Användarhjälp Uttag från

Anvä ndarhjä lp
Uttag frå n myndighetsrapporteringen
1. Välj undersökning
Klicka på Välj och välj den undersökning som du vill göra uttag från. Man kan bara göra uttag från en
undersökning i taget. Med undersökning avser vi Myndighetsrapporteringen från olika år. Det finns
uppgifter från Myndighetsrapportering 2012 och framåt.
2. Välj myndighet(er)
De myndigheter som har rapporterat in till den aktuella undersökningen visas i listan. Detta kan alltså
variera från år till år då myndigheter går ihop i olika samarbetsformer.
1
Om du vill ta ut uppgifter för alla myndigheter Välj alla
I fältet Fritextsök kan du söka på myndighetens namn eller kommun.
Om du markerat en myndighet står namnet i rutan. Väljer du flera står antalet valda.
Om du vill ta ut uppgifter för alla myndigheter i ett län klickar du på länsnamnet [1]. Samtliga
myndigheter i länet markeras. Om du vill kan du avmarkera enstaka myndigheter.
Om du vill börja om att välja myndigheter Välj ingen och gör sedan ett nytt val.
3. Välj typ av summering
Under Välj typ av summering väljer du vilka värden du vill ha ut, t ex antal anläggningar, antal
kontroller eller antal kontroller utan avvikelse.
I variabelförteckningen kan du se vilka typer av summeringar som finns för aktuell undersökning och
vad de betyder.
Hämta endast myndighetsuppgifter
Om man kryssar i rutan Hämta endast myndighetsuppgifter får man ut en rapport med de
informationsposter som gäller uppgifter om myndigheten, t ex antalet årsarbetskrafter och avgifter.
4. Välj informationspost
Under Välj informationspost väljer du vilken informationspost du vill ta ut summering för, t.ex.
Anläggningstyp Nivå 1.
Om du väljer Ingen vald får du ut en rapport med totalen av den valda typen av summering. ”Totalt
antal kontroller utan avvikelse ” i exemplet ovan.
I variabelförteckningen nedan kan du se vilka informationsposter som finns för aktuell undersökning
och vad de betyder. I anvisningen för aktuellt år, kan du läsa mer om de olika informationsposterna.
Anvisningarna finns tillgängliga på Livsteck.net.
5. Hämta rapport
Rapporten öppnas i Excel. Du kan behöva spara en rapport för att kunna ta ut en ny. Detta beror på
hur namnen på de öppnade rapporterna skapas i Excel.
Variabelförteckning för myndighetsrapporteringen
2012, 2013 och 2014
I ”Myndighetsrapportering 2014, Rensad version” har anläggningar, som rapporterades som upphörda under
perioden januari-mars 2014 eller nyregistrerade under november-december 2014, uteslutits.
Typ av summering
Variabler
Förklaring
Antal anläggningar
Antal kontrollerade anläggningar
Antal kontroller
Antal kontroller utan avvikelse
Antal åtgärder
Summering av antal anläggningar inom den
myndighet(er) som valts.
Summering av antal anläggningar som kontrollerats
inom den myndighet(er) som valts.
Summering av antal kontroller som utförts inom den
myndighet(er) som valts.
Summering av antal kontroller där inga avvikelser
hittats inom den myndighet(er) som valts.
Summering av antal myndighetsbeslut som fattats
inom den myndighet(er) som valts.
Informationsposter
Beroende på vilken typ av summering som har valts kan man ta ut uppgifter för olika informationsposter.
Informationsposter som alltid kan väljas
Variabler
Förklaring
Värdeförråd
Anläggningstyp Nivå 1
Typ av verksamhet som bedrivs på
anläggningen
Livsmedelstillverkning
Livsmedelshantering
Dricksvatten
Typ nivå 1 saknas
Anläggningstyp Nivå 2
Typ av verksamhet - Undernivå till
Anläggningstyp Nivå 1
Industriell tillverkning
Produktion av animaliska
livsmedel
Tillsatser och
processhjälpmedel
Handel
Storhushåll
Vård och omsorg
Huvudkontor
Distribution och lagerhållning
Mobil verksamhet
Allmänna
dricksvattenanläggningar
Övriga
dricksvattenanläggningar
Typ nivå 2 saknas
Informationsposter som alltid kan väljas, forts.
Variabler
Förklaring
Anläggningstyp Nivå 1 /
Anläggningstyp Nivå 2
Kombination av anläggningstyp 1 och 2, t ex
"Livsmedelshantering / Storhushåll"
Riskklass
Riskklass enligt vägledning 2011
Värdeförråd
1
2
3
4
5
6
7
8
Riskklass saknas
Anläggningstyp Nivå 1 /
Riskklass
Kombination, t ex "Livsmedelshantering /
1"
Anläggningstyp Nivå 2 /
Riskklass
Kombination, t ex "Storhushåll / 1"
Erfarenhetsklass
Klassificering som speglar myndighetens
tidigare erfarenheter från den offentliga
kontrollen vid anläggningen.
A = Minskad kontroll i
förhållande till normalläget
B = Normalläge
C = Förstärkt kontroll i
förhållande till normalläget
Erfarenhetsklass saknas
Erfarenhetsklass / Riskklass
Kombination av Erfarenhetsklass och
Riskklass, t ex "A / 1"
A / 1-8
B / 1-8
C / 1-8
Erfarenhetsklass saknas / 1-8
Kontrolltid
Tilldelad kontrolltid indelad i fem olika
klasser
1-4 h
5-8 h
9-16 h
Mer än 16 h
0h
Kontrolltid saknas
Riskklass / Kontrolltid
Kombination av Riskklass och Kontrolltid,
t ex "1 / 5-8 h"
Informationsposter som endast kan väljas om antal kontroller, antal kontroller utan
avvikelser eller antal åtgärder har valts
Variabler
Förklaring
Värdeförråd
Kontrollorsak
Orsak till att kontrollen
genomförts
Planerad kontroll
Extra offentlig kontroll
Händelsestyrd kontroll
Föranmäld/oanmäld
Information om kontrollen har
varit föranmäld eller ej
Föranmäld
Oanmäld
Uppgift saknas
Föranmäld/oanmäld /
Kontrollorsak
Kontrollområde
Kombination, t ex "Föranmäld /
Planerad kontroll"
Uppgift om vilket/vilka
kontrollområde(n) som
kontrollerats
1. Infrastruktur, lokaler,
utrustning
2. Råvaror, förpackningsmaterial
3. Hantering, lagring, transport
4. Avfall
5. Skadedjur
6. Rengöring
7. Vattenkvalitet
8. Temperatur
9. Personlig hygien
10. Utbildning
11. HACCP
12. Information
13. Spårbarhet
14. Mikrobiol. kriterier
15. Övrigt
Informationsposter som endast kan väljas om antal åtgärder har valts
Variabler
Förklaring
Värdeförråd
Åtgärder
Uppgift om typ av åtgärd
myndigheten vidtagit
Föreläggande
Begränsa utsläppande på
marknaden
Förbjuda utsläppande på
marknaden
Förbjuda import/export
Beordra att livsmedel återkallas
Beordra att livsmedel dras tillbaka
från marknaden
Beordra att livsmedel destrueras
Tillfälligt avbryta driften under
lämplig tidsperiod
Stänga företaget under lämplig
tidsperiod
Stänga delar av företaget under
lämplig tidsperiod
Åtgärder om sändningar från
tredje land
Anmälan för åtal
Ge tillstånd till att livsmedel
används till andra ändamål