Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan
Motorsportanläggning
Östansjö 42:4, Söderhamns kommun, Gävleborgs län
2015-04-16
Handlingen är upprättad av Erika Klang-Westin,
miljöutredare vid Planering- och utvecklingsavdelningen
Kultur- och samhällsserviceförvaltningen
Söderhamns kommun.
1
Innehåll
Sammanfattning ......................................................................................................... 3
1 Inledning .................................................................................................................. 4
1.1 Bakgrund
4
1.2 Framtagande av MKB
4
1.3 Mål och normer
7
2 Beskrivning nuvarande förhållanden
10
2.1 Planområdet och omgivningar
10
2.2 Pågående markanvändning
12
2.3 Riksintressen och skyddade områden
15
2.4 Regionala och kommunala intressen
15
2.5 Miljöpåverkan idag
15
3 Planförslag och planerade verksamheter .............................................................. 15
3.1 Planförslag
15
3.2 Planerade verksamheter
16
4 Nollalternativ .......................................................................................................... 17
5 Miljökonsekvenser ................................................................................................. 17
5.1 Mark- och vattenförhållanden
17
5.2 Naturmiljö
23
5.3 Buller och trafik
27
Referenser ................................................................................................................ 30
2
Sammanfattning
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutade 2013 att en detaljplan skulle upprättas över
motorsportanläggningen inom fastigheten Östansjö 42:4. En detaljplaneläggning av anläggningen ger
motorsportklubben en möjlighet att utveckla verksamheten mer långsiktigt. Miljökonsekvenser av
detaljplaneförslaget jämförs med att nollalternativ innebärande att motorsportanläggningen även
fortsättningsvis drivs inom ramen för ettåriga arrendeavtal med kommunen. Verksamheternas
omfattning fortsätter antagligen då att vara i stort sett som idag.
Detaljplaneförslagets genomförande innebär främst måttliga miljökonsekvenser i form av ökade
risker för föroreningsspridning till yt- och grundvatten på grund av förändrade avrinningsmönster
samt noterbara effekter på naturmiljön.
Nedan följer en tabell som sammanfattar de miljökonsekvenser som bedöms uppstå av föreslagen
planläggning.
Aspekt
Konsekvens
nollalternativ
Konsekvens
planförslag
Åtgärd
Naturmiljö
Små förändringar mot
nuläge som medför
liten negativ
konsekvens.
Skogsskötsel reglerad
genom
fastighetsförvaltning.
Buller och trafik
Små förändringar mot
nuläge som medför
liten negativ
konsekvens.
Mark- och
vattenförhållanden
Små förändringar mot
nuläge som medför
liten negativ
konsekvens.
Noterbara negativa
effekter på områdets
naturvärden och begränsad
påverkan på geologisk
formation genom fler
öppna markytor. Medför
måttlig negativ
konsekvens.
Mindre ökning av
ekvivalentbullernivåer på
omgivande tillfartsvägar
under framförallt vardagar
dagtid. Trafikbullernivåerna vid publika
evenemang bedöms kunna
öka men där effekten är
kortvarig. Medför liten
negativ konsekvens.
Både trafik till och från
området samt
motorsportverksamheten i
sig orsakar sannolikt
ökning av kväveoxid- och
partikelutsläpp till luft i
mindre omfattning. Nivåer
troligtvis under MKN och
miljökvalitetsmålets
riktvärde. Medför liten
negativ konsekvens.
Förändring av
infiltrationsförhållanden
och avrinningsmönster
främst genom fler och
intensivare användning av
öppna markytor som
Kompletterande
bullerberäkningar för
enduroverksamheten
inom planområdet.
Provtagning i
ytvattenrecipient
som mottar
dagvatten från
planområdet.
3
innebär ökad risk för
snabbare och större
föroreningsspridning till
grund- och ytvatten.
Måttlig negativ konsekvens
av detaljplanen på markoch vattenförhållandena.
1 Inledning
1.1 Bakgrund
Kommunstyrelsen uppdrog 2001-11-08 till dåvarande Bygg-, miljö- och räddningsnämnden att utreda
behovet av detaljplanering inom området och om behov förelåg påbörja ett sådant arbete. I ett
anmälningsbeslut enligt miljöbalken gällande C-verksamhet daterat 2004-03-30 framgår att SMK
Söderhamnsavdelningen anmält uppförande av motorstadion inom fastighet Östansjö 42:4. I
anmälan anges att man har för avsikt att utöva motorsport inom 7 discipliner.
I frågan om detaljplanering av området avvaktade man dock kommunens ställningstagande kring
flygplatsens framtid. Kommunfullmäktige beslutade 2011-10-31 att flygplatsen skulle avvecklas från
och med den 1 november 2011. Den 28 januari 2013 beslutade Kultur- och
samhällsutvecklingsnämnden att uppdra åt Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen att upprätta
en detaljplan för området med motorsportsanläggningen.
1.2 Framtagande av MKB
Syfte och begrepp
Det övergripande syftet med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för en detaljplan är att föra in
miljötänkande och miljöanpassning tidigt i planprocessen. En MKB ska hjälpa till att integrera
miljöaspekterna i detaljplanearbetet så att en hållbar utveckling främjas.
Bedömningen av miljökonsekvenser beskriver påverkan av detaljplanen på miljö, människors hälsa
och hushållning med naturresurser. Miljökonsekvensbeskrivningen ska belysa vilka konsekvenser
som kan uppstå när en detaljplan upprättas över området för motorsportanläggningen och vad som
är viktigt att tänka på i den fortsatta planeringen för att undvika eller minimera påverkan på miljön.
Miljökonsekvenserna beskrivs för planförslaget och för ett nollalternativ, som beskriver hur området
sannolikt kommer att utvecklas om planen inte genomförs.
Behovsbedömning
I plan- och bygglagen anges att en miljökonsekvensbeskrivning ska göras om detaljplanen medger en
användning av mark, byggnader eller andra anläggningar som kan innebära en betydande påverkan
på miljö, hälsa eller hushållning med mark, vatten och andra resurser. Genom att göra en så kallad
behovsbedömning kan kommunen ta ställning till om detaljplanen innebär en betydande
miljöpåverkan eller inte. En behovsbedömning genomfördes i januari 2014 och resulterade i att en
miljökonsekvensbeskrivning bedömdes behöva upprättas för detaljplanen.
4
Avgränsning
Enligt miljöbalkens bestämmelser ska miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas för de konsekvenser
som är relevanta i tid, rum och sak. Avgränsningen i tid för denna miljöbedömning har gjorts för ett
kort tidsperspektiv på bara några år till ett medellångt till långt tidsperspektiv, definierat till 10-15 år
respektive > 30 år/en generationstid inom vilka de flesta konsekvenserna bedöms kunna uppstå. En
bedömning av om permanenta och irreversibla effekter kan uppstå görs också, då de ses som
allvarligare ur miljösynpunkt.
Den geografiska avgränsningen utgår från planområdets utbredning utökad med bullrets
påverkansområde för motorklubbens motorsportverksamheter samt påverkan på yt- och
grundvattenförekomster. Påverkansområdet för buller utgår från det maximala utbredningsområde
som beräknats ha överskridande av riktvärden vid maximal ljudnivå (figur 1).
Figur 1 Planområdet (
) och dess påverkansområde vid beräknad maximal ljudnivå 2 m över mark för näst
bullrigaste dragracingbil/-MC. Endast inom ljusgröna nivåzoner inom det bullerberäknade området ligger
bullernivåerna under riktvärdet.
Ytvattnet innefattar främst Dalbäcken nedströms och uppströms området. Grundvattnet innefattar
grundvattenakvifären inom sand- och grusavlagringen benämnd Ljusnanåsen mellan Ålsjön och
Östanbo.
Miljöbedömningen ska fokusera på de aspekter av planen som kan antas medföra betydande
miljöpåverkan. De aspekter som utifrån behovsbedömningen och övrig analys av materialet bedömts
som viktiga att avgränsa i sak är:

Mark- och vattenförhållanden

Naturmiljö

Buller och trafik
5
Bedömningsgrunder
Konsekvenserna bedöms utifrån planens inverkan på olika miljövärden. Bedömningar är just
bedömningar och det är därför viktigt att de görs på ett så konsekvent, objektivt och opartiskt sätt
som möjligt samt att grunden till bedömningarna och hur de genomförts är redovisade.
Bedömningsgrunderna för miljökonsekvenserna i denna miljöbedömning utgår i korthet från att
stora miljövärden som utsätts för stora ingrepp och förändringar bedöms kunna ge stora
konsekvenser, både positiva och negativa (tabell 1.1). Graden av konsekvens i bedömningen är
kopplad till definitionen av påverkans/förändringens omfattning och varaktighet. Omfattningen
definieras i sin tur av hur tydliga effekterna är.
Tabell 1.1 Kriterier för bedömning av konsekvenser
Stor +/Förändring
Måttlig +/- förändring
Liten +/förändring
Stort miljövärde
mkt stor konsekvens
stor konsekvens
måttlig konsekvens
Måttligt miljövärde
stor konsekvens
måttlig konsekvens
liten konsekvens
Litet miljövärde
måttlig konsekvens
liten konsekvens
mkt liten konsekvens
Tabell 1.2 Definition av graden av konsekvens
Grad av konsekvens
Förklaring
Mycket stor negativ konsekvens
Stor påverkan på högt värde t ex Natura 2000område, riksintresse.
Påverkans omfattning mycket stor innebärande
mätbara och synliga negativa effekter på värdet i
området. Effekterna har lång alternativt irreversibel
varaktighet. Många människor drabbas.
Stor negativ konsekvens
Stor påverkan t ex riksintresse, naturreservat,
skyddsvärda arter och liknande.
Påverkans omfattning stor med säkerställda och
synliga negativa effekter på värdet i området.
Effekterna har medellånglång varaktighet. Relativt
många människor drabbas.
Måttlig negativ konsekvens
Begränsad påverkan på t ex område i kommunalt
naturvårdsprogram, geologisk formation och
liknande.
Påverkans omfattning måttlig med sporadiska men
noterbara negativa effekter på områdets värde.
Effekterna har kort-medellång varaktighet. Relativt få
människor drabbas.
Liten eller försumbar negativ konsekvens
Liten påverkan på t ex naturområde i närhet till
bostäder eller tillgängligt för rörligt friluftsliv.
Påverkans omfattning liten med knappt urskiljbara
och kvalitetssänkande effekter på områdets värde.
Effekterna är kortvariga och drabbar få människor.
Förbättrade miljövärden.
Påverkan kan vara i skalan liten, måttlig eller stor och
öka genom att t ex en brist byggs bort eller att
tillgängligheten till värdet ökar avsevärt.
Positiv konsekvens
6
Tidigare utredningar
Tidigare genomförda utredningar som berör planområdet:
 Bullerutredning 2010
Bullerutredningen genomfördes 2010 i samband med att bygg- och miljönämnden i Söderhamns
kommun ställde krav på kompletteringar gällande buller med anledning av en tillståndsansökan
från motorklubben och där kringboende i samband med den framfört att de upplevt
bullerstörningar. På uppdrag av motorklubben genomförde därför konsultföretaget ÅFInfrastruktur AB/Ingemansson en motorsportbullerutredning. Uppdraget utfördes genom att
göra teoretiska beräkningar av förväntade högsta bullernivåer från antagna värsta körfall för ett
stort antal beräkningspunkter inom ett rutnät täckande en total yta på ca 5 km2. Bullerkällornas
placering utgår från ett fall som skulle ge högsta momentana ljudnivå från respektive utpekad
bana för dragracing bil/MC, rally, banracing med racing- och standardfordon/MC, folkrace,
motor- och skotercross (se figur 2). Maximal ljudnivå (LA max FAST) redovisas för utvalda
beräkningspunkter vid närliggande bebyggelse (punkt A-G).
Figur 2 Lägen för olika verksamheters banor samt för beräkningspunkter i bullerutredningen genomförd 2010.
 Inledande riskbedömning för f d flottiljområdet F15
Den inledande riskbedömningen inkluderar en beskrivning av området, verksamheterna och
föroreningssituationen tillsammans med en problembeskrivning. Problembeskrivningen innehåller en
beskrivning av förutsättningarna för området med avseende på föroreningarnas källor och deras
egenskaper, spridnings- och exponeringsvägar samt skyddsobjekt. Mark- och
grundvattenundersökningar har genomförts inom ramen för kommunens och försvarets ansvar för
eventuell efterbehandling inom Helsinge Airports respektive flottiljens verksamhetsområde.
Resultaten från dessa undersökningar kommer att utgöra grunden i de resterande delarna av
riskbedömingen där representativa halter av kritiska föroreningar som skyddsobjekten kan
exponeras för jämförs med en effektnivå för karaktärisering av risker och fastställande av behovet av
riskreduktion
7
1.3 Mål och normer
Miljömål
Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål för att strukturera miljöarbetet och få en
systematisk uppföljning av miljöpolitiken. Miljömålen och deras preciseringar beskriver det som
miljöarbetet ska leda till. Gävleborgs miljömål 2014-2020 består nästan enbart av nationella miljömål
som även gäller för Gävleborg (tabell 2). Då länet inte har någon fjällmiljö har miljökvalitetsmålet
Storslagen fjällmiljö tagits bort.
Tabell 2 Gävleborgs miljömål 2014-2020
GÄVLEBORGS MILJÖMÅL:
- Begränsad klimatpåverkan
- Bara naturlig försurning
- Säker strålmiljö
- Levande sjöar och vattendrag
- Hav i balans samt levande kust och skärgård
- Levande skogar
- God bebyggd miljö
- Skyddande ozonskikt
- Frisk luft
- Giftfri miljö
- Ingen övergödning
- Grundvatten av god kvalitet
- Myllrande våtmarker
- Ett rikt odlingslandskap
- Ett rikt växt och djurliv
Planen bedöms främst beröra miljökvalitetsmålen Frisk luft, Giftfri miljö, Levande sjöar och
vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, samt Ett rikt växt- och djurliv. Planens beaktande av målen
beskrivs under kapitlet Miljökonsekvenser.
Miljökvalitetsmålet Frisk luft syftar till att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur,
växter och kulturvärden inte skadas. Riktvärden sätts med hänsyn till känsliga grupper.
Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö innebär att förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller
utvunnits av samhället inte ska hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Vidare är
halterna av naturfrämmande ämnen nära noll och deras påverkan på människors hälsa och
ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.
Målet Levande sjöar och vattendrag innebär att sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och
deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras,
samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.
Miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet anger att grundvattnet ska ge en säker och hållbar
dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.
Målet med Ett rikt växt- och djurliv är att den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett
hållbart sätt för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystem samt deras
funktioner och processer ska värnas. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med
rik biologisk mångfald som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. I preciseringen av
miljökvalitetmålet Ett rikt växt- och djurliv anges bl a att bevarandestatusen för i Sverige naturligt
8
förekommande naturtyper och arter ska vara gynnsam. Vidare anges att arternas livsmiljöer och
ekosystem samt deras processer ska värnas.
Miljökvalitetsnormer och riktvärden
Miljökvalitetsnormer (MKN) är lagstadgade gränsvärden för att säkerställa att människors hälsa och
miljö inte påverkas negativt, medan riktvärden är vägledningar för att kunna bedöma vilka
begränsningar som är relevanta vid olika verksamheter eller påverkan. De miljökvalitetsnormer som
är aktuella att beakta i detta sammanhang är de som gäller:
-Föroreningar i utomhusluft (SFS 2010:477)
-Kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt (FS 2009:59)
Enligt EU:s ramdirektiv för vatten har vattendelegationen fastställt miljökvalitetsnormer för ytvatten,
grundvatten och skyddade områden. Tillståndet i våra vatten får inte försämras och alla vatten ska
uppnå en bestämd miljökvalitet. Miljökvalitetsnormer är styrande vid fysisk planering och anger den
kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Utgångspunkten för normsättningen för
grundvatten är en riskbedömning av grundvattnets nuvarande kvantitativa och kemiska status
tillsammans med en statusklassificering. För ytvatten är utgångspunkten för normsättningen en
bedömning av vilken ekologisk status/potential respektive kemisk status en vattenförekomst har. För
en vattenförekomst som bedömts ha hög ekologisk status, ska miljökvalitetsnormen fastställas till
hög ekologisk status. Om vattenförekomstens status har klassificerats som god, måttlig,
otillfredsställande eller dålig ekologisk status, ska miljökvalitetsnormen fastställas till god ekologisk
status (figur 3). För kemisk ytvattenstatus ska miljökvalitetsnormen fastställas till god kemisk status,
oavsett om det finns ämnen som överskrider gränsvärdena eller inte.
Figur 3 Illustration över normsättningen för ekologisk ytvattenstatus.
När det gäller bedömningar av bullerpåverkan från motorsportbanor är Naturvårdsverkets riktvärden
angivna i ”Allmänna råd om buller från motorsportbanor, halkövningsbanor och banor för provning
av motordrivna fordon” (NFS 2004:16) relevanta att tillämpa vid bedömning av miljökonsekvenser av
buller i föreliggande planförslag.
Miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller (SFS 2004:675) omfattar i princip kommuner med mer
än 100 000 invånare och bullerstörningar från alla vägar, järnvägar, flygplatser och tillståndspliktiga
9
hamnar. Små och medelstora kommuner omfattas av bullernormen endast i de områden som störs
av buller från större vägar (> 3 miljoner fordon/år), större järnvägar (30000 tåg/år) samt större civila
flygplatser (< 50000 flygrörelser/år) och som inte är fallet här.
2 Beskrivning nuvarande förhållanden
2.1 Planområdet och omgivningar
Detaljplaneområdet ligger inom området för före detta flygflottilj F15, beläget drygt 5 km söder om
Söderhamns centrum och strax väster om Östanbo samhälle (figur 4). SMK har använt området inom
flottiljområdet för motorstadion sedan årsskiftet 2001/2002 genom kortidsavtal.
Flygflottiljen F15 invigdes 1945 och avvecklades 1998. Verksamhet med civil flygtrafik bedrevs inom
flottiljområdet (bana 12/30) från 1983 till 2011. I oktober 2011 beslutade kommunfullmäktige att
flygplatsen (Helsinge Airport) skulle avvecklas. Söderhamns flygplats är idag en flygplats som inte
kräver godkännande från Luftfartsverket, vilket innebär att den inte innehar drifttillstånd (certifikat)
och för att starta och landa på bana 12/30 krävs PPR (Prior Permission Required) från ansvarig för
området. Tröskeln för bana 12/30 kommer att flyttas, så att banbörjan ligger i den västra änden med
sträckning 1150 mot bankorset.
Planområdet omfattar cirka 67 hektar och är belägen inom fastigheten Östansjö 42:4 ägd av
Söderhamns kommun. Området ligger 300-500 m från Ostkustbanan i väster och de största
anslutningsvägarna till området är länsväg 583 (Flygvägen) och 629 (Östansjövägen). Stängsel
omgärdar planområdet i norr, söder och väster. I öster följer planområdet gränsen för
skogsbruksplanen.
Flottiljområdet utgörs av ett flackt landskap med små nivåskillnader beläget på en sand- och
grusavlagring benämnd Ljusnanåsen mellan Ålsjön och Östanbo (se figur 6). Söder om planområdet
rinner Dalbäcken som mynnar vid havet i Lervik och dränerar ett mindre sjösystem uppströms
bestående av sjöarna Skallertjärnen, Björntjärnen, Trollkil, Holmtjärnen och Långtjärnen.
10
Ålsjön
Skallertjärn
Östanbo
samhälle
Björntjärn
Trollkil
Trolltjärn
Långtjärn
Figur 4 Planområdet i förhållande till omgivningen. Flygverksamhet ( < ---> ) kommer att vara tillåten inom västra del av bana 12/30 genom föregående PPR (Prior
Permission Request).
11
2.2 Pågående markanvändning
Detaljplaneområdet utgörs i de centrala delarna av preparerad öppen mark med motor- och
crossbanor, öppna gräsfält med motorbanor samt asfaltsbelagda ytor. Inom övriga ytor återfinns
skogs- och myrmark genomsyrade av uppkörda slingrande stigar och smala banor. Inom planområdet
finns idag ett flertal byggnader för motorverksamhetens bedrivande, exempelvis klubbhus, cafeteria,
källsorteringsdepå, speakerbås, förråd. Åskådarläktare i form av jordvallar runt folkracebana och
träläktare invid bana för dragracing utgör i nuläget cirka 600 m2.
Motorklubben SMK Söderhamnsavdelningen har anmält att följande discipliner ska utövas enligt
bygg- och miljökontorets delegationsbeslut 2004-03-30:
1. Folkrace med bil
2. Cross med snöskoter
3. Dragracing med snöskoter
4. Enduro med snöskoter
5. Enduro med motorcykel
6. Motorcross
7. Knattecross
Aktiviteterna kommer att bedrivas mestadels under helger och kvällar. Beroende på årstid avgörs hur
lång tid på dygnet aktiviteter kan bedrivas. Om så önskas kan klubben begränsa tiderna för nyttjande
av anläggningen. Antalet tävlingstillfällen uppskattas till ca 10 – 15 per år.
Enligt bygg- och miljökontorets delegationsbeslut 2011-06-07 anmälde motorklubben en utökning av
vilka discipliner som skulle utövas;
8. RB-bana för buggy-bilar, skala 1:10, radiostyrd bilsport. Tävling: 1-2 gånger per år.
9. Dragracingbana, Helsinge Raceway, med bil, klass 3 och 4, MC och skoter, träning: 3-5 gånger per
år. Tävling: 2 gånger per år.
10. Tillfällig bana för backtävling, rallybilar och rallycrossbilar. Tävling 1 gång per år.
11. Tillfällig testbana för vanliga bilar och tävlingsbilar. Träning och test 3-5gånger per år.
Enligt ordförandens egen beskrivning består motorklubbens verksamhet i dagsläget av:
-folkrace
-dragracing
-motor-/knatte-/snöskoterkross
-radiostyrd bilsport
-enduro ca 30 utövare idag
-långloppsbana
-prova-på-banracing
Verksamheterna bedrivs både inom och utanför planområdet (figur 5). Utöver klubbens egen
motorsportverksamhet bedriver Yrkesakademin verksamhet inom den södra delen av planområdet.
Den innefattar övningskörning med olika slags anläggningsfordon och träning på göra olika slags
anläggningsarbeten.
12
Verksamheter:
1 Motorcross
2 Knattecross
3 Skotercross
4 Enduro
5 Folkrace
6 Yrkesakademin
7 Dragracing bil
8 Dragracing snöskoter
9 Radiostyrd bilsport
10 Långloppsbana
11 Prova-på-banracing
Figur 5 Översiktlig karta över motorklubbens verksamheter inom och i anslutning till planområdet.
Skogsområdena som angränsar till planområdet i väster och öster ingår i kommunens
skogsbruksplan, medan planområdet är undantaget den. Inom fastigheten Östansjö 42:3 ägd av
Flygstaden AB och som angränsar till flygbana 12/30 i söder, planeras det för tallplantering på
nuvarande öppna gräsytor mellan banan och hangarplattorna. Markanvändningen för planområdet
samt angränsande markområden omfattas av olika kommunala arrendeavtal (tabell 3).
Tabell 3 Beskrivning av arrendeavtal för planområde och angränsande markområden.
Arrendeområde
Beskrivning avtal
Område 1
0
0,3 km
Arrendeavtal mellan motorklubb och kommun
2
med fastställd avgift/m och år. Totalt ca 64 ha
som i stora delar motsvarar planområdet.
Jordägaren kommer fortsättningsvis att sköta
skogsbruket på arrendeområdet och om
arrendatorn önskar ta ner träd ska det göras i
samråd med jordägaren som virket tillhör.
Arrendatorn har rätt att använda befintlig väg ut
genom grind i den nordvästliga delen av
fastigheten. Denna utfart får endast användas om
den inte påverkar halkbaneverksamhet inom
arrendeområde 5 negativt.
Område 2
Endurobana 3000 m inom totalt ca 44 ha med
användning vid tävlingar. Arrendeavgift/meter
bana. Området får endast användas vid
tävlingstillfällen max 2 ggr/år. Ytterligare tillfällen
kan tillåtas efter samråd med representant för
jordägaren. Om banans sträckning ändras ska den
13
nya sträckningen godkännas av jordägaren.
Området ingår i skogsbruksplan. Avverkning
kommer ske inom den oavverkade delen när det
som är avverkat nu vuxit upp.
Område 3
Användning motorsport inom totalt ca 40 ha.
2
Arrendeavtal med fastställd avgift/m och år.
Klippa gräs ingår för arrendatorn. Villkor att får
inte göra fler sanddepåer runt banan och gräsytor
ska hållas klippta.
Område 4
Arrendator förbinder sig att hålla banan öppen för
både vanlig flygtrafik och modellflygtrafik.
Användas även för fordonsutbildning.
2
Arrendeavgift fastställd/m och år.
Område 5
Används för fordonsutbildning/ev halkbana.
2
Arrendeavgift fastställd avgift/m och år.
Jordägaren kommer sköta skogsbruket.
Arrendatorn ska hålla området i vårdat skick.
14
2.3 Riksintressen och skyddade områden
I enlighet med behovsbedömningen berör planen inte kulturreservat, byggnadsminnen eller
fornminnen. Inte heller några områden av riksintresse för naturvården, kulturminnesvården eller det
rörliga friluftslivet. Planen berör inte heller järnväg Ostkustbanan som är av riksintresse för
kommunikation
2.4 Regionala och kommunala intressen
Planområdet finns inte utpekat i kommunens översiktsplan som intressant för friluftslivet och
kommunen framhåller andra grönområden som är mer värdefulla. Detaljplanen bedöms
överensstämma med den kommuntäckande översiktsplanen för Söderhamns kommun antagen av
kommunfullmäktige den 27 mars 2006 §42.
Planen berör inte område som bedömts ha högt regionalt naturvärde (länsstyrelsens
naturvårdsprogram) och ingår inte i kommunens naturvårdsplan eller är utpekad i
skogvårdsstyrelsens nyckelbiotop- eller sumpskogsinventering. Inte heller berör planen något
område som bedömts vara ekologiskt särskilt känsligt i kommunens översiktsplan.
Planerade verksamheter inom planen kan lokaliseras så att riktvärden för skyddsavstånd till befintlig
bebyggelse enligt ”Bättre plats för arbete” uppfylls, då närmaste bebyggelse ligger drygt 400 m från
den planerade plangränsen.
2.5 Miljöpåverkan idag
Motorsportanläggningen är enligt miljöbalken en så kallad C-anläggning vilket innebär att den är
anmälningspliktig hos kommunens bygg- och miljönämnd och förelagd med villkor enligt miljöbalken
26 kap 9 §. Villkoren gör gällande att eventuellt spill eller läckage omedelbart ska omhändertas
genom att absorptionsdukar eller liknande ska vara utplacerade under fordonen när de står stilla i
depåer. Inga uppgifter finns på förekommande utsläpp.
Bevattning sker av banor för att undvika damning under sommarhalvåret. Under vinterhalvåret sker
anläggande av spolade isbanor för långbanelopp som medför infiltration av vattenmängder inom
delar av området som överskrider årsnederbörden och som innebär större risker för spridning av
eventuella föroreningar i markprofilen och till grundvattnet.
Det är konstaterat genom en bullerutredning att motorsportverksamheten idag ger upphov till buller
i närområdet från grenarna dragracing med bil och MC samt banracing med racingbil och MC som
överskrider det dimensionerande riktvärdet.
3 Planförslag och planerade verksamheter
3.1 Planförslag
Svenska motorklubben Söderhamnsavdelningen (SMK) driver och planerar att fortsätta driva
anläggningen. Planförslaget innebär att motorklubben kommer att fortsätta att arrendera marken
inom detaljplanelagt område av Söderhamns kommun genom långtidsavtal som sträcker sig 5-10
år/avtalsperiod. Långtidsavtalet gör att klubben kan söka bidrag från Riksidrottsförbundet och andra
bidragsgivare för sin verksamhet och som möjliggör för en ekonomiskt hållbar och långsiktig
utveckling av motorsportanläggningen.
15
Planförslaget omfattar ett cirka 67 hektar stort område. Byggrätt och våningsantal (2 våningar) är
begränsad enligt planförslaget och 1000 m2 byggnadsarea föreslås. Bestämmelse om stängsel införs
för motorsportanläggningen.
Öppna ytor med parkeringsplatser och banor av olika slag, byggnader och åskådarläktare i form av
kombinerade skydds- och bullervallar är det som kommer att dominera efter ett genomförande av
planen.
3.2 Planerade verksamheter
Ordförandens vision för motorsportanläggningen anger en ökad ungdomssatsning främst inom
enduro, men även fortsatt verksamhet inom övriga discipliner;
-
-
-
-
Enduro kräver enligt ordförande inte ytterligare markanspråk från dagens men där det
uttalandet innefattade träningsverksamhet inom skogsområdet öster om planområdet.
Träning minst 1 gång per vecka troligt.
Folkrace kommer att fortsätta köras året om på befintlig bana.
Dragracing kommer att köras på 200-metersbanan men där man har ett konstaterat behov
av ny asfalt för 400 000 – 500 000 kr. Vid Helsinge Open som är den största tävlingen
uppskattades en publik på cirka 1500 personer.
Radiostyrd bilsport körs utomhus vid anlagd stadion samt inomhus hos Flygstaden.
Crossverksamhet för motor- och snöskoter- samt knattecross körs på befintliga banor och
som är anlagda med EM-standard.
Verksamhet med Prova-på-banracing fortsätter vid östra änden för bana 12/30
uppskattningsvis cirka 5-6 gånger per år för standardbilar och mc.
Långloppsbana (2 km) vintertid för ombyggda/specialbyggda bilar (kördes första gången
vintern 2014/2015. Går ut på att köra flest varv på 8 timmar och där tankning sker mellan
varven. Banan utgörs av folkracebana plus en sträcka norr där om.
STCC har enligt ordföranden kommit upp som förslag när framtidsplaner diskuterats i
klubben. Scandinavian Touring Car Championship är ett skandinaviskt
standardvagnsmästerskap som formerades till säsongen 2011. Standardvagnsracing är en
form av racing med tävlingsbilar baserade på personbilar avsedda för landsvägskörning.
Bilarna är inte alls lika snabba som formelbilar, men har mindre aerodynamisk inverkan,
vilket oftast leder till fler omkörningar och tätare racing. Eftersom bilarna är helt täckta och
ingenting sticker ut (förutom exempelvis backspeglar) tillåts mer kontakt än i
formelbilsracing. De flesta standardvagnsmästerskap kör så kallade sprintrace, vilket innebär
att racen är runt tjugo minuter långa och utan obligatoriska depåstopp.
All trafik vid tävlingsverksamhet matas från Flygvägen och där den västra grusade infarten används
under vardagar vid besök till anläggningen för ordinär träningsverksamhet m m.
Försvaret kommer att bekosta en kolfilteranläggning till klubbens dricksvattenbrunn i anslutning till
klubbhuset p g a konstaterade förhöjda halter av PFOS. Övrigt vatten för t ex spolning av banor tar
klubben från sin ”egen” reservoar som utgörs av nedgrävda brunnsringar i anslutning till våtmarken
närmast folkracebanan i väster. Källan var torr sommaren 2014 och då hämtade de vatten i
närliggande tjärn efter tillstånd från markägaren.
16
De har inget behov av stängsel för sin verksamhet. Bestämmelse om stängselplikt i planförslaget
innebär att ytterligare stängsel kommer att behöva uppföras längs med planområdets östra
områdesgräns.
4 Nollalternativ
Enligt miljöbalkens bestämmelser ska en miljökonsekvensbeskrivning ställa huvudalternativet (enligt
detaljplaneförslaget) mot ett nollalternativ som beskriver vad som sker om detaljplanen inte antas.
Nollalternativet ska vara inriktad på en beskrivning av de väsentliga miljöförhållandena för att kunna
avgöra vilka och hur stora konsekvenser ett planförslag innebär för miljön. Beroende på hur
nollalternativet formuleras kommer konsekvenserna att bedömas som olika stora. Det är mot
nollalternativet som planförslaget ska beskrivas och bedömas, inte mot nuläget. En
nulägesbeskrivning behövs dock för att visa hur betydelsefulla skillnaderna mellan alternativen är.
I detta fall beskriver nollalternativet ett scenario där verksamhetsområdet för
motorsportanläggningen inte planläggs. Det skulle innebära att avtalet mellan motorklubben (SMK
Söderhamnsavdelningen) och kommunen i rollen som både markförvaltare och fastighetsägare även
fortsättningsvis tecknas årsvis. I förlängningen skulle det medföra en ekonomisk begränsning för
klubben. Anledningen är att klubben i ett sådant fall inte kan erhålla bidrag från Riksidrottsförbundet
och andra bidragsgivare för denna typ av verksamhet, eftersom de kräver att verksamheten bygger
på långsiktiga avtal och verksamhetsplaner. Det skulle i sin tur begränsa klubbens möjligheter till
utveckling av verksamheten. Klubben har idag ca 700 medlemmar och korttidsavtalet medför att de
har problem med att få sponsring och söka föreningsmedel samt att de tappar medlemmar.
Klubbens verksamhet skulle sannolikt fortgå i samma eller mindre omfattning jämfört med idag, både
vad gäller markutnyttjande och utövarantal. Några skillnader mot nuvarande förhållanden utgörs av
de nyskrivna arrendeavtalen för skogsområdet öster om planområdet samt för angränsande område
i nordväst (halkbaneverksamhet). Avtalen resulterar sannolikt i ett par förändringar i förhållande till
nuläge innebärande att:
- träningsverksamheten för enduro begränsas till planområdet och endast tävlingar genomförs inom
det östra skogsområdet
- infart till motorsportanläggningen kan flyttas till den norra grinden vid bankorset och som medför
ett annat trafikflöde inom området
5 Miljökonsekvenser
5.1 Mark- och vattenförhållanden
Förutsättningar
Geohydrologi
Planområdet ligger inom ett flackt område 25-30 m över havet som till stora delar utgörs av en grusoch sandavlagring utgörande en isälvavlagring, med gynnsamma infiltrationsförhållanden (figur 6).
Grundvattenbildningen beräknas vara mellan 60-70% av nederbörden i området. De största
jordmäktigheterna på mer än 14 m, förväntas inom det f d flottiljområdets nordliga delar. Söder om
bana 12/30 bedöms mäktigheterna i allmänhet mindre, uppskattningsvis 5-10 m. Den sydvästra
17
delen av planområdet utgör viktiga infiltrationsområden, där berggrunden ligger så högt att det inte
finns några egentliga grundvattenmagasin. De höga berglägena inom detta område kan liknas vid
bergöar som sticker upp ur omgivande grundvattenmagasin. Här sker infiltrationen av
nederbördsvatten lika effektivt som i de andra delarna, men det infiltrerande vattnet når bergytan
och rinner snabbt av åt sidorna och ner i grundvattenmagasinet som angränsar till bergöarna.
Ålsjön
Östanbo samhälle
Figur 6 Karta som visar sand- och grusavlagringens utbredning och jordartsförhållanden i förhållande till
planområdet (SGU, 1995-96).
Det dominerande avrinningen från området bedöms ske genom grundvattnet. En grundvattendelare
inom sand- och grusavlagringen delar grundvattenflödet i ett västligt och ett östligt flöde med
mynning i utströmningsområde vid Ålsjön med omgivande våtmarker respektive mot Östanbo i åsens
vidare sträckning (figur 7). Planområdet ligger sannolikt öster om grundvattendelaren. Den tidigare
kommunala grundvattentäkten i Östanbo var i drift vid tidpunkten för kartläggningen och uttaget
från den kan ha medfört att grundvattendelarens läge då låg längre västerut än i dag (ingen
vattentäkt). Dalbäcken mottar sannolikt ytvatten från närmaste markområden och möjligen små
mängder utströmmande grundvatten från det f d flottiljområdets sydöstra och östra delar.
18
Figur 7 Grundvattenförhållanden inom och i anslutning till sand- och grusavlagringen (SGU, 1995-96).
Dagvatten
En mindre del av avrinningen från området sker genom dagvattensystem i anslutning till
flygbaneområdet och som dränerar dagvatten från södra delen av f d flygbana 03/21 inom norra
delen av dragracingbanan samt ett kulverterat dike från våtmarken i väster (figur 8). Dagvattnet i
denna del mynnar i diket öster om planområdet och som ca 500 m nedströms mynnar i Dalbäcken.
Dagvattnet från den norra delen av östra banhalvan av bana 03/21 belägen söder om bankorset
dräneras till en infiltrationsanläggning i bankorset. Dagvatten från övriga ytor inom området kring
banan dräneras genom direktinfiltration eller till enskilda infiltrationsbrunnar i anslutning till banan.
19
Figur 8 Dagvattennät i anslutning till flygbanan och inom planområdet.
Dagvatten bildas inom planområdet genom avrinning från flygbaneytor och andra hårdgjorda ytor.
Vattnet för med sig de föroreningar som avsatts på ytan från luftdeposition och genom spridning av
förbrännings-, däck- och slitagepartiklar samt avrunna drivmedels- och smörjoljerester från fordon.
Ingen oljeavskiljare finns idag för dagvattnet från dragracingbanan. Den befintliga
motorklubbsverksamhetens VA-lösning utgörs av enskild avloppslösning med sluten tank.
Föroreningssituation
Undersökningar för att klarlägga föroreningssituationen i mark och grundvatten inom det f d
flottiljområdet har senast undersökts under 2013 och 2014. Vid undersökningen våren 2013
genomfördes skruvborrning för uttag av markprover och sättning av grundvattenrör (figur 9). Syftet
var att klargöra om brandövningsplatserna inom den tidigare militära flottiljverksamheten, varav den
ena var belägen inom planområdet, åstadkommit förhöjda halter av poly- och perfluorerade
alkylsyror (PFAS) och petroleumföroreningar (NIRAS, 2013).
20
Figur 9 Lokalisering av skruvborrpunkter för uttag av markprover (punkt 6:1-3, 6:5-6) samt sättning av
grundvattenrör (punkt 6:4, 6:7-10) vid miljöteknisk markundersökning genomförd 2013.
Inga petroleumrelaterade ämnen detekterades i jordproverna. Det perfluorerade ämnet PFOS
(perfluoroktansulfonat) detekterades ytligt (0-1 m) i jord i relativt låga halter (65-30 ug/kg TS) i
provpunkt 6:1. Svenska riktvärden saknas för perfluorerade ämnen i mark, men jämfört med Norska
riktvärden i jord (100 ug/kg TS) baserade på studier av daggmaskar, underskred halterna gränsvärdet.
Provtagningen av grundvattnet visade på halter av de vanligast förekommande perfluorerade
ämnena, PFOA och PFOS, som överskred åtgärdsgränsen för PFAS7 satt av Livsmedelsverket för
dricksvatten.
En andra undersökningsomgång genomfördes under hösten 2014 med syfte att ytterligare kartlägga
och fastställa spridningen i grundvattnet. I samband med denna undersökning genomfördes
provtagning inom Helsinge Airports verksamhetsområde på uppdrag av Söderhamns kommun. Syftet
var att kartlägga föroreningssituationen med avseende på petroleumföroreningar och tungmetaller
samt flygbaneasfaltens innehåll av polyaromatiska kolväten (PAH). Provtagning genomfördes även i
diket för dagvattenmynningen för att kunna fastställa eventuell förekomst av tungmetaller och
petroleumföroreningar.
Under 2012 tog motorklubben bort det gamla asfaltslagret från ”burnbox” (där bilarna står och
spinner inför start) från 18 m av den 10 m breda dragracingbanan. Den borttagna asfalten krossades
21
och lades ut inom den nordvästra delen av depåområdet. Asfaltens halter av polyaromatiska
kolväten var okänd.
Under hösten 2014 togs asfaltsprover från flygbanorna (norra/södra del bana 03/21 resp västra/östra
del bana 12/30) på uppdrag av Söderhamns kommun (NIRAS, 2015). Punkterna för provtagning
valdes så att olika asfaltsbeläggningar skulle bli representerade baserade på okulärbesiktningar.
Samtliga 8 materialprover innehöll halter av 16-PAH som understeg 70 mg/kg asfalt. Asfalten kan
därmed återanvändas vid ett eventuellt borttagande och det är relevant att anta att banorna
generellt inte är belagda med tjärasfalt.
Vattenförekomster och miljökvalitetsnormer
Planen ligger inom huvudavrinningsområdet Kustområde (SE47048) och delavrinningsområdet
Mynnar i havet (SE679408-156976). Planområdet berör ytvattenförekomsten Dalbäcken (SE679375156962) och grundvattenförekomsten Sandarne
Dalbäcken är klassad till att uppnå måttlig ekologisk status samt ej god kemisk status 2013. Baserat
på statusklassningarna av de biologiska och fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorerna så bedöms
vattenförekomsten ha problem med övergödning och syrefattiga förhållanden. Preliminär
bedömning genom påverkansanalys tyder på miljöproblem med förekomst av miljögifter genom
negativ påverkan av en eller flera punktkällor. En riskbedömning av vattenförekomsten konstaterar
risk för att miljökvalitetsnorm inte följs och att en god miljöstatus inte uppnås 2015 och 2021.
Resultaten från ytvattenprovtagningen i Dalbäcken 2014 visade inte på några förhöjda halter av
petroleumföroreningar eller metaller överskridande SPBI:s riktvärden respektive Naturvårdsverkets
övergripande gränsvärde för att skydda sedimentlevande organismer eller gränsvärdesnormen för
ytvatten (NFS 2008.1) varken vid mynning för dagvattendike eller nedströms (NIRAS, 2014). En
tendens till förhöjda halter nedströms jämfört med uppströms dagvattenmynningen finns för
metaller.
Statusklassningen för grundvattenförekomst benämnd Sandarne utgörande typen
grundvattenmagasin/sand- och grusförekomst anger risk för att kemisk status inte uppnås 2015 och
2021. I närområdet finns en brunn som utgörs av motorklubbens egen grävda brunn i anslutning till
klubbhuset. Vid undersökningen genomförd 2013 konstaterades förhöjda halter av PFOS i
drickvattnet från brunnen. Försvaret utreder för närvarande lämpligt kolfilter att installera i brunnen
som reducerar halterna till lämpliga nivåer.
Resultaten från grundvattenprovtagningen 2014 vid infiltrationsanläggningen i bankorset, dit en del
av dagvattnet från södra delen av bana 03/21 inom planområdet avleds, visade inte på några halter
av petroleumföroreningar eller metaller över SPBIs riktvärden respektive 50- och 90-percentilen för
bakgrundshalter i grundvatten i Sverige (NIRAS, 2014). Vid undersökningsomgången 2014 provtogs
även grundvattnet med avseende på metaller och petroleumföroreningar i grundvattenrör GV6:10
belägen öster om planområdet från provtagningsomgången 2013 (se figur9). Petroleumhalterna
underskred SPBIs riktvärden, medan halterna av zink, bly, koppar, krom, kadmium och arsenik
överskred 90:e percentilen för bakgrundshalter i grundvatten i Sverige baserade på
miljöövervakningsdata från SGU 2013.
22
Konsekvenser
En planläggning av området leder sannolikt till att klubbens verksamhet inom området blir större.
Ökningen består med stor sannolikhet både av antal utövare och antalet banor för främst enduro och
långlopps-/folkracebanor. Det leder i sin tur till mer öppna markytor utan vegetation och fler
blottlagda grus-och sandytor. Risken ökar därmed både för att drivmedelsspill från motorfordonen
och föroreningsspridning till mark och grundvatten sker. Mindre vegetationstäckta ytor medför
mindre total avdunstning (evapotranspiration), med större infiltration per ytenhet samt
avrinning/grundvattenbildning som följd. Det infiltrerande vattnet tillsammans med eventuella
föroreningar når grundvattnet snabbare genom att större flöde medger mindre möjlighet till
fastläggning i markhorisonten.
Inget tyder på att planalternativet skulle leda till att andelen hårdgjorda ytor ökar, som i sin tur skulle
medföra ökad dagvattenmängd till befintliga dagvattensystem. Avledningen av dagvattnet från
dragracingbanan via kulvertering till ett öppet flackt dike med gräsbeklädda slänter och omgivande
gräsytor ger möjlighet till sedimentering och bindning till växtlighet av eventuella olje- och
metallföroreningar innan vattnet når recipienten Dalbäcken.
Planförlagets bedöms ha måttlig negativ påverkan i förhållande till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö
och Grundvatten av god kvalitet samt Levande sjöar och vattendrag. Petroleumföroreningar från
oljespill eller bränslerester tillsammans med däckrester och andra kemikalierester från
motorverksamheten riskerar nå grundvattnet via infiltration på icke hårdgjorda ytor och ytvattnet
främst genom dagvattenpåverkan.
Åtgärder
Ett kontrollprogram upprättas för dagvattenhanteringen som syftar till att genom övervakning tillse
att recipienten Dalbäcken inte påverkas negativt av det dagvatten som uppkommer från
verksamhetsområdet. Övervakningen sker genom återkommande provtagningen och analys av
ytvatten i dagvattenmynningen i diket öster om området samt i Dalbäcken uppströms och nedströms
punkten för dikesmynningen i Dalbäcken. Viktigt att markförvaltaren ser till att diket för
dagvattenmynningen inom arrendeområde 2 (se tabell 3) inte rensas och att vegetationen runt dikes
bibehålls för eventuell hantering av vatten vid översvämning av diket.
Vid nyanläggning av banor eller andra hårdgjorda ytor bör olika alternativ för hantering av dess
dagvatten utredas, däribland möjligheten för passage genom en oljeavskiljare.
5.2 Naturmiljö
Förutsättningar
Planområdet består av etablerad preparerad mark med motorbanor, skog samt öppna sandfält (figur
10).
23
.
Figur 10 Inventering av naturtyper inom och i anslutning till planområdet (
2014).
) sommaren 2013 (Håberg,
Den nordvästra delen utgörs av preparerade öppna sandytor med motorbanor delvis invuxna med
gräs och preparerad mark med motorcrossbanor (figur 11).
Figur 11 Bilder på naturtyper inom inventerat område A och B.
Skog med uppkörda banor och stigar täcker en större del av planområdet. De torraste områdena
består av gles tallskog med ett fältskikt av ljung och lingonris medan andra delar
övergår i tallskog av frisk typ med ett mindre inslag av björk och gran tillsammans med ett fältskikt av
blåbärsris (figur 12).
24
Figur 12 Skog av typen gles tallskog på torr mark respektive tallskog av frisk typ inom naturtypsområde D inom
planområdet.
I områdena runt våtmarkerna varierar marken mellan frisk och fuktig typ med skog av gles tallskog
och ett rikt inslag av gran, björk, rönn och sälg. Fältskiktet består av blåbär med inslag av örnbräken
och skvattram närmast myrarna (figur 13).
Figur 13 Skogstyp på mark av typen frisk och fuktig inom naturtyp D inom planområdet.
Skogen i området öster om planområdet är av frisk typ, men där den glesa tallskogen saknar ett
frodigt underskikt av lövträd och fältskiktet domineras av gräs med inslag av hallon som tyder på en
slags gödslingseffekt inom området (figur 14).
25
Figur 14 Skogstyp inom området öster om planområdet.
Det finns idag inga naturområden inom eller i anslutning till planområdet som innefattas av
biotopskydd eller annan lagstiftning som innebär skydd av utpekade naturmiljöer. Inte heller finns
några kända fynd av rödlistade djur- eller växtarter.
Konsekvenser
Detaljplanering av motorsportanläggningen innebär att klubben kan bedriva verksamhet i större
utsträckning än tidigare. Ordförande anger en vision där enduroverksamheten sannolikt är den genre
som kommer öka mest i en sådan framtid. Detaljplaneläggningen tillsammans med arrendeavtalet
som gäller skogspartiet öster om planområdet och som begränsar enduroverksamheten där till ett
par tävlingstillfällen/år, resulterar sannolikt i att enduroverksamheten ökar inom de västra delarna av
planområdet där den bedrivs idag. Ökningen består sannolikt både i antalet utövare per ytenhet
bana och i antalet anlagda banor.
Påverkan på naturmiljön sker därmed mest sannolikt genom att förekomsten av öppen mark ökar på
bekostnad av vegetationen i fält- och buskskiktet och de oexploaterade delarna av sandavlagringen
som geologisk formation. Träden/toppskiktet inom naturtypen med gles tallskog inom området
kommer antagligen inte att påverkas på kort och medellång sikt av detaljplaneläggningen och den
förväntade ökade verksamheten främst inom enduro. Anledningen är att jordägaren (kommunen)
fortfarande kommer att förvalta skogen och arrendatorn måste fråga om lov för att få ta ner enstaka
träd och som sannolikt bidrar till att planeringsperspektivet blir längre.
Banor har idag sin sträckning även i våtmarkerna i området. En större belastning på våtmarkerna
både genom banor och utdikningar riskerar att minska deras ekologiska och vattenhållande funktion
ytterligare.
Detaljplanens påverkan på naturmiljön bedöms vara måttlig och som bedöms innebära svagt negativ
påverkan i relation till miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv. Detaljplaneläggningen innebär
sannolikt att utbredningen av naturtypen gles tallskog minskar genom högre exploatering av
markområdet genom banor samt att dess funktion minskar genom större slitage på bottenskiktet.
26
Åtgärder
Reglering av avverkning i större skala samt nertag av enstaka träd för etablering av nya banor och
vägar för motorsport sker genom fastighetsförvaltningen. Kommunen är fortsatt förvaltare till skogen
och tillstånd skall inhämtas för exempelvis trädfällning.
5.3 Buller och trafik
Förutsättningar
Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från motorsportbanor, halkövningsbanor och banor för
provning av motordrivna fordon (NFS 2004:16) utgör riktvärden för bullerstörningar från dessa
anläggningar (tabell 4). Mycket av övningskörningarna och tävlingarna är förlagda till kvällstid eller
helgtid, vilket innebär att verksamhetens buller bör jämföras mot riktvärdet 55 dB ”Fast”.
Tabell 4 Naturvårdsverkets riktvärden för buller från motorsportanläggningar samt halkövningsbanor.
Maximal ljudnivå i dBA ”Fast”
Område
Helgfri måndag-lördag
kl 07-19
Bostäder för
permanent boende
och fritidshus (vid
fasad)
Undervisningslokaler
(fordonsgymnasiet)
60 dB (A) (max buller)
Kväll kl 19-22 samt
sön- och helgdagar kl
07-19
55 dB (A) (max buller)
55
50
Natt kl 22-07
Nattetid bör bullrande
verksamhet inte
förekomma vid
motorbanor
Boverkets riktlinjer anger riktvärde för bullerstörningar från fordonstrafik och som medger högst 55
respektive 70 dB (A) ekvivalent respektive maximal ljudnivå vid bostadsfasad.
Från bullerutredningen genomförd 2010 (se kapitel 1.2 ”Tidigare utredningar”) framgår att grenarna
dragracing med bil och MC, banracing med racingbil och MC samt rally medför att dimensionerande
riktvärde för buller överskrids vid närmaste bostäder öster om anläggningen och att detta inträffar
främst vid större tävlingar. Banracingen förorsakar kraftigare buller i närliggande bebyggelse än
dragracingen. Beräkningar är gjorda med hänsyn till att sämsta förutsättningar råder kring
vindriktning från bullerkällorna mot bebyggelse. Ingen bulleravskärmning från vegetation/skog är
medtagen i beräkningarna.
Prova på banracing sker utanför planområdet vid östra änden för bana 12/30 och genomförs enligt
uppgift cirka 5 ggr per år för standardbilar och mc. Dragracing körs på 200-metersbana inom den
södra delen av flygbana 03/21. Det är populära tävlingar både åskådar- och deltagarmässigt, med
uppskattningsvis 120 startande per tävling.
I dagsläget sker infart till motorstadion under vardagar och evenemangsfria helger västerifrån via en
infartsväg från länsväg 629 som passerar norr om flottiljområdet. Länsväg 629 är lågt trafikerad, cirka
350 fordon årsmedeldygnstrafik (ÅDT) enligt tidigare genomförd mätning. Vid tävlingar och
evenemang leds åskådartrafiken in från länsväg 583 över Flygstadens område. Vid större tävlingar
som inträffar flera gånger/år uppskattas besök av omkring 500 – 700 fordon. Vid dragracingtävlingar
är uppskattningen att antalet åskådare uppgår till omkring 1500.
27
Kartläggningar genomförda 2013 av kvävedioxid- och partikelhalter för Söderhamns tätort med
ingångsdata från det statliga vägnätet och punktkällor, visar att kommunen klarar
miljökvalitetsnormen på det statliga vägnätet (figur 15 och 16). I ett fall där någon kommunal väg är
mer trafikerad än E4 och inte ligger i gaturum med sluten bebyggelse längs ena (minst 75 m) eller
båda sidorna (minst 50 m) så klaras troligen normen inne i tätorten inklusive för länsväg 583.
Figur 15 Halter av kvävedioxid (NO2) i Söderhamns tätort 2013 (utifrån underlag trafikmängder från statliga
vägnätet och utsläpp frånpunktkällor).
28
Figur 16 Halter av partiklar (PM10) i Söderhamns tätort 2013 (utifrån underlag trafikmängder från statliga
vägnätet och utsläpp från punktkällor).
Trafikströmmarna till och från motorstadion bedöms vara störst under begränsade perioder i
samband med tävlingarnas början och slut. Under den så kallade ”tömningstimmen” efter avslutad
tävling kommer sannolikt köbildning att uppstå vid vägkorsningen mot länsväg 583, då merparten av
fordonen förväntas åka norrut mot E4:an. Länsväg 583 trafikeras av cirka 4600 fordon ÅDT med 16%
tung trafikandel enligt trafikräkning genomförd 2015.
Vid dagliga aktiviteter på motorstadion sker parkering inom planområdet. Parkering för besökande
vid tävling sker inom och norr om planområdet, på och i anslutning till landningsbanan. Tävlandes
service- och transportfordon parkeras inom planområdet.
Konsekvenser
En permanent infart från norr genom Flygstadenområdet till motorsportanläggningen kan bli aktuell
både för plan- och nollalternativet. Det kan medföra en mindre ökning av ekvivalentbullernivåer på
omgivande tillfartsvägar under framförallt vardagar dagtid. Under publika evenemang ökar
trafikbullernivåerna i ett fall med större publikt intresse, men där effekten är kortvarig och som
medför liten negativ konsekvens.
Ingen bullerberäkning är genomförd för enduroverksamheten och som är den gren som förespås öka
mest vid en utveckling av klubbens verksamhet. Verksamheten gynnas bullermässigt av att den sker i
skogsterräng där vegetationen har en ljuddämpande effekt. Ljudnivåerna vid en utökad
enduroverksamhet bedöms dock inte kunna överskrida de högst uppmätta ljudnivåerna från
dragracingen. Skillnaden i påverkan består snarare i att verksamheten till stor del bedrivs vid träning
under vardagskvällar. Då är det dimensionerande riktvärdet högre samtidigt som planerad plantering
av tall strax norr om bana 12/30 inom södra delen av fastigheten Östansjö 42:2, gynnar
29
bullerförhållandena från motorsportverksamheten inom planområdet. Planläggningen bedöms
därför leda till en mindre förändring av bullersituationen som medför liten konsekvens.
En utökad motorverksamhet innebär sannolikt en ökning av utsläppen av kväveoxider och partiklar
till luft. Risken för överskridande av miljökvalitetsnormen inom planområdet bedöms vara liten och
innebära liten förändring i jämförelse med nollalternativet, som i sin tur medför liten negativ
konsekvens.
I miljökvalitetsmålet Frisk luft utgår riktvärdena från hänsyn till känsliga grupper och som innebär att
risknivåerna av luftföroreningar är lägre (motsvarar ungefär den nedre utvärderingströskeln för
MKN) jämfört med miljökvalitetsnormerna. I dagsläget överskrids miljökvalitetsmålets riktvärde för
PM10 längs med E4 i kommunen (se fig 16). Nivåerna av PM10 runt väg 583 ligger generellt lägre och
nivåerna inom planområdet och dess påverkansområde bedöms inte öka i sådan utsträckning som
skulle innebära någon negativ konsekvens för miljökvalitetsmålet.
Åtgärder
Genomföra kompletterande bullerberäkningar för enduroverksamheten för att kunna fastställa att
de dimensionerande riktvärdena inte överskrids under framförallt vardagskvällar.
6 Referenser
F15 Tillståndsprövning Fortifikationsförvaltningen. Förslag till teknisk bilaga 3 vatten. Hälsinge
flygflottilj, F15 och Söderhamns flygstation. 1993
Håberg, A. KUS/2007/0204 Naturbeskrivning motorstadion. 2013
Klang-Westin, E. Inledande riskbedömning för f d flygflottilj (F15) i Söderhamns kommun. 2013
NIRAS. Miljöteknisk markundersökning och översiktlig riskbedömning avseende brandövningsplatse,
objekt 5 och 6, på F15 i Söderhamn. Beställare Försvarsmakten miljöprövningsenheten. 2013
NIRAS. Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Helsinge Airports verksamhets- och
påverkansområde. Beställare Söderhamns kommun. 2015
SGU. Geologisk och hydrologisk beskrivning samt konsekvensbedömning av F15, Söderhamn.
Utarbetad på uppdrag av Fortifikationsförvaltningen, Huvudavdelning teknik. 1993
SGU. Kartläggning av grundvattentillgångarna i Söderhamns kommun, Serie An6. 1995-96
ÅF-Infrastruktur AB/Ingemansson. Rapport A Motorsportbuller utredning 100531, SMK Söderhamn
Helsinge Motorstadion, Söderhamns kommun. 2010
30