Biomassa

SCENARIER FÖR EN HÅLLBAR
BIOEKONOMI
Biomassa
=
förnybara biologiska
resurser
gårdar
TILLGÅNG
EFTERFRÅGAN
livsmedel
& foder
Biomassa
2015
material
skogar
12 miljarder ton
fiske
bränsle
& energi
Hur utvecklar vi forskning & innovation
fram till
2050
BIO-KNAPPHET
BIO-KNAPPHET
BIO-SCARCITY
Biomassa:
BIOBOOM
BIOBOOM
Biomassa:
Biomassa:
MEDELSTOR tillgång
LITEN eerfrågan
LITEN tillgång
STOR eerfrågan
EFTERFRÅGAN
BIOMELLANLÄGE
BIOMELLANLÄGE
TILLGÅNG
13 miljarder ton
EFTERFRÅGAN
material
& energi
TILLGÅNG
18 miljarder ton
STOR tillgång
STOR eerfrågan
EFTERFRÅGAN
material
& energi
TILLGÅNG
24 miljarder ton
material
& energi
LITEN ökning
MEDELSTOR ökning
STOR tillväxt
Ökningen på 19 % för livsmedel
& foder antas vara densamma (FAO)
Ökningen på 19 % för livsmedel
& foder antas vara densamma (FAO)
Ökningen på 19 % för livsmedel
& foder antas vara densamma (FAO)
TILLGÅNG
TILLGÅNG
TILLGÅNG
Biomassa
Biomassa
Biomassa
LITEN tillgång
MEDELSTOR tillgång
STOR tillgång
SMÅ investeringar i forskning och innovation
Investeringar i forskning och innovation krävs
STORA investeringar i forskning och innovation
Allmänt motstånd mot nya
användningsområden
Effekter av klimatförändring och
miljöförstöring
Relativt LÅGT tryck på att använda
biobaserade innovationer
Allmän acceptans för nya livsmedel
€
€
€
Fossila bränslen används
fortfarande i stor
utsträckning
Större delen av energin
kommer från sol, vind
och andra rena källor
HÖG belastning
på miljön
>2,5x
bränsle
& energi
fossila bränslen
Biobaserade industrier
är konkurrenskraiga
Solenergi och annan ny
teknik är ännu inte fullt
utvecklad och använd
100 % högre
Användningen av
bioenergi, biomaterial
och biobränslen ökar
100 % högre
EFTERFRÅGAN
EFTERFRÅGAN
material
& energi
Biomassa
material
& energi
Mer mark används för att
producera biomassa och HÖGA
priser på jordbruksråvaror
Den totala eerfrågan ökar
med 50 %
MER markrofferi
MEDELSTOR eerfrågan
på biomassa, bioenergi
och biobränslen
MEDELSTORA investeringar
i forskning och innovation
i bioekonomin
HÖGA priser på jordbruksprodukter
Ännu större geopolitiska
spänningar
BIOBRÄNSLEN EJ HÅLLBARA
REGLERAD MARKNAD FÖR BIOMASSA
LIVSMEDELSPRISER PRESSAS UPP
material
Bioavfall används
främst för att producera
bioenergi, biomaterial
och biobränslen
50 % högre
EFTERFRÅGAN
Biomassa
bränsle
& energi
material
Biomassa
innovationer
material
& energi
Banbrytande innovationer görs,
t.ex. genom utnyttjande av nya
källor för biomassa, exempelvis
insekter eller marina organismer
MATERIAL & ENERGI KAN
VARA HÅLLBARA
En framtid med MER
kontinentöverskridande
samarbete, vilket ger
en relativt stabil
investeringsmiljö
HÅLLBAR PRODUKTION
AV MATERIAL, ENERGI,
LIVSMEDEL OCH FODER
Prognoser från ständiga kommittén för jordbruksforskning: http://europa.eu/!py88jj
Video om bioekonomi: http://europa.eu/!fV87MW
Scenarierna baseras på uppskattningar av biomassa för 2011. Biomassa mäts som torrsubstans.