Screening av tuberkulos bland gravida

Screening av tuberkulos
bland gravida
Ingela Berggren
Bitr smittskyddsläkare
2015-08-31
[email protected]
Perinatal tuberkulos
• Transplacental spridning genom
navelsträng till fostrets lever
• Nedsväljning av infekterad amnionvätska
• Luftburen smitta från nära kontakt
50% av nyfödda till mammor med tbc
insjuknar under första levnadsåret om ej
profylax- ofta engagerande flera organ
Hur får man tuberkulos?
Aktiv sjukdom (sjuk) 5-10%
Utsätts för
smittrisk
Smittad
Latent infektion
(frisk)
90-95%
Ej smittad
Tbc och födelseland bland kvinnor 2014
• Rapporterad aktiv tbc i Sverige i samband
med graviditet kvinnor är 20 fall per år
(Folkhälsomyndigheten).
• Incidens av latent tbc bland gravida?
• 1/3 bland migranter från högendemiskt land???
Tuberkulos hos gravida
• Inte lättare smittad inte större risk att bli
sjuk jämfört med icke-gravida
• Gravid med latent (vilande) tbc är frisk och
kan inte sprida tbc till andra personer eller
till fostret
men
• Upp till 6 mån post-partum ökad risk för
progress av latent till aktiv tbc
Symtom på aktiv tbc
• Kan vara diskreta.
• Långvarig hosta(>3v), feber, viktnedgång,
nattliga svettningar, lokala symtom
• Misstanke på aktiv tuberkulossjukdom ska
inte screenas utan remitteras direkt till
Infektionskliniken i Solna eller Huddinge.
• Smittskyddsanmälan och smittspårning
ska utföras vid aktiv tuberkulos, görs av
TB mottagningen i Solna eller Huddinge.
Varför screena gravida för latent tbc?
• Risk för komplikationer av tbc hos den gravida är
ökad
• Risk för prematura barn (RR 2,1)
• Ökad perinatal dödlighet (RR 3,1)
• Ökad neonatal morbiditet
Latent tbc är den reservoar varifrån nya fall
av aktiv tbc hämtas
Vilka är aktuella för screening?
• Gravida som har en hög risk att vara
smittade med tuberkulos
– Urspung från länder med hög eller särskilt hög
förekomst av tbc (>100/100 000 och år)
– Har haft kontakt med tuberkulossjuk person
Screening
asyl+ gravida:
Röd + Gul
Vaccinering
barn (BCG):
Röd + Gul +
Grön
www.folkhälsomyndigheten.se
Högriskländer-förenklat
•
•
•
•
Alla länder i Afrika och Asien utom Kina o Japan
F.d. sovjetrepubliker förutom Baltikum
I Europa endast Rumänien
I Sydamerika endast Bolivia och Peru
Högst risk idag finns bland personer från
Afrikas horn (Somalia, Eritrea, Etiopien)
Kommuner / Stadsdel med
högst prevalens av
tuberkulos 2014 (röda)
•
•
•
•
•
•
Rinkeby-Kista
Spånga-Tensta
Enskede,Årsta,Vantör
Skärholmen
Huddinge
Botkyrka
• Screening kan ske under hela graviditeten
• Initial utredning sköts av barnmorska
– Inskrivningssamtal
– Provtagning alt remiss närlaboratorium
Testningsmetod
IGRA (Quantiferon)-test
• Venöst blodprov som analyseras på
mikrobiologiska laboratoriet Karolinska
• Provet tas helst på förmiddagen för att hinna
transporteras till Karolinska innan kl 1800.
Undvik fredagar.
• Rören (3st/test) beställs på Rekvisitionsblankett
för provtagningsmaterial – Tuberkulos-ag
interferon gamma svar
Screening nordöstra Skåne
N=201testade
Positiva i PPD 31%
Positiva IGRA 4,4%
• I samband med provtagning tas ett Quantiferontest.
• Quantiferontestet mäter immunsvaret mot tuberkulos.
http://www.karolinska.se/KarolinskaUniversitetslaboratoriet/Sidor-om-PTA/Analysindexalla-enheter/Mikrobiologi/Anvisning/
Fortsatt handläggning (läkare/BM vid
konsult/behandlingsrond)
• Positivt Quantiferontest > 0,35 IU/ml
– Information till patienten
– lungröntgen (frontalbild)
– remiss Tb mottagningen inf klin
• Negativt Quantiferontest
– Dokumentera.
Behandling av latent tuberkulos hos gravida
(TB mottagning Infektionskliniken KUS)
• Behandling för latent tuberkulos påbörjas direkt
– om det är sannolikt att exponeringen skett senaste två åren
– vid fibronodulära förändringar på lungröntgen
– vid särskilda riskfaktorer såsom immunosuppression.
I övriga fall så snart som möjligt efter förlossningen.
• Som regel används Isoniazid 300 mg en gång dagligen
minst en timme före frukost under 6-9 månader.
• Amning kan ske trots behandling för latent eller aktiv
tuberkulos.
•
•
•
•
•
•
En riktad hälsokontroll för tbc rekommenderas om den gravida
kvinnan kommer från ett område med hög tbc-incidens eller om
det finns misstanke om tidigare exponering för tbc.
Mödrahälsovården kan vara ett sätt att nå kvinnor som annars
inte brukar uppsöka hälso- och sjukvården. Målet är att upptäcka
smitta i så god tid att fostret inte påverkas under graviditeten och
att smittan inte överförs i samband med eller efter förlossningen.
Ett PPD eller IGRA kan ske när som helst under graviditet och
amning. Lungröntgen undviks de första tolv graviditetsveckorna,
men vid symtom ska man inte avvakta med sådan.
Om en gravid kvinna ingår i smittspårningen kring ett indexfall
kan, med kvinnans medgivande, den som genomför
smittspårningen informera mödravårdscentralen.
Vid konstaterad LTBI hos en gravid kvinna rekommenderas att
förebyggande behandling inleds under graviditeten om
exponeringen skett de senaste två åren, vid fibronodulära
lungförändringar som efter genomgången tbc, eller vid andra
riskfaktorer.
För övriga gravida med LTBI rekommenderas att behandlingen
påbörjas snarast efter förlossningen
Referenser
Smittöverföring till barnet kan få allvarliga konsekvenser (Ormerod P.
Tuberculosis in pregnancy and the puerperium. Thorax. 2001; 56: 494-9)
Kontakt på smittskydd Stockholm
Bitr smittskyddsläkare:
Ingela Berggren
08/7373932
Smittskyddssjuksköterskor :
Mats Pergert
Inger Zedenius
Ulla-Britt Tollström
08/7373905
08/7373923
08/7373925
www.smittskyddstockholm.se alt.
www.vardgivarguiden.se/omraden/smittskydd