ANMÄLAN FÖR AUTOGIRO

ANMÄLAN FÖR AUTOGIRO
Vänligen texta!
Personnr:
År
Mån
Dag
1. Belopp som ska dras via autogiro:
(10 siffror)
Förnamn
2. Jag önskar ge min gåva till:
Efternamn
Smyrna Centrum
Gatuadress
Postnummer
Smyrna International Church
Ort
Telefon bostaden
Intl. Mission - bistånd
Mobil
Kvinnocenter i Kongo
Mailadress
Socialt arbete - matförråd
Uppgifter om konto som beloppet ska dras ifrån:
Socialt arbete - Sopplunch
Bankens namn
Smyrna - Gråbo
Clearingnr: (för personkonto är clearing 3300)
Smyrna - Gårdsten
Om clearing har 5 siffror, ange de 4 första
Konto nummer (ej sparkonto eller p-g konto)
Smyrna - Mölnlycke
Personkonto
Smyrna - Kyrka för Livet
Betalningsmottagare är Smyrnaförsamlingen. Gåvan överförs automatiskt den 30:e varje månad eller närmast efterföljande vardag.
Jag har tagit del av villkoren och medger att ovan angivet belopp får mitt konto.
Ort och datum
För Smyrnas noteringar:
Dat
Åtgärd
Sign.
Namnunderskrift
Så fyller du i blanketten
När Du bestämt Dig för att ge en månatlig gåva via autogiro är det två val Du måste göra:
1) Gåvans storlek avgör Du helt själv. Välj ett belopp som passar dig.
2) Välj ändamål genom att kryssa för något av ovanstående alternativ.
Observera att Du bara kan kryssa i ett ändamål per autogiroanmälan.
När Du valt ändamål och belopp, fyller Du i Ditt personnummer, namn, adress och telefon samt uppgifter om vilket konto Din gåva ska dras från.
Sedan återstår bara att datera, skriva under medgivandet och lämna det på kyrktorget eller skicka det via post till:
Smyrnaförsamlingen
Haga Kyrkogata 2
411 23 Göteborg
Tack för din gåva!