Blödning i tidig graviditet

Blödning i tidig graviditet
Berörda enheter
Samtliga enheter inom Kvinnosjukvården Norrbotten och de MVC-enheter
som hänvisar patienter till länets gynmottagningar.
Syfte
Enhetlig handläggning av kvinnor med blödningar i tidig graviditet. Med
tidig graviditet avses ofta före graviditetsvecka 16, men av organisatoriska
skäl omfattar nedanstående rutin alla blödningar som sker före rutinultraljudet (v 18-19).
Styrdokument, externa
Ej relevant
Styrdokument, interna
Rutin, Missfall:
https://vis.nll.se/process/vard/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/proc
ess/vard/Dokument/vard/V%C3%A5rdrutiner/Diagnos/ICD10/Missfall.pdf&
action=default
Rutin, Extrauterin graviditet:
https://vis.nll.se/process/vard/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/proc
ess/vard/Dokument/vard/V%C3%A5rdrutiner/Diagnos/ICD10/Extrauterin%
20graviditet,%20ob-gyn%20NLL.pdf&action=default
Bakgrund
Blödning i tidig graviditet är ganska vanligt förekommande – och i de flesta
fall ofarligt. Så många som 20-40% av alla gravida har någon/några
blödningar under första trimestern, utan att det är tecken på missfall.
Enstaka skvättblödningar
Enstaka smärtfria småblödningar, särskilt efter samlag, behöver inte
utredas via gynmottagningen. Kvinnan kan avvakta och återkommer
blödningen inte behövs ingen kontroll.
Kvinnan bör rekommenderas kontakt med gynmottagning om
 Upprepade småblödningar, särskilt om förlust av övriga
graviditetssymtom

Tillkomst av buksmärta/mensvärksliknande smärta

Tilltagande blödning
Upprepade småblödningar
Upprepade smärtfria småblödningar bör bedömas av gynekolog eller
barnmorska med delegation för vaginalt ultraljud (se nedan) men det
behöver inte ske samma dag. Tid till mottagningen inom en vecka.
Huvudprocess
Tidiga graviditetskomplikationer
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Sida
Anna Pohjanen
Anna Pohjanen
1 av 3
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-157
2015-04-07
4.0
Upprepad blödning upp till storlek som mens med samtidig lätt/måttlig
buksmärta (patienten kan hantera sitt dagliga liv trots smärtan), särskilt om
ensidig, bör bedömas av gynekolog eller barnmorska med kunskap i vaginalt
ultraljud inom någon – några dagar. Lämpliga patienter för primär
barnmorskebedömning är de med graviditetslängd upp till 12 veckor.
Handläggningsalgoritm
Ultraljudsfynd
Primär åtgärd
Uppföljning
Viabelt foster (ev hematom
utanför hinnsäcken saknar
betydelse)
Ingen vidare åtgärd.
Ingen uppföljning
Icke-viabelt intrauterint
foster eller tom hinnsäck
Information till patienten
Åter läkare om 1 vecka för ny
bedömning/planering av åtgärd.
Rester efter missfall (där
intrauterin graviditet tidigare
konstaterats)
Rester < 50 mm: Expektans alt
Misoprostol enligt rutin Missfall
(kontakta vb dagbakjour för
ordination).
Rester < 50 mm: endast v b
Rester > 50 mm el påverkad patient:
bedömning avseende exaeres (om
primärbedömare är bm, till dagjouren).
Oklar graviditetslokalisation
Information till patienten.
Ta s-hCG enligt rutin Missfall.
Opåverkad smärtfri patient: till läkare om
1 v för ny bedömning, nytt s-hCG före
besöket
Smärta/ömhet vid palpation, särskilt
ensidig, misstanke om extrauterin
graviditet? (Om primärbedömare är bm,
till dagjouren).
Riklig blödning och buksmärta
Vid riklig blödning och central krampliknande buksmärta är det större risk
att patienten har ett pågående missfall. Samråd med patienten – ibland kan
hon avvakta missfallet hemma och få en tid för ultraljud hos läkare eller
barnmorska med kunskap i vaginalt ultraljud inom något dygn – beror på
grad av allmänpåverkan.
Om kvinnan återkommer per telefon nästa dag och mår bra, blödningen har
minskat, graviditetssymtomen börjat försvinna, kan hon välja att kontrolleras
med s-hCG istället för klinisk kontroll på gynmottagningen, se nedan.
Se även rutin Missfall.
Till gynjour snarast om
-12
blödning < 10 veckor som inte lugnat sig på någon-några timmar
Huvudprocess
Tidiga graviditetskomplikationer
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Sida
Anna Pohjanen
Anna Pohjanen
2 av 3
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-157
2015-04-07
4.0
Sannolikt genomgånget missfall
Det förekommer att kvinnor ringer för att rådfråga efter sannolikt
genomgånget missfall – övergående riklig blödning med klumpar och
krampsmärtor som lugnat sig, följt av förlust av graviditetssymtom. Är
kvinnan väsentligen besvärsfri vid kontakten och blödningen i avtagande
behövs i de flesta fall inte någon kontroll på gynmottagningen.
För att säkerställa diagnosen sannolikt komplett missfall rekommenderas
dock kontroll av S-hCG vid två tillfällen med tre dagars mellanrum (kan
skjutas en dag fram eller tillbaks v b om det krockar med helger).
Kvinnan skall rekommenderas att kontakta gynmottagningen per telefon
nästkommande vardag för planering av blodprover.
Remiss för s-hCG läggs upp av gynmottagningens sköterska och proverna
lämnas via kvinnans hälsocentral. Vårdgivare blir dagbakjouren.
Sköterskan ansvarar då för att informera dagbakjour och säkerställer
att provsvaren bevakas.
Patienten uppmanas att ringa morgonen efter det sista provet för
besked. Om dagbajkouren inte redan bedömt och meddelat
bedömningen kontaktas vb via sökare för bedömning så att planering
kan göras alternativt patientärendet avslutas.
Om s-hCG sjunker på förväntat sätt mellan de två provtagningstillfällena
behövs inte någon ytterligare uppföljning, utan kvinnan kan telefonledes
informeras om att hon haft ett missfall. Med fördel kan patientinformation
om missfall skickas till kvinnan.
Om s-hCG ligger stilla eller stiger skall kvinnan kontrolleras av gynekolog
inom någon – några dagar, beroende på symtombild.
OBS: s-hCG kan inte ersättas av u-hCG, eftersom u-hCG endast är en
kvalitativ metod och inte kan beskriva en stigande/sjunkande nivå av
graviditetshormon.
Huvudprocess
Tidiga graviditetskomplikationer
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Sida
Anna Pohjanen
Anna Pohjanen
3 av 3
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-157
2015-04-07
4.0