Biparken_(klicka på texten)

h gula
blommor.
omrika
föredrar
de blå, lila och gula blommor.
len från blåklockor.
mor
vildbin.
. Bonför
i marken
de
Dessa
hålls öppna
ta
S1
binS1.
att
bygga
bo
i.
med bandvagn.
m
pingsåsen
som
er hål
marken,
gärna
i sandrik
och lättgrävd
I slutet
De iflesta
vildbin
gräver
hål i marken,
gärna jord.
i sandrik
och av
lättgrävd
jord. I slutet
av tillh
måvarje
rum (celler).
Väggarna
av sand,
lera, tuggade
eller
Bin är pälsförsedda
gaddsteklar
som äter pollen
och nektar. I
hålGårdscitronbi
avgränsas
små består
rum (celler).
Väggarna
består av
sand,
lera,
tuggade
eller
i
överflöd.
Där
järn
Sverige finns idag 295 biarter, varav 40 är humlor. En tredjedel
äckligt
(Hylaeus
lerna
lagras
proviantI commutill de blivande
larvernatill
(bilden
till höger).
skurna
bladbitar.
cellerna
lagras proviant
de blivande
larverna
höger).arten
av arterna minskar(bilden
idag i antal. Dentill
enda domesticerade
Biparken
flera viktiga sandbl
re
d än nis) bygger gärna
vasstak
Bon i död
ved där
ellerceller
vasstak
i
vass,
det
blomrika
statio
växter
bygger
bo grupp
i insektsgångar
i solbelyst
död ved eller
isolbelyst
hålrum
idöd
En stor
vildbin
bygger
bo
i
insektsgångar
i
ved eller i hålrum i
Miljöer
för
bin
i
Enköping
avgränsas
med
a
äroch
detimnärlig
rupp
trivs i gamla
hagmarksträd,
häschor och
tim- miljöer
växtstjälkar.
Denna
grupp trivs gärdsgårdar,
i gamla hagmarksträd,
gärdsgårdar,
häschor
d färg
stelnad
saliv.
Iattraktiva
Enköping
finns
det
flera
bra
områden
ol- rade
Välkommen
till Biparken
ekonomibyggnader.
Särskilt
som biboplatser
ärde
byggnader
som
täckts
der.
Särskilt
attraktiva
som
biboplatser
är byggnader
som täckts
stora gräsytorna
halmellernaturliga
vasstak.hål
Stråna
bildar
naturliga
hålboceller.
där
bini.kan
avgränsa
boceller. är En
or.
ak.med
Stråna
bildar
där bin
kan
avgränsa
bin
att
bygga
bo
Den
viktigaste
B
iav rödmurarbi
(Osmia öpp
bicor
S1.BoDessa
hålls
ga
gar avgränsar boets
celler. Des
pingsåsen som tillhandahåller
blottad
s
po
med
bandvagn.
pollenklump
och ett ägg, som k
parkbin är storulllå
Två typiska parkbin är storull- Två typiska
långt iskär
utvecklingen
till fullstor
i
överflöd.
Där
järnvägen
åsen
bild
lättgrävd
I slutet
bijord.
och örtagårdsbi.
Hanarnaav
-sandrik
bi och och
örtagårdsbi.
Hanarna
Miljöerses
förpatrullera
bin i Enköping
och
”ryttla” vid sandblottor, bland annat in
och ”ryttla” vid ses patrullera
flera
viktiga
a
rnaI Enköping
består
av
lera, tuggade eller
finns av
det
flerasand,
bra
områden
bestånd
timjan
eller
sal- för bestånd av timjan eller salbin att bygga bo i. Den viktigaste är Enkö-via. Honorna
samlar pollen till stationsområdet. Andra v
det blomrika
via.som
Honorna
samlar
pollen till
pingsåsen
tillhandahåller
blottad
sand (bilden till höger).
l de
blivande
larverna
boet som anläggs i skrymslen
boet
som
anläggs
i skrymslen
i överflöd.
Där
järnvägen
skär
åsen bildas
miljöer
är de närliggande grustäkterna
Ullbiet inreder
flera viktiga
sandblottor,
bland
annat invid vid marken.
vid marken.
Ullbiet
inreder
boet med fröull från exempeldet blomrika
stationsområdet.
Andra viktiga
boet med
fröull från exempelde storatistlar.
gräsytorna vid Enköpings garn
miljöervis
är de
närliggande grustäkterna
samt
vis överblommade
överblommade
tistlar.
Kn
de stora gräsytorna vid Enköpings garnison
Knus Natur
S1. iDessa
hålls
öppna
tack
vare
körnin
S1. Dessa hålls öppna tack vare körning
N.
NATUR
N.
Erik
Sjödin
gar
i
solbelyst
död
ved
eller
hålrum
i
Storullbi
(Anthidium
manicatum)
Örtagårdsbi (Anthophora quadrimaculata)
um) med bandvagn.
ww
Örtagårdsbi (Anthophora quadrimaculata)
www.knusnatur.se
med bandvagn.
marksträd, gärdsgårdar, häschor
och tim).
vd
I slutet är
avbyggnader som täckts
omjord.
biboplatser
lera,hål
tuggade
eller
iga
där
bin
kan
avgränsa
boceller.
mBo av rödmurarbi (Osmi
na
(bilden till höger).
ts
är honungsbiet, ävriga kallas vildbin.
Den här biparken ska visa bomiljöer och lämpliga blommor för
våra vilda bin.
Bin är pälsförsedda gaddsteklar som äter pollen och nektar. I Sverige finns
295 biarter, varav 40 är humlor. En tredjedel av arterna minskar idag. Den
enda domesticerade arten är honungsbiet, övriga kallas vildbin. Den här biGårdscitronbi (Hylaeus communis) bygger gärna i
vanligt
bi med två
parken syftar till att visa på bomiljöer och lämpliga blommor för vildbin.
Ängssandbi (Andrena bicolor) är ett
där celler avgränsas med stelnad saliv.
generationer per år. Den andra generationen samlar
Ängssandbi (AnParken - en värdefull blomresurs
drena bicolor) är
enbart pollen från blåklockor.
För vildbihonan är parker som jättelika saluhallar fulla med blompollen av olika slag. Honan kan
därför välja den proviant som passar bäst för just
hennes blivande ungar. Exempel på andra blomrika
miljöer är hagmarker, vägrenar och banvallar.
De blomrika områdena måste dock ligga tillräckligt
nära binas bon. Honorna flyger ofta inte längre än
300 meter. Bin är viktiga pollinerare av vilda växter
och odlad gröda. Eftersom bin inte kan se röd färg
föredrar de blå, lila och gula blommor.
ett vanligt bi med
två generationer
per år. Den andra
samlar enbart pollen från blåklockor.
Gårdscitronbi
(Hylaeus communis) bygger gärna
i vass, där celler
avgränsas med
stelnad saliv.
Bon i marken
De flesta vildbin gräver hål i marken, gärna i sandrik och lättgrävs
jord. I slutet av varje hål avgränsas små rum (celler). Väggarna
Miljöer för bin i Enköping
avflera
sand,
och tuggade
eller skurna bladbitar. I cellerna
I Enköping består
finns det
bralera
områden
för
bin att bygga
bo i.proviant
Den viktigaste
Enkö- larverna.
lagras
till de är
blivande
pingsåsen som tillhandahåller blottad sand
i överflöd. Där järnvägen skär åsen bildas
i död ved
eller
vasstak
flera viktigaBon
sandblottor,
bland
annat
invid
Enstationsområdet.
stor grupp vildbin
bygger
bo i insektsgångar i solbelyst död ved
det blomrika
Andra
viktiga
miljöer är de
närliggande
eller
i hålrum igrustäkterna
växtstjälkar.samt
Denna grupp trivs i gamla hagmarksträd,
de stora gräsytorna vid Enköpings garnison
gärdsgårdar,
häschor
och timrade ekomonibyggnader. Särskilt
S1. Dessa hålls
öppna tack
vare körning
attraktiva som biboplatser är byggnader som täcksts med halm eller
med bandvagn.
vasstak. Stråna bildar naturliga hål där bin kan avgränsa boceller.
KNUS
Miljöer för bin i Enköping
I Enköping finns det flera bra områden för bin att bygga bo i. Det
viktigaste området är Enköpingsåsen som tillhandahåller blottad
sand i överflöd. Där järnvägen skär åsen bildas flera viktiga
Anthidium manicatum
sandblottor, bland annat invid det blomrika stationsområdet. Andra
Bo av rödmurarbi (Osmia bicornis) i bambustav. Lerväggar avgränsarviktiga
boets celler.
Dessa har
med en
miljöer
är försetts
de närliggande
grustäckterna samt de stora
pollenklump och ett ägg, som kläckts och nu nått olika
gräsytorna
Två typiska parkbin är storullbi (Anthidium manicatum) och örtsgårdsbi
quadrimaculata). Hanarna ses
Två typiska (Anthophora
parkbin är storulllångt i utvecklingen
till fullstorvid
larv.Enköpings garnison S1. Dessa hålls öppna tack vare
bi och örtagårdsbi. Hanarna
körning med bandvagn.
patrullera och ”ryttla” vid bestång av timjan eller salvia. Honorna ses
samlar
tillvidboet som anläggs i skrymsen vid
patrullerapollen
och ”ryttla”
Bon i död ved eller vasstak
En stor grupp vildbin bygger bo i insektsgångar i solbelyst död ved eller i hålrum i
växtstjälkar. Denna grupp trivs i gamla hagmarksträd, gärdsgårdar, häschor och timrade ekonomibyggnader. Särskilt attraktiva som biboplatser är byggnader som täckts
quadrimaculata
med halm- eller vasstak. Stråna bildar naturliga hål därAnthophora
bin kan avgränsa
boceller.
bestånd av timjan eller salmarken. Ullbiet inreder boet med fröull, exempelvis från överblommade
via. Honornatistlar.
samlar pollen till
boet som anläggs i skrymslen
vid marken. Ullbiet inreder
boet med fröull från exempelvis överblommade tistlar.
Storullbi (Anthidium manicatum)
Örtagårdsbi (Anthophora quadrimaculata)
Knus Natur
N. Erik Sjödin
www.knusnatur.se
Bo av rödmurarbi (Osmia bicornis) i bambustav.
Lerväggar avgränsar boets celler. Dessa har försetts
med en pollenklump, och ett ägg, som kläclts och nu
nått olika långt i utvecklingen till fullstor larv.
Bo av rödmurarbi (Osmia bicornis) i bambustav. Lerväg-
NATUR
KNUS
Reviderad av Jessica Ingelsson 2015
Bon i marken
De flesta vildbin gräver hål i marken, gärna i sandrik och lättgrävd jord. I slutet av
varje hål avgränsas små rum (celler). Väggarna består av sand, lera, tuggade eller
skurna bladbitar. I cellerna lagras proviant till de blivande larverna (bilden till höger).
vass,
Parken -en värdefull blomresurs
För vildbihonan är parker som jättelika saluhallar fulla med
blompollen av olika slag. Honan kan därför välja den proviant som
passar bäst för just hennes blivande ungar. Exempel på andra
blomrika miljöer är hagmarker, vägrenar och banvallar.
De blomrika områdena måste dock ligga tillräckligt nära binas
bon. Honorna flyger ofta lite längre än 300 meter. Bin är viktiga
pollinerare av vilda växter och odlad gröda. Eftersom bin inte kan se
färgen röd föredrar de blå, lila och gula blommor.
Knus Natur
N. Erik Sjödin
www.knusnatur.se
gar avgränsar boets cell