Liten sv/engelsk ordlista

 Liten svensk-engelsk
ordlista för kurs- och
utbildningsplaner
Ekonomihögskolan
Liten ordlista…
Vi har märkt att det verkar råda lite språkförbistring på institutionen vad gäller hur vi ska formulera
oss i kurs- och utbildningsplaner på engelska. Med anledning av detta har vi satt samman en kort
ordlista med de vanligaste uttrycken så att ni lätt ska kunna hitta rätt.
Alla översättningar kommer från Högskoleverkets Svensk-Engelska ordbok på nätet. Du hittar den
här:
http://hsv.se/densvenskahogskolan/svenskengelskordbok.html
Översättningar av myndighetsnamn finns i Utrikes namnbok som ges ut av Utrikesdepartementet
(finns på www.regeringen.se)
Skrivregler för myndigheter finns online i Myndigheternas skrivregler (finns på www.regeringen.se).
Ordlistan…
Svenska
Engelska
A
Ansöka
apply for
Antagen
admitted
Antagning
admission
Arbetsprov
portfolio/
work samples
Avancerad nivå
second cycle
Avklarade högskolepoäng
credits earned
B
Bedömning
assessment
Bedömningsgrund
basis of assessment
Behörighet
entry requirements/
admission requirements
Betyg
grade
Betygskriterier
grading criteria
Betygssteg
grade/
grade within a grading system
Betygsätta
grade
C
2 (5)
D
Delkurs
module*
Deltagande i prov
participation in examination
Deltagande i utbildning
course participation
Deltidsstudier
part-time studies
Distansutbildning (ej nätbaserad)
distance education
Dugga (kontrollskrivning)
test/quiz
E
Examensarbete
degree project
Examination
examination/exam
Examinationsform
examination format/
mode of examination
Examinator
examiner
F
Fallstudie
case study
Fristående kurs
course/
freestanding course/
self-contained course
Fördjupad
specialised
Föreläsning
lecture
G
Grundläggande behörighet
general entry requirements
Grundläggande kunskaper
basic knowledge
Grundnivå
first cycle
Gruppövning
group work
H
Handledare
supervisor
Heltidsstudier
full-time studies
Hemtentamen
take-home examination
Högskolepoäng
credit
I
3 (5)
J
K
Kompendium
compendium
Komplettering
supplementary qualification
Kurs
course
Kursansvarig
course coordinator
Kursinnehåll
course content
Kursplan
course syllabus/
course specification
L
M
N
Nätbaserad distansutbildning
web-based distance learning
O
Obligatorisk kurs
compulsory course
Områdesbehörighet
field-specific entry requirements
Omtentamen
retake
Opponera på
publicly discuss and examine/
serve as student reviewer
Opposition
public discussion and examination
public examination
P
Paper
HSV rekommenderar inte användandet av
’paper’ som svensk term eftersom den
engelska termen har olika betydelser
beroende på sammanhang.
Plagiat
plagiarism
Projektarbete
project work
Provtillfälle
examination session
Q
R
S
4 (5)
Salskrivning
written examination
Seminarium
seminar
Självständigt arbete
independent project
Slutseminarium
final review
Särskild behörighet
specific entry requirements
T
Tenta
exam
Tentamen
examination
U
Undervisningsspråk
language of instruction
Uppsats (ej examensarbete)
essay/paper
V
Ventilering av uppsats
public discussion of a paper
Vetenskaplig uppsats (ej examensarbete)
academic paper
X
Y
Z
Å
Ä
Ö
Övning
exercise
Övningsskrivning
mock exam
Övningsuppgift
practical assignment
*Notera att begreppet ’sub-course’ omvänds till ’module’, för svenska termen ’delkurs’ i HSVs
ordlista.
5 (5)