Liten lathund för luktsanering

Alron Chemical Co AB
Hagsvängen 6, 645 41 Strängnäs
tel. 0152-134 75 www.alron.se
Torrkokning
Mat
Rengör med alkaliskt rengöringsmedel pH 9-13 (So1, Sot 2 eller
Nautilus).
Dimma Bio-Fresh med ett aerosolaggregat (Cyclone). Dimma Torr Luktsanering B.O.C (den har samma grundlukt som BioFresh).
Om ingen effekt uppnås efter ett par dimningar så sök efter rester (bakom lister, foder, skåp och annat). Behandla ev. med Odox (microjet).
Rengör med alkaliskt rengöringsmedel pH 9-13 (So1, Sot 2 eller
Nautilus).
Behandla porösa och sugande ytor med Våt Luktsanering (puts, trä, tegel, betong). Dimma med Torr Luktsanering eller PenetroxPF, Maxox-PF eller Torr Luktsanering ”Luktfri” . Ytor utan risk för blekning kan behandlas med Odox eller Penetrox-S när man vill åstakomma djupverkan.
Brand
Åtgärder för luktsanering
Typ av skada
Liten lathund för luktsanering
Gummi, annat organisktRengör med alkaliskt rengöringsmedel pH 9-13 (So1, Sot 2 eller
Nautilus).
Dimma med Torr Luktsanering.
Rengör med alkaliskt rengöringsmedel pH 9-13 (So1, Sot 2 eller
Nautilus).
Behandla med Bio-Fresh. Ihållande lukt kan tas bort med Odox.
Kyl/Frys
.
Desinficera! För din egen skull! Odox eller Citrox Om du ska arbeta med Mikroorganismer för att ta bort lukten så an-
vänder du helst Odox eller Citrox (sönderfaller till vatten och syre).
Rengör! Behandla med Bio-Fresh.
Avlopp som luktar behandlas med Bio-A eller Mikrosept.
Septiktankar som luktar kan behandlas med Gripen Bio Saner Proffs eller Mikrosept.
Katturin, urin
Avföring
Rengör med Citrox på betong eller på en toalett.
Om urinen trängt in i material så avlägsna så mycket som möjlig (riv trä, tapeter, betong). Behandla med Bio-Fresh. Vid besvärliga skador täcker du till med plast så att fukten bibehålls. Kattlägenheter kan vara mycket krävande.
Mögellukt
Försäkra dig om att källan till problemen är åtgärdad. Mögellukt kan kvarstå i flera år efter att en skada är åtgärdad. Om lukten kommer ur betong så behandla med Penetrox-S.
Avlopp
Division Saneringsteknik
Alron Chemical Co AB
Hagsvängen 6, 645 41 Strängnäs
tel. 0152-134 75 www.alron.se
Om lukten är diffus så dimmar du med Penetrox-PF (i möblerade rum) eller Maxox-PF (i omöblerade rum) med en Puls Jet Fog-
ger. Okänsliga ytor kan ges ytlig behandling genom sprayning av Penetrox-S.
Liklukt
Dimma med Torr Luktsanering Tallbarr eller Penetrox-S för dämpn
ing av lukten.
Desinficera med t.ex. Odox eller Citrox. Rengör! Avlägsna material som blivit kraftigt förorenade (trä, mattor, betong). Behandla med Bio-
Fresh och/eller Penetrox-PF alt. Penetrox-S.
Oljeskador
Akut behandling direkt efter utsläpp.
Ta upp oljan från golvet. Rengör med vatten och Nautilus. Tvätta alla förorenade ytor upprepat. Ta hand om restvatten avskiljningstank. Be
handla med Bio-Fresh eller Bio-O.
Vid andra mer omfattande oljeskador så ring och fråga.
Tobaksrök
Tobaksrök har oftast trängt djupt in i olika material.
Ytliga behandlingar har begränsad funktion.
Den viktigaste åtgärden för luktsanering är rengöring med alkaliskt rengöringsmedel pH 9-13 (So1, Sot 2 eller Nautilus).
Behandla därefter tvättbara tak och väggar genom sprayning med Odox utspädd med 2 delar vatten (lågtrycksspruta).
Ej tvättbara tak och eller väggar sprayas med Odox outspädd eller Penetrox-S (fukta utan avrinning).
Avsluta luktsaneringen med fogging med Torr Luktsanering Luktfri eller Penetrox-PF.
Härsken lukt, smörsyra
Tvätta med natriumbikarbonat (bakpulver) 2g/l. Undvik att sprida ska
dan på djup eller bredd genom att agera snabbt och suga upp all till
förd vätska.
Behandla upprepat med Bio-Fresh. Vid diffus lukt dimmar du ut medlen. Tänk på att inte sprida problemet genom att blanda rent och förorenat.
Mycket lite luktar väldigt mycket.
Tårgas
Tvätta med natriumbikarbonat (bakpulver 2g/l).
OBS! Det är inte säkert att det fungerar på nyare varianter.
Sopor
Rengör (Citrox) och behandla därefter med Odox efterföljd av Bio-
Fresh.
Försegling
Vissa ytor kan vara svåra att rengöra ordentligt som t.ex. ventilation, utrymmen över innertak med ledningar, isolering och annat, kulvertar. Börja alltid med den normala arbetsgången d.v.s. rengöring,
luktbehandling, vilken beror på typ av förorening.
Restlukter kan därefter bindas med Kanalförseglare.
Division Saneringsteknik
Alron Chemical Co AB
Hagsvängen 6, 645 41 Strängnäs
tel. 0152-134 75 www.alron.se
Vid brand sprider sig ofta rök i ventiler och ventilationsrör. Tro inte att röken gör alltför stor skillnad på om det är till- eller frånluft.
Efter nödvändig rengöring kan du bekämpa lukt med
Torr Luktsanering eller Penetrox-PF/Maxox-PF.
Restlukter eller damm kan du binda med Kanalförseglare.
Kloridjonsanering
När plast brinner kan syror av olika slag, t.ex. saltsyra-gas, spridas med röken. Saltsyra-gasen bildar tillsammans med vatten saltsyra vilket gör att metaller korroderar (rostar). Där det har bildats saltsyra korroderar metaller snabbt, dels beroende på syrafrätning och dels på kloridjon-katalyserad korrosion, vilket bäst upptäcks på dåligt ytskyddade detaljer. Kloridjoner kan detekteras med en kloridjonmätning och uppträder i storleksordningen mikrogram (miljondels gram). Kor
rosionen kan bromsas/stoppas genom att dimma Alrust-Fog. Alrust-F dimmas med ett termiskt aggregat, Alron Thermo-Fog eller en Puls Jet Fogger, Patriot.
Sekundära luktproblem
Vid problem av indirekt art, t.ex. luktspridning in i intilliggande loka­ ler/lägenheter från en brand eller lik kan joniseringsaggregat användas. Joniseringsaggregat har ingen effekt på en luktkälla utan fungerar en
dast som luftrenare.
Joniseringsaggregat som enligt tillverkaren/försäljaren “tar bort Lukten” avger ozon vilket är det näst starkaste oxidationsmedel man känner till. Det är klart olämpligt att använda den typen av aggregat i lokaler där det vistas människor.
Tillfälligt kan också lukten kontrolleras genom dimning av Torr eller Våt
Luktsanering, Torr Luktsanering Luktfri, Penetrox-PF/Maxox-PF eller Bio-Fresh. (brand, lik, soprum, avlopp m.m.)
Spärrmålning
Ventilation
Kom ihåg att spärrmålning används för att hindra genomblödning och inte för att spärra lukten inne.
Om du spärrmålar ytan utan att ha lukten under kontroll så riskerar du att lukt kvarstår och du har tagit bort dina möjligheter att nå den vilket
kan bli väldigt kostsamt.
Lite fakta om medel
Alrust Fog
Alrust Fog är ett specialformulerat rostskyddsmedel som dimmas med termiskt eller Puls Jet aggregat.
Bio-A
Biologiskt medel som innehåller mikroorganismer av bacillus släktet. Organismerna är klass 1 bakterier vilket jämställer dem med t.ex. bak­
terier i yoghurt d.v.s. ofarliga för människor.
Bildar biofilm i t.ex. rör och golvbrunnar vilket hindrar igensättning.
Bio-A bryter ner organisk material och kontrollerar lukten.
Division Saneringsteknik
Alron Chemical Co AB
Hagsvängen 6, 645 41 Strängnäs
tel. 0152-134 75 www.alron.se
Biologiskt medel som innehåller mikroorganismer av bacillussläktet. Organismerna är klass 1 bakterier vilket jämställer dem med t.ex. bak­
terier i yoghurt d.v.s. ofarliga för människor.
Mikroorganismerna bryter ner organiskt material och avlägsnar källan till lukten. De kan inte användas tillsammans med tillväxthämmande medel (desinfektionsmedel med långvarig effekt).
Vid dimning av medlet med en B&G Microjet används mask då dim-
man irriterar andningsorganen.
Bio-Fresh
Triple Action
För de riktigt svåra luktproblemen. Bio-Fresh Triple Action förenar de bästa mikrobiologiska och kemisk metoderna för luktkontroll. Snabb
verkande luktkontroll uppnås genom ett aminosyrakomplex som binder upp och deaktiverar alla typer av rutten, härsken eller fisk-lukt, och genom ändring av luktbilden med naturliga eteriska oljor. Permanent luktkontroll uppnås genom följande mikrobiologisk nedbrytning av bundna såväl som fria illaluktande ämnen.Vid dimning av medlet med en B&G Microjet används mask då dimman irriterar andningsorganen.
Bio-O
Bio-O är ett biologiskt medel som innehåller mikroorganismer som är speciellt adapterade att bryta ner oljeprodukter. Används för att bryta ner olja i mark och fastigheter.
Gripen Bio Saner Proffs
Biologiskt medel som innehåller mikroorganismer av bacillussläktet. Organismerna är klass 1 bakterier vilket jämställer dem med t.ex. bak­
terier i yoghurt d.v.s. ofarliga för människor
Gripen Bio Saner Proffs används för att kontrollera lukten i portabla toaletter och septiktankar.
Mikrosept
Biologiskt medel som innehåller mikroorganismer av bacillussläktet. Organismerna är klass 1 bakterier vilket jämställer dem med t.ex. bakterier i yoghurt d.v.s. ofarliga för människor. Mikrosept innehåller även enzymer. Bildar biofilm i t.ex. rör och golvbrunnar vilket hindrar igensättning. Mikrosept bryter ner organisk material, hydrolyserar fett och kontrollerar lukten.
Oljesaneringsmedel
Oljesaneringsmedel är ett emulgeringsmedel som används för att tvätta efter oljeskador. Medlet gör att oljan blandar sig med rengörings vattnet.
Odox
Stabiliserad vattenlösning av hydrogenperoxid. Oxiderar och neutral ­
iserar “rutten” lukt, “fisklukt” och röklukt. Är även mycket effektivt desin
fektionsmedel. Odox är ett miljöriktigt alternativ och kan användas direkt på skadeplatsen och i stor skala.
Citrox Surt oxidations och desinfektionsmedel. Lätt biologiskt nedbrytbart. Miljöanpassat. Liknande Odox, men med bättre rengöringseffekt. Väl lämpat för desinficering och rengöring av fasader från alger och mos-
sa.
����������������������������
����������������������������������
a�����������������������������������
Bio-Fresh
Division Saneringsteknik
Alron Chemical Co AB
Hagsvängen 6, 645 41 Strängnäs
tel. 0152-134 75 www.alron.se
Penetrox-PF
Penetrox-S
Oxidationsmedel med desinficerande verkan. Specialmedel för kontroll av mögellukt och röklukt genom foggning med Patriot pulsjet fogger. Penetrox-PF innehåller en organisk peroxid med samma oxidations
fömåga som Odox, men bättre stabilitet och penetrationsförmåga
Maxox-PF
Unikt medel för dekontaminering av byggnader som har utsatt för
biologisk smitta - som t. ex. mögel och mögelsporer, bakteriesporer (Anthrax), salmonella, campylobacter, mm. Maxox-PF påföres i form av en fin, genomträngande aerosol, som framställes med en termofogger (Patriot Puls-jet fogger från Curtis Dynafog). Metoden ersätter fumigering med formalin. Används för att bekämpa bakterier och mögel
och dess sporer samt mögellukt på otillgängliga ställen i byggnader som ventilationskanaler, isolering i väggar och tak, etc. OBS! Får ej användas på blekningskänsliga ytor.
Torr Luktsanering
Torr Luktsanering är ett medel som används för luktsanering efter t.ex. brand. Medlen dimmas med en Termo Fogger eller ett Puls Jet-
aggregat.
Torr Luktsanering ”Luktfri”
Nytt specialmedel för Alron Thermo-Fog.
Oxidationsmedel med desinficerande verkan. Används för kontroll av brand- och röklukt i mindre lokal genom foggning med Alron ThermoFog. Luktfri peroxidformulering med samma oxidationsfömåga som Odox, som inte lämnar några kemikalierester
Innehåller hydrogenperoxid samt samma organiska peroxid som Penetrox-PF. Medlet har, tack vara en synergieffekt mellan de två perox-
iderna, högre oxidationskraft än Odox, men med längre varighet och bättre för-måga att tränga djupt in i porösa material. Används för att bekämpa mögel, bakterier, sporer av dessa samt mögellukt i byggnad
er. Appliceras med låg/mellantryckssprayer eller mikrojet direkt på kon
taminerade ytor.
Våt Luktsanering är ett medel som används för luktsanering efter t.ex. brand. Medlet används på porösa ytor och dimmas med t.ex. B & G
Microjet eller Hurricane.
Lite fakta om maskiner
Våt Luktsanering
�����������������������������������������������
Desinficering av Svamp Ytdesinficeringsmedel för direktpåföring på behandlingsytor med kemi­
& Bakterier-S
kaliepåläggare. Innehåller poly(hexametylenbiguanid)-hydroklorid (PHMB) som aktivsubstans
Desinficering av Svamp Innehåller poly(hexametylenbiguanid)-hydroklorid (PHMB) som
& Bakterier- PF
aktivsubstans och används för desinficering genom mikrokondensation (thermofogging)
Division Saneringsteknik
Alron Chemical Co AB
Hagsvängen 6, 645 41 Strängnäs
tel. 0152-134 75 www.alron.se
Odördesinficering Odör-Desinficering är speciellt framtagen för tvätt och desinficering av
mögel- eller algbeväxta ytor, där man vill kombinera effektiv rengöring och desinficering.
PMHB är ett effektivt medel för allmän desinficering med ett mycket brett verkningsspektrum mot mikroorganismer, men är ändå ganska användarvänligt och ofarligt i bruk. Medlet avger inga hälsofarliga ångor och bildar inga skadliga biprodukter i naturen (som t ex är fallet med klor), utan bryts långsamt ned till oskadliga salter.
Certifieringar-godkännanden för PHMB:
•EINECS (Europa) •ACOIN / AICS (Australien) •ENCS (Japan) •DSL (Kanada) •PHMB är EPA registrerat (EPA Reg. No. 72674-4)
Återställer missfärgad och åldrad plast och gummi.
Puttes Special
För rengöring av aluminium, lättmetaller och galvad plåt. Medlet är även utmärkt för rostborttagning.
Kanalförseglare
Specialmedel för ventilationskanaler. Binder upp och förseglar damm och sotpartiklar i ventilationssystem. Appliceras med Alrons Mikrojet.
Skumdämpare
En silikonfri skumdämpare för skumdämpning av rengöringsmedel. Kan även användas i rengöringsmaskiner.
Sot 1 & Sot 2
Sot 3 En serie alkaliska rengöringsmedel i olika styrkor. Dessa medel
har högsta kvalitet på råvaror och ska ej förväxlas med lågpris-
rengöringsmedel.
Sur 1 & Sur 2
En serie sura rengöringsmedel i olika styrkor. Sura medel används för rengöring och avfettning av sanitetsporslin, kakel, rostfritt mm.
Nautilus
Nautilus används för rengöring av sot, olja, fett, nikotin, protein, mm, som rengöring efter brand, motorrens, lastbils-, båt- och tågtvätt. Löser smuts, fett och olja utan mekanisk bearbetning.
Aluminiumcleaner
Hurricane och B&G Microjet är eldrivna aerosolaggregat som
finfördelar medlen med hjälp av en turbulent luftström.
Aggregatet ökar möjligheten att träffa det som luktar med ett minimum av vätska. Alla typer av vätskor kan finfördelas. Man ska dock undvika de brännbara.
Elektrostatiska filter
I det elektrostatiska filtret sker laddningen av luften och partiklarna i aggregatet Partiklarna avsätts därefter på ett filter också i aggregatet vilket till skillnad från joniseringsaggregatet inte smutsar ner rums­
ytorna.
Hurricane
B& G Microjet
Division Saneringsteknik
Alron Chemical Co AB
Hagsvängen 6, 645 41 Strängnäs
tel. 0152-134 75 www.alron.se
Puls Jet Fogger
Puls Jet Fogger, t.ex. Patriot är en jet motor som används för att fin
fördela olika medel. Medel som används i maskinen är special formul­
erade.
Termo Fogger
OBS!
Thermo Fogger, t.ex. Alron Thermo-Fog, är ett termiskt dimningsaggre­
gat som används för att finfördela olika medel. Medlen som används i maskinen är specialformulerade.
När du finfördelar kemikalier eller biologiska medel så måste du an­ vända mask. Helst ska du använda helmask. Alla medel blir med tiden farliga om de kommer in i kroppen via lungor eller t.ex. ögon.
Det här är extra viktigt för dem som arbetar med dimning regelbundet. Utsätt inte oskyddade för dimma. Var noga med att vädra efter dimn­
ing.
Kurser och konsultation
Om du vill veta mer kan du komma på någon av Alrons kurser, “Lukt
sanering i teori och praktik” eller “Grundutbildning i mikrobiologisk oljesanering”. Har du egna önskemål så gör vi speciellt företagsanpas­
sade kurser. Hör av dig om egna önskemål!
Konsultation
Du kan ringa till Alron och få hjälp med olika problemskador. I första hand hjälper vi dig över telefon men vi kan även hjälpa dig ute på fältet.
När du ringer kostar det inget. men om vi ska komma ut och hjälpa dig så debiterar vi resa och timmar. Det kostar olika beroende av vad du kräver.
Kurs
MILJÖ- OCH HÄLSOASPEKTER PÅ SANERING.
Sanerarens uppgift är att återställa skadade föremål, byggnader och miljöer till skicket innan
skadan. Det är oerhört viktigt att innebörden av
begränsade målsättning är klar från
början för alla inblandade – saneraren, uppdragsgivaren och den skadelidande. Att det är
ohälsosamt – och ibland farligt- att bo i ett mögelskadat hus råder det i dag enighet om, men det
finns ingen norm för vilka mögelsorter och vilka mängder av dessa mögelsorter som kan
accepteras i en inomhusmiljö. Men detta förhindrar naturligtvis inte att man sanerar en fukt- och
mögelskadat byggnad, då det nästan alltid (genom att studerar angränsande oskadade
byggnader) går att fastställa hur inomhusmiljön var innan skadan.
Metodval – kemikalier i sanering.
Det är självklart att man skall välja metoder och medel i sin sanering som inte ersätter gamla
skador med nya. Det finns en stor misstänksamhet mot ”kemi”, som har sin grund i ett fåtal
stora och allvarliga förgiftningsskandaler och en gedigen okunnighet om kemi. Valet av
saneringskemikalier är därför särskild viktigt.
Man kan inte begära att alla sanerare skall ha en doktorsexamen i kemi. Det måste
nödvändigtvis bli kemileverantörens uppgift att försäkra att de kemiska medlen uppfyller högt
ställda (och lagens) krav på miljö- och hälsopåverkan. Detta innebär bland annat:
Att substitutionsprincipen efterlevs – dvs. bästa lösningen ur miljö- och hälsosynpunkt som är
rimlig tekniskt och ekonomiskt
Division Saneringsteknik
Alron Chemical Co AB
Hagsvängen 6, 645 41 Strängnäs
tel. 0152-134 75 www.alron.se
_ Att leverantören kan ge kvalificerad teknisk assistans i alla aspekter av medlets användning och
effekter på miljö- och hälsa
_ Att alla myndighetskrav beträffande registrering, godkännande, etc. är uppfyllda.
_ Att medlets bruk och verkan är tillfredsställande dokumenterat
Vi kan illustrera problemställningen med ett medel som fortfarande är i vidstäckt bruk.
KLORBASERADE BLEK- OCH DESINFEKTIONSMEDEL.
Hypoklorit lösningar (exempel, Klorin), som framställas genom att lösa klorgas i en alkalisk
vattenlösning, har i snart 100 år använts för desinficering och blekning. Medlen är billiga och
effektiva, men tyvärr reagerar klor i bruk med organiska föreningar under bildning av giftiga och
illaluktande/– smakande klororganiska föreningar, av vilka de mest kända är diverse klordioxiner
och ämnen som ger vin en smak av ”kork”. Av detta skäl har den svenska pappersindustrin helt
frångått klorblekning, som har ersatts med blekning med väteperoxid (alla i Sverige köper numera
de bruna kaffefilter från oblekt papper). Green Peace’ aktion mot
PVC (som framställs från etylen och klorgas) är ett led i en allmän kampanj mot industriellt bruk
och framställning av klor.
Man kan tycka att småskaligt bruk av hypoklorit inte är ett problem, men totalt rör det sig även
här om mycket stora mängder, som ger ett stort bidrag till föroreningen med klororganiska
föreningar. Vi måste naturligtvis alla solidarisk ställa upp och upphöra med bruk av hypoklorit,
speciellt som det finns fullvärdiga alternativ (peroxider) utan samma skadliga miljöpåverkan.
Konstigt nog rekommenderar många konsulter, som bestämt motsätter sig all ”kemi”, bruk av
just hypoklorit vid mögelsanering!!
Division Saneringsteknik