Bidragsansökan Gåva DHR

Bidragsansökan
Gåva DHR
Kramfors Kommun
BAS-förvaltningen
872 80 Kramfors
Ansökan skall vara insänd senast
den 15 April
Läs först igenom informationen på andra
sidan.
Sökandens namn:
Personnummer:
Bostadsadress:
Postnummer:
Postadress:
Telefon dagtid:
Civilstånd:
Gift/sambo
Rörelsehinder (diagnos)
Ensamstående
Läkarintyg, som styrker rörelsehindret och inte äldre än två år ska bifogas ansökan
Ändamål för vilket bidrag söks: (Endast ett ändamål)
Sökt bidrag, kr
Sökt bidrag avser:
Egen kostnad
Betalar själv, kr
Totalkostnad,
kr
Medhjälpares kostnad
Har du fått/sökt bidrag för samma ändamål från annat håll?
Ja
Nej
Om ja, ange varifrån och belopp
Årsinkomst och förmögenhet (Kopia på ”Besked om slutgiltig skatt enligt
föregående års taxering” ska bifogas).
Sökanden
Sökandens make/maka/sambo
Årsinkomst kr
Årsinkomst kr
Förmögenhet (gemensam)
Bankmedel:
Andra tillgångar:
Undertecknad sökande medger härmed att samtliga uppgifter i denna ansökan får av
kommunen förvaras och användas i samband med behandlingen av min
bidragsansökan.
Ange bank och kontonummer för utbetalning:
Datum:
Underskrift
Information till ansökan DHR
Kramfors Kommun
BAS-förvaltningen
872 80 Kramfors
Kramfors kommun har fått 450 000 kr av föreningen Delaktighet - Handlingskraft –
Rörelsefrihet (DHR). Gåvan ska utbetalas i form av bidrag till personer över 65 år med fysisk
funktionsnedsättning.
Hur ansöker du?
Ansökan med bilagor skickas till:
Kramfors kommun
BAS-förvaltningen
872 80 Kramfors
Bilagor som ska medfölja ansökan


Läkarintyg ej äldre än två år som styrker rörelsehindret
Kopia på ” Besked om slutlig skatt enligt 2013 års taxering”
Ansökan ska vara Kramfors kommun tillhanda senast den 15 april 2015. Ansökan behandlas
under förutsättning att den är komplett.
Villkor för bidrag






Du ska vara folkbokförd i Kramfors kommun
Du ska vara 65 år fyllda
Ha ett betydande rörelsehinder
Ej ha högre inkomst än fyra prisbasbelopp för ensamstående, 7 prisbasbelopp för makar.
Ett prisbasbelopp är 44 500 kr år 2015
Du kan erhålla maximalt bidrag på 20 000 kr
Bidrag lämnas en gång per person
Vad kan du söka bidrag för?
Rekreations-eller semestervistelse för dig eller din ledsagare.
Tekniska hjälpmedel som ej tillhandahålls genom samhällets försorg.
Beslut om beviljat bidrag eller avslag meddelas i juni 2015.
Bidraget kommer att delas ut under en begränsad period eller tills pengarna är
slut. Minst 130 000 kr ska finnas kvar av gåvan per den 31/12 2015 för att
täcka eventuella skatter för föreningen DHR.
Inkomna ansökningar kommer att registreras. Kommunen följer
personuppgiftslagen (PUL). Lagen innebär att Kramfors kommun måste ha
sökandes medgivande till att få behandla de inlämnade uppgifterna. Genom
att underteckna ansökan medger du detta.
Kramfors kommun förvarar uppgift om namn, personnummer, adress och om
ansökan beviljats eller avslagits samt vilket belopp som beviljats.