Rekommenderade läkemedel 2015 fickversion för läkare och

REKOMMENDERADE
LÄKEMEDEL 2015
1
REKOMMENDERADE
LÄKEMEDEL 2015
Rekommendationerna har tagits fram av läkemedelskommittén i
Landstinget Kronoberg med underlag från landstingets medicinska grupper. Rekommendationerna ska ses som rådgivande och
bör i normalfallet följas om inte skäl för undantag finns. De rör
framförallt basläkemedel och är grupperade efter terapiområde. För
varje indikation tas oftast endast ett preparat med av flera likvärdiga
alternativ. Denna fickversion är en förkortad version. De fullständiga rekommendationerna med samtliga kommentarer och länkar
publiceras under Läkemedel på www.ltkronoberg.se
Läkemedelsnamnen i förteckningen avser alla styrkor och beredningsformer om annat ej angivits. Generiskt namn anges i regel
men i vissa fall anges det mest använda preparatets namn. Siffrorna
1, 2 och 3 avser som regel första-, andra- och tredjehandsval. (S)
avser läkemedel som förskrivs av läkare som är särskilt väl förtrogna
med preparatet.
: betyder att läkemedlet får förskrivas av sjuksköterskor med
förskrivningsrätt. Förskrivningsrätten omfattar fler läkemedelsgrupper än de som ingår i Rekommenderade läkemedel. Fullständig lista
finns i bilaga till SOSFS 2001:16.
Hälsosamma levnadsvanor bidrar till att förebygga flera sjukdomstillstånd. Även den som har drabbats av sjukdom kan göra
stora hälsovinster med förbättrade levnadsvanor. Uppmärksamma
därför påverkbara levnadsvanor: tobak, fysisk aktivitet, alkohol,
mat, långvarig stress. För mer information se Medicinska riktlinjer
Levnadsvanor.
Producerad av informationsavdelningen, Landstinget Kronoberg.
Innehållet är framtaget av läkemedelskommittén.
Tryck: Löwex Trycksaker AB. Jan 2015.
2
ALLERGI
4–5
DIABETES
5–7
FRAKTURPREVENTION – OSTEOPOROS
7–8
GYNEKOLOGI OCH GRAVIDITET
HJÄRT- OCH KÄRLSJUKDOMAR
8–13
MED VENÖS TROMBOEMBOLISM OCH HEMOSTATIKA
HORMONER
13–18
19
HUDSJUKDOMAR
19–22
INFEKTIONSSJUKDOMAR
22–27
MAG- OCH TARMSJUKDOMAR
27–30
NEUROLOGI
30–31
OBSTRUKTIVA LUNGSJUKDOMAR
32–34
PALLIATIV VÅRD
34–35
PSYKIATRI
35–40
SMÄRTA
41–45
UROLOGI OCH INKONTINENS
45–46
ÖGON-, ÖNH- OCH MUNHÅLANS
SJUKDOMAR
46–48
ÖVRIGT (ANEMIER, OBESITAS,
3
TOBAKSAVVÄNJNING, VITAMINER)
49–51
ALLERGI
LOKALBEHANDLING
NÄSA
1. Mometason (mometason) 2. Desonix (budesonid) :
:
ÖGA
1. Lecrolyn (natriumkromoglikat) 1. Livostin (levokabastin) 2. Emadine (emedastin) 2. Opatanol (olopatadin) :
:
:
:
• Livostin rekommenderas främst till patienter som har problem
med näsblödning som biverkan av nasala steroider.
• Nässköljning med fysiologisk koksaltlösning kan prövas.
• Dymista (azelastin+flutikason) kan vara ett andrahandsalternativ
om monoterapi med antingen nasalt antihistamin eller kortison inte
anses tillräcklig.
• Natriumkromoglikat är ett beprövat preparat som är tillräckligt
vid de flesta fall av allergisk konjunktivit, har en säker biverkningsprofil och är relativt billigt.
SYSTEMBEHANDLING
AKUTBEHANDLING
Adrenalin (adrenalin)
Aerius (desloratadin) munlöslig tablett, vuxna och barn >6år
Aerius (desloratadin) lösning, barn
Betapred (betametason)
AKUTBEHANDLING – ADRENALINPENNOR
1. Emerade (adrenalin)
2. EpiPen (adrenalin)
UNDERHÅLLSBEHANDLING
:
1. Cetirizin (cetirizin) :
1. Desloratadin (desloratadin) 2. Prednisolon (prednisolon)
• Förskrivning av adrenalinpenna kräver detaljerad patientinformation. Kan detta inte ombesörjas på den egna vårdinrättningen bör
patienten remitteras till allergimottagning.
• Förskriv alltid två adrenalinpennor på grund av eventuellt behov
av upprepad behandling.
• Skriftlig handlingsplan ska alltid finnas till de patienter som får
en adrenalinpenna utskriven.
4
• För underhållsbehandling av små barn: Aerius lösning (>1år) eller
munlöslig tablett (>6år).
DIABETES
Uppmärksamma påverkbara levnadsvanor: tobak, fysisk
aktivitet, alkohol, mat, långvarig stress.
Målvärden:
Barn, typ 1: HbA1c 50-57 mmol/mol
Typ 2: HbA1c: 45-55 mmol/mol (anpassning beroende på duration
och komplikationer)
Typ 1: HbA1c: 50-60 mmol/mol (anpassning beroende på duration
och komplikationer)
Alla: Vid samtidig påtaglig hjärt-kärlsjukdom eller hög biologisk
ålder HbA1c 55-65 mmol/mol.
Blodtryck ≤130/80, (anpassning till hög ålder och/eller njurpåverkan).
LDL-kolesterol <2,5 mmol/l.
DIABETES TYP 2
1. Metformin (metformin)
2. Insulin i komb. med metformin
2. Mindiab (glipizid) i komb. med metformin
3. Januvia (sitagliptin) i komb. med metformin
3. Victoza (liraglutid) i komb. med metformin
• Överväg diagnosen typ-1-diabetes som kan debutera i alla åldrar,
och undvik fördröjning av insulinbehandling särskilt vid snabb
viktnedgång eller svårigheter att nå adekvat kontroll.
• Hos de äldsta kan den metabola kontrollen tillåtas ligga sämre än
nationella riktlinjer då skydd mot senkomplikationer inte är relevant.
• God metabol kontroll tidigt i förloppet innebär bättre prognos.
• Multifaktoriell intervention minskar risk för komplikationer.
• Metformin är förstahandsval men kontraindikationer ska beaktas.
• Vid röntgenundersökning av metforminbehandlade patienter
med iv jodkontrast, gäller att metformin utsätts i samband med
undersökningen oavsett njurfunktion.
• Vid tillfällig akut sjukdom med bristande vätskeintag, feber eller
andra risker för njurfunktionspåverkan ska metformin tillfälligt
sättas ut.
• Kontrollera njurfunktion och relatera till eGFR årligen. Vid
absolut GFR <60 ml/min ska metformindosen anpassas, vid <45
ml/min bör metformin undvikas.
• Dygnsdosen glipizid (Mindiab) bör inte överstiga 10 mg. Ökad
risk för hypoglykemier.
5
• Repaglinid är en kortverkande insulinfrisättare som även kan ges
vid nedsatt njurfunktion. Tas direkt före måltid.
• Vid användning av inkretinläkemedel ska en strukturerad
uppföljning ske. Fortsatt användning kan motiveras av en sänkning
av HbA1c med 5-10 mmol/mol och/eller viktnedgång med 3-5%
utvärderat efter 3, 6 och 12 månader.
• SGLT2-hämmare, t ex Forxiga (dapagliflozin), använder en
ny verkningsmekanism (glukosuri). Ca 10% i studier drabbas av
urogenitala biverkningar och långtidseffekter är okända. I dagsläget
ett preparat att överväga när övriga alternativ är uttömda.
DIABETES TYP 1
Insulin
INSULIN – PREPARAT
MÅLTIDSINSULIN
1. Humalog (insulin lispro)
2. NovoRapid (insulin aspart) ej vid nyinsättning
• Humalog rekommenderas i första hand pga lägre pris. Aktivt byte
från Novorapid bör övervägas.
MEDELLÅNGVERKANDE INSULIN MED SNABBT
INSÄTTANDE EFFEKT
1. Humalog Mix25 (insulin lispro, insulin lispro protamin)
2. NovoMix30 (insulin aspart, insulin aspart protamin) ej
vid nyinsättning
• HumalogMix 25 väljs pga lägre pris. Aktivt byte från NovoMix30
bör övervägas.
• HumalogMix 50 kan övervägas till utvalda patienter med högt
postprandiellt P-glukos.
MEDELLÅNGVERKANDE INSULIN
1. Humulin NPH (insulin protamin)
2. Insulatard (insulin protamin) ej vid nyinsättning
LÅNGVERKANDE INSULIN
Lantus (insulin glargin) rek endast vid diabetes typ 1
Levemir (insulin detemir) rek endast vid diabetes typ 1
• Vid diabetes typ 1 är Lantus/Levemir oftast att föredra framför
NPH-insulin.
• Vid behandling av diabetes typ 2 används Lantus/Levemir endast
då behandling med andra insuliner i adekvata doser gett problem
att nå behandlingsmålet pga upprepade hypoglykemier.
• Tresiba är ett nytt extra långverkande insulin där erfarenheten är begränsad och kostnaden ligger ca 50% högre än Lantus/Levemir. Används
endast vid diabetes typ 1 med allvarliga problem med hypoglykemier.
6
BLODSOCKERHÖJANDE MEDEL
Glucagon (glukagon)
FRAKTURPREVENTION
– OSTEOPOROS
HÖGRISK LÅGENERGIFRAKTUR /
PROFYLAX VID KORTISONBEHANDLING
Basbehandla: Belastad fysisk aktivitet 30-60 minuter dagligen,
helst utomhus. Tobaksfrihet.
Fallprevention: Fallsäkra närmiljön. Individanpassad fysisk
träning bör ges vid hög frakturrisk och osteoporos. Fysisk träning
minskar fallrelaterade frakturer påtagligt.
Frakturrisk: Höftfraktur eller upprepade kotfrakturer är viktigast
att förebygga. Riskvärdera med kliniska riskfaktorer. Vid hög klinisk
frakturrisk mät även bentäthet. Dolda kotfrakturer kan minska längd
(>3-5 cm), ge ryggvärk, inaktivitet - ryggröntga frikostigt. Beräkna
FRAX före beslut om bentäthetsmätning. Förscreena eventuellt kvinnors höftfraktursrisk med FRAMO-Index.
Skelettstärkande behandling övervägs vid: a) höftfrakturrisk >15 % (med FRAX) + låg bentäthet <-2 SD, b) upprepad kotfraktur, c) högdos kortisonbehandling, d) uppenbart hög höft- eller
kotfrakturrisk. Behandlingsindikation stärks med stigande risknivå.
BISFOSFONAT (bör kombineras med kalcium +
vitamin D):
1. Alendronat (alendronat 70 mg) veckotablett
2. Zoledronsyra (zoledronat) intravenöst årligen
• Bisfosfonat kombinerat med kalcium + vitamin D är rekommenderat vid hög frakturrisk för svår fraktur kombinerat med låg
bentäthet (<-2 SD) eller vid kortisonbehandling (prednisolon >5
mg under >3 månader) ihop med osteoporos/-peni, fastställt med
bentäthetsmätning.
• Alendronat tablett intas i sittande på tom mage och nedsköljs
noga pga esofagusskaderisk. Ges inte vid sväljningsbesvär! Kalciumtablett intas inte samtidigt samma morgon.
• Zoledronat intravenöst årligen, övervägs då tablettbehandling
anses olämplig (sväljningsbesvär) och ökar följsamheten. Beakta
biverkningsrisk pga lång effektduration.
• Absolut GFR ska vara >35 ml/min före och under all bisfosfonatbehandling.
• Tandläkarbedömning görs helst före inledd bisfosfonatbehandling.
• Spontanfraktur av femurskaft efter skelettstärkande behandling
7
>3 år är ovanligt (1 fraktur per 2000 behandlingsår), men röntga
tidigt vid höft-/lårvärk.
• Frakturpreventiv effekt av bisfosfonat har påvisats under 5-10 år.
Utsättning av behandling efter 5 år övervägs vid rörbensfrakturprevention, preventiv effekt kvarstår under ytterligare 5 år. Kotfrakturrisk ökar däremot tidigt efter utsatt bisfosfonat-behandling. Fortsatt
hög frakturrisk motiverar längre behandlingstider.
KALCIUM OCH VITAMIN D (bör kombineras med
bisfosfonat vid frakturprevention)
Kalcipos-D forte (kalcium 500 mg+vitamin D 800 IE)
VITAMIN D
Divisun (vitamin D 800 IE)
• Enbart kalcium och vitamin D kan ges vid påvisad brist för dessa
ämnen hos postmenopausala kvinnor. Täckande klädsel, mörk hud
och ständig innevistelse ökar risk för klinisk vitamin D-brist.
• För kvinnor >80 år har viss frakturpreventiv effekt visats för
kalcium och vitamin D (minst 800 IE). Ny studie påvisar högre
höft- och osteoporosfrakturrisk hos svenska kvinnor > 80 år med
låg vitamin D (<50 umol/L) än vid högre nivåer.
• Kalcium och vitamin D-tillägg behövs under kortisonbehandling
längre än tre månader.
• Om magsäcksopererad/malabsorption ska kalcium och Dvitamin-substitution ges hela livet.
SPECIALISTPREPARAT:
• Denosumab (Prolia) injektion övervägs för högriskpatient som
inte tålt bisfosfonat alternativt vid njursvikt. God frakturprevention
vid osteoporos under pågående behandling, men bentäthet minskar
snart efter utsättning.
• Andra skelettstärkande läkemedel (som PTH-injektioner) kan
övervägas vid t.ex upprepade kotfrakturer trots annan skelettstärkande terapi.
GYNEKOLOGI
ANTIKONCEPTION
Landstinget subventionerar förmånsberättigade preventivmedel för
kvinnor upp till 26 år (ungdomssubv.)
KOMBINERADE P-PILLER
1. Prionelle (levonorgestrel+etinylöstradiol) ungdomssubv.
2. Trinovum (noretisteron+etinylöstradiol) ungdomssubv.
2. Yasmin (drospirenon+etinylöstradiol) ungdomssubv. ej
läkemedelsförmån.
8
3. Nuvaring (etonogestrel+etinylöstradiol) vaginal månadsring, ungdomssubv. ej läkemedelsförmån
• Kombinerade p-piller kan användas av ammande kvinnor fr.o.m
8 veckor postpartum om inte kontraindikationer föreligger.
• Prionelle och Trinovum är gestagendominerade p-piller.
• Yasmin är mer östrogendominerat och lämpligt vid akne och
hirsutism.
• Östrogener är miljöbelastande läkemedel. Därför är det viktigt
att återlämna överblivna och förbrukade läkemedel som fortfarande
innehåller östrogen, dvs plåster och vaginalring.
LÅGDOSGESTAGEN
Gestrina (desogestrel) ungdomssubv.
Mini-Pe (noretisteron) ej läkemedelsförmån
Mirena (levonorgestrel) (S) hormoninlägg
Nexplanon (etonogestrel) (S) subkutant implantat ungdomssubv.
• Av lågdosgestagener rekommenderas desogestrel till yngre kvinnor med hög fertilitet.
• Mini-Pe rekommenderas som förstahandspreparat till äldre kvinnor (>40 år).
AKUT ANTIKONCEPTION
NorLevo (levonorgestrel) ej läkemedelsförmån
• Receptfritt och delas ut gratis på ungdomsmottagningen.
• EllaOne (ulipristal) kan tas något senare än NorLevo (upp till
120 timmar) efter oskyddat samlag.
• Kopparspiral kan sättas in upp till 5 dagar postcoitalt.
• Effekten av NorLevo kan vara sämre hos kvinnor >75kg.
RIKLIGA MENSTRUATIONER
Cyklokapron (tranexamsyra)
Mirena (levonorgestrel) (S) hormoninlägg
• Idiopatisk menorragi när organisk orsak har uteslutits.
OREGELBUNDNA BLÖDNINGAR
Provera (medroxiprogesteron)
Primolut-Nor (noretisteron)
MENSFÖRSKJUTNING
Primolut-Nor (noretisteron)
DYSMENORRÉ
:
Naproxen (naproxen)
• Ta Naproxen 500 mg 1x2 och börja kvällen före förväntad mens.
9
• Hormonell behandling med kombinerade p-piller kan också ha
god effekt.
ATROFISK VAGINIT
:
1. Ovesterin (östriol) vagitorier, vaginalkräm
:
2. Oestring (östradiol) vaginalinlägg
2. Vagifem (östradiol) vagitorier, ej läkemedelsförmån :
• Vagifem är väsentligt dyrare och ingår inte i läkemedelsförmånen,
men har mindre lokala bieffekter jämfört med Ovesterin.
• Lokalt östrogen kan tidigast utvärderas efter 6 veckor.
• Vid förskrivning av Oestring vaginalinlägg är det viktigt att ta
ställning till vem som ska byta inlägget.
• Sjuksköterskors förskrivningsrätt omfattar inte nyinsättning av
Oestring eller Vagifem.
KLIMAKTERIEBESVÄR
PERIMENOPAUS
Sekventiell behandling
1. Novofem (östradiol+noretisteron)
2. Trivina (östradiol+medroxiprogesteron)
• Trivina kan vara ett alternativ då blödning var tredje månad är
önskvärt.
Individuellt anpassad kombination
2. Femanest (östradiol) + Provera (medroxiprogesteron)
2. Evorel (östradiol) plåster + Provera (medroxiprogesteron)
POSTMENOPAUS
1. Indivina 1/2,5 (östradiol+medroxiprogesteron)
2. Activelle (östradiol+noretisteron)
3. Tibolon (tibolon)
• Behandling av vasomotoriska besvär under klimakteriet med
östrogen/gestagen ges i lägsta effektiva dos under kortast möjliga
behandlingstid.
• Vid utsättningsproblem rekommenderas nedtrappning.
• Fysisk aktivitet har positiv effekt på klimakteriebesvär.
KOLPIT
CANDIDA VULVOVAGINIT
1. Canesten (klotrimazol) lokalbehandling
1. Daktacort (hydrokortison+mikonazol) vid mycket klåda
2. Flukonazol (flukonazol) systembehandling
• Varning för interaktion mellan alla systemiskt använda svampmedel och många andra läkemedel.
10
BAKTERIELL VAGINOS
1. Zidoval (metronidazol) lokalbehandling
2. Flagyl (metronidazol) systembehandling
3. Dalacin (klindamycin) vagitorier
• Flagyl vagitorier rekommenderas inte på grund av dålig effekt.
CERVICIT
Doxycyklin (doxycyklin) + Flagyl (metronidazol)
PREMENSTRUELLT SYNDROM (PMS)
1. Escitalopram (escitalopram) 10-20 mg periodiskt med
början 1-2 veckor före mens
2. Spironolakton (spironolakton) 100 mg till natten (vid
svullnadskänsla)
2. Yaz (drospirenon+etinylöstradiol) (vid samtidigt antikonceptionsbehov)
• Formell indikation saknas för några av ovanstående läkemedel
men föreslås i Läkemedelsboken som möjlig behandling.
• Premalex (escitalopram) har indikationen PMS, men är avsevärt
dyrare än escitalopram.
GRAVIDITET
Information från svenska födelseregistret visar sannolikt ingen
förhöjd risk för missbildningar för nedanstående läkemedel. Registreringsinformationen i FASS kan dock i flera fall vara mer restriktiv.
Försiktighetsprincipen ska tillämpas vid förskrivning till gravida. Se
även: www.janusinfo.se – Läkemedel och fosterpåverkan.
ALLERGI
Cetirizin (cetirizin)
Loratadin (loratadin)
Lecrolyn (natriumkromoglikat) endast ögondroppar
ASTMA
Behandla som vanligt
ANALGETIKA
Alvedon/Panodil (paracetamol)
• Vid behov av ”starkare” eller ”potentare” analgetika i samband
med graviditet är Citodon för närvarande bästa tillgängliga alternativ. Undvik i möjligaste mån första trimestern pga oklarhet om
risk för missbildningar. Undvik längre perioder med regelbundet
intag mot slutet av graviditeten pga av risk för abstinenssymtom i
nyföddhetsperioden.
11
MIGRÄN
Sumatriptan (sumatriptan)
ANTIEMETIKA
1. Postafen (meklozin)
2. Calma (dimenhydrinat) tuggummi
2. Lergigan comp (prometazin+koffein+efedrin)
DEPRESSION
Citalopram (citalopram)
Sertralin (sertralin)
• Internationellt finns mest dokumentation för fluoxetin. För
preparat som venlafaxin (Efexor), escitalopram (Cipralex) och
mirtazapin är dokumentationen fortfarande begränsad.
• Paroxetin (Seroxat) och gamla tricykliska antidepressiva preparat
(klomipramin) ökar risken för hjärtfel (främst ventrikelseptumdefekt).
• Övergående utsättningssymtom/anpassningssymtom förekommer
hos 5-20 % av spädbarnen. Inga bestående CNS-effekter hos barnet
har noterats, men undersökningar med långtidsuppföljning är ännu
ofullständiga.
HYPERTONI
1. Trandate (labetalol)
2. Lomir SRO (isradipin)
• Hypertoni före graviditet uppmärksammas i samband med
inskrivning vid MVC. MVC-läkare tar ställning till fortsatt behandling eller byte av läkemedel.
• Nytillkommen hypertoni/preeklampsi behandlas via MVC-läkare
om inte kronisk grundsjukdom föranleder samråd med medicinläkare.
MAGSÅR OCH GASTROESOFAGEAL
REFLUXSJUKDOM
Gaviscon (alginsyra)
• Ska inte användas om patienten behandlas med Ursofalk.
Omeprazol (omeprazol)
MEDEL VID URINVÄGSINFEKTIONER
1. Furadantin (nitrofurantoin) 50 mg x 3 i 5 dagar
1. Selexid (pivmecillinam) 200 mg x 3 i 5 dagar
2. Cefadroxil (cefadroxil) 500 mg x 2 eller 1 g x 1 i 5 dagar
REINFEKTIONSPROFYLAX UVI
1. Furadantin (nitrofurantoin) 50-100 mg till natten
2. Cefadroxil (cefadroxil) 500 mg till natten
• Uppföljning av gravida: Urinodling 1-2 veckor efter avslutad
12
behandling (görs via MVC-barnmorska). Om 2 eller fler cystitepisoder eller kvarstående ABU rekommenderas reinfektionsprofylax
till natten under återstoden av graviditeten (sköts via MVC-läkare).
ÖVRIGA ANTIBIOTIKA
1. Kåvepenin (fenoximetylpenicillin)
1. Flukloxacillin (flukloxacillin)
1. Cefadroxil (cefadroxil)
2. Clindamycin (klindamycin)
2. Ery-Max (erytromycin) endast trimester 2-3
2. Doxycyklin (doxycyklin) endast trimester 1
• Det finns övertygande kliniska data för att antibiotika tillhörande
betalaktam-gruppen (penicilliner, cefalosporiner) inte medför ökad
risk för fosterskada.
• Tillgängliga data från bl.a. MFR (Medicinska födelseregistret)
avseende klindamycin är alltför begränsade för entydiga slutsatser,
men de talar inte för en ökad risk för missbildning vid användning
under graviditet. Försiktighet bör dock iakttas, eftersom kunskapen
ännu är begränsad.
• Ökad risk för hjärt-kärlmissbildning föreligger sannolikt vid
användning av erytromycin under första trimestern. Behandling med
makrolider under första trimestern och till kvinnor som planerar
graviditet bör endast ges om alternativ saknas. Mot bakgrund av befintlig information föreligger dock ingen anledning att för närvarande
avråda från makrolid-användning under andra och tredje trimestern.
• Vid användning av tetracykliner från graviditetsvecka 14 finns
risk för missfärgning av barnets kommande mjölktänder. Det finns
inga kliniska belägg för att de har negativa effekter på fostret vid
användning under första trimestern.
HJÄRT- OCH
KÄRLSJUKDOMAR
MED VENÖS TROMBOEMBOLISM
OCH HEMOSTATIKA
Uppmärksamma påverkbara levnadsvanor: tobak, fysisk
aktivitet, alkohol, mat, långvarig stress.
HYPERTONI
• Riskbruk av alkohol är en vanlig men ofta förbisedd orsak till
hypertoni.
• Det viktigaste är att behandla och uppnå blodtrycksmål. Oavsett
med vilket läkemedel dessa uppnås.
• Hänsyn till ytterligare riskfaktorer är av stor betydelse.
13
• Farmakologisk behandling av lindrig okomplicerad hypertoni
utan andra riskfaktorer har låg kostnadseffektivitet.
• Hemblodtrycksmätning övervägs efter individuell bedömning av
motivation och lämplighet.
ACE-HÄMMARE
Enalapril (enalapril)
Enalapril comp (enalapril 20 mg/hydroklortiazid 12,5 mg)
• Vid risk för intorkning bör tillfällig utsättning av ACE-hämmare/
ARB övervägas.
AII-RECEPTORANTAGONISTER (VID INTOLERANS
MOT ACE-HÄMMARE)
Candesartan (candesartan)
Candesartan/hydroklortiazid (candesartan/hydroklortiazid 12,5 mg)
Losartan (losartan)
Losartan/hydroklortiazid (losartan/hydroklortiazid 12,5mg)
KALCIUMANTAGONISTER
Amlodipin (amlodipin)
Felodipin (felodipin)
DIURETIKA
Hydroklortiazid (hydroklortiazid) 12,5-25mg
Normorix mite (hydroklortiazid 25 mg/amilorid 2,5 mg)
• ACE-hämmare ska inte kombineras med amilorid som även ingår
i Normorix mite.
BETARECEPTORBLOCKERARE
Metoprolol (metoprolol) depottablett
• Betablockerare vid hypertoni är indicerade om även annan indikation än hypertoni finns eller som tilläggsbehandling.
BLODFETTSSÄNKANDE BEHANDLING
Atorvastatin (atorvastatin)
Simvastatin (simvastatin)
• Atorvastatin 80 mg väljs vid akuta koronara syndrom.
• Målvärde för kolesterol är individuellt. Vid manifest aterosklerotisk kärlsjukdom och/eller diabetes typ 2 med ytterligare minst en
riskfaktor, är målvärdet för LDL-kolesterol <2,5 mmol/l.
• För patienter med mycket hög risk övervägs LDL-kolesterol <1,8
mmol/l som mål, alternativt en 50%-ig reduktion av utgångsvärdet.
Stor hänsyn måste tas till patientens totala sjukdomsbild och prognos.
14
• Primärprevention med statin vid okomplicerad hyperlipidemi
utan andra riskfaktorer rekommenderas inte pga höga NNT. Förändringar av levnadsvanor ska prioriteras.
• Vid hypertriglyceridemi bör kraft läggas vid att behandla orsaker
såsom diabetes typ 2, metabolt syndrom, bukfetma och alkoholöverkonsumtion. Endast vid höga triglyceridvärden med pankreatitrisk
ges läkemedel.
FÖRMAKSFLIMMER/FLADDER
FREKVENSREGLERANDE
Metoprolol (metoprolol) depottablett
EMBOLIPROFYLAX VID FÖRMAKSFLIMMER
Värdera patient med paroxysmalt eller kroniskt förmaksflimmer/
fladder för emboliprofylax med CHA2DS2-VASc-score och HASBLED-score.
Eliquis (apixaban)
Warfarin Orion (warfarin)
• Apixaban har likvärdig eller bättre förebyggande effekt mot stroke
jämfört med warfarin.
• Merkostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår för behandling med nya perorala antikoagulantia är låg i jämförelse med warfarin, varför nya antikoagulantia särskilt bör beaktas vid nyinsättning.
• Warfarin Orion rekommenderas om eGFR <30 ml/min.
• Remiss till AK-mott Ljungby/Växjö skickas vid all nyinsättning.
Kontroll av compliance och njurfunktion vid behandling med
Eliquis ombesörjs av AK-mott.
• Värdera patient inför behandling med antikoagulantia avseende
uppnådda blodtrycksmål och riskbruk avseende alkohol.
• Kliniska råd vid behandling med nya perorala antikoagulantia - se
www.ssth.se.
ANGINA PECTORIS UNDERHÅLLSBEHANDLING
1. Metoprolol (metoprolol) depottablett
1. Trombyl (acetylsalicylsyra)
2. Amlodipin (amlodipin)
2. Felodipin (felodipin)
2. Isosorbidmononitrat (isosorbidmononitrat)
AKUTBEHANDLING
Nitrolingual (nitroglycerin)
Suscard (nitroglycerin)
15
AKUTA KORONARA SYNDROM
Arixtra (fondaparinux) omgående 2,5 mg x 1 sc. Vid GFR
20-30 ml/min ges 1,5 mg x 1 sc.
Trombyl 75 mg (acetylsalicylsyra) 4 tabletter omgående
och därefter 1x1
Brilique (ticagrelor) laddningsdos 2 tabletter 90 mg därefter tabl Brilique 90 mg 1 x 2.
Seloken inj (metoprolol) 5-15 mg iv och/eller depottabl
Metoprolol 25-50 mg peroralt.
Atorvastatin (atorvastatin) 80 mg x 1
Enalapril (enalapril) 2,5-5 mg x 2 (vid nedsatt vänsterkammarfunktion)
HJÄRTINFARKT-SEKUNDÄRPREVENTION
Trombyl (acetylsalicylsyra)
Brilique (ticagrelor) i 12 månader efter akut koronart
syndrom
Metoprolol (metoprolol) depottablett
Enalapril (enalapril) eller Ramipril (ramipril)
Simvastatin 40 mg (simvastatin) eller Atorvastatin
(atorvastatin) till målnivå
• Målvärde LDL < 1,8 mmol/l eller 50%-ig reduktion av utgångsvärdet.
• Clopidogrel kan ersätta Brilique (ticagrelor) vid intolerans.
HJÄRTSVIKT
1. ACE-HÄMMARE
Enalapril (enalapril)
• Angeläget att nå måldos för enalapril (10 mg x 2).
1. BETARECEPTORBLOCKERARE
Bisoprolol (bisoprolol) kan övervägas till patienter med
obstruktivitet.
Metoprolol (metoprolol) depottablett
• Måldos för metoprolol (200 mg x 1) och bisoprolol (10 mg x 1)
bör eftersträvas.
2. ALDOSTERONANTAGONISTER
Spironolakton (spironolakton) 25 mg x 1
• Observera risken för hyperkalemi och kreatininstegring.
• Inspra (eplerenon) är ett dyrare alternativ till Spironolakton men
lämpligt vid biverkan i form av gynekomasti.
16
AII-RECEPTORANTAGONISTER
Candesartan (candesartan) (vid intolerans mot ACEhämmare)
• Kreatininstegring vid behandling med RAAS-blockad vid hjärtsvikt är vanligt, men lindrig (upp till 30%) sådan efter insättning av
RAAS-blockad är ingen kontraindikation för fortsatt behandling.
Kräver tät uppföljning, se FASS.
• Vid risk för vätskebrist och intorkning, t ex i samband med hög
feber, kräkningar, diarré eller värmebölja, ska uppehåll övervägas
med diuretika och RAAS-blockad.
• Eftersträvad måldos för candesartan är 32 mg x 1.
SYMTOMATISK ÖDEMBEHANDLING VID
HJÄRTSVIKT
Furix (furosemid) oftast enbart i akutskede och vid behov
beroende på symtom och vikt.
• Högläge av underben.
• Stödstrumpor eller kompressionsstrumpor.
• Vätskerestriktion är sällan nödvändig.
• Tiazider potentierar effekten av furosemid. Kombineras gärna
med ACE-hämmare.
• I samråd kan patienten själv justera till lägsta möjliga dos.
• Kaliumsubstitution behövs sällan om ACE-hämmare ges.
ÖDEMBEHANDLING VID VENÖS
INSUFFICIENS
I första hand lokalbehandling av perifera ödem vid venös insufficiens med
• Högläge av underben.
• Stödstrumpor eller kompressionsstrumpor.
Hydroklortiazid (hydroklortiazid) 12,5-25 mg
Normorix mite (hydroklortiazid 25 mg/amilorid 2,5 mg)
TIA/STROKE-SEKUNDÄRPREVENTION
1. Enalapril (enalapril)
1. Simvastatin (simvastatin)
1. Clopidogrel (klopidogrel) eller Asasantin Retard
(dipyridamol+acetylsalicylsyra)
2. Trombyl (acetylsalicylsyra)
• Behandling med ACE-hämmare och statin övervägs till patienter
med etablerad arteriosklerotisk kärlsjukdom.
• Trombyl-dos är alltid 75 mg x 1.
• Undvik klopidogrel i kombination med omeprazol. Byt till pantoprazol om syrahämning krävs.
17
PERIFER KÄRLSJUKDOM
1. Enalapril (enalapril)
1. Simvastatin (simvastatin)
1. Trombyl (acetylsalicylsyra)
Clopidogrel (klopidogrel) vid ASA-överkänslighet
• Behandling med ACE-hämmare och statin övervägs till patienter
med etablerad arteriosklerotisk kärlsjukdom.
• Undvik klopidogrel i kombination med omeprazol. Byt till pantoprazol om syrahämning krävs.
VENÖS TROMBOEMBOLISM
PROFYLAX
Klexane (enoxaparin)
• Vid INR <1,8 hos warfarinbehandlade patienter med hög eller
mycket hög risk för tromboemboli ges subkutan profylaxdos av lågmolekylärt heparin en gång dagligen tills INR är inom terapeutisk nivå.
• Vanlig profylaxdos är Klexane endosspruta 100mg/ml 0,4 ml x 1, sc.
• Lågmolekylärt heparin bör användas som rekvisitionsläkemedel.
• Obs dosreduktion vid nedsatt njurfunktion vid behandling med
lågmolekylära hepariner.
BEHANDLING
1. Eliquis (apixaban)
2. Warfarin Orion (warfarin)
• Vid behandling av venös tromboembolism med warfarin ska
denna alltid kompletteras med parenteral antikoagulatia (Arixtra)
de första fem dagarna och tills INR är terapeutiskt.
• Kliniska råd vid behandling med nya perorala antikoagulantia - se
www.ssth.se.
HEMOSTATIKA
Cyklokapron (tranexamsyra)
Konakion (fytomenadion)
Råd vid förhöjt INR hos Warfarinbehandlade patienter:
• INR 3-5 utan blödning: Hoppa eventuellt över nästa dos, fortsätt
med minskad dos.
• INR >5 utan blödning: Vid låg blödningsrisk hoppa över 1-2
doser och fortsätt med minskad dos.
• Vid blödningsrisk hoppar man över en dos och ger 1-2 mg Konakion Novum p.o. (från lösningen 10mg/ml, motsvarande 0,1-0,2 ml).
18
HORMONER
KORTIKOSTEROIDER
Betapred (betametason)
Prednisolon (prednisolon)
• Betapred har mindre mineralokortikoid (vätskeretinerande) effekt
än Prednisolon.
• Betapred kan lösas i vatten men även sväljas hela.
• Om Betapred inte är tillgängligt kan Dexametason användas.
TYREOIDEASJUKDOMAR
HYPOTYREOS
Levaxin (levotyroxin)
• Levotyroxin (T4) är alltid förstahandspreparat, och är tillräckligt
för de allra flesta.
• Enbart i enstaka fall kan tillägg med T3 övervägas, effekten är osäker.
TYREOTOXIKOS
1. Thacapzol (tiamazol)
2. Tiotil (propyltiouracil)
• Tiotil är förstahandsval till gravida.
TESTOSTERONBRIST HOS MÄN
Nebido (testosteron) (S)
Testogel (testosteron) (S)
• Testosteron ska bara förskrivas vid tydlig brist och av specialkunnig läkare. Något egentligt manligt klimakterium förekommer inte
enligt aktuellt evidensläge. När en patient har en tydlig diagnos,
och haft sin substitution stabil kan preparatet itereras/förskrivas i
primärvården, om patienten huvudsakligen sköts i primärvården.
PSA ska kontrolleras 1-2 ggr/år vid all testosteronsubstitution. Vid
hög ålder bör substitutionen omprövas.
HUDSJUKDOMAR
EKSEM
1. Hydrokortison (hydrokortison) (gr I) 1. Mildison Lipid (hydrokortison) (gr I) 2. Emovat (klobetasonbutyrat) (gr II)
3. Betnovat (betametasonvalerat) (gr III) 3. Elocon (mometasonfuroat) (gr III) :
:
:
:
:
• Alla patienter med eksem ska använda mjukgörare.
• Dermovat (gr IV) är ett alternativ vid kort tids intensivbehandling.
19
• Protopic är ett andrahandsalternativ vid atopiskt eksem. Bäst
effekt på tunn hud som t.ex. i ansiktet och på armarna/händerna.
Det kan även användas preventivt 2 ggr/vecka vid täta eksemrecidiv.
Undvik solning.
• Sjuksköterskor får förskriva högst 30 g Elocon respektive Betnovat kräm/salva.
PSORIASIS
Betnovat (betametasonvalerat) (gr III)
Elocon (mometasonfuroat) (gr III)
Diprosalic (betametasondipropionat+salicylsyra) (gr III)
Dermovat (clobetasolpropionat) (gr IV)
Daivobet (kalcipotriol+betametasondipropionat)
• Daivobet gel kan vara en lämplig beredningsform vid behandling
i hårbotten.
• Dermovat är ett alternativ vid kort tids intensivbehandling.
MJÄLLEKSEM
Ketokonazol (ketokonazol) schampo Cortimyk (mikonazol+hydrokortison) (gr I)
Elocon (mometasonfuroat) (gr III) lösning
:
ROSACEA
1. Rozex (metronidazol)
2. Finacea (azelainsyra)
2. Tetralysal (lymecyklin)
• Rekommenderad behandlingstid 3 månader.
• Metronidazol kräm finns tillgängligt receptfritt.
MJUKGÖRARE
Receptförskrivning endast vid diagnostiserad hudsjukdom eller
annan sjukdom med hudkomplikationer. I övrigt hänvisas till
egenvård.
Canoderm (karbamid) Miniderm (glycerol) Propyderm/Propyless (propylenglykol) :
:
:
SVAMPINFEKTIONER
LOKALBEHANDLING VID OBETYDLIG
INFLAMMATION
Lamisil (terbinafin) kräm Pevaryl (ekonazol) 20
:
:
LOKALBEHANDLING VID INFLAMMATORISKT
INSLAG
:
Cortimyk (mikonazol+hydrokortison) (gr I) Pevisone (ekonazol+triamcinolon) (gr II)
NAGELSVAMP
LOKAL BEHANDLING
Amorolfin (amorolfin)
• Systembehandling med terbinafin ger ökad risk för allvarliga
biverkningar jämfört med lokalbehandling. Alltid positiv svampodling före behandling.
AKNE
KOMEDOAKNE
:
Differin (adapalen) MILD PAPULOPUSTULÖS AKNE
:
Basiron AC (bensoylperoxid) :
Differin (adapalen) :
Finacea (azelainsyra) MEDELSVÅR PAPULOPUSTULÖS AKNE
:
1. Epiduo (adapalen+bensoylperoxid) 2. Duac (bensoylperoxid+klindamycin) högst tre månader
3. Tetralysal (lymecyklin) högst tre månader
SVÅR AKNE
I svåra fall samt vid otillräcklig effekt av ovanstående remiss till hudläkare för ställningstagande till behand-
ling med isotretinoin.
• Epiduo är en antibiotikafri kombination av bensoylperoxid och
adapalen, med bättre effekt än preparaten var för sig. Epiduo är
dock dyrare och ger ofta lokal irritation.
• Basiron och Differin alternativt Epiduo kan användas kontinuerligt.
• Tetralysal ges endast i kombination med lokalbehandling av t.ex.
bensoylperoxid. Efter tre månaders behandling rekommenderas
paus i behandlingen under fortsatt lokalbehandling. Vid recidiv
ny 3-månadersbehandling i kombination med besoylperoxid och/
eller adapalen. Tetralysal ska inte kombineras med Duac som också
innehåller antibiotika i form av klindamycin.
• För kvinnor med behov av antikonception kan alternativt kombinerade hormonella medel med effekt på akne läggas till.
21
HUVUDLÖSS
Hörnstenarna vid behandling av huvudlöss är noggrann och
utförlig information och diagnostik samt väl genomförd behandling
inklusive kamning med luskam och kontaktspårning.
1. Medicintekniska produkter: silikonolja, växtoljor:
:
2. Tenutex (disulfiram+bensylbensoat) :
3. Prioderm (malation) lösning 4. Nix (permetrin) schampo eller Prioderm (malation)
:
schampo SKABB
Tenutex (disulfiram+bensylbensoat) :
SÅRBEHANDLING
VÄTSKANDE OCH INFEKTERADE SÅR
Ättiksyra 5 mg/ml lösning (ättiksyra) vid pseudomonas:
kolonisation Kaliumpermanganat 0,1% lösning (kaliumper:
manganat) för vätskande eksem Iodosorb (medicinteknisk produkt, ej läkemedel)
SMÄRTANDE SÅR
:
Xylocain (lidokain) salva Instillagel, Xylocain (lidokain) gel, för långsamläkande
:
smärtsamma sår inför omläggning :
Zipzoc (zinkoxid) vid klåda och skör hud • Se även Rekommenderade förband för sårbehandling.
HUD, ÖVRIGT
AVLÄGSNANDE AV FJÄLL OCH KRUSTOR
Salsyvase (salicylsyra) YTANESTESI VID NÅLSTICK SAMT VID YTLIGA
KIRURGISKA INGREPP
EMLA kräm (lidokain+prilokain) :
:
INFEKTIONSSJUKDOMAR
AKUT MEDIAOTIT
• Barn <1 år bör behandlas med antibiotika.
• Barn 1-12 år med ensidig akut mediaotit utan komplicerande
faktorer behandlas med aktiv exspektans, dvs man avstår från antibiotika och ger analgetika. Om smärta kvarstår efter två dygn bör
föräldrarna ta ny kontakt med läkare.
• Barn >12 år och vuxna bör behandlas med antibiotika.
22
• Barn <2 år med bilateral otit bör behandlas med antibiotika.
• Alla med perforerad mediaotit bör behandlas med antibiotika.
1. Kåvepenin (fenoximetylpenicillin) i 5 dagar/vid recidiv
i 10 dagar
Amoxicillin (amoxicillin) vid recidiv eller terapisvikt i 10 dagar
Ery-Max (erytromycin) vid pc-allergi i 7 dagar
Bactrim (trimetoprim+sulfametoxazol) vid pc-allergi och
terapisvikt i 7 dagar
SINUIT
1. Mometason (mometason)
2. Kåvepenin (fenoximetylpenicillin) i 7 dagar
Amoxicillin (amoxicillin) vid recidiv eller terapisvikt i 7
dagar
Doxycyklin (doxycyklin) vid pc-allergi i 9 dagar
• Nasala steroider har visats reducera den inflammatoriska processen och öka symtomlättnaden vid måttliga till svåra besvär. De
patienter som kan ha nytta av antibiotika är de med svår (unilateral)
värk och feber.
• Dosering av mometason vid sinuit, 2 puffar i vardera näsborren 2
gånger dagligen, i 2 veckor, härefter 2x1 till symtomfrihet.
FARYNGOTONSILLIT ORSAKAD AV
BETAHEMOLYTISKA STREPTOKOCKER GRUPP A
1. Kåvepenin (fenoximetylpenicillin) i 10 dagar
Cefadroxil (cefadroxil) i 10 dagar vid pc-allergi (ej typ1)
Clindamycin (klindamycin) i 10 dagar vid pc-allergi samt
vid recidiv
• Vid misstanke om begynnande peritonsillit är klindamycin att
föredra p.g.a. bättre vävnadspenetration.
PNEUMONI, SAMHÄLLSFÖRVÄRVAD
1. Kåvepenin (fenoximetylpenicillin) i 7 dagar
Doxycyklin (doxycyklin) vuxna vid pc-allergi eller terapisvikt i 7 dagar
Ery-Max (erytromycin) barn vid pc-allergi eller terapisvikt
i 7 dagar
EXACERBATION AV KRONISK BRONKIT
OCH KOL
Amoxicillin (amoxicillin) i 5-7 dagar
Bactrim (trimetoprim+sulfametoxazol) i 5-7 dagar
Doxycyklin (doxycyklin) i 5-7 dagar
23
• De patienter som har nytta av antibiotikabehandling är de med
missfärgade upphostningar tillsammans med ökad mängd upphostningar eller ökad dyspné.
• Tänk på att anpassa Bactrimdosen vid nedsatt njurfunktion
(absolut GFR<30 ml/min).
NEDRE OKOMPLICERAD UVI HOS KVINNOR
1. Furadantin (nitrofurantoin) i 5 dagar
1. Selexid (pivmecillinam) i 3-5 dagar
2. Cefadroxil (cefadroxil) i 5 dagar
2. Trimetoprim (trimetoprim) i 3 dagar
• Växelbruk rekommenderas vid UVI-behandling.
• Lägre dosering av Furadantin vid nedsatt njurfunktion.
• Trimetoprim/trimsulfa-resistens hos E. coli är i Kronoberg i dag
ca 20 %. Använd endast efter resistensbestämning!
• Ciprofloxacin bör sparas till allvarligare infektioner och rekommenderas inte vid okomplicerad UVI hos kvinnor på grund av
resistensökning.
ÖVRE UVI HOS KVINNOR
1. Ciprofloxacin (ciprofloxacin) i 7 dagar
2. Cedax (ceftibuten) i 10 dagar
• 7 dagars behandling med ciprofloxacin till kvinnor med övre UVI
utan komplicerande faktorer.
• Odla alltid, resistens förekommer. Aktuella data finns på www.
mikrobiologi.org
• Lägre dosering vid nedsatt njurfunktion.
AFEBRIL UVI HOS MÄN
Furadantin (nitrofurantoin) i 7 dagar
Selexid (pivmecillinam) i 7 dagar
• Nationell expertgrupp anser att man bör kunna behandla män
med afebril symtomgivande UVI med nitrofurantoin eller pivmecillinam. Viktigt med noggrann uppföljning.
• Odla alltid, resistens förekommer. Aktuella data finns på www.
mikrobiologi.org
• Vid afebril symtomgivande UVI kan man ofta avvakta odlingssvar.
FEBRIL UVI HOS MÄN
1. Ciprofloxacin (ciprofloxacin) i 10-14 dagar
2. Bactrim (trimetoprim+sulfametoxazol) i 10-14 dagar
• Bactrim rekommenderas endast efter resistensbestämning.
• Odla alltid, resistens förekommer. Aktuella data finns på www.
mikrobiologi.org
• Lägre dosering vid nedsatt njurfunktion.
24
NEDRE UVI HOS BARN <12 ÅR
1. Cefadroxil (cefadroxil)
1. Furadantin (nitrofurantoin)
1. Selexid (pivmecillinam) från 5 år, tabletterna kan krossas
2. Trimetoprim (trimetoprim) endast efter odling
• Behandlingstid 5 dagar.
• Odling rekommenderas alltid.
ÖVRE UVI HOS BARN <12 ÅR
1. Cedax (ceftibuten) i 10 dagar
2. Bactrim (trimetoprim+sulfametoxazol)
• Barn < 3 år med övre UVI remitteras akut till barnkliniken.
• Odling rekommenderas alltid.
• Bactrim rekommenderas endast efter resistensbestämning.
ERYSIPELAS
1. Kåvepenin (fenoximetylpenicillin) i 10-14 dagar
Clindamycin (klindamycin) vid pc-allergi
• Tänk på att öka pcV-dosen efter vikt, se mallar!
BORRELIAINFEKTION
OKOMPLICERAT ERYTEMA MIGRANS
1. Kåvepenin (fenoximetylpenicillin) i 10 dagar
Doxycyklin (doxycyklin) vid pc-allergi
• Diagosen av okomplicerad erytema migrans är klinisk. Serologiska tester har inget värde för diagnos.
MJUKDELSINFEKTIONER EFTER BETT
KATTBETT
1. Kåvepenin (fenoximetylpenicillin) i 10 dagar
Amoxicillin-klavulansyra (amoxicillin-klavulansyra) vid
sent debuterande (>2dygn) eller lednära infektion
• Tidig infektion (inom 24 h) orsakas av Pasteurella multocida – ge
Kåvepenin. Flukloxacillin, klindamycin och perorala cefalosporiner
saknar effekt på Pasteurella multocida.
• Vid sent (>48 h) debuterande infektioner ska även stafylokocker
täckas in i behandling – ge amoxicillin-klavulansyra.
HUNDBETT OCH MÄNNISKOBETT
1. Amoxicillin-klavulansyra (amoxicillin-klavulansyra) i
10 dagar
Doxycyklin (doxycyklin) vid pc-allergi
• Barn med pc-allergi kan ges Bactrim.
25
ÖVRIGA HUD- OCH
MJUKDELSINFEKTIONER
1. Flukloxacillin (flukloxacillin)
2. Cefadroxil (cefadroxil)
2. Clindamycin (klindamycin)
• Cefadroxil mixtur rekommenderas till barn av smakskäl.
Cefadroxil har inte nämnvärt större påverkan på tarmfloran än
flukloxacillin.
CLOSTRIDIUM DIFFICILE
Sätt ut all antibiotika om det går
Flagyl (metronidazol) i 10 dagar
CANDIDAINFEKTIONER
• Se munhålans sjukdomar samt gynekologi.
GENITAL KLAMYDIAINFEKTION
1. Doxycyklin (doxycyklin) i 9 dagar
Azitromycin (azitromycin) endast då doxycyklin är kontraindicerat
HERPESINFEKTIONER
HERPES SIMPLEX ORALT
Valaciclovir (valaciclovir) i 5 dagar
• Samtliga medel har blygsam effekt. Symtomtiden minskar från 6
till 5 dagar. Receptfria lokala medel finns.
HERPES ZOSTER (INKL VARICELLA HOS VUXNA)
Valaciclovir (valaciklovir) i 7 dagar
• Lägre dosering vid nedsatt njurfunktion.
• För individer under 50 år med okomplicerad bältros rekommenderas inte antiviral behandling p.g.a. marginell klinisk nytta. Alla
patienter över 50 år bör erbjudas antiviral behandling. Behandling
startas snarast och senast 72 timmar efter debut av utslag.
• För individer över 20 år med varicella rekommenderas valaciklovir-behandling inom ett dygn från debut av blåsor.
• Zostavax är ett vaccin mot herpes zoster (bältros) och postherpetisk neuralgi. Effektdurationen är omdiskuterad och vaccinet är
utan förmån. Socialstyrelsens slutsats är att ett ställningstagande om
att vaccinera med Zostavax, samt lämplig tidpunkt för vaccinationen, bör ske efter en individuell bedömning.
SPRINGMASK OCH SPOLMASK
:
Vermox (mebendazol) 26
IMPETIGO
1. Noggrann uppblötning och rengöring av krustor
med tvål och vatten rekommenderas i första hand i en
vecka. Kompletterande lokal behandling med klorhexidinlösning.
2. Altargo (retapamulin)
2. Fucidin (fusidinsyra) kräm, endast efter odling och
resistensbestämning
• Vid bullös impetigo rekommenderas peroral behandling med
Flukloxacillin eller Cefadroxil.
• Fusidinsyre-resistens hos S. aureus är i sjunkande efter den stora impetigoepidemin orsakad av fusidinsyreresistenta S. aureus på 1990-talet.
MAG- OCH
TARMSJUKDOMAR
Uppmärksamma påverkbara levnadsvanor: tobak, fysisk
aktivitet, alkohol, mat, långvarig stress.
GASTROESOFAGEAL REFLUX
:
Omeprazol (omeprazol)
• Omeprazol upptitreras till lämplig dos och kan ökas till 20 mg
2x2 vid sår i matstrupen.
• Esomeprazol enterotablett 40 mg vid behov av mycket intensiv
syrahämning.
• Studier har visat att klopidogrel i kombination med omeprazol
eller esomeprazol kan leda till reducerad effekt av klopidogrel.
Använd pantoprazol eller H2-receptorblockerare som alternativ.
• Längre tids användning (> 1 mån) av PPI ger reboundeffekt på
syrasekretionen och ökade dyspeptiska besvär. Utsättningen måste
ske stegvis under 2-4 veckor. Vid långtidsanvändning (>1 år) av PPI
eller i hög dos risk för osteoporos. Syrahämningen medför också en
ökad risk för gastrointestinala infektioner och lunginflammation.
• Sjuksköterskors förskrivningsrätt för omeprazol omfattar endast
symtomatisk tillfällig behandling vid epigastralgier och halsbränna
med receptfria läkemedel.
DYSPEPSI
Ranitidin (ranitidin) Novaluzid (aluminium+magnesium) :
:
• Antacida kan minska absorptionen av ett flertal andra läkemedel.
• Ranitidin har snabbare symptomlindrande effekt än omeprazol.
• Iberogast är ett receptfritt växtbaserat läkemedel där det finns studier
27
som visar effekt både vid funktionell dyspepsi och IBS. Då det vid utsättning av PPI efter >4 veckors behandling föreligger risk för rebound
hyperaciditet kan Iberogast prövas innan behandlingsförsök med PPI.
• Sjuksköterskors förskrivningsrätt omfattar endast symtomatisk
tillfällig behandling vid epigastralgier och halsbränna med receptfria
läkemedel.
ULCUS-NSAID-RELATERAT
Omeprazol (omeprazol)
ANTIEMETIKA
1. Postafen (meklozin)
2. Ondansetron (ondansetron) (S)
:
• Primperan (metoklopramid) ska bara förskrivas för korttidsanvändning
(upp till 5 dagar) pga risken för neurologiska biverkningar. Primperan är
indicerat för illamående och kräkning postoperativt, i samband med cytostatikabehandling eller akut migrän. Maximal dygnsdos är 0,5 mg/kg.
• Ondansetron – förstoppningsrisk och för tillfälligt bruk.
• Maxdos av intravenöst ondansetron vid ett dostillfälle är 16 mg.
• Sjuksköterskors förskrivningsrätt för meklozin omfattar endast
tillfälligt illamående (inte till barn eller gravida) och åksjuka (inte
till barn under 1 år).
PANKREASINSUFFICIENS
Creon 40 000 (pankreatin)
• Normaldosering 1 kapsel 3 gånger dagligen, eventuell effektförstärkning med PPI vid behov.
• Elastas i faeces är ett nytt sensitivt test för att hitta patienter med
moderat-svår pankreasinsufficiens.
LAXANTIA
SNABBVERKANDE
:
Klyx (natriumdokusat+sorbitol) :
Resulax (sorbitol) VOLYMÖKANDE
:
1. Inolaxol (sterkuliagummi) – bulkmedel :
1. Laktulos (laktulos) – osmotiskt verkande 2. Importal Ex-Lax (laktitol) – osmotiskt verkande (vid
:
intolerans mot Laktulos) :
2. Movicol (polyetylenglykol) – osmotiskt verkande
• Bulkmedel ska inte användas vid opioidorsakad förstoppning och
ska användas med försiktighet till äldre med dåligt vätskeintag.
TARMIRRITERANDE
Cilaxoral (natriumpikosulfat) 28
:
SVÅR IBS-C MED FÖRSTOPPNING
• Constella (linaklotid) ingår i högkostnadsskyddet med en begränsning som innebär att läkemedlet subventioneras för patienter
med svår IBS-C (svår colon irritabile med förstoppning) som inte
får effekt av eller inte tolererat annan behandling.
• Resolor (prukaloprid) (enbart kvinnor) där andra möjligheter är uttömda. Effekten avtar med tiden.
DIARRÉ
OSPECIFICERAD
Loperamid (loperamid) :
• Bulkmedel (t ex Inolaxol) binder vatten och kan i vissa fall förbättra diarrébesvär.
• Kodein vid palliation av svårbemästrad diarré.
I vissa fall kan även Opiumtinktur APL, oral lösning (extemporeläkemedel) användas.
GALLSALTSINDUCERAD
Lestid (kolestipol) ej läkemedelsförmån
Questran (kolestyramin)
• Kolestyramin och kolestipol binder vissa läkemedel, vars absorption från tarmen och eventuell enterohepatisk recirkulation minskar.
Justera alltid doseringstider i förhållande till annan medicinering.
• Kolestipol har ingen smak och har beredningsformer som medger
möjlighet till finjustering och tolerans.
ULCERÖS KOLIT
Pentasa (mesalazin) (S)
Asacol (mesalazin) (S)
PROKTIT
Prednisolon klysma 31,25 mg (prednisolon)
• Prednisolon klysma 31,25 mg ges i dosen 1 klysma 2 gånger dagligen i 14 dagar, därefter till kvällen under 2-4 veckor. Systemeffekten är gynnsam tidigt i sjukdomsförloppet. Absorptionen motsvarar
ca 25 mg prednisolon per dag vid denna dos.
• Vid diabetes rekommenderas Entocort pga lägre systemeffekter.
• Vid okomplicerad proktit ges förslagsvis supp Pentasa/Mesasal
som underhållsbehandling efter kortisonkuren.
• Se samverkansdokument kolorektala sjukdomar (KRBU).
ÄNDTARMSIRRITATION (HEMORROJDER,
FISSURER, EKSEM)
Xyloproct (lidokain+hydrokortison+aluminiumdiacetat
+zinkoxid)
29
• Överförskrivning vanlig. Enbart 1/5 av patienter med anala besvär
har rätt indikation. Risk finns även att cancerdiagnostik kan försenas.
• Utredning med rektoskopi och kolonröntgen ska göras för att
utesluta annan blödningskälla.
• Doloproct (lidokain+fluokortolon) kan prövas efter undersökning om Xyloproct har haft otillräcklig effekt (max behandlingstid
14 dagar, stark kortikosteroid, OBS kontraindikationerna).
NEUROLOGI
MIGRÄN
AKUTBEHANDLING
1. Bamyl koffein (acetylsalicylsyra+koffein)
1. Naproxen (naproxen)
2. Sumatriptan (sumatriptan) tablett
3. Zomig Nasal (zolmitriptan)
• Icke-farmakologisk behandling bör ingå tidigt i behandlingen.
• Vid svårbehandlad migrän överväg samtidig spänningshuvudvärk
eller läkemedelsinducerad huvudvärk.
• ASA/NSAID prövas innan triptaner övervägs.
• För injektionsbehandling är generiskt sumatriptan förstahandsval.
PROFYLAX
Metoprolol (metoprolol) depottablett
• Övriga medel för migränprofylax (topiramat, valproat) är specialistpreparat.
EPILEPSI
AKUTBEHANDLING
1. Stesolid prefill (diazepam)
1. Stesolid Novum (diazepam)
2. Buccolam (midazolam) munhålelösning
• Behandla akuta anfall hos vuxna med 10-20 mg Stesolid om
anfallet varat mer än 3 minuter och fortfarande pågår.
• Intramuskulärt midazolam kan vara ett alternativ för patienter
som saknar fungerande venös infart.
• Buccolam (midazolam) är en munhålelösning i förfylld spruta
för peroral användning.
• Buccolam är godkänt endast för barn och tonåringar men den
högre dosen kan användas även till vuxna patienter där anfallsbehandling med rektalt diazepam inte är lämpligt.
30
UNDERHÅLLSBEHANDLING VID STRUKTURELL
EPILEPSI
Ergenyl Retard (valproinsyra) (S)
Lamotrigin Actavis (lamotrigin) (S)
Levetiracetam STADA (levetiracetam)
Tegretol Retard (karbamazepin)
• Val av läkemedel bör ske utifrån patientens sjukdomsbild och
övrig läkemedelsbehandling.
• Yngre patienter bör behandlas av neurolog eller läkare med stor
erfarenhet av epilepsibehandling.
• Ergenyl ska undvikas till kvinnor i fertil ålder pga hög risk för
fosterskador vid graviditet.
• Ergenyl ska användas med försiktighet till patienter med kognitiv svikt.
• Kvinnor som behandlas med antiepileptika bör behandlas med
Folacin 5 mg 1x1 när graviditet planeras eller sättas in på Folacin
vid konstaterad graviditet.
• Levetiracetam ska doseras efter njurfunktion.
RESTLESS LEGS SYNDROM
Informera om möjligt samband med alkohol, rökning och
koffeinintag. Rekommendationen gäller när besvären inte
kan dämpas tillfredsställande med lätta analgetika.
1. Pramipexol (pramipexol)
2. Madopark (levodopa+benserazid)
2. Ropinirol (ropinirol)
• Vid långtidsbehandling av yngre patienter, beakta risken för
augmentation (behov av dosökning pga läkemedelspåverkan).
• Gabapentin eller Lyrica kan användas vid otillräcklig effekt.
PARKINSONS SJUKDOM
YNGRE
1. Pramipexol (pramipexol) depottablett (S)
1. Ropinirol (ropinirol) depottablett (S)
2. Madopark (levodopa+benserazid) (S)
3. Entacapone (entakapon) (S)
ÄLDRE
1. Madopark (levodopa+benserazid)
2. Pramipexol (pramipexol) depottablett (S)
2. Ropinirol (ropinirol) depottablett (S)
3. Entacapone (entakapon) (S)
• Pramipexol depottablett i en-dos är effektmässigt likvärdigt med
pramipexol i tre-dos men kan vara enklare för patienten.
31
OBSTRUKTIVA
LUNGSJUKDOMAR
Uppmärksamma påverkbara levnadsvanor: tobak, fysisk
aktivitet, alkohol, mat, långvarig stress.
Notera vikten av att instruera och följa upp patientens
inhalationsteknik!
ASTMA
LUFTRÖRSVIDGARE
1. Buventol Easyhaler (salbutamol)
1. Ventilastin Novolizer (salbutamol)
2. Bricanyl Turbuhaler (terbutalin) ej vid nyinsättning
• Ventoline Evohaler: Spray med spacer som hjälpmedel för framförallt små barn.
• Lägsta styrkan rekommenderas i första hand för att minska
biverkningar.
• Lämplig spacer till alla dosaerosoler är Optichamber. Vortex är ett
alternativ dock inte upphandlat.
• Barn kan klara övergång från spacer till pulverinhalator vid cirka
6 års ålder. Kontrollera inhalationsteknik.
ANTIINFLAMMATORISKA LÄKEMEDEL
1. Giona Easyhaler (budesonid)
1. Novopulmon Novolizer (budesonid)
2. Pulmicort Turbuhaler (budesonid) ej vid nyinsättning
2. Montelukast (montelukast)
• Flutide Evohaler: Spray med spacer som hjälpmedel för framför
allt små barn.
• Montelukast är ett alternativ till inhalationssteroid i låg dos.
Kan även användas som tillägg till behandling med inhalationssteroider eller till kombinationen långverkande betastimulerare och
inhalationssteroider. Effekten ska utvärderas efter en månad. Kan
användas från 6 månader.
KOMBINATIONSBEHANDLING
1. Bufomix Easyhaler (budesonid+formoterol)
2. Symbicort Turbuhaler (budesonid+formoterol) ej vid
nyinsättning
• Kombinationsmedlen är aldrig förstahandsmedel och ska aldrig
sättas in vid start av astmabehandling. De rekommenderas endast
för kontinuerligt bruk vid otillräcklig effekt av kortverkande luftrörsvidgare och inhalationssteroider.
32
ÖVRIGA
Betapred (betametason) akutbehandling
Prednisolon (prednisolon) exacerbation
PSEUDOKRUPP
Adrenalin (adrenalin)
Betapred (betametason)
• Betapred har god dokumentation vid pseudokrupp.
KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM – KOL
Vid dagligrökning rekommenderas kontakt med
tobaksavvänjare. Uppmärksamma även fysisk
aktivitet och matvanor. Utnyttja KOL-skola.
Läkemedelsbehandling endast vid symtom och införs
stegvis.
STEG 1
Kortverkande luftrörsvidgare vid behov
1. Buventol Easyhaler (salbutamol)
1. Ventilastin Novolizer (salbutamol)
2. Bricanyl Turbuhaler (terbutalin) ej vid nyinsättning
STEG 2
Vid behov av regelbunden medicinering långverkande
luftrörsvidgare
1. Eklira Genuair (aklidinium)
1. Spiriva (tiotropium)
2. Formatris Novolizer (formoterol)
3. Oxis Turbuhaler (formoterol) ej vid nyinsättning
• Ultibro (dubbel bronkdilatation med indikaterol och glykopyrron) är ett förhållandevis nytt preparat vars plats i behandlingsarsenalen ännu är oklar.
STEG 3
Vid KOL stadium 3 och 4 (FEV1<50%)
Tillägg av kombinationspreparat till Eklira/Spiriva
alternativt skifte från Formatris/Oxis övervägs särskilt
vid anamnes på upprepade exacerbationer.
1. Bufomix Easyhaler (budesonid+formoterol)
2. Symbicort Forte (budesonid+formoterol) ej vid nyinsättning
ÖVRIGA
Betapred (betametason)
Prednisolon (prednisolon)
Combivent (ipratropium+salbutamol)
33
• Betapred (akutbehandling) och Prednisolon används vid exacerbationer. Långtidsbehandling rekommenderas inte.
• Acetylcystein rekommenderas inte pga bristande effekt.
PALLIATIV VÅRD
Vid behovsordinationer av läkemedel vid vård i livets
slutskede (VILS)
• Se över läkemedelslistan – ha endast kvar de läkemedel som
patienten har nytta av just nu.
• Ordinera vid behovsläkemedel mot smärta, ångest, illamående,
rosslighet och andnöd samt mot andra eventuella symtom.
• Läkemedel ordineras parenteralt, i första hand subkutant, men tänk på
att anpassa administrationssätt till de infarter som patienten redan har.
• Undvik intramuskulär administration – liten muskelmassa, risk
för skada, ofta smärtsamt.
• Undvik suppositorier – osäkert upptag, kan vara obehagligt och
integritetskränkande.
• Rekommenderade läkemedel finns i de kommunala basförråden.
• Planeringsunderlag vid vård i livets slutskede i hemsjukvården
finns i Cambio Cosmic (under journal-blankettbibliotek).
• I Cambio Cosmic finns ordinationsmallar för dessa läkemedel
under ”Vård i livets slut”.
• För andra läkemedel som kan behöva användas vid palliativ vård
finns också ordinationsmallar under ”Avancerad hemsjukvård”.
SMÄRTA
Morfin (morfin) injektion 10 mg/ml
Dos: För de som inte står på opioider tidigare: 2,5-5 mg (0,25–0,5
ml) sc vb
Vid stående opioidmedicinering: ge 1/6 av den parenterala dygnsdosen sc vb
• Justera dos efter ålder, lägre dos till äldre patienter pga av sämre
njurfunktion.
• Olika opioder är inte dosekvivalenta, se konverteringsguide.
ILLAMÅENDE
Haldol (haloperidol) injektion 5 mg/ml
Dos: 1-2,5 mg (0,2-0,5 ml) sc vb max 2 gånger per dygn
ÅNGEST
1. Midazolam (midazolam) injektion 5 mg/ml
Dos: 2,5 mg (0,5 ml) sc vb
2. Stesolid Novum (diazepam) injektion 5 mg/ml
Dos: 2,5- 5mg (0,5-1 ml) sc vb
34
• Behandling med midazolam är mer lättstyrd p.g.a. kort halveringstid (1,5–2,5 tim). Diazepam är mer svårstyrt p.g.a. mycket
lång halveringstid och aktiv metabolit.
• Midazolam ges i halv dos vid njursvikt och diazepam ges med
försiktighet vid njursvikt.
• Vissa patienter kan behöva kompletterande ordination i form av
oral/nasal administrering av midazolam eller rektal administrering
av diazepam.
ROSSLIGHET
Robinul (glykopyrron) injektion 0,2 mg/ml
Dos: 0,2 mg(1 ml) sc vb
ANDNÖD
1. Morfin (morfin) injektion 10 mg/ml
Dos: För de som inte står på opioider tidigare: 2,5-5 mg (0,25–0,5
ml) sc vb
Vid stående opioidmedicinering: ge 1/6 av den parenterala dygnsdosen sc vb
2. Midazolam (midazolam) injektion 5 mg/ml
Dos: 2,5 mg (0,5 ml) sc vb
Furix (furosemid) injektion 10 mg/ml kan ges vid hjärtsviktsorsakad andnöd
Dos: 20-40 mg (2-4 ml) iv/sc
• Viktigt att ta reda på bakomliggande orsak till andnöd.
PSYKIATRI –
ALLMÄNPSYKIATRI (EJ ÄLDRE)
Uppmärksamma påverkbara levnadsvanor: tobak, fysisk
aktivitet, alkohol, matvanor, långvarig stress.
SÖMNSTÖRNING
1. Zopiklon (zopiklon)
1. Zolpidem (zolpidem)
2. Propavan (propiomazin)
• Förstahandsbehandling vid sömnbesvär är information och
sömnförbättrande åtgärder.
• Vid behov av läkemedelsbehandling bör denna ges under kortare
tid eller intermittent. Förskriv liten förpackning. I första hand
zopiklon eller zolpidem, som ofta har god effekt och få biverkningar. Zolpidem har kortare verkningstid och lämpar sig bäst vid
insomningsproblem.
35
• Propavan kan ges vid otillräcklig effekt av ovanstående eller vid
missbruksrisk. Den kan också ges som tillägg till zopiklon eller
zolpidem, framför allt vid frekventa uppvaknanden under natten
och tidigt uppvaknande.
TILLFÄLLIG ÅNGEST
1. Atarax (hydroxizin)
2. Sobril (oxazepam)
• Förstahandsbehandling vid ångest är information om symtom
och ångesthanteringsstrategier t ex enligt KBT-modell.
• Oxazepam har god ångestlindrande effekt vid intermittent behandling av svår ångest. Beakta risken för missbruk och beroende.
Förskriv liten förpackning.
• Betablockad, t ex propranolol, kan provas mot hjärtklappning
sedan man uteslutit kontraindikation.
ÅNGESTSYNDROM
1. Citalopram (citalopram)
1. Sertralin (sertralin)
2. Venlafaxin (venlafaxin)
• Citalopram och Sertralin är välbeprövade, har låg risk för interaktioner, har få biverkningar och lågt pris.
• Vid generaliserat ångestsyndrom kan behandling med Venlafaxin
prövas. Lyrica (pregabalin) kan övervägas trots kostnaden för att
undvika långvarig bensodiazepinbehandling, men bör dock undvikas vid missbruk.
• Vid behandling av ångestsyndrom, särskilt vid tvångssyndrom,
är det viktigt med behandling i adekvat dos (Citalopram 20-40
mg och Sertralin 50-200 mg) och under tillräcklig tid (upp till
flera månader) för att uppnå effekt. Behandling kan behöva fortgå
under lång tid. Det är lämpligt att påbörja behandlingen med lägre
dos (Citalopram 10 mg, Sertralin 25 mg) i några dagar, särskilt vid
paniksyndrom, för att undvika initial ångeststegring.
• Rekommenderas att läkemedelsbehandling kompletteras med kognitiv beteendeterapi. Vid lätta till måttliga tillstånd kan KBT rekommenderas som förstahandsbehandling (utan läkemedelsbehandling).
DEPRESSION (UNIPOLÄR)
1. Citalopram (citalopram)
1. Mirtazapin (mirtazapin)
1. Sertralin (sertralin)
2. Venlafaxin (venlafaxin)
• Citalopram och Sertralin är välbeprövade, har få biverkningar, låg
risk för interaktioner och lågt pris.
36
• Mirtazapin är ångestdämpande och sömnförbättrande och kan
ges ensamt eller som tillägg till förstahandspreparaten. Risk för
aptit- och viktökning.
• Venlafaxin är särskilt indicerat vid otillräcklig effekt av förstahandsmedel, eller vid behandling av måttlig-svår depression.
• Vid behandling av depression är det viktigt med tillräcklig dos
(Citalopram 20-40 mg, Sertralin 50-200 mg, Mirtazapin 30-45 mg,
Venlafaxin 150-300 mg) under tillräcklig tid. Effekt kan ses efter 2-3
veckor, men kan också dröja 2-3 månader. Behandling bör fortsätta
minst 6 månader efter remission, längre vid recidiv. Profylaktisk
långtidsbehandling kan bli aktuellt vid återkommande depressioner.
• Läkemedelsbehandling kan kompletteras med kognitiv beteendeterapi eller stödkontakt. Vid lätta till måttliga tillstånd kan KBT rekommenderas som förstahandsbehandling (utan läkemedelsbehandling).
• Bipolär depression bör behandlas av specialistpsykiatrin.
ALKOHOLBEROENDE
ÅTERFALLSFÖREBYGGANDE
Antabus (disulfiram)
Campral (akamprosat)
Naltrexon (naltrexon)
VITAMINTILLSKOTT
Oralovite (B+C-vitaminer)
• Om alkohol i utandningsluft ska mätas innan intag av Antabus
bör det framgå av ordination. Leverprover ska kontrolleras vid start
av behandling.
• Uppföljning av behandlingsresultatet ska göras regelbundet. Vid
utebliven effekt två till tre månader efter behandlingsstart bör läkemedelsbehandlingen omprövas och byte till annat preparat övervägas.
Vid god effekt bör behandlingen pågå i minst sex till tolv månader.
PSYKIATRI –
SPECIALISTPSYKIATRI
PSYKOS – SCHIZOFRENI OCH LIKNANDE
SJUKDOMAR
1. Risperidon (risperidon) (S)
2. Olanzapin (olanzapin) (S)
3. Clozapin (klozapin) (S)
• Risperidonbehandling inleds med låg dos, 0,5 mg x 1-2, för att
undvika postural hypotension. Risk för prolaktinstegring. I doser över
3-4 mg ökar risken för extrapyramidala biverkningar. Finns även som
37
injektion, vilket rekommenderas särskilt vid missbruk, beroende och
till patienter som avbryter sin behandling och återinsjuknar.
• Olanzapin ges i en dos till natten p.g.a. risk för sedation.
• För nyinsjuknade patienter rekommenderas även Abilify (aripiprazol).
• Clozapin har god effekt men det finns risk för biverkningar, varför
särskild uppföljning krävs, vilken kräver behandlingsföljsamhet. Rekommenderas särskilt vid svårbehandlad sjukdom och suicidal problematik.
• Alla preparaten ger risk för viktökning och metabolt syndrom,
risperidon i något mindre grad. I det initiala skedet är det viktigast att
kontrollera ev viktökning. Viktuppgång >7% under de första behandlingsmånaderna bör föranleda preparatbyte. Se i övrigt SPFs riktlinjer.
ADHD HOS VUXNA
1. Strattera (atomoxetin) (S)
2. Ritalin kapsel (metylfenidat) (S)
• Strattera är framförallt effektivt mot hyperaktivitet samt kan övervägas vid risk för missbruk, svåra tics och sömnstörning. Full effekt av
behandlingen uppnås inom 1-2 månader och är därefter kontinuerlig.
• Ritalin är effektivt framförallt mot koncentrationsstörningen
samt har direkt insättande effekt.
• Concerta kan också användas (trots att det inte är godkänt för
behandling av vuxna, men god erfarenhet finns). Depotverkan är en
fördel, ger jämnare effekt och lägre risk för missbruk.
• Behandling får inte initieras utan noggrann diagnostik (inkluderande basal neuropsykiatrisk utredning). Uppföljning ska ske
strukturerat i särskilt behandlingsteam inom specialistpsykiatrin.
• Ritalin och Concerta får endast förskrivas av läkare med specialistkompetens i barn- och ungdomspsykiatri, psykiatri, rättspsykiatri, eller barn- och ungdomsneurologi med habilitering. Även
Strattera bör skrivas ut av specialist.
BIPOLÄR SJUKDOM
ÅTERFALLSFÖREBYGGANDE BEHANDLING
Lithionit (litium) (S)
Ergenyl (valproinsyra) (S)
Lamotrigin (lamotrigin) (S)
• Litiumbehandling är välbeprövat och effektivt både vid mani och
depression men kräver strukturerad uppföljning och det finns risk
för påverkan på tyreoidea och njurar.
• Antiepileptika: Ergenyl (framförallt mot mani) och Lamotrigin
(framförallt mot depression)
• Ergenyl ska undvikas till kvinnor i fertil ålder pga hög risk för
fosterskador vid graviditet.
38
• Atypiska neuroleptika kan också användas som återfallsförebyggande:
Olanzapin (framförallt mot mani). Seroquel depot/Quetiapin (framförallt mot depression). Risk för viktökning och metabol påverkan.
BARN OCH UNGDOMAR, GRAVIDITET OCH
AMNING
• Psykiatrisk läkemedelsbehandling av barn och ungdomar
(t.o.m.18 år) bör skötas av barnpsykiater.
• Gravida kvinnor bör i första hand behandlas utan läkemedel,
men kan behöva psykiatrisk läkemedelsbehandling, vilket kan
behöva skötas inom specialistpsykiatrin. Se särskild rubrik graviditet
och Vårdrutin/vårdöverenskommelse för patient med psykisk ohälsa
under graviditet och barnets första levnadsår.
• Sertralin rekommenderas som förstahandsval vid behandling
under graviditet och amning, då det har god dokumentation och
lägst passage över i bröstmjölk vilket medger fortsatt amning.
PSYKIATRI
– ÄLDREPSYKIATRI
ALZHEIMERS SJUKDOM
Donepezil (donepezil)
• Vid biverkan kan de andra kolinesterashämmarna prövas.
• Rivastigmin (rivastigmin) ger mindre risk för blodtrycksfall.
Finns även som plåster som är avsevärt dyrare.
• Om det är tveksamt att patienten har någon nytta längre av dessa
preparat, kan utsättningsförsök göras. Viktigt med uppföljning
inom 2-3 veckor och återinsättning om försämring.
• Memantin (memantin) kan användas vid medelsvår-svår demens
för att förbättra ADL-funktionen.
DEPRESSION – ÄLDRE
Citalopram (citalopram)
Mirtazapin (mirtazapin)
• Citalopram är välbeprövat, har få biverkningar, låg risk för interaktioner och lågt pris.
• Mirtazapin är ångestdämpande och sömnförbättrande och kan
ges ensamt eller som tillägg till Citalopram. Risk för aptit- och
viktökning.
• Vid behandling av depression hos äldre är det viktigt med rätt
dos (Maxdos: Citalopram 20 mg, Sertralin 100 mg, Mirtazapin 30
mg, Venlafaxin 150 mg) under tillräcklig tid
• Effekt tar längre tid att uppnå hos äldre och utvärdering kan
göras efter 2-3 månader.
39
• Behandling bör fortsätta minst 6 månader efter remission, längre
vid recidiv. Profylaktisk långtidsbehandling kan bli aktuellt vid
återkommande depressioner.
• Läkemedelsbehandling kan kompletteras med kognitiv beteendeterapi eller stödkontakt. Vid lätta till måttliga tillstånd kan KBT
rekommenderas som förstahandsbehandling (utan läkemedelsbehandling).
• Vid SSRI-behandling: Beakta risk för ökad blödningsbenägenhet,
särskilt vid sjukdom och i kombination med andra läkemedel som
ökar blödningsrisken. Risk för hyponatremi i kombination med
diuretika.
OROSTILLSTÅND – ÄLDRE
• Vid oros- och konfusionstillstånd hos äldre i första hand utredning/behandling av smärta, annan somatisk orsak och om möjligt
utsättning av konfusionsframkallande farmaka.
• Orostillstånd ska inte behandlas med neuroleptika. Om patienten
står på neuroleptika utan bakomliggande psykos bör alternativ prövas.
ORO MED DEPRESSIVA INSLAG
Citalopram (citalopram)
TILLFÄLLIG ORO
Sobril (oxazepam)
• Heminevrin kan vara komplement endast i sluten vård eller på
äldreboenden. Endast för korttidsbehandling.
• Om patienten står på långverkande bensodiazepiner såsom Stesolid bör utsättning eller byte till Sobril prövas.
ORO MED PSYKOTISKA INSLAG
Risperidon (risperidon)
• Behandling ska ske med lägsta effektiva dos och följas upp kontinuerligt avseende ev. utsättning.
SÖMNSTÖRNING – ÄLDRE
Zopiklon (zopiklon)
• Förstahandsbehandling vid sömnbesvär är information och
sömnförbättrande åtgärder.
• Pröva alternativa metoder vid sömnstörning för personer i särskilda boende.
• Vid behov av läkemedelsbehandling bör denna ges under kortare
tid eller intermittent. Maxdos Zopiklon 5 mg till de mest sjuka äldre.
• Om patienten står på antingen långverkande bensodiazepiner
(Nitrazepam, Flunitrazepam) eller Propavan ska byte till Zopiklon
eller utsättning övervägas.
• Heminevrin kan vara komplement endast i sluten vård eller på
äldreboenden. Endast för korttidsbehandling.
40
SMÄRTA
Uppmärksamma påverkbara levnadsvanor: tobak, fysisk
aktivitet, alkohol, mat, långvarig stress.
Innan en smärtbehandling påbörjas:
• Ställ en diagnos grundad på noggrann anamnes samt noggrann
somatisk undersökning. Vid behov kontrolleras laboratorieprover
samt röntgen.
• Gör alltid en smärtanalys och förankra denna hos patienten.
• Överväg i första hand alternativ till farmakologisk behandling
(till exempel fysisk träning, TENS, akupunktur, KBT), vid cancerrelaterad smärta kan detta vara ett tillägg.
• Utvärdera alltid kontinuerligt effekten av insatt behandling,
framför allt avseende livskvalitet och funktion. Ta även ställning till
hur länge behandlingen ska pågå.
NOCICEPTIV SMÄRTA
PARACETAMOL
Alvedon/Panodil (paracetamol) :
• Paracetamol är basen i behandlingen av nociceptiv smärta.
• Vid kontinuerlig paracetamol-behandling kan Alvedon 665 mg
övervägas.
• På grund av risk för leverpåverkan bör paracetamol inte användas
i en dos som överskrider 4 g per dygn.
• Mindre risk för omedveten överdosering om paracetamol skrivs
ut i svagare styrkor och som brustabletter. För att minska risken för
intoxikation i affekt bör antalet förpackningar i hemmet hållas lågt.
• Brustabletter har stort natriuminnehåll.
• Paracetamol kan förstärka effekten av warfarin. Avser behandling
med minst 1,5 g/dag i minst 5 dagar.
• Sjuksköterskors förskrivningsrätt omfattar endast tillfällig lätt till
måttlig smärta.
COX-HÄMMARE (NSAID)
:
Ibuprofen (ibuprofen) Naproxen (naproxen)
Orudis Retard (ketoprofen)
COX-HÄMMARE (NSAID) VID ULCUSRISK OCH
VID SAMTIDIG BEHANDLING MED ASA
COX-hämmare enligt ovan + Omeprazol 20 mg
• Vid risk för intorkning ska man göra tillfälligt uppehåll av COXhämmare.
• OBS! Kontraindikation för COX-hämmare vid hjärtsvikt och
njursvikt.
41
• Antikoagulantia-behandlade patienter med stort behov av COXhämmare rekommenderas Celebra i lägsta möjliga dos.
• Orudis Retard är förstahandspreparat främst till reumatiker med
morgonstelhet.
• Diklofenak rekommenderas inte pga förhöjd risk för hjärt-kärlhändelser.
• Till barn rekommenderas Ipren oral suspension då denna inte
innehåller azo-färgämne vilket Brufen oral suspension gör.
• Sjuksköterskors förskrivningsrätt omfattar endast tillfällig lätt till
måttlig smärta.
MÅTTLIG, OPIOIDKÄNSLIG SMÄRTA
1. Citodon (paracetamol+kodein) endast kortvarig behandling
1. Tramadol Retard (tramadol)
2. Dolcontin (morfin) i låg dos
3. Norspan (buprenorfin) plåster, kan användas när låg dos
Dolcontin inte är lämpligt.
• Opioider bör användas först när fulldos av paracetamol tillsammans med COX-hämmare inte är tillräckligt eller olämpligt.
• Vid akut smärta kan man ofta behöva skriva ut starka opioider i
minsta förpackning.
• Svaga opioider är opioider med takeffekt, dvs man får ingen ytterligare effekt när man går över en maxdos.
• Svaga opioider har sällan någon plats i palliativ vård. Direkt
användning av låga doser starka opioider rekommenderas.
• Viktigt att ta hänsyn till missbrukspotential för samtliga opioider.
• Betydande beroenderisk av tramadol. Sannolikt större missbruksrisk vid behandling med kortverkande tramadol.
• Tramadol rekomenderas inte vid akut smärta. Tramadol Retard
till natten kan minska biverkningsproblem initialt. Långsam dosökning minskar biverkningar väsentligt.
• Kombinationen av tramadol och antidepressiva ökar risken för
biverkningar.
• Tramadol tolereras ofta dåligt av äldre. Välj hellre låg dos av annan opioid.
• Pga missbruksrisk och miljöhänsyn bör Norspan-plåster samlas in.
• Begränsad användning av kodein till barn rekommenderas.
KRAFTIG, OPIOIDKÄNSLIG SMÄRTA
1. Morfin/Dolcontin (morfin)
2. Fentanyl (fentanyl) plåster, om perorala medel prövats i
adekvata doser eller inte kan/bör ges.
3. OxyNorm/OxyContin (oxikodon) om Morfin/Dolcontin är olämpligt.
42
• Oxikodon i slow-release-beredning (OxyContin) är ett andrahandsalternativ vid långvarig smärta då det kliniskt verkar ha en
snabbare toleransutveckling. Rekommenderas som förstahandsval
vid akut- och postoperativ smärta med korta behandlingstider (<4
veckor) och en successivt avtagande smärtutveckling. Effekter och
biverkningar har i studierna varit likvärdiga för OxyContin och
Dolcontin.
• Oxikodon peroralt har ungefär dubbelt så stor biotillgänglighet
som morfin. Det medför att oxikodondosen bör vara 50 % av morfindosen vid insättning. Oxikodon kan ha en snabbare toleransutveckling än Morfin och kan kräva dosanpassning.
• Opioidbehandlingen bör omvärderas när smärttillståndet normalt
borde ha minskat och alltid inför förnyelse av recept. Patienten bör
ha en nedtrappningsplan.
• Vid nedsatt njurfunktion kan metaboliter av morfin ackumuleras.
Oxikodon, buprenorfin och fentanyl är sannolikt bättre i dessa fall,
men skärpt observans och dosanpassning kan vara nödvändig.
• Observera förväxlingsrisk av tablett och depottablett vid generikautbyte av oxikodon. Kort- respektive långverkande kan bägge
heta Oxikodon. Uppmärksamma patienten på förväxlingsrisken.
• Många läkemedel kan hämma metabolismen av fentanyl vilket
kan ge ökade plasmanivåer och därmed ökad risk för sedation och
andningsdepression.
• Ketogan (ketobemidon) rekommenderas inte. Erfarenheten är att
Ketogan lättare leder till ett beroende.
• Använda plåster har fortfarande höga halter av fentanyl och bör
samlas in både av miljöhänsyn och missbruksrisk.
• Opioider ska kombineras med laxantia (undvik bulkmedel).
• Vanligt med illamående första 1-2 veckorna när man inleder
behandling med opioider. Postafen 25 mg x 2 har oftast god effekt
under denna tid.
• Targiniq (oxykodon+naloxon) används endast till opioidbehandlade patienter med stora opioidorsakade problem från mag-tarmkanalen trots adekvat laxantiabehandling. Kan dock ha en plats vid
postoperativ smärta när förstoppning måste undvikas.
• Targiniq ska inte användas vid nedsatt leverfunktion pga att
naloxon metaboliseras i levern. Nedsatt leverfunktion medför att
naloxon kommer ut i kroppen och motverkar opioidens smärtstillande effekt.
KORTISON FÖR INTRA- OCH
PERIARTIKULÄR INJEKTION
Depo-Medrol (metylprednisolon)
Lederspan (triamcinolon)
• Kortison ska inte användas för epikondylit.
43
AKUT STENSMÄRTA
Voltaren (diklofenak) inj
• Vid behov av opioid-injektion kan Spasmofen vara ett alternativ.
NEUROPATISK SMÄRTA
TRIGEMINUSNEURALGI
1. Tegretol Retard (karbamazepin)
2. Gabapentin (gabapentin)
POSTHERPETISK, DIABETESNEUROPATISK OCH
ÖVRIG NEUROPATISK SMÄRTA
1. Amitriptylin (amitriptylin)
1. Gabapentin (gabapentin)
2. Cymbalta (duloxetin)
• Börja amitriptylinbehandling med låg dos (5-10 mg på kvällen)
och öka sedan dosen försiktigt med 1(-3) veckors mellanrum. Målet
är att finna den dos som ger bäst balans mellan effekt och biverkningar. Slutdosen kan vara upp till 150 mg på kvällen (100 mg hos
äldre).
• Startdosen av Gabapentin är oftast 100-300 mg 3ggr dagligen.
Dosökning med 4-7 dagars intervall. Dos över 3600 mg/dag ger
sällan ytterligare effekt.
• Även med Gabapentin kan man behöva starta lågt (100 mg t.n)
och ha en långsam upptitrering – Öka dygnsdosen med 100 mg var
4:e dag. Första utvärdering senast när patienten nått en dos av 300
mg x 3.
• Vid smärtor som förväntas gå över kan man börja trappa ut
behandlingen när man tror att smärtan försvunnit. Vid långvariga
smärtor får man räkna med att behandlingen blir livslång – dosreduktion/preparatbyte vid oacceptabla biverkningar.
• Lyrica är jämförbart med Gabapentin. Gabapentin bör av kostnadsskäl ha prövats innan eventuell Lyrica-behandling. Det finns
risk för missbruk av Lyrica.
• Vid postherpetisk neuralgi eller annan neuralgi med allodyni kan
man pröva Versatis plåster (lidocain) / Qutensa plåster (capsaicin).
Vid diabetesneuropati är Qutensa kontraindicerad. Qutensabehandling kräver speciella rutiner.
GIKT
AKUTBEHANDLING
Ibuprofen (ibuprofen)
Naproxen (naproxen)
44
• Alternativ terapi vid akut gikt när COX-hämmare är olämpliga
kan vara kortvarig (dagar) behandling med 15-30 mg prednisolon
peroralt, eller kortison intraartikulärt.
PROFYLAX
Allopurinol (allopurinol)
• Profylax ges främst till patienter med täta besvär av gikt. Beakta
interaktionsrisk med allopurinol. Vid glesa besvär rekommenderas
Ibuprofen/Naproxen att tas vid behov.
FIBROMYALGI OCH ANNAN LÅNGVARIG
SMÄRTA MED INSLAG AV CENTRAL
SENSITISERING
• Om inslag av nociceptiv smärta ges Alvedon/Panodil 0,5-1 g x 4
under ”dåliga dagar”
• Amitriptylin 5-50 (-75 ev högre) mg kan prövas för symtomlindring, främst sömnförbättring. Börja med låg dos och trappa upp
långsamt.
• Lyrica (pregabalin) och Cymbalta (duloxetin) saknar indikation
fibromyalgi i Sverige.
• Vid samtidig depression kan Venlafaxin prövas som alternativ till SSRI.
UROLOGI OCH
INKONTINENS
BENIGN PROSTATAHYPERPLASI
Alfuzosin (alfuzosin)
Finasterid (finasterid)
• Behandling med alfa-blockerare medför risk för ortostatism.
• Om patienten får KAD tillsvidare övervägs utsättning av alfuzosin / finasterid.
EREKTIL DYSFUNKTION
1. Cialis (tadalafil)
1. Sildenafil (sildenafil)
2. Bondil (alprostadil) (S)
2. Caverject Dual (alprostadil) (S)
• Sildenafil och Cialis är inte rabatterat och har fri prissättning
varför kostnaden kan variera stort beroende på apotek.
• Vitaros (alprostadil) är en kräm för topikal behandling av erektil
dysfunktion. Den appliceras vid mynningen av penis.
45
TRÄNGNINGSINKONTINENS/ÖVERAKTIV
BLÅSA
1. Tolterodin (tolterodin) depotkapsel
2. Vesicare (solifenacin)
• Innan läkemedel sätts in ska patienten utredas med miktions- och
vätskelistor. Utifrån vad dessa listor visar ska i första hand blåsträning instrueras och ev. vätskeintag justeras. Om inte tillräcklig
effekt av detta kan läkemedel förskrivas.
• Rekommenderas inte till äldre p.g.a. risk för konfusion.
• Betmiga (mirabegron) är ett nytt läkemedel vid trängningsinkontinens/överaktiv blåsa som kan vara ett alternativ till patienter som
inte tolererar antikolinergika.
NOCTURN POLYURI/NATTLIG ENURES
• I första hand rekommenderas barn från 6 års ålder enureslarm.
• Vid enures fr o m 6 års ålder kan Minirin (desmopressin) munlösliga tabletter prövas.
• Om miktionsschema visar på nocturn polyuri kan Minirin övervägas, främst till patienter <65 år. Viktigt med vätskerestriktion och
att ta hänsyn till patientens övriga läkemedelsbehandling.
• Desmopressin har en vätskeretinerande effekt. Viktigt att kontraindikationer beaktas och att doseringen är noggrann.
ÖGONSJUKDOMAR
KONJUNKTIVIT
1. Mekanisk rengöring med ljummet vatten. Torka
med mjukt papper. Om textilhandduk används ska
denna inte användas av andra och den bör tvättas varje
dag. Var noga med handhygien!
:
2. Chloromycetin (kloramfenikol) :
2. Fucithalmic (fusidinsyra) • Vid utebliven förbättring av egenvård efter 5-7 dagar kan antibiotika övervägas.
TORRA ÖGON
:
:
Artelac (hypromellos) Viscotears (carbomer) • Om ingen bakomliggande ögonsjukdom (t ex Keratoconjunctivitis sicca) ska recept inte skrivas. Hänvisa till egenvård. Dropparna är
receptfria.
46
SVETSBLÄNK
Cincain (cinkokain)
• Cincain tillhandahålls inte för närvarande. Använd istället ögondroppar Oxibuprokain (lokalbedövande), ev. i kombination med
Viscotears (smörjande).
FRÄMMANDE KROPP (SLIPGRAD)
Chloromycetin (kloramfenikol)
Fucithalmic (fusidinsyra)
• Efter borttagning av främmande kropp ska patienten ha en ögonsalva i tre dagar.
GLAUKOM – RÅD TILL ICKE-ÖGONSPECIALIST
• Många patienter behandlas med trycksänkande ögondroppar mot
sjukdomen glaukom (grön starr). En del av dessa läkemedel kan ha
systemiska biverkningar. Det gäller främst betablockerare (Timosan,
Timolol, m fl.) och karbanhydrashämmare (Trusopt, Azopt m fl)
eller kombinationer av dessa substanser (Cosopt, Azarga m fl).
• Det är viktigt att ögonläkare kontaktas innan ändringar eller
utsättning görs av någon av dessa droppar. Alternativa terapier är
oftast möjliga. Om patienter läggs in på jourtid kan sådan kontakt
dock vänta tills nästföljande dag. Det gäller även om patienter som
läggs in inte har ordinarie ögondroppar med sig och tillgång till rätt
ögondroppar inte finns på vårdavdelningen. Om patienten är utan
trycksänkande droppar 1-2 dagar är det oftast ingen fara.
ÖNH-SJUKDOMAR
EXTERN OTIT
1. Terracortril med Polymyxin B (hydrokortison+oxite:
tracyklin+polymyxin B) 2. Diproderm (betametason) örondroppar
2. Locacorten-Vioform (flumetason+kliokinol)
• Viktigt att behandling föregås av rengöring.
ICKE-ALLERGISK RINIT
1. Mometason (mometason)
2. Desonix (budesonid)
• Atrovent Nasal rekommenderas vid rinnsnuva.
47
MUNHÅLANS SJUKDOMAR
Uppmärksamma påverkbara levnadsvanor: tobak, fysisk
aktivitet, alkohol, mat, långvarig stress.
ANTIBAKTERIELLA MEDEL
Corsodyl gel (klorhexidin)
Hexident (klorhexidin)
ANTIBIOTIKAPROFYLAX
1. Amoxicillin (amoxicillin)
Clindamycin (klindamycin) vid pc-allergi
HEMATOLOGI OCH KOAGULATION
Cyklokapron (tranexamsyra)
KARIES
:
Dentan (natriumfluorid) lösning Duraphat (natriumfluorid) tandkräm, ej läkemedelsförmån
• Duraphat är en högfluortandkräm som används som alternativ
till annan tandkräm när högre fluorkoncentration är indicerat. Används till patienter med kariessjukdom eller vid hög risk för karies.
Kan användas från 16 år och uppåt.
MUNTORRHET OCH KARIES
Xerodent (äppelsyra-natriumfluorid) :
ORALA BAKTERIELLA INFEKTIONER
1. Kåvepenin (fenoximetylpenicillin)
Clindamycin (klindamycin) vid pc-allergi
Flagyl (metronidazol) vid förekomst av anaeroba bakterier
ORALA CANDIDAINFEKTIONER
:
1. Mycostatin (nystatin) 2. Flukonazol (flukonazol)
• Viktigt med förebyggande munhälsovård.
• Mycostatin mixtur 100 000 IU/ml: 1-4 ml droppas i munnen
4 gånger dagligen i minst 4 helst 6 veckor. Särskilt de muntorra
patienterna behöver den högre doseringen.
• Flukonazol kapslar 50 mg 1 x 1 i 7 till 14 dagar.
• Varning för interaktion med andra läkemedel vid systembehandling med svampmedel.
ORALA VIRUSINFEKTIONER
Valaciclovir (valaciclovir)
48
ÖVRIGT
ANEMIER
VID JÄRNBRIST
1. Duroferon (ferrosulfat)
2. Niferex (ferroglycinsulfat)
3. Ferinject (dextriferron) (S)
3. Venofer (järnhydroxidsackarat) (S)
• De parenterala preparaten är upphandlade och bör hanteras som
rekvisitionsläkemedel.
• Vid användande av parenterala järnpreparat måste alltid risken
för allvarliga anafylaktiska reaktioner övervägas.
• Ferinject kan ges som total dos i.v infusion på 15 min.
VID KOBALAMIN- RESPEKTIVE FOLATBRIST
Behepan (hydroxokobalamin)
Folacin (folsyra)
• Kommentarer avseende hydroxokobalamin och folsyra, se Vitaminer.
OBESITAS
Uppmärksamma påverkbara levnadsvanor: tobak, fysisk
aktivitet, alkohol, mat, långvarig stress.
• Farmakologisk behandling är endast komplement.
• Orlistat (orlistat) ingår i läkemedelsförmånen vid behandling av
patienter med BMI >35 och av patienter med diabetes typ 2 och
BMI >28. Behandlingen bör kombineras med diet och ökad fysisk
aktivitet.
• Efter obesitaskirurgi är livslång uppföljning nödvändig, framförallt avseende malabsorption och metabola faktorer. Långtidsuppföljningsdata för mer än 10-15 år saknas. Vitamin- och mineralsubstitution rekommenderas enligt följande:
- Behepan 1 mg x 1
- Kalcipos-D forte 500 mg/800 IE x 2
- Folacin 5 mg en gång i veckan
- Multivitamin- och mineraltablett (Zn, Mg, Cu, vit A, vit C, vit E,
B1, B3, B6) x1
- Till menstruerande kvinnor dessutom: T Duroferon 100 mg, 1x1
• Kunskap om läkemedels farmakokinetik efter obesitaskirurgi är
begränsad.
49
TOBAKSAVVÄNJNING
STEG 1
Kvalificerat rådgivande samtal med tobaksavvänjare
STEG 2
1. Nikotinläkemedel (receptfritt men bör noteras på
:
läkemedelslistan) 2. Champix (vareniklin)
2. Zyban (bupropion)
• Champix är ett andrahandsmedel. Observera psykiska biverkningar. Behandlingen ska kombineras med motiverande stöd.
• Zyban är ett andrahandsmedel och behandling med läkemedlet
ska ske i kombination med motiverande stöd. Ta hänsyn till interaktionsproblematik.
• Patienter kan vid kraftig nikotinabstinens erhålla nikotinläkemedel lämpligast i form av plåster (preoperativt) operationsdagen.
• Behandla inneliggande patienter med nikotinabstinens endast vid
behov med depotplåster 21 mg/24 tim. Om man röker färre än 20
cigaretter per dygn kan det räcka med depotplåster 14 mg/24 tim.
• Det finns inte evidens för att snus fungerar som tobaksavvänjningsmedel. Det saknas även evidens gällande e-cigaretter.
• Tobaksavvänjare finns på alla vårdcentraler och på sjukhusen i
Växjö och i Ljungby.
• Rökning kan minska effekten av läkemedel.
VITAMINER
D-VITAMIN
Se även Frakturprevention – Osteoporos
Divisun (vitamin D 800 IE)
Kalcipos-D forte (kalcium 500 mg + vitamin D 800 IE)
när även kalktillskott är lämpligt
Alfakalcidol (alfakalcidol) (S)
• Serumnivåer 25(OH)-D-vitamin <25 nmol/l definieras som allvarlig brist och är en behandlingsindikation. 25-50 nmol/l benämns
insufficiens. Behandlingsindikation föreligger om samtidigt låga
kalciumnivåer, högt PTH eller högt ALP. Behandlingsindikationen
förstärks om patienten tillhör riskgrupp eller har symtom.
• Personer med täckande klädsel eller mörk hud har större risk för
D-vitaminbrist. De ska rutinmässigt rekommenderas ta D-vitamin
så länge de vistas i på nordlig breddgrad. Särskilda provtagningar
behövs inte, om inga uppenbara symptom.
50
• Vid fastställd brist ges vitamin D-tillägg med minst 800 IE/dag.
Vid brist med symptom ges högre doser, se Medicinsk riktlinje Dvitamin.
• Vid grav njurinsufficiens är metabolismen av vitamin D3 i form
av kolekalciferol störd och alfakalcidol bör användas. Bör diskuteras
med specialist.
• Där kraftfullare behandling behövs, såsom vid primär eller
postoperativ hypopara-thyreoidism, vid renal osteodystrofi, ibland
vid celiaki och ibland vid osteomalaci, används alfakalcidol (aktivt
Vitamin D). Behandling med alfakalcidol måste alltid följas upp
regelbundet med kontroller av s-Ca och njurfunktion.
• Observera att vitamin D är ett potent läkemedel, och vid överdosering av aktiva former finns risk för D-vitaminintoxikation med
grav hyperkalcemi. Dehydrering och försämrad njurfunktion utgör
risksituationer.
B-VITAMIN
Neurobion (vitamin B1, B6 och B12) indicerat vid
misstanke om brist vid alkoholrelaterade tillstånd eller vid
grav malabsorption och PK-INR<1,5. Obs! Ges intramuskulärt.
Oralovite (B+C-vitaminer) Se även Alkoholberoende
Folacin (folsyra)
Behepan (hydroxokobalamin)
• Vitamin B1 Ratiopharm (vitamin B1) finns som licenspreparat,
används vid leverskada eller PK-INR>1,5. Ges intravenöst.
• Kvinnor som behandlas med antiepileptika eller har inflammatorisk tarmsjukdom bör behandlas med Folacin 5 mg 1x1 när
graviditet planeras eller sättas in vid konstaterad graviditet.
• För remissionsbehandling av folatbrist ges folsyratabletter 1 mg
2x2-3 i 2 veckor och därefter 1 tablett dagligen.
• Behepan inj bör ges subkutant för att minska risk för hematom.
51
Uppmärksamma påverkbara levnadsvanor:
tobak, fysisk aktivitet, alkohol, mat, långvarig
stress.
Hälsosamma levnadsvanor bidrar till att
förebygga flera sjukdomstillstånd.
Även den som har drabbats av sjukdom kan göra
stora hälsovinster med förbättrade
levnadsvanor.
•Ställ frågor om levnadsvanor när det
är relevant.
”Vad känner du till om hur …. påverkar
din hälsa?
”Vill du veta mer? Får jag berätta?”
”På vilket sätt skulle du kunna förändra
dina levnadsvanor?”
•Erbjud stöd för beteendeförändring,
enligt landstingets medicinska riktlinjer.
•Dokumentera i journalen.
•Följ upp vid nästa besök.
52