och informationsföreläggande Phone Family AB

KONSUMENTOMBUDSMANNEN
F F 2014:9
FÖRELÄGGANDE
I F 2014:5
2014-12-12
KONSUMENTOÖR^fi 4/639
KONSUMENTOMBUDSMANNEN
•NK. 23j -öl- 9
u
Dm,
J
Ordn.nr
Adressat
Phone Family A B
Organisationsnummer
556808-4528
éroc>('k.
a n -t f o "st. c/^^Cin <L
{
e-pcz-é
so/s:-o/-o?>
7"^
Ni
FÖRBUDS- O C H INFORMATIONSFORELAGGANDE
A) Konsumentombudsmannen (KO) förbjuder Phone Family AB (Phone
Family) vid vite av 750 000 kronor att vid marknadsföring av mobiltelefoneller bredbandsabonnemang påstå att en mobiltelefon, surfplatta, dator eller
någon annan produkt som följer med abonnemanget är gratis, ges bort, är en
gåva eller en present eller något annat liknande påstående som ger intryck av
att produkten ingår utan extra kostnad i abonnemanget, om så inte är fallet.
B) KO ålägger Phone Family vid vite av 750 000 kronor att vid
tillhandahållande av mobiltelefon- eller bredbandsabonnemang med tillhörande
produkt korrekt och tydligt ange vad den totala fasta månadskostnaden blir för
erbjudandet.
Föreläggandet ska godkännas och vara KO till hända senast den 7 januari 2015
(for mer informationen se sidan 4).
Information till näringsidkaren
Ett godkännande av föreläggandet innebär inte att näringsidkaren blir skyldigt
att betala det förelagda vitet. Vitet aktualiseras endast om bolaget överträder
det meddelade förbudet och domstol på KO:s begäran beslutar att bolaget ska
betala vitet.
Besöksadress
Box 48
6 5 1 02 Karlstad
Tage Erlandergatan 8 A
0 7 7 1 - 4 2 33 0 0
0 5 4 - 1 9 41 95
E-post/webbadress
Giro
Org.nr
[email protected]
www.konsumentverket.se
Post: 5 99 75-3
Bank: 5 0 5 0 - 2 8 0 6
01-202100-2064
2(4)
Bakgrund
Phone Family är en oberoende återförsäljare av mobil- och
bredbandsabonnemang från de ledande teleoperatörerna i Sverige med därtill
hörande produkter såsom mobiltelefoner och surfplattor. Phone Family
marknadsför och säljer sina produkter främst från öppna försäljningsdiskar som
är belägna på gallerior och i anslutning till stormarknader samt på allmänna
platser i samband med olika festivaler och marknader.
Konsumentverket har sedan april 2012 mottagit drygt 80 anmälningar mot
Phone Family för hur de marknadsfört sina produkter. Generellt riktar
anmälarna kritik mot att Phone Family vid försäljningstillfället lämnat felaktig
eller otydlig prisinformation om vad den totala fasta månadskostnaden blir för
abonnemanget och de medföljande produkterna, såsom mobiltelefoner och
surfplattor. Ett annat frekvent förekommande klagomål är att Phone Family vid
marknadsföring av abonnemang använt sig av uttryck såsom att en
medföljande mobiltelefon eller surfplatta är gratis, ges bort, är en gåva eller en
present och andra liknande påståenden som ger intryck av att den medföljande
produkten ingår utan extra kostnad. Påståendet har dock enligt anmälarna visat
sig vara felaktigt, eftersom de fått betala en förhöjd eller särskild månadsavgift
för produkten.
Konsumentverket avskrev i augusti 2013 ett tillsynsärende (2013/971) mot
Phone Family efter att bolaget lämnat en utfästelse om att ändra
marlaiadsföringen utifrån de klagomål som KO redogjort för ovan. Efter
utfästelsen har det dock inkommit över 60 anmälningarna som i huvudsak gällt
samma förhållanden. Phone Family har i ett yttrande till Konsumentverket
allmänt redogjort för hur bolaget i stort arbetar med att de kritiserade
försäljningsmetoderna ska upphöra att användas vid marknadsföringen.
Skäl
Av 6 och 10 §§ prisinformationslagen (2004:347) framgår att när en
näringsidkare tillhandahåller bestämda produkter till en konsument ska korrekt
och tydlig prisinformation lämnas. Enligt 12 § samma lag ska
marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas om näringsidkaren inte lämnar
korrekt prisinformation. Sådan prisinformation ska då anses vara väsentlig
enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.
Bilagan till direktivet om otillbörliga affärsmetoder, den s.k. svarta listan,
gäller enligt 4 § marknadsföringslagen som lag. Det är alltid, enligt punkten 20
i den svarta listan, otillbörlig marknadsföring att beskriva en produkt som
"gratis", "kostnadsfri", "utan avgift" eller liknande om konsumenten måste
betala annat än den oundvikliga kostnaden för att svara på affärsmetoden och
hämta eller betala för leverans av produkten.
Lämnar näringsidkaren vid marknadsföringen felaktiga påståenden om bl.a.
priset på en produkt är informationen vilseledande enligt 10 § första och andra
stycket marknadsföringslagen. Marknadsföringen är även, enligt lagrummets
3(4)
tredje stycke, vilseledande om väsentlig information, såsom pris, utlämnas eller
ges på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt. Den
vilseledande marknadsföringen är enligt 8 § marknadsföringslagen otillbörlig
om den påverkar eller väsentligen påverkar konsumentens förmåga att fatta ett
välgrundat affärsbeslut.
KO får enligt 23, 24 och 28 §§ marknadsföringslagen vid vite förbjuda
näringsidkaren att fortsätta med den otillbörliga marknadsföringen eller ålägga
denna att lämna väsentlig information. Näringsidkaren bär alltid det primära
ansvaret för marknadsföringen oavsett vem som utför denna.
Antalet anmälningar och de i stort sett samstämmiga uppgifterna i dessa visar
klart att Phone Family vid upprepade tillfällen och under lång tid använt sig av
påståenden som ger intryck av att olika produkter, såsom mobiltelefoner och
surfplattor, ingår utan extra kostnad i mobiltelefon- eller
bredbandsabonnemanget. Påståendena har dock visat sig vara felaktiga och
därmed vilseledande, då konsumenten fått betala en förhöjd eller särskild
månadsavgift för den utlovade gratisprodukten. Marknadsföringen är även
otillbörlig då den påverkar konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat
affärsbeslut och ska därför förbjudas.
Det är även utrett att Phone Family i flera fall vid försäljningstillfället, d.v.s.
när produkten tillhandahålls enligt prisinformationslagen, inte lämnat korrekt
eller tydlig prisinformation om vad den totala fasta månadskostnaden blir för
abonnemanget inklusive de produkter som säljs tillsammans med
abonnemanget. Phone Family ska därför vid vite åläggas att vid
tillhandahållandet av produkten lämna korrekt och tydlig prisinformation om
vad den totala fasta månadskostnaden blir för köpet.
r*L
Pär Magnusson
Processråd
4(4)
GODKÄNNANDE
Ovanstående föreläggande FF 2014:9 och IF 2014:5 godkänns.
den
Vi - T o i y
fV3
Företag
^ f t ^ a W , 3.3
Adress
lt>H.5.\
Postnr
Firmatecknarens namnteckning
Postadress
Firmatecknarens namnteckning
u
J^ti^i&a
Namnfbrtydligande
Namnfortydligande
INFORMATION OM FÖRELÄGGANDET
För att föreläggandet ska gälla ska det godkännas och vara KO till hända inom
angiven tid. Föreläggandet är upprättat i två exemplar och ska undertecknas av
behörig(a) firmatecknare. Ett undertecknat exemplar ska återsändas till KO på
följande adress.
Konsumentombudsmannen
Box 48
651 02 KARLSTAD
Enligt KO utgör godkännande av föreläggandet inte en sådan löpande
förvaltningsåtgärd som ingår i den verkställande direktörens behörighet enligt
8 kap 29 § aktiebolagslagen (2005:551).
Var god bifoga registreringsbevis för företaget med uppgift om företagets
firmatecknare.
•
Godkänner adressaten föreläggandet och rättar sig efter det, kommer KO
inte vidta några ytterligare åtgärder. Bryter adressaten mot ett godkänt
föreläggande kan adressaten av domstol dömas att betala vitet.
•
Godkänner adressaten inte föreläggandet, kommer KO överväga att föra
ärendet vidare till domstol.