Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid

LULEÅ KOMMUN
150130
Barn- & utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningskontoret
Tillägg till taxa- och tillämpningsregler
Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid
Luleå kommun erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid till vårdnadshavare som har
sin arbetstid förlagt på kvällar, nätter och/eller helger. Med barnomsorg på obekväm
arbetstid menar vi de tider då ordinarie förskole- och fritidsverksamhet är stängd. Gäller
inte de dagar som ordinarie förskola har stängt för planering. Verksamheten vänder sig
till förskolebarn 1-5 år och till barn 6-13 år som är inskrivna i skolbarnsomsorg.
Med ordinarie förskola och fritidhem menas den placering barnet har vardagar och under
dagtid.
Barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds i dagsläget på:
Luleå Dag & Natt förskola Charlottendal
Vem kan beviljas barnomsorg på obekväm arbetstid?
Vårdnadhavare som har barn vilka är folkbokförda i Luleå kommun:



Vårdnadshavare till barn i åldern 1–5 år som arbetar kväller, nätter och helger då
den ordinarie förskoleverksamheten är stängd
Vårdnadshavare till barn i åldern 6–13 år med barn inskrivna i skolbarnomsorg
och arbetar på kväller, nätter och helger då den ordinarie fritidsverksamheten är
stängd.
Enligt vårdnadhavares arbetstidsschema ska behovet av barnomsorg på obekväm
arbetstid ska vara regelbundet, vid minst två tillfällen per månad.
Förälder med enskild vårdnad
Med arbete som innebär obekväma arbetstider har rätt till ob-omsorg
Förälder med gemensam vårdnad, folkbokförda på samma adress
Där båda vårdnadshavare arbetar obekväma arbetstider har rätt till ob-omsorg.
Förälder med gemensam vårdnad, folkbokförda på olika adresser
Där båda vårdnadshavare arbetar obekväma arbetstider har rätt till ob-omsorg. Föräldrar
som har gemensam vårdnad, folkbokförda på olika adresser i Luleå kommun, har endast i
undantagsfall rätt till ob-omsorg om endast den ena vårdnadshavaren har arbete som
innebär obekväma arbetstider.
LULEÅ KOMMUN
Dnr
Barn- & utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningskontoret
Beviljad ob-omsorg tidsbestäms utifrån vilken typ av anställning vårdnadshavare har.
Tillsvidareanställning:
Visstidsanställning:
Timanställning:
Ob-omsorg beviljas max 12 månader.
Ob-omsorg beviljas max tid enligt anställningsintyg, max 12
månader.
Ob-omsorg beviljas max 6 månader.
Önskas förlängning av ob-omsorg krävs att nya intyg från arbetsgivare, som styrker
behovet, skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen.
Föräldraledighet, sjukdom, semester eller annan ledighet
Vårdnadshavare har inte rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid under
föräldraledighet, arbetslöshet, sjukdom, semester eller annan ledighet.
Hur söker jag?
Du ansöker om barnomsorg på obekväm arbetstid på särskild blankett;
ANSÖKAN om ob-omsorg. Blankett finns att hämta på www.lulea.se
Ansökan ska skickas in minst en månad innan ob-omsorg önskas.
Handläggningstiden kan variera, men vanligtvis är den minst en månad. Komplett
ansökan krävs för att handläggning kan ske.
Vårdnadshavare som ansöker om behov av omsorg på obekväm arbetstid ska styrka
behovet med:
 Intyg från arbetsgivare där det framgår vilken typ av anställning du har,
anställningsperiod samt vilken typ av obekväma arbetsider arbetet innebär. Av
intyget ska det också framgå tydligt kontaktuppgifter samt befattning på den som
utfärdat intyget.
 Arbetstidsschema - Schema som omfattar minst två veckor och som visar behovet
av ob-omsorg. Schemat bifogas med ansökan.
Efter att kommunen tagit emot och gått igenom din ansökan registreras ansökan. En
noggrann prövning görs i varje enskilt fall. Ob-omsorg erbjuds under förutsättning att
villkoren för rätt till plats inom nattöppen verksamhet uppfyllts. Plats i barnomsorg på
obekväm arbetstid upphör vid föräldraledighet eller arbetslöshet och måste sökas på nytt
vid behov.
2 (4)
LULEÅ KOMMUN
Dnr
3 (4)
Barn- & utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningskontoret
Vilka rutiner finns för ob-omsorgsverksamheten?
Besök inför ob-omsorg
När ansökan om ob-omsorg beviljats och placeringsbekräftelse skickats hem, ansvarar
vårdnadshavare för att ta kontakt med Luleå Dag & Natt förskola, ob-omsorgen, för att
komma överens om besök. Antalet besök kan variera utifrån barnets individuella behov.
Vårdnadshavare deltar i verksamheten. Besök inför ob-omsorg sker under ob-tid på
vardagkvällar efter kl. 17.00 och/eller på helger.
Ring 0920-455856, för att komma överens om en tid för besök.
Rutiner gällande tider och måltider
För barn med ordinarie placering vid annan förskola/fritidhem än Luleå dag & natt:
 Är under vardagar välkomna till oss från kl. 17.00.
 Ingen frukost serveras vardagar.
 Senaste morgontiden, på vardagar, att hämta sitt barn är klockan 07:30.
För alla barn med ob-omsorgsbehov oavsett ordinarie placering:
 Vardagar serveras middag kl. 17.30 och på helger serveras middag kl. 16.30.
 Senaste kvällstiden att hämta sitt barn är klockan 21:30. Därefter är det nattvila.
 Tidigaste morgontiden att hämta sitt barn är klockan 06:00.
 Under helger är tidigaste morgontiden att lämna sitt barn kl 06.00
 Vid behov av omsorg tidigare än ordinarie förskola/fritidshems öppettider på morgonen,
finns möjlighet att lämna barnet på Luleå dag & natt, kvällen innan behovet finns. Barnet
kommer till Luleå dag och natt en stund innan sovtiden och morgonen efter åker barnet
taxi till ordinarie förskola/fritidshem för att äta frukost.
Luleå Dag & Natt förskola, ob-omsorg, har öppet alla årets dagar, om behovet finns.
Schema för barnets vistelsetid
Schema för barnets vistelsetid ska lämnas två veckor i förväg, gällande minst två veckor åt
gången. Ändringar av schema under pågående vecka kan göras om verksamhetens
planering tillåter det.
Vistelsetiden i barnomsorg på obekväm arbetstid är vårdnadshavare arbetstid
tillsammans med restid till och från arbetet. Barnens schema styrs således av
vårdnadshavarnas arbetstid, vilket innebär att barnet är ledigt när vårdnadshavare är
lediga. Barnen har möjlighet att vara i verksamheten under den tid vårdnadshavare
behöver sova för att få en dygnssömn motsvarande 8 timmar
LULEÅ KOMMUN
Dnr
Barn- & utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningskontoret
Om barnet insjuknar på förskolan kontaktas vårdnadshavarna, som måste hämta sitt
barn så snart som möjligt.
Transport
Om vårdnadshavare inte har möjlighet att lämna/hämta barnet vid Luleå Dag & Natt
förskola, finns det möjlighet att ansöka om transport till och från ordinarie
förskola/fritidhem. Detta gäller endast under vardagar. Ansökan om transport görs på
särskild blankett. Blankett finns att hämta på www.lulea.se .
Plats upphör automatiskt

När barnet slutar på förskolan och övergår till skolbarnomsorg (förskoleklass)
upphör ob-omsorgen vid Luleå Dag & Natt förskola per automatik den 31 juli. För
fortsatt ob-omsorg måste ny ansökan inkomma.

Om vårdnadshavare blir arbetslös eller föräldraledig.
Uppsägning av plats

Om behovet av ob-omsorg upphör ska detta meddelas till Barn- och
utbildningsförvaltningen. Uppsägningsblankett finna att hämta på www.lulea.se
och ska göras skriftligt.
Avgifter
Kostnaden för omsorg vid obekväm arbetstid ryms inom reglerna för maxtaxa.
För mer information kontakta:
Förskolechef
eller
Barn- och utbildningsförvaltningen
Åsa Korén
Barnomsorgen
0920-45 47 40
0920-45 47 77
[email protected]
[email protected]
Luleå Dag & Natt förskola Charlottendal
Västra Malmgatan 6A,
972 41 Luleå
4 (4)