Allergiläkemedel vid graviditet

Allergiläkemedel vid graviditet
PERORALA ANTIHISTAMINER
Läkemedel
Graviditetsgrupp FASS
Graviditet - andra källor
Anges endast då FASS inte är grupp A.
(se ”Källor” längst bak i dokumentet).
Klemastin
(Tavegyl)
Kategori A.
Inga kända risker vid användning under graviditet.
Sammanfattning:
OK under graviditet.
Loratadin
(Clarityn m fl)
Sammanfattning:
Anses OK att använda under
graviditet.
Ebastin
(Kestine m fl)
Sammanfattning:
Begränsad erfarenhet, men
sannolikt OK under graviditet.
Kategori B:3.
Det finns inga eller begränsad mängd data från användning
av loratadin i gravida kvinnor. Loratadin var inte teratogent
i djurstudier. Förlängt värkarbete och nedsatt livsduglighet
hos avkomman sågs emellertid hos råtta vid plasmanivåer
(AUC) som var 10 gånger dem som uppnås med kliniska
doser. Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika
användning av Clarityn under graviditet.
Janusinfo: Loratadin tycks sakna fosterskadande effekt. Ett
tidigare anat samband med hypospadi var förmodligen inte
korrekt. Det finns idag inte tillräckliga skäl att välja annat
antihistamin i stället för loratadin under graviditet. Om
exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen orsak
att diskutera ett avbrytande av graviditeten. I det svenska
Medicinska födelseregistret finns 6154 barn vars mödrar uppger
sig ha använt loratadin i tidig graviditet. 119 barn (1,9%) hade en
missbildningsdiagnos, vilket är ungefär förväntat antal (127
förväntade).
ReproTox: Baserat på data från experimentella djurstudier och
epidemiologiska humanstudier verkar loratadin säkert att
använda under graviditet.
Kategori B:1.
Det finns begränsad mängd data från användning av ebastin
hos gravida kvinnor. Djurstudier tyder inte på direkta eller
indirekta skadliga effekter avseende reproduktionstoxicitet.
Som en försiktighetsåtgärd bör ebastin inte användas under
graviditet.
Janusinfo: Kunskapen om ebastin under graviditet är begränsad
men inget talar för fosterskadande effekt. Om exponering skett i
tidig graviditet finns av detta skäl ingen orsak att diskutera ett
avbrytande av graviditeten.
I det svenska Medicinska födelseregistret finns 956 barn vars
mödrar angivit användning av ebastin i tidig graviditet. Det fanns
17 barn som hade en missbildningsdiagnos mot 19-20
förväntade.
Lista avsedd för sjukvårdspersonal. Översikt över aktuell information i några vanligt använda källor för information
om läkemedel under graviditet. Sammanställd av Uppsala läkemedelsinformationscentral (ULIC), avd för klinisk farmakologi,
Akademiska sjukhuset i mars 2015.
1
Allergiläkemedel vid graviditet
PERORALA ANTIHISTAMINER, forts.
Läkemedel
Graviditetsgrupp FASS
Desloratadin
(Aerius, Dasselta m fl)
Kategori B:1.
Det finns inga eller begränsad mängd data från
användning av desloratadin hos gravida kvinnor.
Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta
reproduktionstoxikologiska effekter. Som
försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av
Aerius under graviditet.
Graviditet - andra källor
Anges endast då FASS inte är grupp A.
(se ”Källor” längst bak i dokumentet).
Sammanfattning:
Begränsad erfarenhet, men
sannolikt OK under graviditet.
Cetirizin
(Acura, Vialerg, Zyrlex, m fl)
Sammanfattning:
Välj tills vidare annat
antihistamin i första hand, på
grund av fynd av
njurmissbildningar i svenska
medicinska födelseregistret.
Kategori B:1.
Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad.
Djurexperimentella data talar ej för ökad risk för
påverkan på graviditet, embryo/fosterutveckling,
nedkomst eller postnatal utveckling. Försiktighet bör
iakttagas vid förskrivning till gravida.
Janusinfo: Erfarenheterna av användning av desloratadin under
graviditet är ännu begränsade men det finns knappast skäl att undvika
sådan användning. Om exponering skett finns av detta skäl ingen orsak
att diskutera ett avbrytande av graviditeten.
I det svenska Medicinska födelseregistret finns 783 barn vars mödrar
uppgivit användning av desloratadin. Missbildningsfrekvensen är helt
normal, men andelen barn med något hjärtfel möjligtvis något förhöjd:
nio barn mot fem förväntade. Det var dock endast relativt lindriga
hjärtfel som förekom: fem ventrikelseptumdefekter, två
förmaksseptumdefekter, och två ospecifikt hjärtfel. Ett barn hade
hypospadi (mot 1-2 förväntat).
Janusinfo: Användning av cetirizin i tidig graviditet är så vitt man kan
bedöma inte förenat med någon ökad risk för fosterskador. Om
exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen orsak att
diskutera ett avbrytande av graviditeten.
I det svenska Medicinska födelseregistret f0inns 4853 barn vars mödrar
uppger sig ha använt cetirizin i tidig graviditet. Bland dessa hade 102
barn någon missbildningsdiagnos (2,1%) mot 100 förväntade.
Missbildningsfrekvensen var således normal, dock var frekvensen
missbildningar i och kring njurarna högre än förväntat (12 barn mot 6-7
förväntade). Av dessa barn hade nio hydronefros, en njurdysplasi och
två barn hade ektopiska njurar.
ReproTox: Baserat på data från experimentella djurstudier och
epidemiologiska humanstudier förefaller cetirizin säkert att använda
under graviditet. Kommentar ULIC ang fynd njurmissbildningar: vi finner
inga nyare data i litteraturen som kan bekräfta/förkasta ett ev.
samband, bedömningen att i första hand välja annat antihistamin
kvarstår därmed.
Lista avsedd för sjukvårdspersonal. Översikt över aktuell information i några vanligt använda källor för information
om läkemedel under graviditet. Sammanställd av Uppsala läkemedelsinformationscentral (ULIC), avd för klinisk farmakologi,
Akademiska sjukhuset i mars 2015.
2
Allergiläkemedel vid graviditet
PERORALA ANTIHISTAMINER, forts.
Läkemedel
Graviditetsgrupp FASS
Fexofenadin
(Telfast, Allegra, Altifex , Nefoxef)
Kategori B:2.
Det finns inga adekvata uppgifter om användningen
av fexofenadinhydroklorid hos gravida kvinnor. Ett
begränsat antal djurstudier visar inte på några
direkta eller indirekta skadliga effekter med
avseende på effekter på dräktighet, embryonal/fetal
utveckling, födsel samt utveckling efter födseln.
Fexofenadinhydroklorid bör inte användas under
graviditet såvida det inte anses helt nödvändigt.
Graviditet - andra källor
Anges endast då FASS inte är grupp A.
(se ”Källor” längst bak i dokumentet).
Sammanfattning:
Begränsad erfarenhet, men sannolikt OK
under graviditet.
Janusinfo: Kunskapen om fexofenadin under graviditet är
begränsad men inget talar för fosterskadande effekt. Om
exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen orsak
att diskutera ett avbrytande av graviditeten.
I det svenska Medicinska födelseregistret finns 1 282 barn vars
mödrar rapporterat användning av terfenadin eller dess
huvudmetabolit fexofenadin under tidig graviditet. Av barnen
hade 21 (mot 26-27 förväntade) en missbildningsdiagnos (1,6%),
vilket snarast är en låg siffra.
ReproTox: Baserat på data från experimentella djurstudier och
humandata från modersubstansen terfenadin förefaller
fexofenadin säkert att använda under graviditet.
NASALA STEROIDER
Läkemedel
Graviditetsgrupp FASS
Budesonid
(Rhinocort Aqua nässpray, Rhinocort
Turbuhaler näspulver, Desonix
nässpray)
Kategori A.
Graviditet - andra källor
Anges endast då FASS inte är grupp A.
(se ”Källor” längst bak i dokumentet).
Sammanfattning:
OK under graviditet.
Resultat från prospektiva studier och från global
erfarenhet efter marknadsintroduktion indikerar inte
någon ökad risk för medfödda missbildningar vid
användning av inhalerat eller intranasalt budesonid
under tidig graviditet. Liksom med andra läkemedel
kräver administrering av budesonid under graviditet
att fördelarna för modern vägs mot riskerna för
fostret.
Lista avsedd för sjukvårdspersonal. Översikt över aktuell information i några vanligt använda källor för information
om läkemedel under graviditet. Sammanställd av Uppsala läkemedelsinformationscentral (ULIC), avd för klinisk farmakologi,
Akademiska sjukhuset i mars 2015.
3
Allergiläkemedel vid graviditet
NASALA STEROIDER, forts.
Läkemedel
Graviditetsgrupp FASS
Triamcinolon
(Nasacort)
Kategori B:3.
Klinisk erfarenhet av behandling av gravida kvinnor
är begränsad. I djurstudier har kortikosteroider visat
sig inducera teratogena effekter.
Graviditet - andra källor
Anges endast då FASS inte är grupp A.
(se ”Källor” längst bak i dokumentet).
Sammanfattning:
Försiktighet rekommenderas vid graviditet
p g a begränsade data.
Flutikason
(Flutide Nasal, Avamys m fl)
Sammanfattning:
Sannolikt OK under graviditet.
Kategori B:3.
Adekvata data från behandling av gravida kvinnor
med flutikasonfuroat saknas. I djurförsök har
kortikosteroider visat sig kunna ge upphov till
missbildningar som gomspalt och intrauterin
tillväxthämning. Detta förefaller inte ha någon
relevans för människa vid rekommenderade
intranasala doser som ger minimal
systemexponering (se Farmakokinetik). Gravida
kvinnor ska endast behandlas med flutikasonfuroat
då den förväntade nyttan för modern överväger
varje tänkbar risk för fostret eller barnet.
Janusinfo: Användning av triamcinolon systemiskt eller som
nässpray bör undvikas under graviditeten, annat än tillfälligt .
Om exponering skett för triamcinolon i tidig graviditet finns inget
skäl att av denna orsak diskutera ett avbrytande av graviditeten.
I det svenska Medicinska födelseregistret finns 71 barn vars
mödrar uppgav sig ha använt triamcinolon i nässpray – barnen
hade ingen missbildningsdiagnos.
TERIS: Begränsade data, säkerhet ej klarlagd.
Biotillgänglighet (FASS): Låg absorption vid intranasal
administrering.
Janusinfo: Flutikason använt under graviditet som nässpray eller
inhalation innebär sannolikt ingen ökad risk för fosterskada.
Flutikason som nässpray har i det svenska Medicinska
födelseregistret rapporterats av mödrar till 783 barn. Av dessa
barn hade 15 någon missbildning (1,9%), mot 16-17 förväntade.
Missbildningsfrekvensen var således helt normal, och ingen typ
av missbildningar föreföll heller vara överrepresenterad.
TERIS: Ingen till minimal risk vid nasal administrering eller
inhalation. Begränsade-ganska bra data.
Biotillgänglighet (FASS): Den intranasala dosen 110 mikrogram
en gång om dagen ger inga mätbara plasmakoncentrationer
(< 10 pg/ml).
Lista avsedd för sjukvårdspersonal. Översikt över aktuell information i några vanligt använda källor för information
om läkemedel under graviditet. Sammanställd av Uppsala läkemedelsinformationscentral (ULIC), avd för klinisk farmakologi,
Akademiska sjukhuset i mars 2015.
4
Allergiläkemedel vid graviditet
NASALA STEROIDER, forts.
Läkemedel
Graviditetsgrupp FASS
Beklometason
(Becotide Nasal)
Kategori B:3.
Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad. I
djurförsök har kortikosteroider visat sig ge upphov till
missbildningar av olika slag (gomspaltor,
skelettmissbildningar). De djurexperimentella
resultaten förefaller dock inte ha någon relevans för
människa. Under graviditet bör därför, tills ytterligare
erfarenhet föreligger, Becotide Nasal ges först efter
särskilt övervägande.
Janusinfo: Beklometason använt under graviditet innebär
sannolikt inte någon ökad risk för fosterskada.
Användning av beklometason som nässpray (Becotide Nasal)
har rapporterats av mödrar till 171 barn i det svenska
Medicinska Födelseregistret. Tre barn hade någon missbildning
vilket sammanfaller med det förväntade antalet.
Kategori B:3.
Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad. I
djurförsök har kortikosteroider visat sig ge upphov till
missbildningar av olika slag (gomspalt,
skelettmissbildningar). De djurexperimentella
resultaten förefaller dock inte ha någon relevans för
människa vid användning av Nasonex vid terapeutiska
doser. Det finns inga adekvata eller välkontrollerade
studier med gravida kvinnor. Efter intranasal tillförsel
av maximal rekommenderad klinisk dos kunde
mometason inte uppmätas i plasma; därför förväntas
exponeringen till fostret vara försumbar och risken för
reproduktionstoxicitet mycket låg.
Som andra nasala kortikosteroidläkemedel ska
Nasonex nässpray inte användas under graviditet och
amning om inte den förväntade nyttan för modern
uppväger den potentiella risken för modern, fostret
eller spädbarnet. Spädbarn födda av mödrar som
erhållit kortikosteroider under graviditeten ska noga
observeras med avseende på hypoadrenalism.
Janusinfo: Användning av nässpray med mometason kan ske
utan risk för fostret. Om exponering skett för mometason i
tidig graviditet finns inget skäl att av denna orsak diskutera ett
avbrytande av graviditeten.
Graviditet - andra källor
Anges endast då FASS inte är grupp A.
(se ”Källor” längst bak i dokumentet).
Sammanfattning:
Sannolikt OK under graviditet.
Mometason
(Nasonex, Mommox)
Sammanfattning:
Sannolikt OK under graviditet.
Briggs: ”Compatible”
Användning av nässpray med mometason i tidig graviditet
rapporterades av mödrar till 1876 barn – 38 barn hade en
missbildningsdiagnos (2,0%), vilket stämmer med den
förväntade frekvensen (2,1%). Fem barn (2-3 förväntade) hade
läppgomspalt eller gomspalt, vilket är något förhöjd frekvens.
Ingen annan typ av missbildning var överrepresenterad.
Lista avsedd för sjukvårdspersonal. Översikt över aktuell information i några vanligt använda källor för information
om läkemedel under graviditet. Sammanställd av Uppsala läkemedelsinformationscentral (ULIC), avd för klinisk farmakologi,
Akademiska sjukhuset i mars 2015.
5
Allergiläkemedel vid graviditet
NASALT NATRIUMKROMOGLIKAT
Läkemedel
Graviditetsgrupp FASS
Natriumkromoglikat
(Lomudal Nasal)
Kategori A.
Data från ett begränsat antal graviditeter tyder inte på skadliga
effekter av natriumkromoglikat på graviditeten eller fostrets/det
nyfödda barnets hälsa. Djurstudier tyder inte på direkta eller
indirekta skadliga effekter vad gäller graviditet, embryonal/fosterutveckling, förlossning eller utveckling efter födsel.
Eftersom systemexponeringen för natriumkromoglikat antas vara
mycket låg efter intranasal tillförsel förväntas inga effekter på
fostret. Lomudal kan användas under graviditet.
Graviditet - andra källor
Anges endast då FASS inte är grupp A.
(se ”Källor” längst bak i dokumentet).
Sammanfattning:
OK under graviditet.
NASALA ANTIHISTAMINER
Läkemedel
Graviditetsgrupp FASS
Graviditet - andra källor
Anges endast då FASS inte är grupp A.
(se ”Källor” längst bak i dokumentet).
Levokabastin
(Livostin)
Sammanfattning:
OK att använda under graviditet.
Kategori A.
Data från ett antal (>700) graviditeter då ögondroppar eller
nässpray innehållande levokabastin administrerats under tidig
graviditet tyder inte på skadliga effekter på graviditeten eller
fostrets/det nyfödda barnets hälsa. Djurstudier tyder inte på
några reproduktionstoxikologiska effekter av relevans (se
Prekliniska uppgifter). Då systemexponeringen för levokabastin
är mycket låg förväntas inga negativa effekter på fostret eller
barnet vid användning under graviditet. Livostin kan användas
vid graviditet.
Lista avsedd för sjukvårdspersonal. Översikt över aktuell information i några vanligt använda källor för information
om läkemedel under graviditet. Sammanställd av Uppsala läkemedelsinformationscentral (ULIC), avd för klinisk farmakologi,
Akademiska sjukhuset i mars 2015.
6
Allergiläkemedel vid graviditet
NASALA ANTIHISTAMINER, forts.
Läkemedel
Graviditetsgrupp FASS
Azelastin
(Lastin)
Kategori B:3.
Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad. I
reproduktionstoxikologiska studier på djur har höga perorala
doser givit upphov till tillväxthämning och ökad fosterdödlighet
har observerats. Under graviditet bör därför, tills ytterligare
erfarenheter föreligger, Lastin ej ges annat än efter särskilt
övervägande.
Graviditet - andra källor
Anges endast då FASS inte är grupp A.
(se ”Källor” längst bak i dokumentet).
Sammanfattning:
Försiktighet rekommenderas vid
graviditet på grund av mycket
begränsade data.
Janusinfo: Försiktighet med användning av azelastin i tidig
graviditet är att rekommendera. Om exponering skett finns
inget skäl att av denna orsak diskutera ett avbrytande av
graviditeten. I det svenska Medicinska Födelseregistret finns
endast åtta barn, vilkas mödrar angivit användning av azelastin
som näsdroppar i tidig graviditet - barnen hade ingen
missbildningsdiagnos.
Briggs: “No Human Data – Animal Data Suggest Low
Risk”Biotillgänglighet (FASS): Maximal plasmakoncentration
efter singeldos på 1 sprayning i vardera näsborren hos friska
försökspersoner (n=10) var 0,13±0,04 ng/ml och efter
upprepad dosering av 1 sprayning i vardera näsborren 2 gånger
dagligen 0,26±0,15 ng/ml. Motsvarande plasmakoncentration
av den aktiva metaboliten N-desmetylazelastin var på eller
under detektionsgränsen 0,12 ng/ml.
ÖGONDROPPAR MED NATRIUMKROMOGLIKAT
Läkemedel
Graviditetsgrupp FASS
Graviditet - andra källor
Anges endast då FASS inte är grupp A.
(se ”Källor” längst bak i dokumentet).
Natriumkromoglikat
(Lomudal, Lecrolyn)
Sammanfattning:
OK under graviditet.
Kategori A.
Data från ett begränsat antal graviditeter tyder inte på skadliga
effekter av natriumkromoglikat på graviditeten eller
fostrets/det nyfödda barnets hälsa. Djurstudier tyder inte på
direkta eller indirekta skadliga effekter vad gäller graviditet,
embryonal-/fosterutveckling, förlossning eller utveckling efter
födsel. Eftersom systemexponeringen för natriumkromoglikat
är försumbar efter topikal applicering i ögat förväntas inga
effekter på fostret. Lomudal kan användas under graviditet.
Lista avsedd för sjukvårdspersonal. Översikt över aktuell information i några vanligt använda källor för information
om läkemedel under graviditet. Sammanställd av Uppsala läkemedelsinformationscentral (ULIC), avd för klinisk farmakologi,
Akademiska sjukhuset i mars 2015.
7
Allergiläkemedel vid graviditet
ÖGONDROPPAR MED ANTIHISTAMIN
Läkemedel
Graviditetsgrupp FASS
Levokabastin
(Livostin)
Kategori A.
Data från ett antal (>700) graviditeter då ögondroppar eller nässpray
innehållande levokabastin administrerats under tidig graviditet tyder
inte på skadliga effekter på graviditeten eller fostrets/det nyfödda
barnets hälsa. Djurstudier tyder inte på några
reproduktionstoxikologiska effekter av relevans (se Prekliniska
uppgifter). Då systemexponeringen för levokabastin är mycket låg
förväntas inga negativa effekter på fostret eller barnet vid användning
under graviditet. Livostin kan användas vid graviditet.
Graviditet - andra källor
Anges endast då FASS inte är grupp A.
(se ”Källor” längst bak i dokumentet).
Sammanfattning:
OK under graviditet.
Emedastin
(Emadine)
Sammanfattning:
OK under graviditet.
Ketotifen
(Zaditen)
Sammanfattning:
Försiktighet rekommenderas vid
graviditet på grund av mycket
begränsade data.
Kategori A.
Adekvata data från behandling av gravida kvinnor saknas. Djurstudier
har visat reproduktionstoxikologiska effekter. Risken för människa är
okänd. Emadine kan dock användas under graviditet vid de doser som
anges, beroende på att emedastin saknar effekter på adrenerga,
dopaminerga samt serotonerga receptorer. Emadine kan användas
under graviditet om doseringsrekommendationerna följs.
Kategori B:1.
Adekvata data från användning av ketotifen ögondroppar hos gravida
kvinnor saknas. Djurstudier med maternellt toxiska orala doser, har
visat ökad pre- och postnatal mortalitet men inga teratogena effekter.
Systemiska nivåer efter okulär administrering är mycket lägre än efter
oralt intag. Försiktighet bör iakttas vid förskrivning till gravida kvinnor.
Lista avsedd för sjukvårdspersonal. Översikt över aktuell information i några vanligt använda källor för information
om läkemedel under graviditet. Sammanställd av Uppsala läkemedelsinformationscentral (ULIC), avd för klinisk farmakologi,
Akademiska sjukhuset i mars 2015.
Janusinfo: Ögondroppar innehållande ketotifen kan
utan risk användas under graviditet. I det svenska
Medicinska födelseregistret finns endast tre fall med
denna exponering – inget av barnen hade någon
missbildningsdiagnos.
Biotillgänglighet (FASS): Mycket låg vid administrering
som ögondroppar.Hos 18 friska frivilliga med Zaditen
ögondroppar, var plasmanivåerna av ketotifen efter
upprepad okulär administrering under 14 dagar i de
flesta fall under kvantifieringsnivån (20pg/ml).
8
Allergiläkemedel vid graviditet
ÖGONDROPPAR MED ANTIHISTAMIN, forts.
Läkemedel
Graviditetsgrupp FASS
Azelastin
(Lastin)
Kategori B:3.
Det finns ej tillräcklig information för att fastställa
azelastins säkerhet vid användning till gravida kvinnor.
Vid höga orala doser till djur har azelastin gett
biverkningar (fosterdöd, tillväxtreducering och
skelettmissbildning). Lokal okular administrering
resulterar i minimal systemisk exponering (pikogram).
Försiktighet skall emellertid iakttagas när Lastin används
vid graviditet.
Graviditet - andra källor
Anges endast då FASS inte är grupp A.
(se ”Källor” längst bak i dokumentet).
Sammanfattning:
Försiktighet
rekommenderas vid
graviditet på grund av
mycket begränsade data.
Olopatadin
(Opatanol)
Sammanfattning:
Försiktighet
rekommenderas vid
graviditet på grund av
mycket begränsade data.
Nedokromil
(Tilavist)
Sammanfattning:
Mycket begränsade data,
men sannolikt OK.
Kategori B:1.
Ingen eller begränsad data från behandling av gravida
kvinnor med oftalmiskt olopatadin. Djurstudier har visat
reproduktionstoxikologiska effekter efter systemisk
administration. Användning av olopatadin
rekommenderas inte för gravida kvinnor eller fertila
kvinnor som inte använder preventivmedel.
Kategori B:1.
Kliniska erfarenheter från gravida kvinnor är begränsad.
Djurexperimentella data talar ej för ökad risk för
fosterskada.
Janusinfo: Försiktighet med användning av azelastin i tidig graviditet är att
rekommendera. Om exponering skett finns inget skäl att av denna orsak
diskutera ett avbrytande av graviditeten.
I det svenska Medicinska Födelseregistret finns endast åtta barn, vilkas mödrar
angivit användning av azelastin som näsdroppar i tidig graviditet - barnen hade
ingen missbildningsdiagnos. Inget fall med exponering för azelastin i
ögondroppar finns i registret.
Briggs: “No Human Data – Animal Data Suggest Low Risk”
Biotillgänglighet (FASS): Efter upprepad okular administrering av Lastin (upp
till en droppe i varje öga fyra gånger dagligen) var Cmax-nivåerna av
azelastinhydroklorid vid steady-state mycket låga och uppmättes vid eller var
under detektionsgränsen
Janusinfo: Ögondroppar innehållande olopatadin kan användas under
graviditet. Om exponering skett finns av detta skäl ingen orsak att diskutera ett
avbrytande av graviditeten. I det svenska Medicinska Födelseregistret finns 18
barn med denna exponering, inget av barnen hade någon
missbildningsdiagnos.
Biotillgänglighet (FASS): Systemabsorptionen av olopatadin efter tillförsel i
ögat är minimal med plasmakoncentrationer som varierade från under
detektionsgränsen (<0,5 ng/ml) till 1,3 ng/ml. Dessa koncentrationer är 50-200
gånger lägre än de som förekom efter vältolererade orala doser.
Janusinfo: Nedokromil ögondroppar eller inhalationspreparat i normal
dosering kan användas under graviditet utan ökad risk för fostret.
Erfarenheten är dock begränsad. I det svenska Medicinska Födelseregistret
finns 67 barn, vilkas mödrar uppgivit användning av nedokromil i tidig
graviditet - ett barn hade hypospadi.
Biotillgänglighet (FASS): Högst 4 % av den totala dosen absorberas systemiskt
efter upprepad dosering i ögat.
Lista avsedd för sjukvårdspersonal. Översikt över aktuell information i några vanligt använda källor för information
om läkemedel under graviditet. Sammanställd av Uppsala läkemedelsinformationscentral (ULIC), avd för klinisk farmakologi,
Akademiska sjukhuset i mars 2015.
9
Allergiläkemedel vid graviditet
Källor
FASS-texter för Loratadin Actavis 10 mg tablett, Aerius 5 mg tablett (desloratadin), Tavegyl (klemastin) 1 mg tablett, Cetirizin Actavis 10 mg tablett, Telfast
(fexofenadin) 30 mg tablett, Ebastin Orifarm 10 mg tablett, Rhinocort Aqua (budesonid) 32 mikrogram/dos nässpray, Rhinocort Turbuhaler (budesonid) 100
mikrogram/dos näspulver, Nasonex (mometason) 50 mikrogram/dos nässpray, Nasacort (triamcinolon) 55 mikrogram/dos nässpray, Avamys
(flutikasonfuroat) 27,5 mikrogram/spray nässpray, Flutide Nasal 1 mg/ml näsdroppar, Becotide Nasal (beklometason) 50 mikrogram/dos nässpray, Lomudal
Nasal (natriumkromoglikat) 5,2 mg/dos nässpray, Lastin (azelastin) 0,13 mg/dos nässpray, Livostin (levokabastin) 50 mikrogram/dos nässpray, Lomudal
(natriumkromoglikat) 20 mg/ml ögondroppar, Livostin (levokabastin) 0,5 mg/ml ögondroppar, Lastin (azelastin) 0,5 mg/ml ögondroppar, Emadine
(emedastin) 0,5 mg/ml ögondroppar, Zaditen (ketotifen) 0,25 mg(ml ögondroppar, Opatanol (olopatadin) 1 mg/ml ögondroppar, Tilavist (nedokromil) 20
mg/ml ögondroppar. Samtliga hämtade i mars 2015 från http://www.fass.se
Läkemedel och fosterskador [www]. Janus webb, Stockholms läns landsting [hämtat i mars 2015]. Hämtat från: http://www.janusinfo.se
Briggs, Gerald G., Freeman, Roger K. & Yaffe, Sumner J. (red.), Drugs in pregnancy & lactation [Elektronisk resurs], Lippincott Williams & Wilkins, Philadephia,
Pa., 2008
ReproTox in MICROMEDEX Healthcare Series, Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado [hämtat mars 2015]
TERIS in MICROMEDEX Healthcare Series, Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado [hämtat mars 2015].
Lista avsedd för sjukvårdspersonal. Översikt över aktuell information i några vanligt använda källor för information
om läkemedel under graviditet. Sammanställd av Uppsala läkemedelsinformationscentral (ULIC), avd för klinisk farmakologi,
Akademiska sjukhuset i mars 2015.
10