreligger (diagnos 0828) planeras. Data kommer att inhämtas via Medicinskt Födelse Register
(MFR) och kopplas samman med slutenvårdsregister.
Frågeställningen är om sjukligheten hos kvinnor som
genomgått kejsarsnitt utan medicinsk indikation är
större än hos dessa jämfört med andra kvinnor (doktorandprojekt).
Utbildning av medarbetare
Personalen på BB Stockholm
Utbildning av anställd personal kan indelas i tre
områden; utbildning som ges till alla anställda, utbildning riktat till särskilda yrkesgrupper samt individuell
utbildning. Dessutom ges utbildning i form av deltagande på externa konferenser.
Verksamheten på BB Stockholm bedrivs både på
mottagningar i öppenvård samt inom slutenvården
dygnet runt. På BB Stockholm/Family arbetar totalt
176 medarbetare, 95 barnmorskor, 59 undersköterskor och 12 läkare samt sju administrativ personal
och tre ekonomipersonal. Till detta tillkommer cirka
50 timanställda barnmorskor och undersköterskor.
Cirka 15 specialistkompetenta obstetriker ingår i
jourlinje. BB Stockholm har egna anlitade barnläkare
som i huvudsak genomför barnläkarundersökningar
av nyfödda barn i samband med hemgång. Akuta
barnläkarinsatser sker genom ett avtal med Astrid
Lindgrens Barnsjukhus (ALB).
Utbildningsdagar genomfördes regelbundet under året,
riktat till all personal både inom öppen och sluten vård.
Syftet med dessa utbildningstillfällen är att öka kunskap
inom specifika områden samt att utveckla ”teamkänslan” hos personalen. Av denna anledning blandas olika
yrkeskategorier samt dag- och nattpersonal i utbildningsgrupperna. Vid de utbildningsdagar som ges kommer personalen i slutenvården på BB in hela dagar var
6:e vecka för utbildning och falldragning.
Mödrahälsovård, förlossningsvård och barnhälsovård
kan inte bedrivas utan legitimerade barnmorskor,
barnsjuksköterskor, obstetriker och barnläkare men
inte heller utan annan vårdpersonal, administrativ
personal, kök- och städpersonal. Vårdens främsta
resurs är de anställda med sin specifika yrkeskunskap. Ledningen diskuterar regelbundet bemanningsbehov relaterat till patientvolym och en bedömning
av omfattningen av öppenvårdsverksamheten samt
volymen inom slutenvården. Legitimationskontroll av
Hälso- och sjukvårdspersonal görs vid alla nyanställningar.
Barnmorskors och förlossningsläkares erfarenhet
kring att vårda en kollega. En intervjustudie har påbörjats under hösten 2014 (doktorandprojekt)
För att finansiera de studier som bedrivs inom
BB Stockholm söks medel från Vetenskapsrådet,
FoU-medel från Praktikertjänst och ALF-medel samt
medel från andra privata fonder.
Alla nyanställda inom slutenvården genomgår ett
introduktionsprogram omfattande 3–7 dagar där teknisk utrustning, journaldatasystem, rutiner vid omedelbara och akuta kejsarsnitt, larm, och annat som det
krävs kunskap för inom tjänsten.
Samtliga medarbetare erbjuds årligen ett utvecklingssamtal med sin närmaste chef.
40 | 52 Å R S R A P P O R T B B S T O C K H O L M 2 0 14
Å R S R A P P O R T B B S T O C K H O L M 2 0 14 41 | 52
Ledningen
Medarbetarnas inflytande i vården
Några kommentarer ur enkäten:
Ledningsgruppen fick en ny struktur hösten 2014 då
dotterbolaget (Family) som driver öppenvård slogs
ihop med moderbolaget (BB Stockholm). En strategisk ledningsgrupp bildades bestående av VD,
verksamhetscheferna, controller, HR-ansvariga samt
chefbarnmorskor och chefsjuksköterska. Denna
grupp träffas fyra till fem gånger per år. Två lokala
operativa ledningsgrupper bildades, en för öppenvård
och en för slutenvård vilka träffas varje månad. En
VD-stödgrupp bestående av VD, controller och verksamhetschefer skapades också.
En genomgripande medarbetarundersökningar
genomfördes hösten 2014. Utveckling av organisation och arbetsmodeller för de olika verksamhetsområdena, mottagning, förlossning och eftervård är i viss
mån delegerat till en specifik grupp medarbetare. Av
de 176 som fick medarbetarenkäten besvarades
denna av 119 anställda, en svarsfrekvens motsvarande 68 procent. Fyrtiotre procent av de som besvarade
enkäten hade arbetat mindre än ett år på BB
Stockholm/Family (figur 2). Den stora andelen nyanställda under 2014 speglar situationen som uppstod i
samband med starten av BB Sophia då en stor andel
av medarbetarna i slutenvården bytte arbetsgivare.
"Önskar att det skulle var lättare att jobba inom de
olika områdena i företaget, BMM och förlossningen.
Att vi ska få löneförhandla innan lönen sätts!
Ser fram emot att se vad företaget kan åstadkomma
med ny ledning och ett bolag!"
Procent
"Har just fått en ny verksamhetschef. Svårt att uttala
sig om det. Verkar vara omöjligt att påverka sin lön
vilket är tråkigt.
Trivs annars toppen."
"På det stora hela mycket nöjd med BBS, tuff tid för
hela företaget och alla anställda gamla som nya förra
året som jag tycker efter omständigheterna fungerat
OK. Utmaningen nu är att fortsätta bygga vidare på
BBS grundstommar och att få ihop arbetsgruppen
ännu mer. "
"Vi har oftast roligt o strävar mot samma mål, en bra
upplevelse för den nya familjen. Men vi behöver en
undersköterska till på plan 9­s.k. parvård"
50
43% (51)
40
"bra med Rotation i företaget MVC/BBS"
28% (33)
30
20
0
10% (12)
8% (10)
10
5% (6)
Mindre
än 1 år
1-2 år
5% (6)
2-3 år
3-4 år
4-5 år
Mer
än 5 år
"många förändringar under året ­en del nära kollegor
har slutat som påverkat vår arbetsplats ­känner
saknad. Tar tid att landa och bygga vidare..."
"Speciell arbetssituation på BVC med stor personalomsättning. Lite tid för att hålla servicen till
familjerna. Lite administrativ tid för att svara på
telefonsamtal och mail, stundtals är arbetsbelastningen större än vad det finns tid vilket skapar
stress."
Antal
anställningsår
Figur 2. Antal anställningsår på BB Stockholm.
Nittiofyra procent av dem som besvarat enkäten
anser att BB Stockholm/Family är en attraktiv arbetsplats. Företaget har en tydlig vision anser 91 procent
av de anställda. Nittiosju procent har förtroende för
VD och 98 procent har förtroende för sin närmsta
chef. Samtliga anställda instämmer i att ”vi” är kunniga inom vårt område. Nittiotre procent av medarbetarna anser att det är ”högt i tak” på arbetsplatsen.
Åttio procent av medarbetarna anser att de kan
påverka beslut.
42 | 52 "Jag tror inte på att behandla alla människor lika, vill
behandla dem efter deras egna förutsättningar därav
vet ej på man kvinna frågan.
VD behöver mer tid för
att visa vad hon kan som VD."
Å R S R A P P O R T B B S T O C K H O L M 2 0 14
"BB Stockholm är en härlig arbetsplats med varm
anda och miljö!"
Arbetsmiljö
Miljömål
BB Stockholm strävar efter att ständigt förbättra
medarbetarnas arbetsmiljö och arbetsförhållanden.
Vårt mål är att skapa en attraktiv, effektiva och trygg
arbetsplats. På BB Stockholm ska alla medarbetare ta ett personligt ansvar för miljön. Företaget ska
präglas av en intern samverkan i det förebyggande
arbetet med miljö- och arbetsmiljöfrågor. På BB
Stockholm integreras miljöarbetet i det löpande arbetet med kvalitetsutveckling. Vid inköp av utrustning,
förbrukningsmaterial och tjänster tas hänsyn till om
produkten/tjänsten belastar miljön. Detta sett ur ett
helhetsperspektiv och i relation till tillgängliga alternativ. Vår strävan är att årligen följa upp att miljö- och
arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt och integrerat i kvalitetsarbetet, samt att miljökompetens skapas
och upprätthålls.
BB Stockholm strävar efter att minimera miljöriskerna verksamheten kan orsaka. Lustgasdestruering
mäts på årlig basis. En av de vanligaste läkemedel
som används i förlossningsvården är lustgas (N2O).
Lustgas är, i likhet med andra läkemedel, förknippat med vissa biverkningar. Lustgasen är också en
växthusgas som påverkar vårt klimat. Endast 1% av
Sveriges totala lustgasutsläpp kommer från sjukvården och med dagens reningsteknik kommer denna
form av utsläpp att minska drastiskt. Lustgas används
som smärtstillande medel. Genom inandning går lustgasen in i kroppen och den smärtstillande effekten
uppnås. När lustgasen andas ut klingar effekten av
direkt. Lustgasen förbrukas ej i kroppen och andas
därför ut som lustgas. Det är vid patientens utandning som vårdpersonal kan komma i kontakt med
lustgasen. Arbetsmiljöverket har satt upp riktlinjer,
s.k. hygieniska gränsvärden, för hur mycket lustgas
vårdpersonal får exponeras för. Om dessa riktlinjer
följs anses lustgasen dock inte skadlig. Idag visar de
flesta mätningar att vårdpersonalens exponering ligger klart under de hygieniska gränsvärdena.
Generellt är den psykiska och ibland också den
fysiska arbetsmiljön inom vården tung och kan skapa
problem hos de anställda. Det finns ett samband mellan dålig fysisk miljö och symtom på bristande hälsa,
ångest och depression, högt blodtryck och sömnlöshet. En lugn vårdmiljö gagnar både patienter och personal. Till detta kommer hjälpmedel för ergonomiskt
riktiga arbetsställningar oavsett om arbetet är fysiskt
tungt eller stillasittande.
Att vara delaktig i och kunna påverka sin arbetssituation på olika sätt påverkar också positivt upplevelsen
av arbetet. Att ta till vara medarbetarnas kompetens
och vilja att aktivt delta i företagets utveckling är en
positiv framgångsfaktor för BB Stockholm.
Ett viktigt redskap som bidrar till en god hälsa är
fysisk aktivitet. Av denna anledning får alla anställda
genom företaget ersättning för träningskostnader
upp till 4 000 kr/år.
44 | 52 Det är relativt enkelt att minska koncentrationen
av lustgas i den omgivande luften. Att se över
ventilation, minska läckage, använda dubbelmasker, informera patienter och personal samt se till
att förlossningssalarna möbleras så att personalen
arbetar nära friskluftsuttagen är åtgärder som kan
medverka till att riktlinjerna för de hygieniska gränsvärdena uppnås. Danderyds sjukhus (inklusive BB
Stockholm) har åtgärdat brister i centralgassystemet.
Lustgasutsläppet uppmättes 2014 till 358 g/förlossning vilket är något över det riktvärde på 340 g/
förlossning som gäller. Danderyds sjukhus har dock
lovats att ingen straffavgift kommer att tas ut.
Lokaler
BB Stockholm startade sin slutenvårdsverksamhet
för 12 år sedan och lokalerna har successivt underhållits men vissa lokaler bedöms nu vara i behov av en
mer genomgående upprustning. Under våren 2015
påbörjas därför en renovering av lokalerna.
När det gäller verksamheten inom öppenvården
kommer verksamheten i lokalerna i Gamla Stan att
upphöra i oktober 2015. Detta bland annat på grund
av att lokalerna som finns i en kulturminnesskyddad
fastighet inte godkännas eftersom möjlighet till handikappanpassning saknas i denna gamla fastighet.
Mottagningen i city är ytmässigt för liten. Ett nytt
kontrakt för en ny mottagning på Jakobsbergsgatan i
Mood-gallerian har skrivits på och dessa båda mottagningar kommer att slås ihop från och med den 1/10
2015. Lokalytan vid barnmorskemottagningen på
Kungsholmen har utökats och den 1/3 flyttade BVCs
verksamhet in där.
Å R S R A P P O R T B B S T O C K H O L M 2 0 14
Å R S R A P P O R T B B S T O C K H O L M 2 0 14 45 | 52
Ekonomi
Viktiga händelser 2014
Slutenvården
Öppenvården
Slutenvård
Framtida utveckling (slutenvård)
Rörelsemarginal i slutenvården uppgick till 2,5 procent. Vi förväntade oss en rörelsemarginal på 3,1%
för helår 2014. Produktionen blev dock lägre i december än prognos samt en reservering för korrigering av
mervärdeskatt för partnerdygn år 2009–2013 drog ner
det förväntade resultatet med 1,5 mkr. Produktion i
december blev 232 förlossningar (f.g. år 295), prognos tertial 2 antal 255. Året landade på 3 373 förlossningar (4 111).
Rörelsemarginal uppgick till 0,0% för öppenvården.
Vi förväntade oss en rörelsemarginal på 1% för helår
2014. Omsättningen är lägre än budgeterat. Det är
BVC på Kungsholmen och mottagningen i Gamla
Stan som tappar omsättning jämfört med budget.
BVC har personalproblem och långsam ökning av
nyfödda barn som förklaring till det negativa resultatet. Mottagningen i Gamla Stan har för låg produktion
i förhållande till drift/lokalkostnader. Övriga mottagningar har positiva resultat. I den ackumulerade
omsättningen ligger även extra peng för sommarbonus på 447 tkr till barnmorskemottagningarna.
Många nya medarbetare anställdes under våren 2014
och mycket kraft lades på nyanställning eftersom 60
procent av de anställda barnmorskorna, och undersköterskorna gick till BB Sophia. Av läkarna var det
20%. Fokus under året har därför varit att få ihop
personalgruppen, gå igenom rutiner och ”starta om”.
Inom slutenvården har man under hösten fortsatt
arbetat med att marknadsföra vår förlossnings- och
BB-verksamhet. Marknadsföringen har riktats såväl
till blivande föräldrar som till barnmorskor och läkare
i öppenvård. BB Stockholm Family har även i år deltagit på ”Underbara Barnmässan i Älvsjö” där många
gravida och nyblivna föräldrar besökt vår monter. Ett
elektroniskt nyhetsbrev ”Ajour” togs fram och har två
gånger under hösten 2014 skickats till samtliga barnmorskemottagningar i länet. En ny informationsskrift
– ”Nio månader” – riktad till blivande föräldrar gavs ut
med sitt första nummer under hösten.
Under 2015 kommer fortsatta resurser läggas på
marknadsföring av BB Stockholm. Detta sker dels
genom besök på barnmorskemottagningar i länet för
att informera om BB Stockholms verksamhet och
dels genom ”Ajour” – ett elektroniskt nyhetsbrev
som riktar sig till alla barnmorskemottagningar i länet.
En nyhetstidning – ”Nio månader” – kommer fortsatt
att ges ut och ett andra nummer kommer i början av
april 2015. Den framtida utvecklingen är beroende
av flera faktorer:
Öppenvård
Under hösten 2014 beslutades den strategiska ledningsgruppen att stänga mottagningen i Gamla Stan
och hyreskontraktet sades upp. Man beslutade också
när möjligheten gavs att öka lokalytan på mottagningen på Kungsholmen samt att flytta in BVC under
samma tak. Detta bland annat som ett försök att
stärka verksamheten på BVC och förbättra ekonomin.
Under hösten beslutades också att flytta mottagningen i City till större lokal. Förhandlingar med hyresvärden för Mood-gallerian pågick under oktober–november och kontrakt kunde skrivas i januari 2015. Flytt av
mottagningen i city och Gamla Stan kommer att ske
den 1/10 2015.
46 | 52 Å R S R A P P O R T B B S T O C K H O L M 2 0 14
Å R S R A P P O R T B B S T O C K H O L M 2 0 14 1. Fortsatt god och patientsäker vård
2. Fortsatt arbete med att anpassa vården efter blivande föräldrars behov
3. Fortsatt arbete med forskning och undervisning
4.Marknadsföring
För att möjliggöra en fortsatt god utveckling krävs:
1. En engagerad ledning
2. Engagerade medarbetare
3. Tillgång till barnmorskor och förlossningsläkare
4. En ekonomi i balans
5. Rimliga ersättningsnivåer
47 | 52
48 | 52 Å R S R A P P O R T B B S T O C K H O L M 2 0 14
Å R S R A P P O R T B B S T O C K H O L M 2 0 14 49 | 52
Framtida utveckling (öppen vård)
Styrkort BB
Under kommande år kommer ett strategiskt arbete
för att marknadsföra öppenvårdsmottagningarna i
bolaget också att göras. Detta beror framförallt på
att tre mottagningar kommer att flytta sin verksamhet (beskrivet ovan) men också på att en ny stor
barnmorskemottagning i city måste marknadsföras
initialt. Bolagets öppenvårdsmottagningar kommer
att delta på Underbara Barnmässan i Älvsjö i oktober.
Barnmorskemottagningarna kommer fortsättningsvis
ha lördagsöppet samt också ”Drop-in”-verksamhet.
Den framtida utvecklingen inom öppenvården är
beroende av flera faktorer:
Vision. BB Stockholm är tongivande inom högkvalitativ förlossnings- och eftervård.
Affärsidé. BB Stockholm erbjuder en trygg, säker och lugn miljö där blivande föräldrars
behov och delaktighet styr vården. BB Stockholms position som tongivande inom forskning
och utveckling utgör grunden för en patientsäker och uppskattad vårdupplevelse med hög
kvalitet.
Övergripande strategi. I mötet med patienten och anhöriga är vi närvarande, ödmjuka,
kompetenta/professionella och visar intresse för hennes behov och frågor.
1. Fortsatt god vård
Kunder
2. Tillgänglighet för allmänheten
3. Modernisering av såväl mödravård som
verksamhet med preventivmedel
Utveckling
4. Spetskompetens inom vissa områden
till exempel fosterdiagnostik
5.Marknadsföring
Processer
För att möjliggöra ovan nämnda mål krävs:
Mått
Resultat
• 95% värderar vården som mycket bra
• Resultat väntas vecka 8
• Årlig beställarkontakt
• Två möten genomförda
• Minst två vet rapporter/år
• 7 rapporter publicerade 2014
• Med audit 6 ggr/år
• 6 audit genomförda
• Minst 15 bm stud/år
• 23 studenter
• Årsrapport publicerad före 1:a april
• publicerad 1/4 2014
• >40% av öppenvårdens inskrivna föder
•32,4%
barn på BB Stockholm
• <10% kejsarsnitt i Robson 1
•9,8%
• >95% av läk o bm i sluenvård har genomgått
• 95% uppfyllt CTG utb.
CTG utb samt NEO HLR
1. En engagerad ledning
• 100% av anställda i öppenvård som har
NEO-HLR påbörjas under 2015
•30%
förskrivningsrätt har genomgånget prev test
2. Engagerade platschefer
Medarbetare
3. Samarbete mellan mottagningarna
4. En ekonomi i balans
5. Tillgång till mödravårdsläkare och barnmorskor
Organisation
6. Rimlig ersättning
Ekonomi
50 | 52 Å R S R A P P O R T B B S T O C K H O L M 2 0 14
• Medarbetarenkät >85% nöjda medarbetare
•87%
• Kompetensutv. 4 ggr/år
• 4 ggr/år slutenvård 2-4 ggr/år öppenv
• Friskvårdsbidrag 4 000 kr/år
•Uppfyllt
• Personalomsättning <12%
•<53%
• APT 10 ggr/år
• 10 ggr
• Intern info från ledningen 2 ggr/mån
• 3 ggr/mån
• Operativ ledningsmöte 10 ggr/år
• Sedan aug 2014, fem ggr
• Miljö och kvalitetsbokslut varje år
• Uppfyllt klar 12/2
• Ekonomisk uppföljning med alla medarb. 3 ggr/år
• 2 ggr 2014
• Minst 125 inskrivna per bm/heltid i öppenvård
• 132 inskrivna/år
• 280 födslar/mån i slutenvård
• 281 födslar/mån
• Rörelseresultat >3%
•1,8%
Å R S R A P P O R T B B S T O C K H O L M 2 0 14 51 | 52
AB Huset Makalösa
BB Stockholm. Danderyds Sjukhus, plan 9. 182 88 STOCKHOLM
Tel 08-655 78 88 eller 755 39 70. Fax 08-755 28 80
www.bbstockholm.se