Interreligiösa Centret

GÖTEBORGS
INTERRELIGIÖSA CENTER
INT
PROGRAM
HÖSTEN
2015
OM INTERRELIGIÖSA CENTRET
Interreligiösa centret är en mötesplats där tro och religionsdialog står
i centrum. Centrets primära mål är att erbjuda en knutpunkt och ett
sammanhang för samhällsansvar och socialt engagemang för Göteborgs
Interreligiösa råd, Göteborgs stads församlingar och stadens medborgare.
Centret är en resurs för staden och allmänheten i frågor kring bland annat
religiositet, mångfald och samhällsgemenskap och erbjuder kunskap,
kompetens och erfarenhet i dessa frågor.
HÖSTPROGRAM 2015
INTERRELIGIÖSA CENTRET
ETT GÖTEBORG FÖR ALLA –
PÅ GÖTEBORGS
KULTURKALAS
Fredag den 14 augusti
Klockan 12.00 – 20.00
SEMINARIESERIE: VÅRT ANSVAR FÖR TOLKNING AV RELIGIÖSA TEXTER
Vid höstens seminarieserie vill vi på interreligiösa centret lära oss mer om bredden av tolknings­
möjligheter inom våra olika religiösa traditioner. Vi vill också se hur vi kan ta oss an det vi upp­
lever som ”svåra ställen” i våra religiösa urkunder, texter som vid en ytlig läsning går emot våra
uppfattningar om t ex alla människors lika värde eller demokrati.
Varje seminariekväll börjar med att vi får en kort introduktion om synen på text och om olika sätt
att tolka inom två religiösa traditioner. Sedan sitter vi i grupper och läser två ”svåra ställen”. Vi
får möjlighet att både berätta hur vi själva upplever dem och samtala för att bättre förstå deras
samman­hang och vad de kan betyda idag. I storgrupp får vi sedan för att fördjupa förståelsen
ställa ytterligare frågor till de två som inledde seminariet. Längre fram i foldern hittar du informa­
tion datum och tema för varje seminarium.
INTERRELIGIÖS DIALOGGRUPP FÖR KVINNOR
Är du kvinna och muslim, sikh, hindu, zoroast,
buddhist, bahá’i, kristen eller judisk och vill
vara med i en interreligiös dialoggrupp?
Nu har du nu möjligheten!
Vi kommer att träffas 5 gånger under hösten.
För mer info se första tillfället i programmet
STUDIECIRKELN GUDS VÄGAR - JUDENDOM OCH KRISTENDOM
Är du intresserad av att gå lite djupare i de heliga texterna och förståelsen av dem?
Välkommen till en studiecirkel där vi studerar antisemitiska och rasistiska exempel på texttolk­
ning. Här lär vi om och av varandras texttolkningar och levda traditioner. Vi träffas 6 gånger under
hösten. För mer information se första tillfället i programmet
Knyt din egen turban! Ställ re­
ligiösa ledare mot väggen med
dina frågor! Njut av musiken
från stadens religiösa försam­
lingar.
Välkommen till en dag där
vi firar Göteborgs mångfald.
Gemensamt manifesterar
vi för allas rätt till sin stad,
oavsett etnicitet eller religiös
bak­grund. En dag med möj­
ligheten att belysa religion
som positiv kraft i staden.
En dag att visa att vi inte
accept­erar den växande ras­
ismen och de höger­extrema
främlingsfient­­liga krafterna i
vår stad. Mellan 13.00 och 17.00 kan
du tillsammans med medlem­
mar ur sikhiska församlingen
få testa att knyta en turban.
Gillar du den så får du gärna
behålla den. Här kan du också
ställa dina frågor om religion
till medlemmar i olika religiö­
sa församlingar. På scen blir
det musik och samtal om den
mångreligiösa staden, ett fler­
tal band och artister medverk­
ar. för mer info och program:
www.ettgoteborgforalla.se
GUDS VÄGAR - JUDENDOM
OCH KRISTENDOM
Torsdag den 3 september, 17 september,
22 oktober, 5 november, 19 november
samt 3 december
Klockan 18.00 – 20.00
När antisemitism och rasism
på nytt växer i vårt närsam­
hälle och ute i världen är det
viktigt att intensifiera dialogen
mellan reli­giösa traditioner.
Välkommen till en studie­
cirkel där vi lär om och av
varandras texttolkningar och
levda traditioner. Vi studerar
anti­semitiska och rasistiska
exempel på texttolkning och
försöker med litteraturens
hjälp se hur vi kan lära av va­
randras läsningar av text och
tradition. Max 10 personer.
För mer info och anmälan:
www.interreligiosacentret.se
Avgift: 250 kr inklusive litter­
atur, exklusive fika, betalas vid
första tillfället.
arrangör: interreligiösa centret i samar­
bete med sensus studieförbund
INTERRELIGIÖS DIALOGGRUPP FÖR KVINNOR
Måndag den 7 september, 28 september,
12 oktober, 2 november samt 23 november
Klockan 18.00 – 20.00
Om du är kvinna och muslim,
sikh, hindu, zoroast, buddhist,
bahá’i, kristen eller judisk
och vill vara med i en inter­
religiös dialoggrupp har du
nu möjligheten. Vi träffas
fem gånger under hösten och
följer en samtalsmodell där vi
inspireras av boken Shalom
Inshallah (red. Sune Fahlgren).
Genom att dela tankar, växla
mellan att tala och lyssna,
kommer vi auto­matiskt att öka
vår förståelse för varandras
religiösa och kult­urella likheter
och olikheter.
Anmälan (med uppgift om
religiös tillhörighet) till: [email protected]
Avgift: 20 kr för fika per till­
fälle, max 10 personer.
arrangör: interreligiösa centrets
kvinnonätverk i samarbete med
studieförbund­et bilda väst
SEMINARIESERIE: HUR KAN
GUDS ORD UPPFATTAS SÅ
OLIKA?
Onsdag den 9 september
Klockan 18.00 – 20.30
Vad säger texterna om Krig
och Fred? ”Att se Bibeln som
Guds ord berör flera områden;
kunskapssyn, synen på Gud,
syftet med Bibeln, tolkningens
betydelse och uppfattningen
om Bibeln som auktoritet och
norm”, skriver prästen Anna
Cöster i en artikel. Hur kan en
buddist läsa sina heliga texter?
Vad är Guds ord? Hur tänker
du? Vilken auktoritet har tex­
terna och vilken auktoritet ger
du texterna? Välkomna till en
kväll med exegeter från kristen
protestantisk kristendom och
buddhismen vilka leder oss
fram i samtalet.
SEMINARIESERIE: FINNS DET
FLERA VÄGAR TILL GUD? Onsdag 7 oktober
Klockan 18.00 – 20.30
Du har säkert hört folk
säga att det kan finnas skill­
nader mellan de olika världs­
religionerna, men om du klär
av dem ned till sina väsent­
ligheter, lär alla religioner
i grunden samma sak. Med an­
dra ord, alla and­liga vägar led­
er upp på samma berg. I
samma veva kan det framföras
att det finns betyd­ande skill­
nader mellan världsreli­
gionerna som inte kan tapet­
seras över. Respektfull
dia­log mellan människor som
representerar olika trossys­
tem är en bra utgångspunkt,
men vad står det egentligen i
sikhismens och sunniislams
urkunder om andra religion­
er? Varmt välkomna till den
tankeväckande och interaktiva
samtalskvällen ”Finns det flera
vägar till Gud?”.
SEMINARIESERIE: GUD OCH
DEMOKRATI
Onsdag 21 oktober
Klockan 18.00 – 20.30
När ett samhälle är
demokratiskt format är det
inkluderande och rättvist ur
en politisk och social synvin­
kel. Men finns tanken om ett
demokratiskt samhälle att
hitta i våra kristna och judiska
urkunder? Har Gud bestämt
att vi ska leva i demokrati eller
är det rent mänskliga behov
som styr hur samhället har
utvecklats?
Vi tittar på texter ur Toran och
Nya Testamentet som kan
belysa frågorna och diskuterar
tillsammans våra erfarenheter
och funderingar. Föredrags­
hållare och samtalsledare ä­r
en sakkunnig representant
från judendomen och katolsk
kristendom.
Gratis inträde, fika 20kr
arrangörer: samarbetsrådet för judar
och kristna i samarbete med interreligiösa
centret och sensus studieförbund
FÖRSAMLINGARNAS RÅDSLAG
Tisdag 20 oktober
Klockan 18.00 – 21.00
Vi välkomnar dig som är för­
samlingsledare eller repre­
sentant för en av Göteborgs
församlingar till Interreligiösa
centrets årliga festmiddag där
vi gemensamt äter god mat,
njuter av musikaliskt inslag
och lär känna varandra.
Anmälan gör du till:
[email protected]
NOSTRA AETATE
Onsdag 28 oktober
Kl 18.00 – 20.30
För 50 år sedan avslutades
andra Vatikankonciliet, de ka­
tolska Biskoparnas kyrkomöte.
Många frågor avhandlades,
bland annat frågan om kyrkans
förhållande till de icke-kristna
religionerna. Den 28 oktober
1965 utgav Biskop­arna do­
kumentet Nostra aetate, vars
huvudinnehåll är att varje reli­
gion innebär ett sökande efter
sanning och helighet. Därför
skall en kristen respektera
varje religion och erkänna den
sanning som där finns. Varken
i teori eller i praxis finns grund
för någon diskriminering. Med
detta dokument som grund
ändrade den katolska kyrkan
sin inriktning gentemot andra
religioner.
SEMINARIESERIE: KVINNOR
OCH MÄN ENLIGT GUDS
ORDNING
Onsdag 4 november
Klockan 18.00 – 20.30
Hur förhåller vi oss till Bi­
belns och Bhagavad Gitas
texter omkring kvinnor och
män? ”Kvinnan ska vara tyst
i församlingen.” Kvinnan ska
skyla sitt huvud.” ”Det är en
vanära för mannen att ha långt
hår”, är några exempel. Vilka
texter är tidsbundna och vilka
är normerande? Vilka texter
är centrala för tron och vilka
är perifera? Vi brottas med
texter som talar om kvinnans
respektive mannens roll samt
diskuterar hur vi förhåller oss
till dem. Välkomna till en kväll
med exegeter från frikyrklig
kristendom och Hare Krishna
vilka leder oss fram i samtalet
och diskussionerna.
VÅGAR VI VÄGRA HATA –
TROSSAMFUND TILLSAMMANS MOT RASISM
Måndag den 9 november
Klockan 13.00-14.30 på MR-dagarna på
Svenska mässan
Runt om i landet har arbete
tagit fart med att skapa
samverkansråd mellan tros­
samfund, ofta i nära samar­
bete med kommuner, för att
stärka relationerna och arbeta
med angelägna frågor. Mani­
festationen Vägra Hata i jan­
uari var ett exempel på tros­
samfundens eget arbete mot
rasism, främlingsfient­lighet
och religionsfobi. Samtal kring
utveckling och utmaningar för
interreligiöst arbete. organisatörer: svenska kyrkan göteborgs
stift, göteborgs interreligiösa råd, sverig­
es interreligiösa råd, sveriges kristna råd,
nämnden för statligt stöd till trossam­
fund (sst)
ISLAM OCH
NATURVETENSKAP
Torsdag den 12 november
Klockan 18.00 – 20.30
Vad vet vi om naturvetenskap­
ens plats i den muslimska
civilisationens idéhistoria un­
der perioden mellan 700-talet
fram till 1200-talet - en pe­
riod som fått benämningen
den islamiska civil­isationens
gyllene era? Vad har den
tiden för betydelse idag, för
naturvetenskap och Islam?
Föreläsare: Mohammad Fazlhashemi, professor islamisk
teologi och filosofi, Uppsala
universitet
arrangör: interreligiösa centret i sam­
arbete med projektet cusanus
KAN DET UR DET ONDA
FÖDAS NÅGOT GOTT?
BACKABRANDEN 1998,
UTÖYA 2011, KÖPENHAMN
2015
Onsdag 2 december – Torsdag 3 december
Klockan: 12.00 / 13.30 (lunch till lunchkonferens)
Göteborg är en ledstjärna för
det interreligiösa arbetet i
Sverige. En av grunderna till
detta är den intensifiering av
verksamhet som kom ur den
tragiska Backabrand­en. Efter
terrordåden i Oslo och Utöya
och Köpenhamn utvecklades
också det interreligiösa ar­
betet i Oslo. I denna konferens
lyssnar vi till de erfarenheter
som dragits av aktivister som
deltagit i arbetet och forskares
reflektioner. Välkommen till en
lunch till lunchkonferens om
interreligiösa organisationers
roll i krisarbetet samt perspek­
tiv på arbetet mot våldsbejak­
ande extremism. Konferensen
riktar sig till religiösa försam­
lingar, tjänstemän och poli­
tiker, krisgrupper i Göteborgs
stad och Norden.
För mer info och anmälan:
www.interreligiosacentret.se
SEMINARIESERIE: ÄR ALLA
MÄNNISKOR LIKA MYCKET
VÄRDA?
Onsdag 9 december
Klockan 18.00 – 20.30
Rasism är ett socialt fenomen
som har ekonomiska, socia­
la, kulturella, politiska såväl
som religiösa förtecken. I en
tid då de rasistiska krafterna
växer sig starkare och rasis­
men begränsar människors liv
väcks frågor om inte bara hur
rasism manifesterar sig, men
även vilket ansvar vi har för att
motverka den. Om religion rent
historiskt och än idag används
som ett redskap för att förtry­
cka utifrån föreställningar om
ras, hur kan religion då vara
ett redskap för att motverka
rasism? Varmt välkomna till
samtalskvällen ”Är alla männi­
skor lika mycket värda” där vi
diskuterar religion och rasism
utifrån texttolkningar inom
shiaislam och zoroastrism.
JESUS SOM RABBIN
Onsdag 16 december
Klockan 18.00 – 20.30
Tobias Ålöw, kvällens
föreläsare, doktorand i Nya
Testamentet vid Institutionen
för litteratur, idéhistoria och
religion vid Göteborgs Uni­
versitet. Hans forskning har
fokus på Jesus som skriftlärd
och rabbin, och hur vi genom
att se honom som sådan kan
få förnyad förståelse för hans
gärning. Tobias försöker också
svara på frågan om vad Jesus
menade med Guds Rike och
hur begreppet står i relation
till de rabbinska traditionerna
på temat.
Gratis inträde, fika 20: arrangörer: samarbetsrådet för judar
och kristna i samarbete med interreligiösa
centret och sensus studieförbund
Om inte annat anges äger verksamheten
rum på Interreligiösa Centret på Kyrkogatan 25 med Interreligiösa Centret som
arrangör. Med reservation för ändringar i
programmet.
TILLÄGG TILL HÖSTPROGRAM 2015
TEMPELTURER
FÖRELÄSNINGSSERIE OM KRISTEN ORTODOXI
Trots att Göteborg är en stad som
präglas av olika kulturer och religioner
så är det få som tar sig möjligheten att
besöka varandras heliga rum.
med varierande teman och föreläsare.
Föreläsningarna är på svenska, öppna för all­
mänheten och kostnadsfria.
Alla är varmt välkomna!
Föreläsning 1:
GUDAFÖDERSKAN JUNGFRU MARIAS OCH HELGONENS BETYDELSE I DEN KRISTNA ORTODOXIN
Tisdagen den 8 september, kl.18.00-20.00
Föreläsning 2:
PRÄSTERSKAPETS HIERARKI OCH DESS BETYDELSE
FÖR DEN ORTODOXA KYRKOFAMILJEN
Tisdagen den 3 november, kl.18.00-20.00
Föreläsning 3:
KYRKANS SJU HELIGA MYSTERIER (SAKRAMENT).
KRISTENHETENS BÖNELIV OCH ANDLIGHET
Tisdagen den 1 december, kl.18.00-20.00
Lokal: Interreligiösa Centret, Kyrkogatan 25, 3 tr
WWW.BILDA.NU/ORTODOX
Tillfälle 1:
SÖNDAGEN DEN 20 SEPTEMBER, KL.12.30-17.00
i samarbete med Centrum för Byggnadskultur
Tillfälle 2:
TORSDAGEN DEN 29 OKTOBER, KL.16.45-20.00
Följ med på en tempeltur som tar dig till tre olika
heliga byggnader och rum i vår stad. En mycket
inspirerande och lärorik resa. Avgång från Stora Teatern.
Bokas via mail till: [email protected]
VÄLKOMMEN TILL INTERRELIGIÖSA CENTRET
Öppettider:
Adress:
Onsdagar: 15:30 – 17:30
Torsdagar: 12:00 – 15:00
Kyrkogatan 25
Våning 3
411 15 Göteborg
Vill du besöka Interreligiösa Centret utöver dessa tider behöver du kontakta
Berit Bornecrantz Dias via mobil: 0768-291300 för bokning av tid.
Hitta hit:
Kollektivtrafik: Närmaste hållplatser är Brunnsparken och Kungsportsplatsen.
Gå 50 meter in på Kyrkogatan från NK-huset mot Domkyrkan.
Bil: rekommenderas ej på grund av få och dyra parkeringsmöjligheter.
Parkera i NK-husets parkeringshus.
Verksamhetsledare:
Zana Muhammad
Mobil: 0769-494987
[email protected]
Samordnare, bokningar:
Berit Bornecrantz Dias
Mobil: 0768-291300
[email protected]
www.interreligiosacentret.se