SAMTLIGA-MOTIONER-2015-slutgiltig

2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Motioner till Sveriges Kaninhoppares
Riksförbunds Årsstämma, 25 april 2015
INNEHÅLL
ADMINISTRATION .............................................................................................................................. 3
Förbund & Medlemskap ...................................................................................................................... 3
Motion 1 - När ska motioner börja gälla ......................................................................................... 3
Motion 2 – Årsstämman under 2 dagar ........................................................................................... 4
Motion 3 - Enklare medlemskap ..................................................................................................... 5
Motion 4 – Åldersgräns ................................................................................................................... 6
Motion 5 - Åland som fullvärdig medlem i SKHRF ....................................................................... 7
Motion 6 - Rikshoppet på Internet .................................................................................................. 8
Skuttli & inrapportering ...................................................................................................................... 9
Motion 7 - Alla klubbar ska använda Skuttli .................................................................................. 9
Motion 8 - Klubbar ska skriva ut resultat ...................................................................................... 10
Motion 9 - Resultat från officiella tävlingar .................................................................................. 11
Motion 10 - Skuttli som officiellt system för SKHRF .................................................................. 12
Klubbar .............................................................................................................................................. 13
Motion 11 - krav på antal officiella tävlingar för anslutna klubbar .............................................. 13
Motion 12 - Hur långt innan man måste meddela att en tävling blir av ........................................ 14
Motion 13 - Ang att byta tävlingsplats .......................................................................................... 15
Motion 14 - Prispotten kan gå till välgörenhet .............................................................................. 16
Motion 15 - möjlighet till begränsning av starter .......................................................................... 17
Gårdsnamn......................................................................................................................................... 18
Motion 16 - Förslag på uppföljning för gårdsnamnsinnehavare ................................................... 18
Motion 17 - Kriterier för ansökan om gårdsnamn ......................................................................... 19
Motion 18 - Existerande kriterier vid ansökan om gårdsnamn ..................................................... 20
Motion 19 - Ej godkända gårdsnamn ............................................................................................ 21
REGLEMENTE & TÄVLING ............................................................................................................. 22
Bedömning ........................................................................................................................................ 22
Motion 20 – ang. domare inom SKHRF ....................................................................................... 22
Motion 21 - Öppna upp för bedömning A och B i alla klasserna ................................................. 23
Motion 22 – ang. §40 Omhoppning .............................................................................................. 24
1
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Mästerskap & cuptävlan .................................................................................................................... 25
Motion 23 - SM vartannat år ......................................................................................................... 25
Motion 24 - SM utomhus .............................................................................................................. 26
Motion 25 - SM-bidrag.................................................................................................................. 27
Motion 26 - Ändra/ta bort ägarkrav för start på SM ..................................................................... 28
Motion 27 - Bedömning C på Sveland Cup .................................................................................. 29
Motion 28 - Undantag för registrerat ekipage när registrerad ägare dömer klassen ..................... 30
Motion 29 - Certifikat till Årets vinstrikaste ekipage.................................................................... 31
Motion 30 - Cuptävlan .................................................................................................................. 32
Motion 31 – Föra in cuputräkning i reglementet ........................................................................... 33
Motion 32 - Åldersgräns för lätt och elit klass ............................................................................. 34
Motion 33 - Flytta ner kanin till Veteranklass .............................................................................. 35
Motion 34 - Förtydligande av §6 ................................................................................................... 36
Motion 35 - ändringar i §15 ......................................................................................................... 37
Motion 36 - ändring i 3 kap. §15 “Tävlingsreglemente för kaninhoppning” ................................ 38
Motion 37 - märkning av registrerade hoppkaniner ...................................................................... 39
Motion 38 - Två registrerade ägare på samma kanin .................................................................... 40
Hinder & antal fel .............................................................................................................................. 41
Motion 39 - Ändrad maxhöjd i miniklass ..................................................................................... 41
Motion 40 - Max antal fel i elitklass ............................................................................................. 42
Motion 41 - Ändring av paragraf §45) Enstaka hinder som är feluppsatta. .................................. 43
Motion 42 - Ändra definitionen för hur man mäter längden på hinder ......................................... 44
Motion 43 - Ändring av paragraf: §106) Hinder mäts på följande sätt ......................................... 45
Höjdhopp & Längdhopp .................................................................................................................... 46
Motion 44 - Avskaffa ej elit i höjd och längd ............................................................................... 46
Motion 45 - Elitgräns i Höjd och längd ......................................................................................... 47
Motion 46 - Cert till alla över en viss höjd eller längd.................................................................. 48
Motion 47 - Stå över höjder/längder ............................................................................................. 49
Bilagor ................................................................................................................................................... 50
Bilaga 1 – Motion 16 och 17, Kriterier för ansökan om uppfödarnamn inom olika förbund ....... 50
Bilaga 2. – Motion 17 och 18, Blankett för ansökan om gårdsnamn ............................................ 54
Bilaga 3. – Motion 36, Referenser ................................................................................................ 56
Bilaga 4 – Motion 47, Exempel på protokoll ................................................................................ 57
2
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
ADMINISTRATION
Förbund & Medlemskap
Motion 1 - När ska motioner börja gälla
Idag börjar de flesta motioner gälla 1 januari nästkommande år. Då motioner måste vara inne senast
mars/april betyder det att man har ungefär 2-3 månader på sig att prova och utvärdera motionernas
påverkan. Då detta är en väldigt kort tid att utvärdera så hinner man oftast inte utvärdera tillräckligt
för att skriva en motion till årets stämma. Detta leder till att man avvaktar till nästa stämma med en
ändring vilket kan bli väldigt lång tid som man får leva med dåliga beslut.
Låt oss titta på ett exempel:
April 2015 - Motion X går igenom
Januari 2016 - Motion X börjar gälla och det går bra
Juni 2016 - De flesta inser att motion X inte vara så bra och vill ändra detta så de skriver en motion.
April 2017 - Motion Z beslutar om att avskaffa motion X.
Januari 2018 - Motion Z införs och motion X avskaffas.
I exemplet ovan kom man på sommaren 2016 att motionen inte var så bra men det dröjde till januari
2018 innan det gick att ta bort vilket orsakade att en dålig motion fanns kvar 1,5 år i onödan. Det tar
även 2 år och 9 månader från införande till avskaffande vilket är väldigt lång tid.
Vårt förslag är att motioner skall börja gälla från 1:a augusti redan samma år. Låt oss titta på
exemplet med den regeln:
April 2015 - Motion X går igenom
Augusti 2015 - Motion X börjar gälla och det går bra
Januari 2016 - De flesta inser att motion X inte vara så bra och vill ändra detta så de skriver en
motion.
April 2016 - Motion Z beslutar om att avskaffa motion X.
Augusti 2016 - Motion Z införrs och motion X avskaffas.
Som vi kan se tar 1 år och 4 månader istället för 3 år vilket är avsevärt kortare tid. Detta ger
följande fördelar:
- Snabbare utvärdering av nya regler
- Lättare och snabbare att förbättra sporten
- Ökad känsla hos medlemmarna av att kunna påverka och utveckla sporten
Vi föreslår stämman att:
- Motioner som beslutas på stämman börjar gälla från den 1:a augusti samma år
- Om denna motion går igenom skall den gälla från 1:a augusti 2015 och gälla alla
motioner som behandlats på stämman 2015
Inskickad av:
Dala Kaninhoppare
3
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Motion 2 – Årsstämman under 2 dagar
Bakgrund
De senaste åren har de blivit större och större diskussioner, fler röstningar vid till exempel val av
styrelseposterna. Motionerna har blivit fler, och allt detta tar mer tid. Ibland måste diskussioner som
inte riktigt känns färdiga avbrytas för att stämman ska hinnas med på en dag.
Trots detta så är stämmandagen en lång och kämpig dag där mat ska hastas ner, knappt några pauser
osv. Det leder till att när vi kommer fram till nedre delen av dagordningen är deltagarna trötta.
Huvudvärk är inte ovanligt och engagemanget i själva stämman avtar. Vid fjolårets stämma hade vi
deltagare från vår klubb som var helt utslagna resten av kvällen.
Vi känner att fokus den helgen borde ligga på stämman och att tävlingen i samband med stämman tas
bort. På så sätt kan man dela upp stämman på två dagar.
Förslagsvis börja första dagen vid 10, ha en ordentlig middagspaus och förslagsvis avslutar vi 16 med
en kortare paus på eftermiddagen. Söndagen börjar man sedan vid 09 och håller på till stämman
avslutas med pauser beroende på tid. Allt detta för att öka kvalitén på vår årliga stämma.
Detta gör det även enklare för deltagarna att ta sig dit i tid utan att behöva åka lika tidigt samt lättare
att boka tåg osv i lämplig tid hem.
Vad det gäller jubileumspokalen är vi övertygade om att förbundsstyrelsen kan komma på en bra
lösning på det.
(En trevlig middag på kvällen arrangerat av värdklubben skulle kunna stärka banden klubbarna
emellan).
Vi föreslår stämman att:
- ändra Sveriges Kaninhoppares Riksförbunds årsstämma från en dag till två dagar.
Inskickad av:
Skånes Kaninhoppares årsmöte
[email protected]
4
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Motion 3 - Enklare medlemskap
Dagens medlemssystem med förstemedlem, andremedlem och familjemedlemskap kan upplevas lite
förvirrande för nya medlemmar och är administrativt krångligt. Att avskaffa andremedlemmen skulle:
- Förenkla medlemskapets uppbyggnad så att det blir lättare att förklara för nya medlemmar hur
det fungerar.
- Förenkla administrationen av medlemskap
- Skapa fler familjemedlemskap vilket skulle ge en viss intäktsökning samt göra det lättare att få
fler i familjen att prova på kaninhoppning. Detta kan leda till fler medlemmar på sikt vilket är
bra för sporten.
Vi föreslår stämman:
- Att alternativet andremedlem tas bort
- Att om medlemskap uppgraderas till familj så betraktas det som ett helt nytecknat medlemskap
och betalas därefter årsvis från det datumet istället. Eventuellt kvarvarande tid på nuvarande
medlemskap brinner inne.
Inskickad av:
Liv Kristoffersson och Daniel Hagman
5
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Motion 4 – Åldersgräns
Idag är det lite otydlig formulerat i reglementet om det är en åldersgräns på föraren i miniklass
eftersom man i den klassen kan starta utan att vara medlem. Åldern som syftades till är en gammal
kvarlev från tiden då vi låg under KAF och är anpassad efter det skolsystem som fanns då. Det har på
dessa dryga 20 år hänt mycket skolsystemet har ändras och vår kaninhoppning har ändrats mycket.
Andra förbund där man tävlar med djur som exempelvis hund där får man tävla från 6 år och med
hästar finns det ingen nedre åldersgräns.
Vad är det som gör att kaninhoppning är den svåraste och borde ha kvar sin höga åldersgräns på att få
tävla? Det finns många som klarar av sin kanin bättre än vissa vuxna vilket ni kommer kunna se på
filmen. Många av våra kaninhoppare som kommer som nya nu är uppväxta med kaninhoppningen på
ett annat sätt än det var för 20 år sedan. Jag anser att kaninhoppningen bör följa med i utvecklingen i
samhället och anpassa åldern därefter.
Jag förslår stämman att:
- §1 ändras till:
§1) Alla medlemmar i Sveriges kaninhoppares Riksförbund (SKHRF) eller annat av SKHRF
godkänt förbund äger rätt att deltaga på officiella tävlingar från det år de fyller sex år. Vid
överträdelse ska resultaten för aktuellt ekipage strykas. För att starta miniklassen krävs inget
medlemskap dock att åldersgränsen uppfylls.
Inskickad av:
Jennie Svensk
6
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Motion 5 - Åland som fullvärdig medlem i SKHRF
Ålands Kaninhoppare är idag enbart en samarbetsklubb med SKHRF. Deras medlemmar är
svensktalande och detta är en av anledningarna till att de inte är med i Finlands förbund. De vill hellre
höra till SKHRF på grund av språkförbistringar och det långa avståndet till Finland. Åland har ju
dubbla identiteter och skulle lika gärna kunna höra till Sverige som till Finland.
Eftersom medlemmarna är svensktalande och det officiella språket är svenska anser vi att Ålands
Kaninhoppare bör få vara medlemmar i SKHRF även om ön hör till i Finland. Vi vill alltså att
förbundet ska göra ett undantag från regeln om att alla klubbar i SKHRF måste vara svenska.
Vi föreslår stämman att:
- SKHRF gör ett undantag från regeln om att alla anslutna klubbar ska vara svenska så att
Ålands Kaninhoppare kan bli en fullvärdig SKHRF-klubb på grund av att deras medlemmar
talar svenska och att de hellre vill vara medlemmar hos oss.
Inskickad av:
Dala Kaninhoppare
7
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Motion 6 - Rikshoppet på Internet
Rikshoppet står idag för en väldigt stor del av förbundets kostnader. Frågan är om det är vettigt att
lägga så mycket pengar på detta? Det är ju trevligt med en tidning för medlemmarna men det finns
vissa nackdelar. Informationen blir ofta inaktuell och finns enbart tillgänglig för medlemmar.
För att få upp ögonen för sporten och lättare nå ut till nya medlemmar vore det bra om Rikshoppet
även fanns online i någon form. T.ex. som en blogg, webbsida, facebooksida eller liknande.
Rikshoppet som papperstidning kan säkert ha ett berättigande men kostnaden är på tok för hög idag.
Med tanke på utvecklingen att allt mindre saker trycks på papper är det inte troligt att priserna
kommer att gå ner. Ett alternativ är då att dra ner på antalet nummer och begränsa det till två nummer
istället för fyra nummer som idag.
Vi föreslår stämman att:
- Rikshoppet skall utkomma max två gånger per år som papperstidning för att minska
kostnaderna för förbundet.
- Rikshoppet skall kompletteras med innehåll online för att öka tillgängligheten
- Tävlingsannonser till större tävlingar och arrangemang såsom Stämman, Sveland Cup, SM och
domarläger, räcker att annonsera om i Rikshoppet online.
Inskickad av:
Dala Kaninhoppare
8
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Skuttli & inrapportering
Motion 7 - Alla klubbar ska använda Skuttli
Bakgrund
Under 2014 har det anmälningsprogram som arbetats fram Daniel Hagman börjat användas mer och
mer av i princip samtliga klubbar i förbundet. Förbundsstyrelsen ser positivt på att alla klubbars
tävlingar finns samlade på ett ställe eftersom det gör det lättare för nya medlemmar att hitta och kunna
anmäla sig till tävlingar. Att man gör likadant vid anmälan oavsett klubb är också en stor fördel.
Förslag
Vårt förslag är att sätta krav på att alla klubbar i förbundet ska använda för att annonsera och ta emot
anmälningar till samtliga tävlingar. Övrig användning av systemet såsom tex dömning ska fortfarande
vara frivillig. Då systemet även om det utvecklats på ideell basis är förenad med ganska mycket arbete
för utvecklaren så kommer förbundet betala en klumpsumma för detta varje år. Eftersom många
utvecklingsdelar som läggs till är önskemål från klubbar och enskilda medlemmar är även vårt förslag
att klubbar bidrar till systemet med 500kr/år.
Vi föreslår stämman att:
- Sätta krav på att samtliga klubbar i förbundet ska använda systemet Skuttli för att annonsera
samt ta emot anmälningar till tävlingar
- Samtliga klubbar bidrar med symbolisk summa på 500 kr per år för utveckling av systemet
- Att nyanslutna klubbar får sitt prövoår gratis.
Inskickad av:
Sveriges Kaninhoppares Riksförbunds styrelse
9
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Motion 8 - Klubbar ska skriva ut resultat
Bakgrund
Vi har ett flertal gånger märkt att det finns ett behov av att kunna söka upp tävlingsresultaten från
avklarade tävlingar. Det kan tex handla om att man tappat bort sin tävlingsbok och behöver säkerställa
kaninens klassning eller att man behöver söka upp dömda klasser för att kunna fylla i domarrapporten.
Förslag
Vårt förslag är att sätta krav på att alla klubbar i förbundet ska se till att resultaten från klubbens
tävlingar ska finnas tillgängligt. Går motionen om att alla klubbar ska använda Skuttli för att
annonsera tävlingar på igenom vill vi att detta ska ske med Skuttli.
De resultat som vi anser ska finnas tillgängliga är placeringarna enligt pinntabellen plus eventuella
pinnar som delats ut utöver det (vid tex nedflyttade pinnar vid cuper, noll fel i slutresultat eller klarade
pinngränser i höjd och längd) samt antal starter och domare för klassen.
Vi föreslår stämman att:
Sätta krav på att samtliga klubbar i förbundet ska se till att resultatet från tävlingar vad det gäller
placeringar, pinnar, antal starter och domare ska finnas tillgängligt på internet inom en vecka från att
tävlingen haravslutats.
Inskickad av:
Sveriges Kaninhoppares Riksförbunds styrelse
10
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Motion 9 - Resultat från officiella tävlingar
Vi upplever att resultat från tävlingar inte alltid kommer ut officiellt på någon av förbundets aktuella
sidor för tävlingsresultat. Då tävlingarna är officiella ska även resultaten, i våra ögon, presenteras för
övriga medlemmar i SKHRF.
Vi föreslår stämman att:
- resultat från officiella tävlingar ska redovisas på någon av förbundets aktuella sidor för
tävlingsresultat senast 1 vecka efter avhållen tävling.
Inskickad av:
Skånes Kaninhoppare
11
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Motion 10 - Skuttli som officiellt system för SKHRF
Skuttli har under 2014 visat sig vara ett bra system som underlättat administrationen för tävlingar och
kaninregistrering. Vi tror att det skulle kunna bidra med mycket mer och har en del outnyttjad
potential. Vi tror att Skuttli har ett gott rykte då majoriteten av klubbarna använder systemet.
Vi ser följande fördelar/möjligheter med att ha Skuttli som officiellt system där man även för in alla
tävlingsresultat:
- Automatisk domarrapport
- Ett ställe att enkelt hitta alla tävlingar inom SKHRF
- Första steget till en elektronisk tävlingsbok
- Minskad administration överlag
- Kaninregister för att underlätta avel
Vi föreslår stämman att:
- Styrelsen får mandat att göra om administrativa rutiner så att dessa utförs via Skuttli istället
- Alla tävlingsresultat skall föras in i Skuttli för att så småningom eventuellt kunna avskaffa
kravet på tävlingsbok
Inskickad av:
Dala Kaninhoppare
12
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Klubbar
Motion 11 - krav på antal officiella tävlingar för anslutna klubbar
Vi anser att det ska finnas ett lägsta antal officiella tävlingar en ansluten klubb till SKHRF bör
arrangera per år.
Den lägsta nivån vi tänker oss är 4 tävlingsdagar per år som innehåller samtliga klasser från lätt-elit.
Vi anser att det är ett rimligt krav för att få kalla sig för kaninhoppningsklubb. Självklart kommer
säkert en nystartad klubb behöva viss dispens, men det förlitar vi oss på att styrelsen gör en korrekt
bedömning efter dialog med aktuell klubb.
Vi föreslår stämman att:
- införa en lägsta gräns på antal officiella tävlingar per år till 4 tävlingsdagar som ska
utannonsera samtliga klasser; lätt-elit.
Inskickad av:
Skånes Kaninhoppares årsmöte
[email protected]
13
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Motion 12 - Hur långt innan man måste meddela att en tävling blir av
Nuvarande regler för hur långt innan man skall skicka in en tävling för att få ha olika klasser, är något
komplicerade och känns inte helt tidsenliga. Att ha skillnad på t.ex. elit- och lättklasser känns bara
konstigt. Idag planerar de flesta inte långt i förväg. T.ex. så anmäler majoriteten av medlemmarna sig
till en tävling sista anmälningsdagen vilket är ungefär en vecka innan tävlingen äger rum. Att då ha
kravet att tävlingen skall annonseras tre månader innan känns märkligt. Självklart så bör man ha en
viss framförhållning och därför anser vi att det, oavsett typ av klass, skall räcka med att skicka in
tävlingar två månader innan tävlingen skall äga rum.
Vi föreslår stämman att:
Samtliga klasser och tävlingar skall meddelas senast två månader innan tävlingen skall äga rum. Alltså
ingen skillnad på om det är t.ex. en elit- eller lättklass.
Inskickad av:
Dala Kaninhoppare
14
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Motion 13 - Ang att byta tävlingsplats
Ibland kan det för klubben finnas behov av att byta plats inför en tävling.
Så här står det idag om detta i Förbundshandboken:
Plats och datumbyten måste skickas in till tävlingsprogramsansvarig minst 2 veckor innan tävlingen
(är det ett datumbyte så måste det alltså vara 2 veckor till det nya datumet). Senare ändringar är okej
endast om speciella skäl föreligger, vilket avgörs av tävlingsprogramsansvarig.
Inskickad ort måste stämma överens med angiven ort på protokollet, annars underkänns eventuella
certifikat då tävlingen inte anses som officiell och korrekt utannonserad. Är ni osäkra vilken plats ni
ska vara på, skriv t.ex. vilken kommun ni ska tävla inom istället.
Vi önskar att gränsen för möjlighet till byte av plats inte ska begränsas av en kommun. Sverige
kommuner är oerhört varierande i storlek. Kiruna som är den största är på 20 551 km2, medan den
minsta; Sundbyberg är på 9km2. Snittstorleken på Sveriges kommuner bli 929km2 medan median
kommunen är på 1822km2. Det är rätt stora skillnader.
T.ex. så har vi vårt ridhus i Kvidinge och vår klubbstuga i Klippan. Dessa ligger 10min ifrån varandra
men inte i samma kommun. Trots den korta sträckan är platsbyte inte godkänt som det är idag.
Däremot hade man i Kiruna kunnat flytta sin tävling över 14mil och det hade ansetts godkänt.
Vi vill därför att möjlighet till att byta plats ska begränsas av avstånd istället för inom en kommun.
Vi vill därför föreslå stämman att:
- godkänna att ett platsbyte med mindre än 2 veckors framförhållning är okej så länge det är
inom en radie av 30km från ansökt plats. (Baserat på snittkommunen)
Inskickad av:
Skånes Kaninhoppares styrelse
[email protected]
15
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Motion 14 - Prispotten kan gå till välgörenhet
Idag så finns väldigt många priser av mindre god kvalitet på prisbordet. Det beror på att priserna
ofta ska kosta runt 30 kr och det räcker inte till mycket. Ofta blir det någon billig pryl från ett
lågprisvaruhus som ingen egentligen vill ha men väljer den i brist på bättre priser. Detta är onödigt
konsumerande och bidrar till överkonsumtion och slöseri med jordens resurser. Ingen blir speciellt
glad av det heller. Vore det inte bättre att använda alla dessa pengar och låta de gå till något
välgörande ändamål som t.ex. Unicef, Djurens Vänner eller Naturskyddsföreningen?
Ett sätt är att köpa priser som är presentkort på välgörenhet som är möjligt redan nu. Ännu
bättre vore det om varje klubb kunde välja att alla pengar som skulle ha gått till priser för en viss
tävling istället går till en organisation som jobbar för en bättre värld för människor och/eller djur.
Vi föreslår stämman att:
- Varje klubb kan välja att prispotten för en viss tävling skall tillfalla en av SKHRFs godkända
organisationer som verkar för en bättre värld för människor och/eller djur.
Inskickad av:
Dala Kaninhoppare
16
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Motion 15 - möjlighet till begränsning av starter
Vi önskar att det införs en begränsning av antal kaniner per förare och dag. Dock anser vi att denna
ska ansökas på dispens hos förbundsstyrelsen för att det inte ska tillämpas mer än där det är
nödvändigt.
Vissa klubbar kommer inte alls känna igen sig eller se ett behov av denna önskan av ny regel, men vi
ser att möjlighet till begränsning är nödvändigt i denna växande sport och det växande intresset för
flera att åka långt för större tävlingar. Detta för att man inte ska behöva se över att ta bort klasser på
vissa tävlingar, vilket kan innebära att fler och fler stora tävlingar enbart framåt kommer innehålla de
högre klasserna alternativt bara elit.
Om vi börjar med att ta Kista som ett exempel, så i år fick svårklassen dag 1 mitt i allt ändras från
bedömning C till A, vilket så klart aldrig är kul när förutsättningarna ändras när delar av startfältet
redan hoppat. Men detta var nödvändigt. Bedömning A är egentligen inte heller godkänt för svår
enligt reglementet. Tittar man på svårklassen generellt i år så var antal till start högre än någonsin
dock så var det oerhört få pinnar som fick delas ut i jämförelse med tidigare år. Det var även fler
debutanter än tidigare år. Även elitklassen var större än den brukar. Denna tävling hade 2015 ca 236
antal starter per dag.
Ett annat exempel är vår egen Breeders tävling, en 2-dagars tävling, som bara blir större och större för
varje år. 2014 började vi tävlingarna kl 9 och de sista kaninerna fick hoppa i väldigt dåligt ljus då vi
var klara 22:30. Denna tävling hade 2014 ca 328 antal starter per dag.
Vi tror att med denna möjlighet till begränsning så tänker förarna en gång extra vilka kaniner man ska
ta med sig till större tävlingar, vilket gör att man väljer dem bästa med mest rutin och bäst
förutsättningar för just denna tävling. Mindre startfält och mer erfarna kaniner kommer underlätta för
arrangerande klubb att på en bra nivå hålla tävlingen med samma förutsättningar genom hela
arrangemanget.
Tanken är att i ansökan anger klubben vilket antal kaniner per förare och dag man vill begränsa det till
och varför man ser ett behov av detta.
Vi föreslår stämman att:
- Öppna upp för ett system där man vid större arrangemang ska kunna ansöka om att begränsa
antal kaniner per förare och dag.
Inskickad av:
Skånes Kaninhoppares årsmöte
[email protected]
17
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Gårdsnamn
Motion 16 - Förslag på uppföljning för gårdsnamnsinnehavare
När du ansöker om gårdsnamn skriver du under på att följa vissa direktiv. Ett av dessa är följande:
”Gården måste följa djurskyddsmyndigheternas föreskrifter gällande innehav och hållande av kanin.”
När gårdsnamnet väl är godkänt finns det ingen uppföljning eller kontroll. Detta ställer vi oss i
avelsgruppen, AG, frågande till då reglerna i djurskyddslagen ändras över tid. Vi anser därför att det
är viktigt att en kontroll av uppfödarnas kunskap kring gällande lagar och regler följs upp. Vi i AG
tycker det är lika självklart att förbundets godkända uppfödare är uppdaterade och känner till nya lagar
och regler, såsom vi lägger vikt på att förbundets domare är uppdaterade på de nya reglerna i
reglementet.
Avelsgruppens förslag är att skapa ett internetbaserat quiz/test (kan skickas via brev för den som inte
har tillgång till dator/internet). Detta quiz ska innehålla allmänna frågor om avel och uppfödning, t.ex.
jordbruksverkets regler gällande burmått, avel etc, förbundets regler gällande dräktig hona, ungar på
tävlingsplats etc. sjukdomar, karantän mm. Ytterligare idéer gällande detta quiz:
- Quizet består av flervalsfrågor där ett eller flera alternativ är rätt.
- Quizet ska gå att göra hur många gånger som helst, tills man klarar det. Tanken med quizet är
inte att tävla om flest antal rätt, utan att man genom att göra detta quiz tar reda på den
information man behöver för att svara rätt på frågorna.
- Registrerade gårdsnamnsinnehavare ska göra quizet 1ggr/år. Klarar man inte quizet/inte gör
quizet kommer gårdsnamnet läggas vilande.
- Med vilande gårdsnamn innebär att inga ungar kan registreras med gårdsnamnet. För att ta upp
gårdsnamnet igen (göra det aktivt) måste innehavaren göra godkänt resultat på quiz.
Att köpa hoppkanin från en registrerad kaningård ska för köparen vara en försäkran. Genom att veta
vilka gårdsnamn som är aktiva/vilande vet man också vilka gårdsnamnsinnehavare som har koll på de
senaste ändringarna i förbundets regler samt jordbruksverkets lagar.
Förbund som har någon typ av test för uppfödare: Svenska Kennelklubben, SKK, Sveriges
Kattklubbars Riksförbund, SVERAK, Svenska Hamsterföreningen, SHF. (Se bilaga 1.)
Vi föreslår stämman:
- att varje innehavare av registrerat gårdsnamn inom SKHRF måste 1ggr/år göra ett quiz för
- att visa att man har koll på jordbruksverkets regler/förbundets regler etc.
- att icke godkänt resultat på quiz/man inte gör quiz, 1ggr/år läggs gårdsnamnet vilande
- att inga ungar kan registreras med gårdsnamnet om detta är vilande
- att gårdsnamnet när som helst kan aktiveras igen genom att innehavaren gör godkänt resultat
på quiz
AG har i skrivande stund tagit fram ett förslag och exempel på hur ett sådant här quiz kan vara
utformat och fungera.
Inskickad av:
Avelsgruppen
18
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Motion 17 - Kriterier för ansökan om gårdsnamn
Idag är det inom Sveriges Kaninhoppares Riksförbund relativt enkelt att få ett godkänt gårdsnamn
inom förbundet. Se bilaga 2 för vad som krävs för att ansöka om gårdsnamn.
Fundera över dessa frågor:
Vad säger egentligen ett gårdsnamn inom SKHRF idag?
Vad anser du att ett gårdsnamn ska säga/stå för?
I flera föreningar (hund, katt, kanin, hamster) finns det tydliga riktlinjer med vad som krävs för att få
ansöka om uppfödarnamn (gårdsnamn, kennelnamn). Se bilaga 1 för regler gällande enskilt förbund.
SVERAK beskriver det såhär: ”Att vara SVERAK-diplomerad uppfödare är att betrakta som en
”kvalitetssäkring”. Detta är något som AG hoppas att ett gårdsnamn inom SKHRF ska stå för.
Som det är idag är riktlinjerna för att ansöka om gårdsnamn väldigt få och anser vi de behövs
förtydligas. Som det är idag skriver du under på 4st (5st) kriterier satta av förbundet (se bilaga 2). Att
avla är ett ansvar och AG anser att det är viktigt att förbundet sätter upp tydliga riktlinjer för
gårdsnamnsinnehavare, då dessa är uppfödare som är godkända av förbundet och således med sin avel
representerar förbundet.
Vi föreslår stämman att:
- Huvudinnehavare skall vara myndig, 18år fyllda
- Huvudinnehavare måste ha godkänt resultat på quiz som görs 1ggr/år för att hålla gårdsnamnet
aktivt
- Medinnehavare måste vara 16år fyllda
- Minst en av innehavarna (huvud-och/eller medinnehavare) skall varit medlem i förbundet i
minst 2år utan uppehåll
- Sanningsenliga och fullständiga uppgifter skall lämnas gällande avelsdjur, uppfödda djur och
avelsarbetet
Inskickad av:
Avelsgruppen
19
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Motion 18 - Existerande kriterier vid ansökan om gårdsnamn
Den som idag ansöker om ett gårdsnamn inom förbundet skriver under på att följa 5st kriterier. I
bilaga 2 finns 4st av dessa kriterier att se (ytterligare kriterium är det som säger att samtliga kullar
skall registreras).
Dessa kriterier behöver uppdateras. Bl.a. står det i första kriteriet ” Gården måste följa
djurskyddsmyndigheternas
föreskrifter
gällande
innehav
och
hållande
av
kanin”.
Djurskyddsmyndigheten lades ner 2007 och idag är det Jordbruksverket som är ansvarig myndighet.
Förslag, att första kriteriet:
”Gården måste följa djurskyddsmyndigheternas föreskrifter gällande innehav och hållande av kanin.”
Ändras till:
”Gården måste följa svensk lag gällande innehav och hållande av kanin som är satta av
jordbruksverket. Gällande regler finns samlade i Djurskyddslagen (1988:534).”
När det gäller kriteriet kring avel samt reglerna kring ålder på ungar anser vi att dessa bör skärpas.
Idag får inga ungar yngre än 8 veckor vistas på tävlingsplats och vi anser därför också att för att så
inte ska ske att förbundet sätter som krav att inga ungar får levereras tidigare än vid 8 veckor. Detta
skulle tydligt visa att förbundet tar avstånd från den låga ålder 6 veckor som det enligt lag är godkänt
att sälja ungar vid. Samt att vi ska minska ordet ”bör” i formuleringar då detta ofta tolkas väldigt
olika.
Förslag, att tredje kriteriet:
”En seriös uppfödning ska bedrivas på gården. Med seriös menas väl genomtänkt och planerad avel.
Köpeavtal bör upprättas och inga ungar bör levereras tidigare än vid åtta veckors ålder.”
Ändras till:
En seriös uppfödning ska bedrivas på gården. Med seriös menas väl genomtänkt och planerad avel i
enlighet med jordbruksverkets regler gällande avel. Köpeavtal bör skall upprättas och inga ungar bör
får levereras tidigare än vid åtta veckors ålder.
Vi föreslår stämman att:
Att första kriteriet ang. att gården måste följa gällande föreskrifter ändras enligt förslag ovan
- Att lägga till ”i enlighet med jordbruksverkets regler” i avelskriteriet enligt förslag ovan
- Ta bort ”bör” i formuleringen och ersättas med skall ang. köpeavtal enligt förslaget ovan
- Ta bort ”bör” i formuleringen och ersättas med får ang. när ungar tidigast får säljas enligt
förslag ovan
Inskickad av:
Avelsgruppen
20
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Motion 19 - Ej godkända gårdsnamn
I vårt förbund får våra medlemmar ansöka om gårdsnamn för att deras uppfödingar ska få heta det.
Men det är godkänt att döpa sin kanin till "of, av" eller liknande benämningar med ett ej godkänt
gårdsnamn bakom. Det finns uppfödare i vårat land som ej har godkända gårdsnamn och alltid döper
sina kaniner till just "of, av" sitt gårdsnamn. Detta tycker inte vi är okey. I och med detta behöver
dessa uppfödare heller aldrig ansöka om gårdsnamn då de redan kan använda sig av det.
Vi föreslår stämman att:
- man ej får använd sig av ej godkända gårdsnamn i kaninens tävlingsnamn.
Inskickad av:
Skånes Kaninhoppares styrelse
[email protected]
21
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
REGLEMENTE & TÄVLING
Bedömning
Motion 20 – ang. domare inom SKHRF
I dagsläget kan följande utläsas ur reglementet:
§112) Endast licensierad domare inom SKHRF eller annat av SKHRF godkänt förbund äger rätt att
döma klasser på officiella tävlingar. Arrangerande klubb ska tillhandahålla funktionärer som aktuell
domare sedan ansvarar för. Aktuell domare och tidtagare får ej deltaga i pågående klass och domare
tillåts endast bytas ut när det av uppenbara skäl är omöjligt att genomföra klassen med samma domare.
Byte bör helst ske mellan två omgångar. Tidtagare tillåts endast bytas mellan två omgångar samt när
det av uppenbara skäl är omöjligt att genomföra klassen med samma tidtagare. Byte av tidtagare som
inte sker mellan två omgångar, samt byte av domare ska noteras i protokollet och rapporteras in till
förbundet
Bakgrund:
Idag kan domare från andra länder som inte genomgått vår domarkurs döma inom SKHRF, trots att
reglerna inte är detsamma i olika förbund.
Förslag:
Förbundsstyrelsen skulle vilja att samtliga domare som dömer arrangemang inom SKHRF gått
domarkursen för att bedömningen ska bli så rättvis som möjligt.
Vi föreslår stämman att:
- §112 lyder enligt följande
§112) Endast licensierad domare inom SKHRF äger rätt att döma klasser på officiella
tävlingar. Arrangerande klubb ska tillhandahålla funktionärer som aktuell domare sedan
ansvarar för. Aktuell domare och tidtagare får ej deltaga i pågående klass och domare tillåts
endast bytas ut när det av uppenbara skäl är omöjligt att genomföra klassen med samma
domare. Byte bör helst ske mellan två omgångar. Tidtagare tillåts endast bytas mellan två
omgångar samt när det av uppenbara skäl är omöjligt att genomföra klassen med samma
tidtagare. Byte av tidtagare som inte sker mellan två omgångar, samt byte av domare ska
noteras i protokollet och rapporteras in till förbundet
Inskickad av:
Sveriges Kaninhoppares Riksförbunds styrelse
22
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Motion 21 - Öppna upp för bedömning A och B i alla klasserna
Bakgrund
Tävlingarna har blivit större för varje år som går och klasserna tar allt längre tid. Idag får bed A och B
endast användas i elit klass. Vi kan inte se något hinder i att detta även skulle kunna gälla övriga
klasser.
När man i förväg vet att det kommer komma många starter på en tävling skulle möjligheten att kunna
ha bed A och B underlätta mycket för arrangörerna. Exempel på detta är Kista, svårklassen första
dagen. I år fick de på en dispens tagen på plats ändra bedömningen från C till A. Allt hade vart mycket
lättare om de redan på förhand kunde planerat in det på detta vis samt att det då blir mer rättvist för
deltagarna som är inställda på rätt bedömning från början.
Vi föreslår stämman att:
- öppna upp för ett system där man vid större arrangemang ska kunna ansöka om att ha
bedömning A och B även i de lägre klasserna.
Inskickad av:
Skånes Kaninhoppare årsmöte
[email protected]
23
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Motion 22 – ang. §40 Omhoppning
Omhoppning i bana är något som inte ens händer en gång på ett år därför tycker jag att omhoppning
bör plockas bort och om de skulle dela placering enligt pinntabell precis i skarven skall en extrapinne
delas ut. Sannolikheten för att alla dessa om skulle inträffa är minimal, kan du dra dig till minnes att
det skett någon gång?
Paragrafer som rörs av denna ändring är:
§40) Kanin med minst antal fel vinner, vid lika antal fel går den kanin före som har kortast tid. Vid
samma antal fel och samma tid hamnar ekipagen på samma plats i resultatlistan. Rör det sig om
placering enligt pinntabellen (se §51) måste dock omhoppning göras för att skilja dem åt
Bör ändras till:
§40) Kanin med minst antal fel vinner, vid lika antal fel går den kanin före som har kortast tid. Vid
samma antal fel och samma tid hamnar ekipagen på samma plats i resultatlistan. Vid elitklass ska
alltid de certberättigade ekipagen urskiljas. Deltagare på placering näst efter certberättigad har rätt
att kräva omhoppning vid delad placering. Rör det sig om placering enligt pinntabellen (se §51) kan
en extra pinne komma att delas ut.
Jag föreslår stämman att:
- omhoppning i bana inte skall krävas så länge det inte gäller cert. Ändring i §40 enligt ovan
förslag.
Inskickad av:
Jennie Svensk
24
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Mästerskap & cuptävlan
Motion 23 - SM vartannat år
Bakgrund
Varje år som det är dags för SM ansökningar att lämnas in blir ansökningsdatumet framflyttat. Vi
upplever att klubbarna har svårt att hitta lokaler anpassade för att hålla SM i. Många
kaninhoppningstävlingar
hålls
utomhus
och
likaså
många
stora
arrangemang.
För att ge fler klubbar möjligheten att arrangera ett SM skulle det underlätta om det vore möjligt ett
SM hålls inomhus och det andra utomhus. Exempelvis hålls krok och höjd-SM utomhus ena året och
inomhus andra året och likaså rak och längd-SM. De som tävlar på SM vet vilka förutsättningar som
finns och valet är fritt.
Vi föreslår stämman att:
- Svenska Mästerskapen i krok/höjd ska gå vartannat år inomhus och vartannat år utomhus samt
att det i rak/längd ska gå vartannat år inomhus och vartannat år utomhus med ett av
mästerskapen inne vart år.
Inskickad av:
Skånes Kaninhoppares årsmöte
[email protected]
25
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Motion 24 - SM utomhus
De senaste åren har förbundet varje år fått tjata på någon att anordna SM då klubbarna har haft svårt
att hitta bra lokaler. Kraven djurtillåtet, stort och billigt är inte lätt att uppfylla.
Vi föreslår därför att SM i de olika grenarna kommer att anordnas ute ena året och inne andra
året. T.ex. så 2016 är rak ute och krok inne, 2017 rak inne och krok ute.
Fördelar:
- Minskade kostnader för lokaler
- Fler klubbar skulle kunna anordna SM
- Även kaniner som ej går bra på matta kan vara med och konkurrera på SM
Vi kan väl inte vara ute, tänk på alla störningar som fordon, människor, djur, väder osv. Jo det är
såklart något att ta i beaktande. Vi kan ju ha vanliga tävlingar utomhus så nog kan vi ha ett SM ute.
Inne kan det också bli störningar såsom brandlarm, personer, djur mm. Dock är det viktigt att styrelsen
vid ansökan om ett ute-SM kontrollerar att platsen är vald med omsorg så det INTE är en bredvid
.t.ex. en flygplats eller tågräls eller liknande för att minimera störningar.
Vi föreslår stämman att:
- SM kommer att anordnas utomhus en gång om året. Växelvis krok/höjd och rak/längd.
Inskickad av:
Dala Kaninhoppare
26
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Motion 25 - SM-bidrag
Idag sponsrar förbundet klubben som anordnar SM med minst 5000 kr till lokalhyran. Då lokaler
idag oftast kostar betydligt mer än så anser vi att detta bidrag bör höjas för att vi i fortsättningen
ska kunna ha råd att anordna SM inomhus.
Om motionen om SM utomhus går igenom bör detta vara enkelt att få igenom då det blir en lokal
mindre att bekosta per år.
Vi föreslår stämman att:
- Höja SM-bidraget till max 10 000 kr eller mindre om lokalhyran är lägre än 10 000 kr.
Inskickad av:
Dala Kaninhoppare
27
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Motion 26 - Ändra/ta bort ägarkrav för start på SM
Reglerna om att ekipaget skall vara registrerat 3 månader innan start på SM känns orättvist ibland. Det
har hänt att en ny förare/ägare blivit lovad att den tidigare ägaren ska göra ägarbyte på kaninen, men
sen har detta missats och upptäckts för nära inpå SM, så att det nya ekipaget inte fått starta på SM som
denna sett fram emot. Dessutom kan personer som inte alls tävlar på ett helt år ändå komma och tävla
SM, så länge kaninen står registrerad på denna förare. Vi tror att man inte kan vinna SM med en
inlånad kanin, men skulle detta hända kanske kaninen ändå är värd att vinna SM, för då är den såpass
bra att den kan vinna med vem som helst. De flesta vill nog ändå tävla sina egna kaniner på SM, så
som regeln är nu känns det bara som att nya ägare/förare “straffas” om de kommer på försent att
ägarbyte inte skett, eller att de köper kaninen för nära inpå SM.
Med tanke på ovan så anser vi att det inte borde vara några speciella regler för att få starta på SM utan
att det borde vara som att starta vilken elitklass som helst. Detta är vårt första alternativ. Skulle
stämman inte tycka att det är ett bra förslag så har vi alternativ två som innebär att gränsen sänks från
3 månader till 1 månad
Vi föreslår stämman att:
Alternativ 1
- Kravet att man måste vara registrerad ägare/förare senast 3 månader innan start på SM tas bort.
Alternativ 2
- Kravet att man måste vara registrerad ägare/förare senast 3 månader innan start på SM ändras
så att det räcker att vara registrerad 1 månad innan.
Inskickad av:
Dala Kaninhoppare
28
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Motion 27 - Bedömning C på Sveland Cup
I nuläget så måste deltävlingarna i Sveland Cup hållas i bedömning D, vilket skapar en väldigt lång
klass om tävlingen har ett stort deltagarantal. Sveland Cup hålls i två klasser per deltävling och med
bedömning D i bägge dessa så drar dessa klasser fort ut på tiden. Tävlingen räknas som ett av de
största arrangemangen och brukar locka deltagare från hela landet. Tiden som ”blir över” tycker vi
istället bör läggas på att arrangera lekar eller andra aktiviteter som förbättrar sammanhållningen
mellan klubbarna när det under dessa tävlingar med stort deltagarantal finns en god möjlighet till det.
Enligt motionens förslag, att ändra bedömningsform på deltävlingarna i Sveland Cup till bed C, får
domaren en möjlighet att styra hur många som går till final efter bland annat hur lång tävlingsdagen
beräknas bli. De kaniner som inte når en final har oftast ändå inget med topplaceringarna i klassen att
göra vilket gör att slutresultaten inte borde påverkas nämnvärt. Även vid bedömning C har domaren
fortfarande möjlighet att låta alla ekipage som kommit i mål hoppa final om arrangören så önskar.
Vi föreslår årsstämman att:
- med omedelbar verkan ändra bedömningen vid deltävlingar i Sveland Cup från bedömning D
till bedömning C.
Inskickad av:
Västerbottens Kaninhoppare
29
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Motion 28 - Undantag för registrerat ekipage när registrerad ägare dömer klassen
I en del cuper och klasser måste det vara registrerat ekipage för att man ska få deltaga, exempel
Sveland, många klubbars KM och andra cuper som finns. Jag tycker inte att man ska ändra på de
reglerna då det kan leda till att folk i större utsträckning skickar iväg kaninerna med andra förare för
att ta meriter. Däremot så tycker jag att det ska finnas ett undantag och det är när man är tvungen att
döma. Många klubbar har brist på domare och många gånger måste man som domare stå över att tävla
för att döma i stället då det inte finns några andra domare på plats som inte tävlar. Varje år vid KM så
brukar det vara diskussioner om vem som ska stå över att tävla.
I klubbar med få domare är det väldigt vanligt att domarens kaniner tävlar med andra förare då de
annars bara skulle få tävla hälften så många gånger om man bara är 2 domare i klubben. Dessa kaniner
är van det och ofta så är det samma förare som tävlar domarens kaniner och även det ekipaget är vana
varandra och går lika bra som med ägaren. Dock så tycker jag att det är tråkigt när en kanin som är
van vid 2 förare inte får räkna de meriter de tar med den andra föraren bara för at reglerna säger så och
ägaren måste döma klassen.
Jag föreslår stämman att:
- När registrerad ägare dömer klassen så får en annan förare tävla kaninen och det räknas då lika
som registrerat ekipage.
Inskickad av:
Melina Svensk
Hälsinge Kaninhoppare
30
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Motion 29 - Certifikat till Årets vinstrikaste ekipage
För att ta titeln som Årets vinstrikaste ekipage är det ett krav att det ska vara registrerad ägare som tar
cert med kaninen. I en klubb med får domare blir det ofta att man får stå över att hoppa med sina egna
kaniner. Jag själv hoppar ungefär 50% av våra egna elitklasser för att jag är domare och ställer upp för
klubben. När min kanin då tar cert med annan förare för att jag ställer upp och drömmer klassen
räknas inte de certen till Årets vinstrikaste ekipage. Anledningen till att det bara är registrerat ekipage
som räknas till Årets vinstrikaste ekipage var för att man inte ska skicka iväg kaninen när man själv
inte vill eller kan åka iväg och tävla. Jag tycker att det ska vara ett undantag när registrerad ägare
dömer klassen och att cert tagen med annan förare med registrerad ägare som domare till klassen ska
räknas till Årets vinstrikaste ekipage. Detta då jag tycker att det är fel att man som domare ska ha
mycket svårare att plocka meriter med sina kaniner.
Jag föreslår stämman att:
- Certifikat tagen med annan förare där registrerad ägare dömer klassen ska räknas till Årets
vinstrikaste ekipage.
Inskickad av:
Melina Svensk
Hälsinge Kaninhoppare
31
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Motion 30 - Cuptävlan
I dagsläget får alla klubbar bestämma sina egna cupregler. Vi i Domarkommittén vill att det istället
ska vara bestämda regler, så det blir lika över hela landet. Det är även bra att det som lärs ut på
domarlägret är detsamma som praktiseras ute hos klubbarna. En annan fördel är även att tävlande
medlemmar vet i förväg vad som gäller, vilken klubb man än tävlar hos.
Vi i Domarkommittén föreslår stämman att:
alla Skhrf anslutna klubbar skall använda följande regler vid cuptävlan:
1. Varje kanin får poäng efter sin placeringssiffra, första placering ger därmed ett poäng, andra
placering två poäng och så vidare. Kaninen får sin placeringssiffra oavsett om alla kaniner i klassen
deltar i cupen eller inte, ett ekipage som placerar sig tvåa i en klass får därmed siffran två även om
ekipaget som placerat sig etta i klassen deltar i cupen eller ej.
2. Kaninen måste ha deltagit i samtliga grenar i en cup och kommit i mål i mer än 50 % av grenarna
för att få placering i cupen.
3. Oplacerade kaniner får ett poäng mer än den sist placerade kaninen.
4. Kaninens poäng från samtliga grenar som ingår i cupen räknas ihop.
5. Den kanin med lägst poängsumma vinner, näst lägst poängsumma blir tvåa och så vidare.
6. Vid lika poäng går den kanin som har den bästa placeringssiffran före. Om bästa placeringssiffran
är samma, kollar man även på nästbästa siffran osv.
7. Vid lika poäng och samma placeringssiffror går kaninen som har genomfört flest antal omgångar
före, vid lika antal omgångar går den kanin med minst totala antal fel i samtliga cupgrenar före. Vid
lika antal fel går den kanin som har kortast totala tid före.
8. Kaniner som under cupens gång klassas upp, får fortsätta att starta i cupen, de räknas inte med i
startantal för pinnar och cert, men ska räknas in i startantalet för placeringar.
9. Domare och tidtagare som måste stå över klass/klasser för att döma, får fortsätta starta i cupen, de
räknas inte med i startantal för pinnar eller cert, men ska räknas in i startantalet för placeringar.
10. Då det kan bli olika startande för placering/pinnar, ska det alltid skrivas i tävlingsboken, både antal
starter som är berättigade till pinne och antal starter för placering inom parentes. Exempelvis:
3/10(11).
11. För att ytterligare förtydliga att kaninen som redan är uppklassad inte fått pinne ska det sättas ett
bindestreck i rutan för utdelande av pinne. Detta ska även göras om en kanin har för många fel för att
få pinne i en klass.
12. Om man vill ha andra regler på en cup, måste cupens stadgar godkännas av styrelsen och finnas
tillgängliga för medlemmar i tävlingsannonsen, i annonsen ska det även finnas information om hur
cupen räknas ut.
att cup definieras enligt följande:
-En cup måste innehålla minst två klasser.
-Klasserna måste vara samma och grenen kan vara rak eller krok.
-Cupen ska arrangeras under en tävlingshelg.
att §55 och §11 formuleras om så det är möjligt för domare och tidtagare i en klass att delta i klass
som ingår i cup och att domare och tidtagare räknas med i antalet starter för placering men ej för
pinnar/cert.
Inskickad av: Domarkommittén
32
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Motion 31 – Föra in cuputräkning i reglementet
Bakgrund
Tidigare har det stått i reglementet vad som gäller vid och hur cuputräkning ska göras. Detta har i
samband med nypubliceringen av reglementet tagits bort vilket gör att det inte längre finns någonting
skrivet om cuper. Samtidigt finns det fortfarande ett sätt som används i stort sett genomgående och
som lärs ut på domarkursen. Detta sätt ses som ”standard” för hur man ska göra men bygger enbart på
att kunskap överförs från de som har varit med länge. I samband med det försvann även ett tidigare
stämmobeslut om höjd och längd inte får ingå i en cup vilket vi fortfarande anser ska gälla.
Förslag
Vårt förslag är att återigen införa vad som gäller vid cuper i reglementet (alternativt handboken) och
att detta är det som generellt gäller för cuper. Detta skulle göra att alla skulle veta vad de kan förvänta
sig.
Vi föreslår stämman att:
*följande gällande cuper förs in i reglementet:
- Enbart banklasser kan ingå i en cup, inte höjdhopp och längdhopp
- En kanin ska ha samma förare genom en hel cup
- Ekipaget ska delta i samtliga klasser som ingår i cupen, och erhålla placering i minst 50% av
klasserna för att få en cupplacering
- Ekipaget erhåller poäng utifrån sin placering i respektive klass och kaninen med lägst
totalpoäng vinner cupen.
- Vid lika antal poäng särskiljs kaninerna genom följande, i uppräknad ordning: bäst placering,
totalt antal genomförda omgångar, minsta totala antal fel, kortast totala tid. Vid fortsatt lika
antal fel delar kaninen placering så länge inget annat framgår av reglerna för cupen.
- Cuper kan ha andra regler än dessa så länge de tydligt framgår i annonsen för cupen samt inte
bryter mot någon annan regel i reglementet.
Inskickad av:
Sveriges Kaninhoppares Riksförbunds styrelse
33
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Motion 32 - Åldersgräns för lätt och elit klass
När åldersgränsen för att få debuter i lättklass sattes, var lättbanorna betydligt lättare än vad de är idag.
Vi anser att det är dags att höjd åldern för kaninernas bästa. Vid fyra månaders ålder växer kaninerna
fortfarande och utvecklas mycket i kroppen.
Många börjar selträna sina kaniner runt tre månaders ålder, vilket gör att de börjar tränas i hoppning så
de bara har två-tre veckor på sig innan en eventuell debut. Där vill man ju såklart att man har lite sunt
förnuft och inte startar sin kanin förrän den verkligen känns redo för det, men vi upplever att det inte
görs för man vill kunna starta kaninen när den är fyra månader.
Vi kollade även runt lite i andra länder vad de har för gränser för att få debutera. I både Tyskland och
Danmark har de sex månader för att få lov att starta i lättklass. Av de vi pratat med i Danmark är man
väldig nöjd med denna åldersgräns. Kaninerna känns mer mogna i kropp samt psyke. Det förhindrar
också att kaninerna rusar för snabbt upp i klasserna i för ung ålder. Vilket resulterar i att vi istället får
kaniner som håller längre, då de inte blir utsatta för allt förhårt arbete/slitage på deras växande
kroppar.
Av samma anledning vill vi även höjda åldern för att starta i elitklass i bangrenarna. För att inte slita
för mycket på våra unga kaniners kroppar och istället få högra klass på våra kaniner genom att de inte
slits i ung ålder. Även detta bromsar att kaninerna rusar upp för snabbt i klasserna. På flera ställen i
Sverige anordnas det fler tävlingar än förr, vilket gör att dagens kaniner tävlar betydligt oftare.
Vi föreslår stämman att:
- ändra åldern för debut i lättklass till fem månader
- ändra åldern för träning till fyra månader
- ändra åldern för debut i elitklass i bangrenarna till ett år
Inskickad av:
Skånes Kaninhoppares årsmöte
[email protected]
34
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Motion 33 - Flytta ner kanin till Veteranklass
I reglamentet står det följande om veteranklassen: ”§48) Veteranklass är till för gamla kaniner som ej
längre klarar av att starta sin ordinarie klass. /…/ En kanin som fyllt sex år och varit klassad i minst
medelsvår i någon bangren har rätt att flyttas ner till veteranklass.” Jag tycker att alla registrerade
kaniner som fyllt sex år, oavsett klassning, ska kunna flyttas ner till veteranklass och därmed få
möjlighet att tävla mot ett åldersmässigt jämlikt motstånd.
Jag föreslår stämman att:
- alla registrerade kaniner som fyllt sex år har rätt att flyttas ner till veteranklass, oavsett tidigare
klassning.
Inskickad av:
Julia Bergstrand
35
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Motion 34 - Förtydligande av §6
Efter en händelse i klubben då en kanin visade symtom på sjukdom togs beslutet att utifrån §6 i
reglementet stryka kaninens resultat samt bad föraren att åka hem då vi inte kunde utesluta smittorisk.
I reglementet, §6 står följande:
§6) Kaninen ska vara fullt frisk och smittofri för att få deltaga officiella arrangemang. Överträdelse
medför att kaninen stängs av från att deltaga på officiella arrangemang tills den blivit frisk och
smittofri, vid tävling medför överträdelse även varning före diskvalificering, vid övriga officiella
arrangemang ska händelsen rapporteras in till förbundsstyrelsen. Vid tävling avgör aktuell domare
om kanin är i skick att delta, för övriga arrangemang avgör arrangörsklubben om kaninen är i skick
att delta, domare och arrangörsklubb har rätt att kräva veterinärintyg om tveksamhet råder.
När man läser §6 är det svårt att tolka hur man ska gå tillväga när en kanin startar trots att den visar
tecken på sjukdom/skada. Den direkta åtgärden borde vara direkt uteslutning då en kanin som är
sjuk/skadad inte är startberättigad. Detta står dock inte i paragrafen.
Har kaninen startat tidigare under samma tävling anser vi att även dessa resultat skall strykas om
kaninen varit drabbad av sjukdom/skada även under tidigare klasser.
Vi föreslår stämman att:
- Tillägg skall göras till §6 i reglementet med innebörden att:
”Om en kanin startar på tävling trots att kaninen inte är fullt frisk medför detta direkt
uteslutning”.
- ”Samtliga av kaninens resultat tagna under tävlingen stryks om sjukdom/skada kan påvisas då
kaninen startat tidigare under samma tävling.”
Inskickad av:
Uppsala Läns Kaninhoppare
36
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Motion 35 - ändringar i §15
I reglementet står idag följande om utrymme för kaninerna till, från och under tävling:
§15) Varje kanin över fyra månader ska vid resa till och från, samt under tävlingen ha en egen
transportbur/eget fack på minst 1 000 kvcm. Överträdelse kan leda till varning före diskvalificering.
Transport till/från tävling följer under lagen om transport av djur, Djurskyddslagen SJVFS 2010:2
Saknr L5. Hur djuren får transporteras samt vad som är tillåtet utrymme vid transport är något som
ligger på varje enskild medlem att kunna och följa därefter.
Då angiven yta i paragrafen strider mot svensk djurskyddslag och de regler som jordbruksverket har
kring transport av kanin när kaninen väger mer än 2,5kg (se tabell 1 nedan) anser vi att måttangivelsen
1 000 kvcm skall strykas. Detta då det uppkommit missförstånd om att SKHRF har tillåtelse att ha
mindre utrymme för kaniner > 2,5kg än det utrymme som står i lagen. Då lagen om transport av
kaniner kan komma att ändras anser vi att det är bättre att hänvisa till JBV regler kring transport än att
ha en angivet mått.
Tabell 1. Översikt över måttangivelser i SJVFS 2010:2 Saknr L5. Bilaga 1.11
Kanin
Vikt (g)
Minsta yta (cm²
per djur)
> 2 500
< 2 500
1 000
2 500
Minsta yta i
filterbehållare
(cm² per djur)
2 000
3 000
Lägsta höjd (cm)
24
24
Med de ändringarna vi vill föreslå stämman (se nedan) skulle paragrafen se ut som följer:
§15) Varje kanin över fyra månader ska under tävlingen ha en egen transportbur/eget fack.
Överträdelse kan leda till varning före diskvalificering.
Vi föreslår stämman att:
- Stryka ”till och från” i §15 i stycket: ” Varje kanin över fyra månader ska vid resa till och från,
samt under tävlingen ha en egen transportbur…”
- Stryka måttangivelsen 1 000 kvcm i §15 i stycket: §15) …” under tävlingen ha en egen
transportbur/eget fack på minst 1 000 kvcm. …”
Inskickad av:
Sveriges Kaninhoppares Riksförbunds styrelse
37
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Motion 36 - ändring i 3 kap. §15 “Tävlingsreglemente för kaninhoppning”
Idag har vi en paragraf i tävlingsreglementet som förbjuder att kaniner hålls tillsammans vid tävling.
Då kaniner är sociala djur och många idag har sina kaniner ihop önskar vi en ändring av paragrafen.
Vi förstår varför paragrafen ser ut som den gör, men presenterar här ett alternativ.
I 3 kap. §15 “Tävlingsreglemente för kaninhoppning” står följande
“Varje kanin över fyra månader ska vid resa till och från, samt under tävlingen ha en egen
transportbur/eget fack på minst 1000 cm2. Överträdelse kan leda till varning före diskvalificering.”
Vi finner denna paragraf problematisk på många sätt.
Kaniner är sociala djur som i naturen lever i grupper tillsammans (Cowan, 1987; Gunn & Morton,
1995). Dagens tamkanin är mycket lik sin vilda förfader eftersom domesticeringen har pågått under en
så pass kort tid (Magnus, 2014). Nästan alla beteenden som vildkaninen har finns hos vår tamkanin,
det vi har lyckats ändra genom domesticering är främst att vi gjort dem tamare (Magnus, 2014).
Studier har visat att kaniner som lever i par är aktivare, uppvisar färre onormala beteenden och de
spenderar en hel del tid i kroppskontakt med andra kaniner om de har möjlighet (Gunn & Morton,
1995; Chu et al., 2004).
Idag är det vanligt att kaninens naturliga beteende bejakas genom att kaninägare låter dem leva
tillsammans i grupp. Kaniner som bor tillsammans kan bli stressade av att skiljas från sina
flockmedlemmar. Som vild kanin är man tryggast när man är i närheten av andra kaniner, något som
lever kvar hos våra tamkaniner (Magnus, 2014). Att vara på tävling kan upplevas som mer eller
mindre stressande för våra kaniner. För de kaniner som dessutom skiljts från sin grupp är det alltså
dubbla stressfaktorer med dagens regelverk. Om man istället låter ägare ha sina kaniner i samma bur
även på tävling kan kaninernas behov tillgodoses.
Vi förstår att en ändring av 3 kap. §15 Tävlingsrelemente för kaninhoppning skulle kunna missbrukas.
Till exempel kan man tänka sig att tävlingsdeltagare skulle utnyttja parhållning i transportbur för att
kunna ta med sig fler kaniner, på kaninernas bekostnad. Därför ska man alltid kunna visa upp att det
finns en transportbur/fack med godkända mått för varje kanin. Om osämja uppstår mellan kaninerna
ska de omedelbart säras.
Därför föreslår vi stämman att:
- 3 kap. §15 Tävlingsrelemente för kaninhoppning ändras till: “För varje kanin över fyra
månader ska det vid resa till och från, samt under tävlingen finnas en egen transportbur/eget
fack på minst 1000 kvcm. Om kaninerna kommer överens är det tillåtet att låta dem dela bur
så länge det finns möjlighet att sära på dem om osämja uppstår. Överträdelse kan leda till
varning före diskvalificering.”
Inskickad av:
Emma Almquist och Sofia Sandström
Hänvisade källor i denna motion finns i källförteckning som kan ses i: bilaga 3.
38
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Motion 37 - märkning av registrerade hoppkaniner
Det obligatoriska registreringssystem som nyligen har införts även i de lägre klasserna är bra i
grunden men vi ser ett problem i att man inte kan koppla kanin till registreringsnummer. Vi föreslår
därför att det blir möjligt att märka hoppkaniner
Idag kan man läsa det här i 11 kap §88 “Tävlingsrelemente för kaninhoppning”: “Kaninen måste vara
registrerad inom SKHRF eller annat av SKHRF godkänt förbund för att få tävla, miniklassen
undantaget. Kaninen kan endast vara aktivt registrerad i ett förbund. Anmälan utan
registreringsnummer till dessa klasser berättigar ej till start medundantag för kaniner som ännu inte
fått sina registreringsnummer ännu. För elitklass gäller även att kaninen måste vara registrerad som
elitklassad, är den inte det kan eventuella certifikat för aktuell start komma att dras in i efterhand.”
Idag registreras alltså alla tävlande hoppkaniner och får ett individuellt registreringsnummer. Det är
viktigt för att hålla koll på att rätt kanin startar rätt klass. Det är också ett sätt att veta vilken kanin som
hör till vilken förare. Vi ser dock ett problem med registreringen som den är idag och det är att
majoriteten av de registrerade hoppkaninerna inte är märkta. I praktiken innebär det att vi inte kan
bevisa vilken kanin som hör till vilket registreringsnummer.
Om man skulle börja märka hoppkaniner skulle det inte bara möjliggöra kontroll av att kaninen
faktiskt är den kanin som registrerats på det numret utan också göra det lättare att spåra ägaren till ev.
bortsprungna eller stulna kaniner.
Vi inser att det är en ganska stor omställning och tänker oss därför en övergångsperiod där det är
frivilligt att märka och rapportera in att kaninen är märkt. Om märkning sedan blir obligatoriskt för
tävling är en idé att kaninen får tävla utan märkning i en månad efter att den fått sitt
registreringsnummer. Det borde ge ägaren tid att märka kaninen med rätt nummer. Chipmärkning
fungerar lika bra som öronmärkning.
För kaniner som redan är öronmärkta med SKAF-nummer eller med mikrochip kan man ange detta
när man registrerar kaninen och det räknas som fullgod märkning.
Därför föreslår vi stämman att:
11 kap §88 “Tävlingsrelemente för kaninhoppning” ändras till
“Kaninen måste vara registrerad inom SKHRF eller annat av SKHRF godkänt förbund för att få tävla,
miniklassen undantaget. Registreringen bör kunna kopplas till en fysisk märkning på kaninen. Det kan
vara en öronmärkning motsvarande registreringsnummer alternativt SKAF-märkning, chipmärkning
eller ringmärkning. Kaninen kan endast vara aktivt registrerad i ett förbund. Anmälan utan
registreringsnummer till dessa klasser berättigar ej till start medundantag för kaniner som ännu inte
fått sina registreringsnummer ännu. För elitklass gäller även att kaninen måste vara registrerad som
elitklassad, är den inte det kan eventuella certifikat för aktuell start komma att dras in i efterhand. “
Meningen “Registreringen bör kunna kopplas till en fysisk märkning på kaninen.” i framtiden ändras
till “Registreringen ska kunna kopplas till en fysisk märkning på kaninen.” Innan dess bör dock
paragrafen ses över och eventuellt delas upp i två.
Inskickad av:
Sofia Sandström, Emma Almquist och Magdalena Sandström
39
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Motion 38 - Två registrerade ägare på samma kanin
I vissa skeden i livet kan det vara så att man inte har möjlighet att ha kvar sina kaniner och den bästa
lösningen är att låna ut dem på foder. Det kan vara på grund av sjukdom, ändrade boendeförhållanden,
att man får barn och inte har tid och ork eller andra orsaker. Vid sådana tillfällen vill man inte riktigt
släppa taget om kaninerna och att registrera över kaninerna på fodervärden kan kännas jobbigt. Jag
tycker det då ska finnas en möjlighet till att ha två registrerade ägare på en och samma kanin. Detta då
det i vissa sammanhang måste vare registrerad ägare för att man ska få tävla om titlar och i cuper. En
kanin som bor och tävlar med fodervärden tycker jag ska få tävla i alla sammanhang och om alla
meriter.
En hel del gånger har det varit en del kaniner som inte får starta på typ SM för att de bara varit
fodervärd inför ett eventuellt köp eller att ägaren inte har kommit sig för att registrera över kaninen på
den blivande ägaren i tid. Vissa kaniner har även fått tävla enbart SM med sin ”ordinarie ägare” men
all annan tid tävlar och bor kaninen med en annan förare, just för att man inte vill registrera över
kaninen men vill att den ska få tävla SM.
Jag tycker att man ska ha möjlighet att ha två registrerade ägare så att en fodervärd ska ha möjlighet
att tävla på alla arrangemang och i alla cuper.
Jag föreslår stämman att:
- En kanin ska kunna ha två registrerade förare.
Inskickad av:
Melina Svensk
Hälsinge Kaninhoppare
40
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Hinder & antal fel
Motion 39 - Ändrad maxhöjd i miniklass
Idag är maxhöjden i miniklass 20 cm och maxlängden 30 cm. Miniklassen är till för nybörjare och för
kaniner som inte klarar lättklass. Många nybörjare börjar i miniklass och för att motivera förare som
tävlar i miniklass att gå över till lättklass är det viktigt att glappet mellan miniklass och lättklass känns
överkomligt, något som jag inte anser är fallet idag.
Eftersom miniklassen är en relativt ny klass har inte så många hinder byggts efter miniklassens
maxhöjd. Det här innebär att många hinder enbart går att ha på en bom/plank, vid två bommar/plank
blir höjden 2-3 cm över maxhöjden. Det här innebär även att det kan vara svårt för domare att ha ett
kombinerat hinder eller lite längre hinder, många kombinerade hinder blir plana vilket kan vara svårt
för nya kaniner att förstå. När kaninen sedan ska tävla i lättklass blir det en stor förändring då
lättklassen ofta innehåller flera hinder som är 30 cm i framkant och/eller 45 cm långa.
För att det ska bli en mer naturlig övergång från miniklass till lättklass vill jag därför att maxhöjden i
miniklass ska höjas.
Jag föreslår stämman att:
- höja maxhöjden i miniklass till 24 cm.
Inskickad av:
Hanna Petersson
Granhammar 1
585 61 LINGHEM
[email protected], 0730552687
41
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Motion 40 - Max antal fel i elitklass
I de lägre klasserna finns det begränsningar för hur många fel en kanin får ha för en
uppflyttningspinne, för att de ska visa att de behärskar nivån och kunna gå vidare till större klasser.
Efter eliten finns inga fler klasser utan istället skiljer man på de kaniner som verkligen är något utöver
det vanliga och det är dessa som tillslut får championtitel.
Idag kan kaniner ha hur många fel som helst och vara certberättigad i en elit i banklasserna och få
certifikat. Vi anser att man ska förtjäna sitt certifikat och inte bara vinna/bli certberättigad i en klass.
Kaninen ska kunna utföra en elitbana med godkända resultat för att visa att den behärskar klassen och
är värd ett certifikat till en ev. kommande championtitel.
I höjd och längd finns det gränser för att man ska kunna få certifikat och det räcker inte att bara vara
certberättigad i klassen.
Vi föreslår stämman att:
- max antal fel för certberättigade i elit i banklasserna är 3 fel per omgång i genomsnitt.
Inskickad av:
Skånes Kaninhoppares årsmöte
[email protected]
42
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Motion 41 - Ändring av paragraf §45) Enstaka hinder som är feluppsatta.
I paragraf §45 står det idag ”§45 Enstaka hinder som är feluppsatta, ej uppsatta, nerblåsta eller rivna
på grund av ekipagets påverkan på underlaget hoppas om efter målgång, då räknas vare sig
korrigeringar eller tid. Kanin som vid omhoppning av hinder under rimlig tid vägrar hoppa döms ut
och får då felbelastning för detta/dessa hinder.”
Som paragrafen lyder idag får enbart det hinder som är feluppsatt, ej uppsatt, nedblåst eller rivet
hoppas om. Under lång tid har det i många klubbar varit praxis att förare vid omhoppning av enstaka
hinder kan välja att börja tidigare i banan. Vid banbygge ska den som bygger banan tänka på att ha en
inbjudande inledning för att kaninerna ska få möjlighet att komma igång. Vi i domarkommittén tycker
att det är viktigt att kaninen även ges möjlighet att komma igång när enstaka hinder ska hoppas om
och vi tycker därför det fortsatt ska vara möjligt att börja tidigare i banan. I vissa fall är det så att det
hinder som ska hoppas om är en stor kombination som ligger efter två andra stora kombinationer. Då
det kan vara flera stora kombinationer efter varandra är det ibland inte möjligt att ge kaninen en
inbjudande start även om föraren väljer att börja något hinder innan, istället måste då föraren börja
flera hinder innan. Av den anledningen vill vi i domarkommittén att det ska vara möjligt för förare
som ska hoppa om enstaka hinder att sänka hindret innan det hinder som ska hoppas om.
Vi i domarkommittén föreslår stämman att:
formulera om §45 till följande:
- §45) Enstaka hinder som är feluppsatta, ej uppsatta, nerblåsta eller rivna på grund av ekipagets
påverkan på underlaget hoppas om efter målgång, då räknas vare sig korrigeringar eller tid.
Förare kan vid omhoppningen välja att hoppa något eller några hinder och sänka de hinder
innan det hinder som ska hoppas om. Eventuella rivningar på hinder som hoppas innan det
hinder som orsakat omhoppningen räknas ej. Kanin som vid omhoppning av hinder under
rimlig tid vägrar hoppa döms ut och belastas då med fel för detta/dessa hinder.
Inskickad av:
Domarkommittén genom Hanna Petersson
43
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Motion 42 - Ändra definitionen för hur man mäter längden på hinder
Idag kan man läsa följande i reglemetet:
§105) Hinder mäts på följande sätt:
Längd – det vågräta avståndet mellan främsta bommens/plankets framkant och den bakersta
bommens/plankets bakkant i ett hinder/kombinerat hinder.
Idag kan regeln tolkas på två olika sätt.
1. T.ex två kombinerade halvtvåor kan man tolka att man ska mäta den totala längden över
hindret. Det medför att halvtvåan kombinationen blir för lång i lättklass om du mäter från den
bom som sitter allra längst fram till den som sitter allra längst bak.
2. T.ex. två kombinerade halvtvåor kan man tolka att man ska mäta rakt över hindret hela
hindrets bredd då det är raka linjer som gäller då vi förutsätter att kaninen hoppar rakt över
hindret. Tolkas reglerna såhär är halvtvåan kombinationen ej för lång i lättklass om du mäter
rakt över hindret hela vägen.
Vi föreslår stämman att:
Ändra formuleringen till följande:
- §105) Hinder mäts på följande sätt:
Längd – det vågräta avståndet mellan främsta bommens/plankets framkant och den bakersta
bommens/plankets bakkant i ett hinder/kombinerat hinder. Mätning skall göras rakt över
hindret, hela hindrets bredd. Hindrets längd får ej överstiga maxlängden någonstans.
Inskickad av:
Dala Kaninhoppare
44
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Motion 43 - Ändring av paragraf: §106) Hinder mäts på följande sätt
Då det uppkommit lite problem om hur man ska mäta hinders längd vill vi i domarkommittén
förtydliga den paragrafen för att undvika olika tolkningar angående hur hinders längd ska mätas.
Idag ser punkten om hur man mäter hinders längd ut på följande sätt:
Längd – det vågräta avståndet mellan främsta bommens/plankets framkant och den bakersta
bommens/plankets bakkant i ett hinder/kombinerat hinder
Vi i Domarkommittén föreslår årsstämman att:
formulera om hur man mäter längden på hinder §106 till följande:
- ”Längd – det vågräta avståndet mellan främsta bommens/plankets främsta punkt och den
bakersta bommens/planketsbakersta punkt i ett hinder/kombinerat hinder”
Inskickad av:
Domarkommittén
45
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Höjdhopp & Längdhopp
Motion 44 - Avskaffa ej elit i höjd och längd
Idag är höjd och längd uppdelat i elit och ej elit. Detta har vissa tävlingar medfört att ej elitkaniner har
hoppat betydligt längre och högre än elitkaninerna. Alltså går certet inte till den bästa kaninen vilket
känns konstigt. Det borde ju vara så att de bästa kaninerna i höjdhopp och längdhopp vinner och får
certet. Längd och höjd skulle lika gärna kunna vara en klass då åldersgränsen redan är ett år för
kaninerna. Det skulle även minska antalet skrapkaniner då man slår ihop klasserna och klassen till stor
del fylls upp av kaniner som faktiskt vill tävla om att hoppa högst eller längst. Även om konkurrensen
om certet blir hård så kommer man att vilja starta sina nya ettåringar i längd och höjd eftersom du
aldrig vet om de är bra på det eller ej, förrän du har provat hoppa grenarna några gånger. Då det finns
undre gränser för att få cert, så finns det ett väldigt bra skydd mot att för “dåliga” kaniner får cert.
Om den bästa kaninen hoppar 55cm eller 120cm så får den inget cert då den inte hoppat tillräckligt
högt/långt..
Om det bara finns en klass blir det även mindre slitage på kaninerna. De kan direkt börja tävla om cert
så slipper de “slita ut sig” genom att ta tre pinnar i ej elit för att sedan börja i elit för att ta
cert.
För att förhindra att höjd och längdklasserna på SM ska bli alltför stora vill vi även införa en
kvalgräns för att få starta SM.
Vi föreslår stämman att:
- avskaffa ej elit i höjd och längd för att dagens bästa kanin ska få vinna klassen/certet.
- ersätta elitklassen med att införa en kvalgräns för att få starta SM; 70cm i höjd respektive
180cm i längd.
Inskickad av:
Dala Kaninhoppare
46
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Motion 45 - Elitgräns i Höjd och längd
Idag händer det att ej elit klassen hoppar högre/längre än elitklassen. Jan anser att har man hoppat
80cm i höjd eller 200cm i längd har kaninen bevisat att den är mogen för nästa klass. Därför borde den
flyttas upp.
Idag har vi även få höjd och längdklasser vilket bidrar till att kaninerna fastnar i ej elit.
Jag föreslår stämman att:
- kanin som klarat 80cm i höjd vid ett tävlingstillfälle klassas kaninen upp till elitklass.
- kaniner som klarat 200cm i längd vid ett tävlingstillfälle klassas kaninen upp till elitklass.
Inskickad av:
Jennie Svensk
47
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Motion 46 - Cert till alla över en viss höjd eller längd
Idag kan det bli så att man är på en tävling i längd eller höjd med väldigt duktiga kaniner och många
hoppar riktigt långt eller högt, men då får inte alla cert. Detta känns lite orättvist då certifikat ska visa
på att kaninen är väldigt duktig i en viss gren. Att hoppa t.ex. 90 cm högt eller 240 cm långt är riktigt
bra och borde kvalificera för cert oavsett hur många som klarar höjden eller längden på en viss
tävling. Dessa gränser skall naturligtvis vara högt satta så att bara ett fåtal kaniner kan uppnå detta så
att inte alla blir champion i grenarna.
Vi föreslår stämman att:
- Kaniner som hoppar 90 cm eller högre i höjd alltid får ett cert, oavsett placering.
- Kaniner som hoppar 240 cm eller längre i längd alltid får ett cert, oavsett placering.
Inskickad av:
Dala Kaninhoppare
48
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Motion 47 - Stå över höjder/längder
Vad är det vi tävlar om i höjdhopp och längdhopp? Tror att vi alla är överrens om att vi tävlar om vem
som hoppar högst/längst. Är det då nödvändigt att alla kaniner ska hoppa på alla höjder/längder när
det ändå är det slutgiltliga klarade höjden/längden som är det som räknas?
Vi upplever att det är väldigt onödigt att de som inte vill hoppa exempel var 5cm ska "tvingas" att
göra det. Vissa kaniner hoppar bättre ju mer hopp de för göra och andra hoppar bättre genom att inte
utföra lika många hopp. Då anser vi att det är mer rättvist om man har möjligheten att välja att stå över
en höjd/längd. Det är även ett onödigt slitage på kaninerna, snarare än en prestation. Vi tävlar som
sagt om vem som hoppar högst/längst och inte vem som klarar hoppa flest höjder/längder.
Vi vill att man innan startande omgång ska kunna meddela om man vill hoppa höjden/längden.
Ex. Om man är uppe på 200cm i längdhopp. En helt ny kanins förare vill testa sin kanin på 205cm
medans en annan med en mer erfaren kanin vill hoppa 220cm. Föraren med den nyare kaninen får då
möjlighet att kunna ta en kortare längd för att ge ett bra självförtroende för sin kanin och föraren med
den erfarna kaninen kan spara sin kanin. I två av våra grannländer, Danmark och Norge, använder
man sig av detta system.
Utdrag från det Norska reglamentet (översatt på svenska):
Stå över en omgång: När kaninen har tagit sig över ingångslängden, kan föraren som helst välja att stå
över en omgång. Varje förare kan välja hur många höjder/längder den vill stå över. Men
sorterar/placeras som vanligt, dvs en som klarar höjden/längden på första försöket går före den som
klarar på andra försöket. Den som har hoppat högst/längst går före en som hoppat en höjd/längd lägre.
Om en förare står över en höjd/längd, sorteras man som vanligt till man kommer till en höjd/längd
som man stod över. Då kan man placeras sist av de som gick ut på den höjden/längden.
T.ex:
1)
0
0
0
Stå över
0
xxx
2)
xx0
xx0
xx0
xx0
0
xxx
Här går förare 2 före förare 1.
Kåra segrare: Om flera kaniner stannar på samma längd, vinner den kanin med minst antal rivningar
på föregående längd. Om de fortfarande har samma placering tar man hänsyn till hela hoppresultatet. I
sista omgången gör de upp i omhoppning, börjar då på två omgångar /lägre/kortare än den klarade
höjden/längden.
Bifogad fil, se bilaga 4. - Uträkning av höjdprotokoll
Vi föreslår stämman att:
- man ska kunna stå över en höjd/längd. Detta måste då meddelas innan aktuell höjd/längd
påbörjas. Ingångshöjd/längd kan ej stås över. Får ej stå över mer än en höjd/längd i rad.
Inskickad av: Skånes Kaninhoppares årsmöte
[email protected]
49
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
BILAGOR
Bilaga 1 – Motion 16 och 17, Kriterier för ansökan om uppfödarnamn inom olika förbund
Följande punkter och kriterier är utdrag över vad som krävs för att ansöka om
gårdsnamn/kennelnamn/uppfödarnamn hos olika förbund som på ett eller annat sätt bedriver avel av
djur samt vad de anser viktigt hos en uppfödare. För att se fullständiga uppgifter, se mer under varje
länk.
Uppfödarregler Svenska Kennelklubben, SKK
http://www.skk.se/Global/Dokument/Om-SKK/Grundregler-SKK-2014-S7.pdf
Avelsetik
Hundavel ska bedrivas på ett sådant sätt att det främjar avkommans hälsa och välbefinnande. Varje
medlem som upplåter sin hund till avel ska vara väl förtrogen med SKKs avelspolicy samt med rasens
standard, provregler, registreringsregler och rasspecifika avelsstrategi, samt aktuella bestämmelser i
djurskyddslagstiftningen.
Uppfödaretik
Uppfödare ska i sitt avelsarbete iaktta god uppfödaretik samt god kynologisk sed: Det krävs av varje
medlem i SKK-organisationen:
3:1 att hantera sin uppfödningsverksamhet kvalitetsmedvetet, seriöst och med stort ansvar.
3:2 att alltid lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter om sina hundar och sin
uppfödningsverksamhet.
3:3 att inte i avel använda hanhund/tik förrän vid den ålder då hunden uppvisar en vuxen individs
fysiska mognad och beteende. Tik får paras tidigast vid 18 månaders ålder.
3:4 att inte låta para tik över 7 år om hon inte tidigare haft en valpkull. Tik över 7 år måste alltid
veterinärbesiktigas före parning och intyget bifogas till registreringsansökan. Av intyget ska framgå
att tiken är i sådan kondition att hon utan risk för sin hälsa kan få en valpkull. Besiktningsintyget får
inte vara äldre än en månad vid parningen. att inte para en tik vid för hög ålder, här ska rasspecifika
hänsyn tas. Tik, oavsett ras, får inte paras efter det att hon har fyllt 10 år.
3:5 att inte låta tik föda fler än fem valpkullar. Om en tik får två valpkullar inom 12 månader ska tiken
sedan ges minst 12 månaders vila före nästa valpning. Tik över sju år ska vila minst 12 månader
mellan sina kullar.
3:6 att se till att valp före försäljning har en miljö som gynnar den fysiska och mentala utvecklingen
samt en god socialisering med såväl människa som hund.
3:7 att samtidigt registrera samtliga valpar i SKK och se till att de är ID-märkta vid leverans.
50
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Sveriges Kattklubbars Riksförbund., SVERAK
http://www.sverak.se/SVERAK/Top_innehall/blanketter_pdf/Ansökan_diplomering.pdf
Grundutbildning av SVERAK uppfödare. Ansökan om diplomeringstest, samt regler för SVERAK
diplomerad uppfödare finns att läsa ovan.
1. SVERAK diplomerad uppfödare
SVERAK diplomerad uppfödare ska
 Fyllt 18år
 Vara fullständig medlem i en SVERAK-ansluten kattklubb
 Ej varit under SVERAK disciplinära åtgärder de senaste 24 månaderna
 Ha stamnamn inregistrerat hos FIFe
 Erhålla erforderliga antal poäng vid egenhändigt genomfört, av SVERAK utformat,
diplomeringstest
SVERAK-diplomerad uppfödare ska uppfylla samtliga ovanstående punkter.
Under förutsättning att stamnamnets huvudinnehavare fullföljt och klarat testet sker publicering på
SVERAKs hemsida samt i SVERAKs förbundstidning under rubriken ”Diplomerade uppfödare”.
2. Regler för SVERAK diplomerad uppfödare
Varje individuell katts eller kattunges hälsa och välfärd ska stå främst i åtanke hos alla uppfödare och
ägare av katter eller kattungar. Ansvarsfull uppfödning, baserad på genetiska principer, förhindrande
av sjukdom och med en omgivning av kärlek och omsorg, ska uppmuntras (FIFe-regel).
SVERAK-diplomerad uppfödare är, förutom katten själv, en viktig representant för seriös
kattuppfödning, god katthållning och kattsporten i stort. Därmed finns ett stort ansvar gentemot katten,
SVERAK och SVERAK:s värderingar och principer. SVERAK diplomerad uppfödare ska verka
positivt i den andan.
Kattuppfödning är förenat med stort ansvar! Varje SVERAK diplomerad uppfödare förbinder sig att
följa, och hålla sig kontinuerligt uppdaterade om förändringar rörande
 FIFes och SVERAK:s gällande stadgar och regler
 De hälsoprogram som finns inom SVERAK för den eller de raser uppfödaren föder upp
 Svensk lag och gällande föreskrifter som avser katt, katthållning och konsumenträtt
SVERAK diplomerad uppfödare förbinder sig även att
 Till avel endast använda katter som
o Av FIFe är godkända för registrering
o Är inregistrerade i SVERAKs eller erkänd kattorganisations stambok
o Är i såväl god fysisk som psykisk kondition
 I övrigt följa de lagar och regler som gäller beträffande genetiskt betingade defekter samt vara
väl förtrogen med de regler och den rasstandard som gäller för den ras som föds upp.
 Inte medvetet överlåta katt som vid tiden för överlåtelsen är behäftad med sjukdom, fel eller
defekt utan att tydligt informera och klarlägga detta för köparen
 Ej lämna osanna uppgifter om uppfödningen eller SVERAK-diplomeringen
51
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Sveriges Kaninavelsföreningars Riksförbund, SKAF
http://www.skaf.info
-
Den som registrerar kaningård skall ha fyllt 18 år och vara medlem i Sveriges
Kaninavelsföreningars Riksförbund.
Uppfödaren skall ha minst tre (3) års vitsordad kaninuppfödning och bedrivit
utställningsverksamhet.
Uppfödaren skall ha genomgått "Kursen för den som driver handel med djur avsedda för
sällskap och hobbykaniner". Kursen är godkänd av Jordbruksverket.
Bifogas med ansökan:
- Intyg från läns- eller lokalföreningen som styrker väl vitsordad uppfödning ska
bifogas ansökan (ok om det är någon ledamot eller suppleant i styrelsen i läns- eller
lokalföreningen som intygar detta, dvs det behöver inte vara någon som har rätt att teckna
föreningen).
- Intyg (kopia på diplom) som visar att man genomgått Jordbruksverkets kurs.
Inregistrering
Uppfödaren kan registrera kaningård, antingen på sig själv eller på en juridisk person. Om flera
uppfödare ingår skall samtliga vara medlemmar i Sveriges Kaninavelsföreningars Riksförbund.
Administrativ kontroll
Kaningården förutsätts föra stamrulla, gårdskort eller gårdsjournal för att ha god kontroll i
kaningården.
Djurhållning
§ 2 Djurskyddslagen
Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.
Det förutsätts att kaningården också för övrigt sköts så att den motsvarar kraven för god djurhållning
enligt Djurskyddslagen.
Sundhet
Uppfödaren förbinder sig att inte leverera djur med sjukdomar eller kända defekter. Djuren skall vara
utställningsbara. Kaninerna skall vara rasrena vad beträffar färg och hårstruktur så långt uppfödaren
känner till av egen avel. Uppfödaren utfärdar faktablad på kaniner som säljs till de som köper kaniner
för första gången.
Medlemskap upphör
Om uppfödaren slutar som medlem i riksförbundet kommer registreringen att upphöra eller vara
vilande om medlemmen önskar detta. Kontroll av medlemskapet sker minst en gång per år (nytt).
Vilande kaningårdsnamn
I de fall ägaren till kaningården inte varit medlem under minst tre år upphör även rätten till
kaningårdsnamnet. Kaningårdsnamnet kan därför vara vilande under maximalt tre år. Därefter måste
ansökan och betalning ske på nytt. (Nytt från och med 2009.)
52
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Svenska Marsvinsföreningen, SMF
http://www.svenskamarsvinsforeningen.se/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=93
För att registrera uppfödarnamn gäller:
 En eller flera medlemmar gemensamt kan ansöka om uppfödarnamn. Minimiålder är 15 år på
minst en av de sökande.
 Samtliga sökande måste ha varit medlemmar i föreningen i minst ett kalenderår.
 Samtliga delägare skall genomgå och få godkänt resultat på SMF:s kunskapstest. Delägare som
är yngre än 10 år undantages från denna regel fram till dess de fyller 10 år. (måste komplettera
kunskapstesten för att få kvarstå som delägare)
Svenska Hamsterföreningen, SHF
http://www.hamsterforeningen.se/uppf%C3%B6dare/uppf%C3%B6darregler-1895081
1. För att få registrera sig som uppfödare så måste man ha varit medlem i Svenska Hamsterföreningen
i minst 1 år (sammanhängande fram till att ansökan görs).
3. Medlem som ansöker om att bli registrerad uppfödare i Svenska Hamsterföreningen ska ha fyllt 16
år. Medlem under 16 år måste ansöka tillsammans med en förälder som är medlem i Svenska
Hamsterföreningen (Även denna medlem 1 år).
4. Ett uppfödarprov ska göras och godkännas av styrelsen. Detta kan ta upp till 3 månader.
7. En uppfödare i Svenska Hamsterföreningen ska följa Jordbruksverkets rekommendationer om
djurhållning och Svenska Hamsterföreningens regler.
8. Det åligger varje uppfödare i Svenska Hamsterföreningen att alltid lämna sanningsenliga och
fullständiga uppgifter om sina djur och sin uppfödningsverksamhet.
9. Det åligger alla uppfödare i Svenska Hamsterföreningen att hantera sin uppfödning
kvalitetsmedvetet, seriöst och med stort ansvar.
13. Som uppfödare i Svenska Hamsterföreningen är man ett ansikte utåt för föreningen, vilket innebär
ansvar gentemot sina köpare och andra medlemmar/uppfödare.
16. Som registrerad uppfödare i Svenska Hamsterföreningen åligger det dig som uppfödare att skicka
med stamtavlor. Samtliga djur som man är registrerad som uppfödare för ska registreras i föreningen.
18. Varje brott mot Svenska Hamsterföreningens uppfödarregler ger en varning. Vid tre varningar blir
man utesluten som registrerad uppfödare och nyansökan kan göras först efter ett år.
19. Uppfödare i Svenska Hamsterföreningen som inte följer Jordbruksverkets rekommendationer och
Svenska Hamsterföreningens regler och/eller medvetet missköter sina djur, har missbrukat Svenska
Hamsterföreningens förtroende och avstängs som registrerad uppfödare hos Svenska
Hamsterföreningen tillsvidare.
53
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Bilaga 2. – Motion 17 och 18, Blankett för ansökan om gårdsnamn
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
- ansökan om gårdsnamn
Endast medlemmar i Sveriges Kaninhoppares Riksförbund äger rätt att ansöka om gårdsnamn.
Man måste vara 18 år för att ansöka om gårdsnamn. För minderårig sökande krävs
målsmansunderskrift. Vid flera sökande av samma gårdsnamn krävs att samtliga sökande bor på
samma adress.
Ansökan skickas till gårdsnamnansvarig (tillsammans med klubbens rekommendationer):
Johanna Härsjö
Hagevägen 6
433 54 Sävedalen
E-post: [email protected]
Burmått (längd, höjd och bred), antal burar, hur dem är inredda ex bolåda och
sitthylla.
Antal kaniner och ca. vikt:
Motivering av valt namn:
Hur aveln ska bedrivas:
Innehavare 1
Namn:
Födelsedatum:
Klubbtillhörighet:
Medlemsnummer:
Adress:
Postadress:
Mailadress:
Telefon:
Innehavare 2
Namn:
Födelsedatum:
Klubbtillhörighet:
Medlemsnummer:
Adress:
Postadress:
Mailadress:
Telefon:
Sökt gårdsnamn:
54
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Om gårdsnamnet blir godkänt förbinder jag/vi mig/oss att följa riksförbundets direktiv
angående avel och uppfödning.
Sveriges Kaninhoppares Riksförbunds direktiv angående avel och uppfödning:
* Gården måste följa djurskyddsmyndigheternas föreskrifter gällande innehav och hållande
av kanin.
* Minst en av innehavarna av gårdsnamnet ska vara myndig eller så krävs målsman
underskrift.
* En seriös uppfödning ska bedrivas på gården. Med seriös menas väl genomtänkt och
planerad avel. Köpeavtal bör upprättas och inga ungar bör levereras tidigare än vid åtta
veckors ålder.
* Gårdsnamn får endast användas på egen uppfödning. Med egen uppfödning menas kull
som är född på den egna gården. Undantag kan göras om uppfödaren av något skäl väljer
att låta sin egen ägda hona föda en kull någon annanstans, men fortfarande vill räknas
som uppfödare av kullen. Den/de kullar som fötts upp på gården innan namnet godkänts
får om så önskas bära gårdens namn.
Om innehavaren/innehavarna inte följer direktiven äger Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
rätt att dra in gårdsnamnet. Ägare till kaniner som bär gårdsnamnet får då själva välja om de
vill behålla gårdens namn på sina kaniner eller ej. Kaniner som föds på gården efter att
gårdsnamnet dragits in får ej bära gårdsnamnet.
Innehavare 1
_________________________
Innehavare 2
_________________________________
Målsmansunderskrift (krävs ifall den ansökande är minderårig)
______________________________
Uppgifterna nedan ifylles av gårdsnamnsansvarig.
Gårdsnamnsansvarig
Datum
□ Ansökan är godkänd
□ Ansökan är ej godkänd
55
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Bilaga 3. – Motion 36, Referenser
Referenser
Chu,L., Garner, J. P., Mench J. A. 2004. A behavioral comparison of New Zealand White
rabbits (Oryctolagus cuniculus) housed individually or in pairs in conventional laboratory cages.
Applied Animal Behaviour Science. 85, 121–139
Cowan, D.P., 1987. Aspects of the social organization of the European wild rabbit (Oryctolagus
cuniculus). Ethology. 75, 197–210.
Gunn, D., Morton, D.B., 1995. Inventory of the behaviour of New Zealand White rabbits in
laboratory cages. Applied Animal Behaviour Science. 45, 277–292.
Magnus, E. 2014. Behaviour of the pet rabbit: what is normal and why do problems develop? In
Practice. 27, 531-535
56
2015-03-26
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Årsstämma – Motioner 2015
Bilaga 4 – Motion 47, Exempel på protokoll
Klubbens namn
Ort
datum:
protokollinsändarens mail:
och
Domarens
underskrift:
Sida
nr:
Tidtagare:
Avgift RF:
Gren/Klass:
Nr
Förare
Kanin
1
Stina Andersson
Toblerone
2
Kalle Jansson
Mårten Mårtensson
Jenny Blomma
3
4
5
6
7
8
Klubb
Antal plac:
Reg.nr
Domarens klubb
& medl.nr
/
Antal starter:
50
60
65
70
75
80 Plac
O
-
O
-
O
x-
2
Snövit
Luffsen
Fruits
xxxO
xxxxx
x-
xx-
xxx-
xxxx
1
3
OPL
Sara Andersson
Lotta Persson
Karamell
Enjoy
xx-
xx-
xxO
xx-
xxx
xxx
Kajsa Svensson
My Olofsson
Dreams come true
Polka
O
O
xx-
O
x-
xx-
xx-
57
6
7
xxx
xxx
5
4