Godmans nytt december 2015

December 2015
Godmans-Nytt
Information från överförmyndarnämnden och enheten
Nu börjar detta år att gå mot sitt slut och vi vill här delge er lite information inför det
kommande året.
Inför redovisningen av år 2015
Alltfler ställföreträdare hämtar blanketterna via kommunens hemsida eller använder
särskilda redovisningsprogram. Med anledning av detta, samt för att effektivisera
verksamheten och spara på miljön, kommer blanketter för Årsräkning och
Redogörelse inte att skickas ut till samtliga ställföreträdare såsom skett tidigare
årsskiften.
De som fortsättningsvis önskar använda de blanketter vi tillhandahåller kan hämta ett
”kit” på överförmyndarenheten (S:t Larsgatan 41), i receptionen på Miljö- och
Samhällsbyggnadskontoret (Drottninggatan 45) eller på Medborgarkontor City
(Stadsbiblioteket på Östgötagatan).
”Kiten” kommer att finnas tillgängliga direkt efter nyår.
Givetvis kan ni få blanketter och anvisningar skickade hem genom att ni kontaktar
överförmyndarenheten.
Till de ställföreträdare som är befriade från att lämna årsräkning vill vi påminna om
att en Redogörelse för året ändå ska lämnas in. Redogörelsen utgör en del av
nämndens granskning och går bra att ladda ner från Linköpings kommuns hemsida.
Förenklad redovisning
För ställföreträdare som har beslut om förenklad redovisning kommer en speciell
blankett för den ekonomiska redovisningen att finnas i ”blankettförrådet” på
hemsidan från årsskiftet.
Underlag i form av kontrolluppgifter på samtliga beskattningsbara inkomster för
redovisningsåret och saldobesked för samtliga kapitaltillgångar per 2015-12-31 ska
lämnas in tillsammans med den förenklade årsredovisningen. Anledningen till detta
är att enheten behöver dessa underlag för att kunna göra en korrekt beräkning om det
är kommunen eller huvudmannen som ska betala arvodet i uppdraget.
[1]
Inför kommande granskning
Överförmyndarnämnden vill återigen påminna om vikten av att kompletta och
korrekta underlag för granskning skickas in tillsammans med årsräkningen. Vidare
ska sammanställningarna för inkomster och utgifter vara lätta att följa genom att de
ifylls korrekt och är samstämmiga med insända kontoutdrag. Detta för att underlätta
och snabba upp granskningen.
Tänk på att huvudmannens samtliga tillgångar, förutom det transaktionskonto du
använder som ställföreträdare, ska vara försedda med överförmyndarspärr.
Vi vill påminna om att det på hemsidan finns en film som beskriver hur
redovisningen ska gå till.
Redovisningsprogrammet Godman.se
Vid granskning har framkommit att en del ställföreträdare som har fått licens till det
databaserade redovisningsprogrammet inte använder det i samband med
årsräkningen. Överförmyndarnämnden vill påminna om att innehavare av licenser
har förbundit sig att lämna in årsräkning med inkomst- och utgiftssammanställningar
utskrivna från programmet.
OBS! Det är inte den årsredogörelse som finns i godmansprogrammet som ska
användas i samband med årsredovisningen, utan den av nämnden beslutade
”Redogörelse i ditt uppdrag som ställföreträdare”.
För den som önskar få en licens från kommunen finns ansökningsblankett att hämta
som pdf på hemsidan eller genom att kontakta Överförmyndarenheten.
Används inte licensen ska överförmyndarenheten meddelas så att licensen kan
avslutas och erbjudas en annan ställföreträdare.
Redovisning av överlämnade kontanter
Nämnden vill inför kommande år understryka vikten av att ni som ställföreträdare tar
kvittens från huvudman och/eller personal på boende vid överlämnande av
”fickpengar” i form av kontanter.
Från och med redovisningen för år 2016, som ni lämnar in år 2017, ska dessa
kvittenser lämnas in tillsammans med årsräkningen. Detta kommer då att framgå av
anvisningarna.
[2]
Arvode i uppdrag för ensamkommande
barn
Överförmyndarverksamheten arbetar som ni vet med förslag på nytt arvode gällande
uppdrag som ställföreträdare för ensamkommande barn. Efter att nämnden fattat
beslut kommer separat information till samtliga berörda ställföreträdare.
Utbildning för ställföreträdare
Separat inbjudan till kommande utbildningar för ställföreträdare kommer att skickas
ut så snart program och tider är bokade.
Vid ansökan om pass/ID
Vid de tillfällen ni som ställföreträdare följer med för att legitimera huvudmannen i
samband med ansökan om pass eller ID-kort får registerutdragen inte vara äldre än
1 månad. Ni är välkomna att kontakta överförmyndarenheten om ni behöver nytt
registerutdrag.
Försäkringar för gode män och
förvaltare
Godmansföreningen vill informera om att Riksförbundet för Gode Män och
Förvaltare (RGMF) nu tecknat avtal med försäkringsgivare om försäkringsskydd för
ställföreträdare.
Det handlar dels om en olycksfallsförsäkring som är kollektiv och omfattar alla som
är medlemmar i Linköpings God Man och Förvaltarförening (GMF), dels om en
ansvarsförsäkring, en s k godmansförsäkring som är individuell och gäller för ansvar,
ren förmögenhetsskada och rättskydd. Försäkringarna är möjliga för dig som är
medlem i GMF och gäller i uppdragen som ställföreträdare.
Till godmansförsäkringen anmäler du dig själv via webbplats
www.forsakringskoll.se. Årspremien är 170 kr.
Mer information om försäkringarna finns att få på RGMF:s webbplats www.rgmf.se
respektive godmansföreningens webbplats www.godmanlinkoping.se.
Du är också välkommen att kontakta ordförande i Linköpings GMF, Christer
Vindeby, om du har frågor kring försäkringarna.
[3]
Kontaktvägar till
överförmyndarverksamheten
Postadress:
Linköpings kommun
Överförmyndarenheten
581 81 LINKÖPING
Besöksadress (besök efter ö k):
S:t Larsgatan 41
LINKÖPING
Telefon- och expeditionstid: månd-torsd kl.10:00-11:30, tel.013 – 20 69 99
Fax: 013 – 20 59 61
Hemsida: www.linkoping.se/godmanochforvaltare
E-post: [email protected]
Om du inte har möjlighet att ringa oss på telefontiden, skicka ett mail till vår
funktionsbrevlåda som läses dagligen, så hör vi av oss till dig så snart vi kan.
Vår adress är: [email protected]
Överförmyndarnämnden och enheten
vill tacka för det arbete och
engagemang som ni lägger i era
uppdrag och önska er alla riktigt
God Jul och Gott Nytt År!
[4]