Årsrapport för 2014 finns här - Västerbottens Ornitologiska Förening

Wallin Jan-Erik
Sågställarv. 2A
907 42 Umeå
070/6615101
Sidan 1
2015-02-11
Verksamhetsberättelse
PROJEKT HAVSÖRN, AC-LÄN. 2014
Häckningsresultat, 2013 och 2014, misslyckade häckningar inom parentes, ingår i antal
häckningar. 4 par som inte häckade eller har byggt nytt bo på okänd lokal (2014).
Kommun
Nordmaling
Umeå
Robertsfors
Skellefteå
Summa
Kända
revir 2014
4
16
4
7
31
Häckningar
2013
4 (2)
16 (7)
4 (1)
5
29
Antal ungar
år 2013
3
12
4
7
26
Häckningar
2014
3(2)
15(6)
3
6
27
Antal ungar
år 2014
2
11
5
8
26
Inom länets kustland finns idag 31 kända havsörnsrevir (samma antal 2013). På Holmöarna
känner vi till 6 revir. I fem av reviren var det häckning under 2014. En häckning
misslyckades. Totalt blev det 5 ungar på Holmöarna. Ett godkänt resultat efter många år med
dålig häckningsresultat.
Några nya revir har inte hittats under 2014. I Västerbottens inland har inte konstaterats några
häckningar av havsörn.
Personer som har medverkat inom projektet: Stefan Delin, Torbjörn Ros, Roger Viklund, JanErik Wallin, Per-Olof Nilsson, Lars-Gunnar Eriksson (Skellefteå), Allan Karlsson
(Skellefteå), Erik Andersson, Bjarne Modigh (ringmärkte de flesta ungarna), Krister
Hedegård, Bengt Östling (Robertsfors). Robbin de Jong (klättring) och Johan Ekenstedt
(ringmärkning).
Wallin Jan-Erik
Sågställarv. 2A
907 42 Umeå
070/6615101
Sidan 2
2015-02-11
Utfodringsverksamheten säsongen 2013/2014
Foder avsett för havsörn lades ut på en lokal ca 4 mil söder om Umeå. Som foder utnyttjades
veterinärkontrollerat fiskrens från Norums Fiskrökeri i Umeå. Totalt lades ut ca 6500 kg
foder. Fodertillgången har varit bra.
I årets verksamhet är vi helt nöjda. Antalet observationstimmar ökade något (med 34 timmar),
men antalet observerade havsörnar ökade ännu mera, med ca 200 havsörnar. Störningsrisken
vid utfodringsplatsen har ökat, på grund av en avverkning. Avverkningen medförde att
utfodringsplatsen är mera exponerad.
Redovisning av kostnaderna för utfodringsverksamheten säsongen 13/14:
Västerbottens ornitologiska förening, projekt–havsörn tilldelades ett bidrag för
utfodringsverksamheten, 33 000 kr från Länsstyrelsen
Ca 2 000 mil har körts med egna bilar för att hålla igång utfodringsplatsen.
Utfodringen planeras fortsätta säsongen 14/15
Arbetsinsats
Säsongen
13/14
Antal
Antal
Antal
Antal avlästa
Antal avlästa
observations observations- observerade
havsörnar
havsörnar
tillfällen
timmar
havsörnar (ringnummer) (färgkombination)
Utfodringsplats
189
410
560
221
51
1
Olika individer
Varifrån härstammar havsörnarna?
10/11 10/11 11/12 11/12 12/13 12/13 13/14 13/14
Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal
Svenska Ostkusten
55%
116
60%
106
59%
104
56%
123
Finska Kvarken
22%
47
17%
30
21%
36
18%
40
Svenska Lappland
7%
15
8%
14
7%
12
10%
22
Svenska Insjöar
2%
3
2%
4
1%
2
3%
7
Finska insjöar
1%
2
1%
2
0.5%
1
Finska Lappland
11%
11
11%
20
10%
17
9%
21
Finska Skärgårdshavet
1%
2
1%
1
1%
1
3%
6
Åland
1%
2
1%
1
0.5%
1
Summa
100%
210
100%
176
100%
174
100%
221
Av 221 stycken havsörnar som avlästs genom ringnummer var 76 stycken (34 %) ringmärkta i
Västerbotten. Äldsta avlästa Västerbottensörnen var 22 år gammal (född i Hälsingland 1992
men häckar i Västerbotten, från 1998).
Av totalt 560 observerade havsörnar var ca 290 omärkta.
Wallin Jan-Erik
Sågställarv. 2A
907 42 Umeå
070/6615101
Sidan 3
2015-02-11
Antal individer av andra djur som besökt utfodringsplatsen.
Art
Antal
Räv
6 ex
(varav 3
med
skabb)
Duvhök
4
Ormvråk
5
Art
Antal
Trut
Ca 240
Fiskmås
10
Skrattmås
50
Sparvhök
Kungsörn
3
45 (7 ringmärkta och
avlästa)
Alla Svenska
Korp
Ca 350
Kaja
250
Gråspett
4 olika
individer
Kråka
550
Mild vinter gjorde att det var färre kungsörnar än normalt. Även dåliga häckningsresultat för
kungsörn de senaste åren speglar delvis i att färre unga kungsörnar besökt utfodringsplatsen.
Personer som har medverkat inom utfodringsverksamheten: Stefan Delin, Per-Olof Nilsson,
Torbjörn Ros (Johnson), Roger Viklund, Anna Sundelin och Jan-Erik Wallin.
Inventering av havsörn i Västerbottens inland: med fokus på
kalvningslandet för ren inom Malå sameby, 2014.
Inventerare: Leif Bildström, Lars-Gunnar Eriksson och Allan Karlsson, (andrahands uppgifter
av Ingemar Larsson, Jari Kaltiala, Jonny Stenmark och Alf-Rune Öberg)
Rapporten sammanställd av Jan-Erik Wallin
Bakgrund
Antalet havsörn ökar i Östersjöns och Bottniska vikens kustområden (möjliga nya
häckningslokaler saknas i kustlandet), detta medför att nya etableringar av havsörn kommer
att bland annat ske i inlandet. Norrbottens inland har redan idag en etablerad population och
det är en tidsfråga när Västerbottens inland kommer att få häckande havsörn.
” Länsstyrelsen har idag inte någon kunskap om att havsörn stadigvarande skulle förekomma
i för rennäringen känsliga områden i Västerbottens inland. En inventering av havsörn i detta
område är därför angelägen.” Länsstyrelsen Västerbotten ärende 511-8528-2012.
Metoder
I denna studie har vi haft fokus på ett område där man under senare år haft frekventa
observationer av havsörn: området avgränsas av länsgränsen i norr, väg 365 i öst, väg 363 i
syd och 25 km väst om Malå samhälle. Ett område på ca 1000 kvadratkilometer.
Det är känt att havsörn föredrar samma häckningsbiotoper som fiskgjuse. Havsörnen kan även
överta fiskgjusebon för häckning. Därför har en inventering av förekommande häckningar av
fiskgjuse gjorts i området (Leif Bildström, Malå). Alla bon som kontrollerades 2014, hade
häckning av fiskgjuse eller var obebodda.
Resultat
Havsörnsobservationer i Malå trakten är betydligt talrikare under 2014 jämfört med 2013.
Möjligtvis är det ett par som söker efter ett lämpligt revir.