och skattebehandling av gåvor som tagits emot från utlandet

Tullens kundanvisning nr 10
Tull- och skatte behandling av gåvor
som tagits emot från utlandet
www.tulli.fi
Juli 2015
Ersätter anvisningen januari 2013
Tull- och skattebehandling av gåvor som tagits emot från
utlandet
Denna broschyr handlar om varor som en privatperson sänder från utlandet till en annan
privatperson i icke-kommersiellt syfte. Dessa varor kallas här gåvor. Kännetecknande för en gåva
som avsänts från utlandet till Finland är att mottagaren får gåvan vederlagsfritt, dvs. utan penning- eller
annan ersättning. Uppgifterna i broschyren är endast riktgivande.
1
Mottagande av gåvor från ett EU-land
Gåvor som kommer från Europeiska gemenskapen till en privatperson i ett annat EU-land rör sig fritt i
gemenskapen utan tullformaliteter. Den fria rörligheten för varor gäller både varor som tillverkats inom
EU och varor som förtullats i EU, dvs. alla så kallade gemenskapsvaror. Om en privatperson inom EU
sänder en gemenskapsvara som gåva till en privatperson i Finland, uppbärs ingen tull eller mervärdesskatt för varan.
Alkohol- och tobaksprodukter
En privatperson får för eget bruk punktskattefritt från ett annat EU-land ta emot högst följande mängder
tobaksprodukter och alkoholdrycker som en annan privatperson avsänt vederlagsfritt:
tobaksprodukter
– 300 cigaretter ELLER
–
150 cigariller (cigarrer som väger högst 3 gram per styck) ELLER
–
75 cigarrer ELLER
–
400 gram pip- och cigarettobak
alkoholdrycker
–
1 liter starka alkoholdrycker (över 22 %) OCH
–
3 liter aperitifer (högst 22 %) eller mousserande viner OCH
–
5 liter svaga, icke-mousserande viner OCH
–
15 liter öl.
Om gåvoförsändelsen innehåller större mängder tobaksprodukter eller alkoholdrycker än vad som nämns
ovan är det mottagarens plikt att betala punktskatt på de produkter som överskrider
mängdbegränsningarna. För dessa produkter ska en skattedeklaration skickas inom fyra vardagar efter
att de mottagits till adressen:
Tulli, valmisteverotus, PL 512, 00101 Helsinki eller elektroniskt https://asiointi.tulli.fi/veivi/
2 (6)
Om avsändaren sänder produkterna som en enskild försändelse från ett annat EU-land till sig själv i
Finland och grupperar produkterna enligt gåvomottagare först i Finland, är det inte fråga om en skattefri gåvoförsändelse utan om skattebelagd införsel. Gåvor ska sändas så att uppgifterna om avsändare,
gåvomottagare och produktmängder klart kan urskiljas på förpackningarna och i transportdokumenten.
Med alkoholdrycker avses drycker som är avsedda att förtäras och som innehåller mer än 1,2 volymprocent etylalkohol. En privatperson får inte från utlandet emotta en gåvoförsändelse bestående av alkoholhaltigt ämne som innehåller mer än 80 volymprocent etylalkohol, oberoende av hur ämnet är förpackat,
vilka märkningar förpackningen har eller hur ämnet används.
2
Mottagande av gåvor från ett land utanför EU
En försändelse som kommer från en privatperson i ett land utanför Europeiska gemenskapen (EU) till en
privatperson i ett EU-land är tullfri, mervärdesskattefri och punktskattefri, om den för det första
anses vara en icke-kommersiell försändelse, dvs. om den samtidigt uppfyller följande tre villkor:
–
–
–
Försändelserna adresseras från avsändaren till mottagaren utan betalning av något slag.
Försändelserna är sporadiska.
Försändelserna innehåller endast sådana varor som är avsedda för mottagarnas eller deras familjers
personliga bruk. Varorna får inte till sin karaktär eller mängd antyda kommersiellt syfte.
Därtill ska man beakta tull- och skattefrihetens maximigränser för gåvornas värde och för vissa produkters mängd.
2.1
Tobaksprodukter, alkohol och alkoholdrycker
När en gåvoförsändelse innehåller cigaretter, cigariller, cigarrer, pip- och cigarettobak, alkohol eller alkoholdrycker, uppbärs alltid mervärdesskatt och punktskatt, dvs. värde- eller kvantitetsgränserna för
skattefrihet tillämpas inte. Fr.o.m. den 1 oktober 2010 är det på alla sätt förbjudet att ta emot snus, också
som gåva.
Som gåva får man emellertid tullfritt ta emot tobaksprodukter, alkohol och alkoholdrycker samt parfymer och eau de toilette-produkter i de mängder som nämns i punkt 2.3, under förutsättning att värdegränsen på 45 euro inte överskrids.
2.2
Värdebegränsning
Tullfrihet och skattefrihet tillämpas på försändelser med ett värde på högst 45 euro. I fråga om maximigränsen för tullfrihet inkluderas i detta värde på 45 euro även värdet på de varor som inom de kvantitativa maximigränserna får tas emot tullfritt.
Om gåvoförsändelsen innehåller flera olika varor, t.ex. en radio och skridskor, vilkas sammansatta värde
överstiger 45 euro, kan någondera varan emellertid tullklareras utan tull och mervärdesskatt, om dess
värde inte överstiger värdegränsen. En enskild varas värde kan inte fördelas. Värdegränsen gäller för
varje enskild försändelse. Varornas värde beräknas enligt priserna i avsändningslandet.
2.3
Maximigränserna för tullfrihet och skattefrihet
3 (6)
I fråga om tullfrihet för gåvoförsändelser som innehåller alkoholdrycker och tobaksprodukter tillämpas
utöver värdegränsen på 45 euro också nedan angivna övre kvantitetsgränser. Därtill finns det både värdegränser och kvantitetsgränser för tullfriheten och mervärdesskattefriheten av gåvoförsändelser som
innehåller parfymer. Värde- och kvantitetsgränserna för skattefrihet tillämpas inte på alkoholdrycker
eller tobaksprodukter.
Maximigränserna för tullfrihet för tobaksprodukter
–
50 cigaretter ELLER
–
25 cigariller (cigarrer som väger högst 3 gram per styck) ELLER
–
10 cigarrer ELLER
–
50 gram pip- och cigarettobak.
Maximigränserna för tullfrihet för alkoholdrycker
–
1 liter destillerade drycker och alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt på mer än 22 volymprocent ELLER
–
1 liter destillerade drycker, alkoholhaltiga drycker och aperitifer, som baserar sig på vin eller alkohol, taffia, sake, starkviner eller liknande drycker, med en alkoholhalt på högst 22 volymprocent,
mousserande viner eller ett proportionellt urval av dessa produkter OCH
–
2 liter icke-mousserande viner, dvs. röd-, vit- och roséviner.
Med alkoholdrycker avses drycker som är avsedda att förtäras och som innehåller mer än 1,2 volymprocent etylalkohol. En privatperson får inte från utlandet emotta en gåvoförsändelse bestående av
alkoholhaltigt ämne som innehåller mer än 80 volymprocent etylalkohol, oberoende av hur ämnet är
förpackat, vilka märkningar förpackningen har eller hur ämnet används.
Maximigränserna för tullfrihet och mervärdesskattefrihet för parfymer
–
50 gram parfym ELLER
–
0,25 liter eau de toilette-produkter.
Kaffe och te som ingår i en gåvoförsändelse är momsfria endast inom följande gränser:
–
högst 500 gram kaffe ELLER 200 gram kaffeextrakt och -essens
–
högst 100 gram te ELLER 40 gram teextrakt och -essens.
Livsmedel
Förutsättningen för tullfrihet och mervärdesskattefrihet i fråga om gåvoförsändelser som tagits emot
från ett land utanför EU och som innehåller livsmedel är, som i fråga om övriga gåvoförsändelser, att
värdegränsen på 45 euro inte överskrids. Gåvoförsändelser emottagna från Kroatien, Färöarna, Grönland och Island får innehålla högst tio kilo mjölk, mjölkbaserade produkter, kött eller köttprodukter.
Gåvoförsändelser emottagna från Andorra, Norge, Liechtenstein, Schweiz och San Marino omfattas inte
av kvantitativa begränsningar, förutsatt att deras värde inte överskrider 45 euro och att varornas mängd
kan anses vara rimlig för personlig konsumtion.
4 (6)
Gåvoförsändelser emottagna från alla andra länder utanför EU (bl.a. Ryssland) får innehålla mjölk,
mjölkbaserade produkter, kött och köttprodukter till ett sammanlagt värde av 45 euro, om produkterna i
fråga uppfyller villkoren för kommersiell import, dvs. att de har sitt ursprung i ett sådant land eller område från vilket det är tillåtet att föra in ifrågavarande slag av kött eller mjölk till EU:s område, om produkterna åtföljs av ett sundhetscertifikat som beviljats av en myndighet i avsändarlandet, samt om produkterna genomgår avgiftsbelagd veterinär gränskontroll och förs in i landet via ett gränsövergångsställe som har en veterinär gränskontrollstation. EU har fastställt godkända ursprungsländer för olika
produkter. Information om dessa länder och produkter finns på Internet-adressen: www.evira.fi. Det är
inte tillåtet att införa produkterna utan en veterinär gränskontroll.
En gåvoförsändelse från ett land utanför EU får innehålla fiskeriprodukter 20 kilo (med undantag av
försändelser från Färöarna och Island som inte omfattas av viktbegränsningar), ägg och äggprodukter,
honung, grodlår och sniglar högst två kilo av var sort. En gåvoförsändelse får innehålla modersmjölksersättning, barnmat eller specialmat (medicinska grunder) med ursprung i länder utanför EU till ett
värde på högst 45 euro och en vikt på högst två kilo, om produkterna är i sina oöppnade ursprungliga
försäljningsförpackningar i vilka de är hållbara i rumstemperatur.
Gåvoförsändelser som tagits emot från ett EU-land får innehålla ovan nämnda animaliska livsmedel
utan kvantitativa begränsningar.
2.4
Skattepliktiga gåvor
Om gåvoförsändelsens värde är högre än 45 euro eller om de ovannämnda maximigränserna för tullfrihet/skattefrihet överskrids, uppbärs tariffenlig tull och mervärdesskatt för varorna. Mervärdesskatten är
i allmänhet 24 procent, men t.ex. livsmedel och böcker har lägre mervärdesskattesatser. När en gåvoförsändelse innehåller cigaretter, cigariller, cigarrer, pip- och cigarettobak, alkohol eller alkoholdrycker,
uppbärs dock alltid mervärdesskatt och punktskatt, dvs. värde- eller kvantitetsgränserna för skattefrihet
tillämpas inte.
Ursprungslandets inverkan på tullen i fråga om gåvor som överskrider värdegränsen
På basis av tullpreferensavtal kan gåvoförsändelser vars värde är högre än 45 euro beviljas förmånsbehandling, dvs. tullfrihet eller nedsatt tull, utan skriftligt ursprungsbevis. Förutsättningarna är
–
att produkten omfattas av avtalet
–
att gåvan anges ha sitt ursprung i avtalslandet i fråga och att det inte finns skäl att betvivla
detta
–
att gåvans värde inte överskrider värdegränsen enligt avtalet och
–
att gåvan har avsänts direkt från avtalslandet i fråga till gemenskapen.
Sådana avtalsländer är t.ex. Norge, Island, Schweiz, länderna på Västra Balkan, Medelhavsländerna,
Mexiko, Chile, Sydafrika samt utvecklingsländerna (GSP-länderna). GSP- behandling kan i stället för
tullfrihet också innebära endast nedsatt tull, och vissa produkter med ursprung i vissa GSP-länder får
ingen förmånsbehandling alls.
Förmånsbehandling kan beviljas utan ett skriftligt ursprungsintyg när värdet på dessa produkter som
man får som gåva är högst 500 euro. Värdegränsen för gåvor med ursprung i Syrien är 180 euro. Förmånsbehandlingen gäller endast tull, man måste alltså betala mervärdesskatt och andra eventuella skatter för gåvoförsändelsen.
5 (6)
Industriprodukter som sänds per post från Turkiet till gemenskapen kan beviljas tullfri behandling utan
begränsningar gällande försändelsens värde. Den produkt som sänds behöver inte ha ursprung i Turkiet. Villkoret för beviljande av tullfrihet är att produkten har varit i fri omsättning när den sänds från
Turkiet. Jordbruksprodukter som sänds från Turkiet ska ha turkiskt ursprung. På turkiska jordbruksprodukter tillämpas också värdegränsen på 500 euro.
Gåvoförsändelser som innehåller alkohol
Fastän alkoholgåvoförsändelser från länder utanför EU är tullfria ända upp till ett visst värde och en viss
mängd, ska man för dem ändå alltid betala mervärdesskatt och punktskatt på alkoholdrycker.
Om detaljhandelsförpackningen inte hör till ett sådant pantbaserat system för återvinning som godkänts
av Birkalands miljöcentral eller Ålands landskapsregering när det gäller Åland, måste man utöver
punktskatten på alkohol betala punktskatt på dryckesförpackningar som är 0,51 euro per liter.
Om nämnda punktskatter betalas för en gåvoförsändelse som innehåller alkohol, finns det i och för sig
inga begränsningar för den mängd alkohol som får importeras, men alkohollagen förutsätter att försändelsen kommer enbart för eget bruk, inte till försäljning. I alkohollagen föreskrivs också om åldersgränser för innehav och transport av alkoholdrycker. Den som fyllt 18 år får inneha och transportera svaga
alkoholdrycker och den som fyllt 20 år också övriga alkoholdrycker. Det är förbjudet att sända alkoholdryckspulver till Finland.
2.5
Tullfri bröllopsgåva
Lagstiftningen innehåller inga tull- och skattelättnader för gåvor som erhålls med anledning av en viktig
bemärkelsedag, med undantag för bröllopsgåvor. En enstaka bröllopsgåva är tullfri och mervärdesskattefri, om dess värde inte överstiger 1 000 euro. En bil eller motorcykel som man fått som bröllopsgåva
kan dock inte tas i bruk eller registreras i Finland utan att bilskatt för fordonet betalas.
En bröllopsgåva är tullfri och samtidigt mervärdesskattefri endast om en utanför gemenskapen stadigvarande bosatt person adresserar gåvan till en person som på grund av giftermål flyttar till gemenskapens tullområde och som före sin inflyttning utan avbrott bott minst tolv månader utanför gemenskapen.
Gåvor får inte under en period på tolv månader överlåtas mot eller utan ersättning utan att tull och mervärdesskatt betalas för dem. Tullfrihet och mervärdesskattefrihet för bröllopsgåvor gäller inte alkoholprodukter, tobak eller tobaksprodukter.
3
Åland
Åland hör till EU:s tullområde men inte till dess skatteområde. Mellan Åland och finska fastlandet eller
övriga gemenskapen uppbärs ingen tull, men punktskatt och mervärdesskatt kan däremot uppbäras.
Punkt- och mervärdesskattefriheten för gåvor som sänts från ett annat EU-land till Åland beror på
samma kvantitativa gränser och värdegränser som gäller för gåvoförsändelser som kommer från länder
utanför EU. Dessa gränser tillämpas också på gåvoförsändelser som kommer från det finska fastlandet
till Åland eller från Åland till det finska fastlandet.
4
Införselrestriktioner
6 (6)
Finland tillämpar av sociala skäl samt av hälso- och miljöskyddsskäl införselrestriktioner som gäller såväl gåvoförsändelser som passagerargods både från EU-länder och från länder utanför EU.
>>
Mera information om dessa restriktioner finns i Tullens broschyr ”Införselrestriktioner för resande”.
Broschyrerna och kundanvisningarna finns på Tullens webbplats
www.tulli.fi./se > Finska tullen > Publikationer
Det finns restriktioner för t.ex. hur läkemedel får tas emot som gåva. Införsel av t.ex. utrotningshotade
djur- och växtarter samt produkter av dem som gåvoförsändelser kräver tillstånd (s.k. CITES-tillstånd).
Närmare information om utrotningshotade arter och förfaranden vid import kan fås vid miljöministeriet, Finlands miljöcentral, www.ymparisto.fi, eller länens miljötjänster samt tullkontoren.
EU-länderna är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland,
Kroatien, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien,
Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.
EES-staterna är EU-länderna samt Island, Norge och Liechtenstein.