Kommunguiden 2015 - Lilla Edets kommun

KOMMUNGUIDEN 2015
Lilla Edets
Kommun
lillaedet.kommunguide.se
Företagscentrum
Asfalt & Betong
Asfaltkontor Grunnebo
Skanska Asfalt & Betong AB
Grunnebo 245, Vänersborg
Utför allt inom asfalt, mindre grävarbeten
Tfn Ulrik
Michael
070-66
010-448
0966
5377
‡9lJXQGHUKnOO
‡7UlGJnUGVDQOlJJQLQJ
‡+XVJUXQGHU
‡'UlQHULQJDU
Företagscentrum är en ekonomisk förening med lokala företag och kommunen som medlemmar, där man tillsammans
bedriver ett nära samarbete kring näringslivsfrågor.
Företagscentrum kan bland annat hjälpa till med:
• Lokal- och markanvisningar
• Information om infrastruktur och kommunal service
• Service och stöd i kontakter med kommunen,
andra myndigheter, organisationer med flera
• Företagsutveckling för små och stora företag
Kontakt
Kajsa Jernqvist, Näringslivsutvecklare
0520-65 95 40
[email protected]
Läs mer om Företagscentrum på
lillaedet.se/naringsliv
&ODHV+DPPDUVWU|P7XQJH/|G|VH
Visste du att du kan minska din bränsleförbrukning med 10%, bara genom
att välja däck med högsta energiklass (A)? Genom sparsam körning, Eco Driving, kan
du spara ytterligare 15%. Genom medvetna val och jämnare körning kan du bidra till
en bättre miljö och inte minst, spara tusenlappar per år.
» lillaedet.se/energi
Kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare om du har frågor eller funderingar
om din energianvändning, dina energikostnader eller klimatpåverkan.
lillaedet.kommunguide.se
Utgiven i samarbete med:
Besöksadress: Järnvägsgatan 12
Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: [email protected]
Tel: 0520-65 95 00
Hemsida: www.lillaedet.se
Projektansvarig: Lena Palm
Omslagsbild: Kjell Holmner
Lilla Edets kommun har sammanställt och
ansvarar för text- och bildmaterial i kommundelen i denna publikation som distribueras till samtliga hushåll inom kommunen.
Med reservation för eventuellt ändringar.
Se aktuell information på lillaedet.se
Eftertryck av text och bilder med angivande
av källan kan medges av redaktionen.
”ETT STORT TACK TILL ALLA DE FÖRETAG SOM GENOM
SIN ANNONSERING GJORT DET MÖJLIGT ATT GE UT
DENNA GUIDE TILL KOMMUNENS INVÅNARE!”
Producerad av:
Box 55157 • 501 14 Borås
Lidaholmsgatan 3, Borås
Hemsida: www.kommunmedia.se
Tel: 010-160 55 20 • Fax: 010-160 55 99
Kundtjänst: 010-160 55 20
Annonsförsäljning:
Camilla Alth
Tryck & produktion:
Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Borås, 2014
Tel. 033-29 03 50
Miljö och kvalitetssystem
ISO 9001 - ISO 14001
341
769
Upplaga: ca 6 400 ex.
Distributionsansvarig: SDR
Denna guide är tryckt enligt svanen-kriterierna
på ett miljögodkänt papper.
Utgivaren ikläder sig ingen ersättningsskyldighet
på grund av möjligen förekommande uteslutning, oriktighet eller ofullständighet i guiden.
Lilla Edet - kommunen som växer och utvecklas
Lilla Edets kommun befinner sig i en stark utveckling. Vi kan också
konstatera att kommunen är en attraktiv plats att bo på - det visar
tydligt den positiva befolkningstillväxten. 2013 hade Lilla Edets
kommun den fjärde största befolkningsökningen i hela Sverige och
ökningen har fortsatt under 2014. I en kommun som växer genom
positiv inflyttning ställs det också krav på bostadsbyggandet.
En fördjupad översiktsplan för Lödöse har antagits under året
vilket skapar förutsättningar för att bygga det moderna samhälle
som bygger på en infrastruktur för en långsiktig hållbar och växande
kommun. Vi vill bygga ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle
där människors livskvalitet ökar utan att det skadar vår gemensamma
miljö. Vi vill stimulera en dynamisk tillväxt som samtidigt är hållbar.
Närhet och goda kommunikationer innebär att kommuninvånarna
har tillgång till en stor och betydande arbetsmarknad.
Det jag nämnt ovan är förändringar som vi kan se med blotta
ögat men en kommun bygger mer än stadsdelar. Vi bygger service,
trygghet, gemenskap och trivsel – ingredienser som ligger mig varmt
om hjärtat. Alla som bor i Lilla Edets kommun ska känna sig välkomna och trygga här.
Skolan är den viktigaste hörnstenen för ett samhälles utveckling
och bibehållet välstånd. Vår strävan är därför att alltid göra skolan
ännu bättre. Kulturutbudet i Lilla Edets kommun är varierat. Här
finns ett brett föreningsliv och ett rikt kulturarv. Du kan välja mellan
att aktivt delta i sport- och kulturaktiviteter eller njuta av en stunds
avkoppling vid ett av kommunens många utflyktsmål.
Vi satsar på de viktiga näringslivsfrågorna och vi är med och
utvecklar småföretagandet i kommunen. Med kunskap, kontakter och
erfarenheter underlättar vi för företag och företagare i kommunen.
Allt fler blir äldre och andelen äldre i befolkningen ökar. Jag vill
att äldre ska få bestämma över sitt liv och sin vardag, oavsett om det
handlar om deltagande i arbetslivet eller vad de ska få hjälp med från
hemtjänsten.
I kommunguiden presenterar vi de kommunala verksamheterna
och ger samhälls- och turistinformation. Här finns också kontaktuppgifter till föreningslivet. Spara guiden
och använd den som uppslagsbok i dina
kontakter med kommunen.
Du kan också läsa mer om kommunen och ta del av evenemang på
lillaedet.se. Vi informerar dessutom
sista veckan varje månad i tidningarna
TTELA och Alekuriren om vad som är
på gång i kommunen.
Ingemar Ottosson
Kommunalråd
3
lillaedet.kommunguide.se
Välkommen till Lilla Edet
Lilla Edet hette förr Bergaström och kan skryta med
Sveriges allra första sluss – färdigställd år 1607.
Lilla Edets kommun är en gammal kulturbygd,
befolkad sedan minst 7 000 år. Namnet Lilla Edet
härstammar från mitten av 1500-talet. Ed betyder
”väg förbi fall”. På den tiden fanns det inga slussar
utan man fick dra båtarna på land förbi fallen.
I kommunens södra del blev Lödöse på
1100-talet den första svenska staden vid Göta älv –
Sveriges enda import- och exporthamn i väster och
en av landets mest betydande handelsstäder.
Till Lödöse kom Hansans lastfartyg seglande
upp för älven, och det var hit som resenärer kom då
de sökte sig till och från kontinenten.
Lilla Edet är inte så litet som namnet antyder
utan en alldeles lagom stor ort. Här är livet lätt att
överblicka. Det mesta man behöver finns och det ligger nära till. Ofta räcker en cykeltur eller promenad
för att nå det man behöver.
Det finns skiftande och vacker natur. Göta älvdalens öppna böljande landskap, å ena sidan, storslagna skogar rika på sjöar, å den andra.
I Lilla Edet har vi landets godaste kranvatten
enligt en riksomfattande tävling, som gjorts av VAverkens branschorganisation Svenskt Vatten för år
2005. I finalen som avgjordes i Stockholms Stadshus
vann Lilla Edets kommun första pris efter en enig
jurys motivering: ”Ett vatten i värdsklass med en elegant, frisk fjällbäckskänsla. Kort sagt: Livets vatten”
Den 30 juni 2014 fanns det 12 968 invånare i
kommunen. Kommunens totala yta är 318 kvkm
och det bor ca 40 invånare per kvkm.
Det nuvarande kommunvapnet anknyter till Lödösehus, det
största historiska minnesmärket i
Lilla Edet. Lödösehus var residens
för den medeltida hertigen Erik
Magnusson. Han hade Lödöse som
centrum för sitt svenska-danskanorska län.
Lödösevapnet är ett av Sveriges äldsta kommunala vapen med anor från 1200-talet. Med små
förändringar fastställde Lödöse kommunfullmäktige
detta vapen 1956 som kommunens eget.
1971 sammanfördes Lilla Edet, Lödöse och
4
Inlands Torpe till en kommun – Lilla Edets kommun.
Efter kommunsammanslagningen stod valet
mellan att behålla den tidigare köpingen Lilla Edets
vapen eller överta Lödöse vapen. Diskussionen
engagerade nästan alla invånare, och till slut hade
kommunfullmäktige fyra olika alternativ att ta ställning till.
Kommunfullmäktige beslöt efter lång vånda att
behålla f d Lödöse kommuns vapen som Lilla Edets.
1976 presenterade stadsheraldikerna det nuvarande vapnet som förenklats och stiliserats med hänsyn till de regler som börjat tillämpas efter det att
Lödöse vapen på sin tid fastställdes.
lillaedet.kommunguide.se
Politisk organisation
DEN POLITISKA ORGANISATIONEN BESTÅR AV FULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSEN OCH ÅTTA NÄMNDER.
Kommunstyrelsen har en egen förvaltning (kommunledningsförvaltningen) som även ger service till överförmyndar- och valnämnderna.
Omsorgs- och individnämnderna har en gemensam förvaltning (socialförvaltningen), likaså utbildningsoch kultur- och fritidsnämnderna (bildningsförvaltningen) samt tekniska- och miljö- och byggnämnderna
(samhällsbyggnadsförvaltningen).
5
lillaedet.kommunguide.se
Kommunfullmäktige
Ordförande: Bert Åkesson (S)
tfn bostad ........ 0520-65 18 47
mobil............... 070-600 42 00
1:e vice ordförande:
Camilla Olofsson (M)
tfn ................... 0520-65 36 33
mobil.............. 070-729 50 02
2:e vice ordförande:
Linda Holmer Nordlund (V)
tfn ................... 073-024 70 73
Kommunstyrelsen
Ordförande, Kommunalråd:
Ingemar Ottosson (S)
tfn ................... 0520-65 95 96
Vice ordförande, Kommunalråd: Julia Färjhage (C)
tfn ................... 0520-65 95 97
Miljö- och byggnämnden
Ordförande:
Carlos Rebelo da Silva (S)
tfn bostad ........ 0520-65 39 11
mobil............... 070-565 39 00
Vice ordförande:
Peder Engdahl (M)
tfn bostad ........ 0520-48 88 30
mobil............... 070-550 00 16
Politisk organisation
Den kommunala organisationen är politiskt styrd. I kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder finns politiker som representerar
sina partier. Lilla Edets kommun styrs av en koalition bestående av
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet Liberalerna.
KOMMUNFULLMÄKTIGE är kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs av kommunens invånare i allmänna val vart fjärde år.
Ordförande i kommunfullmäktige är Bert Åkesson (S), förste vice
ordförande, Camilla Olofsson (M) och andre vice ordförande, Linda
Holmer Nordlund (V).
PARTIREPRESENTATIONEN 2014 - 2018
Centerpartiet .....................................................
Moderata Samlingspartiet .................................
Folkpartiet liberalerna .......................................
Miljöpartiet de gröna ........................................
Arbetarpartiet Socialdemokraterna ...................
Vänsterpartiet ...................................................
Sverigedemokraterna .........................................
5
5
1
1
11
3
5 mandat.
NÄMNDERNA utses av kommunfullmäktige. De har till uppgift att
bereda olika ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige. Nämnderna ska verkställa de beslut som kommunfullmäktige fattar. De har
också egen beslutanderätt i vissa frågor.
Nämnderna kan vara olika många och ha olika namn beroende
på vilken kommun det gäller. I Lilla Edets kommun finns följande
nämnder: Kommunstyrelsen, Miljö- och byggnämnden, Kultur- och
fritidsnämnden, Omsorgsnämnden, Individnämnden, Utbildningsnämnden, Tekniska nämnden, Valnämnden och Överförmyndarnämnden.
KOMMUNSTYRELSEN är kommunens ”regering”. Den består av elva
ledamöter och nio ersättare som sammanträder ungefär en gång i
månaden. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. Kommunstyrelsen har också ett särskilt ansvar för kommunens ekonomi
samt har ett övergripande arbetsgivaransvar. Kommunstyrelsen
ansvarar också för fysisk planering, exploatering, fastighetsfrågor,
kartor och mätning.
Ordförande: Ingemar Ottosson (S), vice ordförande: Julia Färjhage (C).
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN har ett mycket brett verksamhetsfält såsom
hälsoskydd, miljöskydd, naturvård, kretsloppsfrågor, smittskydd,
livsmedelstillsyn, bygglovgivning, kartverksamhet och räddningstjänst. Ordförande: Carlos Rebelo da Silva (S), vice ordförande: Peder
Engdahl (M).
6
lillaedet.kommunguide.se
TEKNISKA NÄMNDEN ansvarar för, gator och vägar, skötsel av det
offentliga rummet samt teknisk försörjning för dricksvatten, avlopp,
dagvatten och renhållning. Ordförande: Leif Kinnunen (FP), vice ordförande: Zara Blidevik (M).
UTBILDNINGSNÄMNDEN ansvarar för all barnomsorg, förskola, förskoleklass, grundskola samt grundsärskola.
Utbildningsnämnden svarar också för att kommunens ungdomar
upp till 20 år erbjuds gymnasiestudier. Ordförande: Leif Håkansson
(S), vice ordförande: Mikael Grönlund (M).
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN fullgör kommunens uppgifter inom fritids- och kulturområdet.
I nämndens uppgifter ingår bland annat att stimulera till ett
brett fritids- och kulturliv i kommunen, att stödja föreningars och
enskildas arbete inom fritids- och kulturområdet. Nämnden ska
också bedriva biblioteks- och musikskoleverksamhet samt verka för
bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar
och miljöer av kulturhistoriskt och estetiskt värde. Ordförande: Kjell
Johansson (S), vice ordförande: Carina Andersson (C)
OMSORGSNÄMNDEN ansvarar för äldre- och handikappomsorgen som i
huvudsak arbetar med hemtjänst, färdtjänst, stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS), särskilt boende samt hälso- och sjukvård.
Ordförande: Kim Pedersen (V), vice ordförande: Tommy Nilzén (MP).
INDIVIDNÄMNDEN ansvarar för individ- och familjeomsorgen samt
vuxenutbildning. Individ- och familjeomsorgen arbetar med förebyggande och stödjande insatser till enskilda och familjer, att barn/ungdomar inte far illa samt med ekonomiskt bistånd.” Ordförande: Peter
Spjuth (V), vice ordförande: Paulina Svenungsson (C).
Tekniska nämnden
Ordförande: Leif Kinnunen (FP)
mobil............... 076-171 86 66
Vice ordförande:
Zara Blidevik (M)
tfn bostad ........ 0520-65 10 45
mobil............... 073-740 27 16
Utbildningsnämnden
Ordförande: Leif Håkansson (S)
tfn bostad ........ 0520-65 35 22
mobil............... 070-580 80 63
Vice ordförande:
Mikael Grönlund (M)
tfn bostad ........ 0520-65 23 98
mobil............... 070-858 01 15
Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande: Kjell Johansson (S)
tfn bostad ........ 0520-66 23 53
mobil............... 073-330 77 95
Vice Ordförande:
Carina Andersson (C)
tfn bostad ....... 0520-66 23 23
mobil............... 070-237 70 40
Omsorgsnämnden
Ordförande: Kim Pedersen (V)
tfn bostad ........ 0520-65 85 38
mobil............... 076-119 68 77
Vice ordförande:
Tommy Nilzén (MP)
tfn bostad ........ 0520-65 88 90
mobil............... 070-752 75 95
Individnämnden
Ordförande: Peter Spjuth (V)
tfn bostad ........ 0520-65 72 07
mobil............... 070-150 79 29
Vice ordförande:
Paulina Svenungsson (C)
tfn ................... 070-794 05 02
7
lillaedet.kommunguide.se
Överförmyndarnämnden
Ordförande:
Annette Fransson (S)
tfn bostad ........ 0520-65 55 07
mobil............... 070-477 04 08
Vice ordförande:
Lars-Erik Anderström (M)
tfn bostad ........ 0520-65 74 10
mobil............... 070-590 67 21
Valnämnden
Ordförande: Kjell Johansson (S)
tfn bostad ........ 0520-66 23 53
mobil............... 073-330 77 95
Vice ordförande:
Carl-Axel Carlstein (M)
tfn bostad ........ 0520-65 50 64
mobil............... 070-812 99 86
Överförmyndarverksamheten
i Lilla Edets kommun nås på
Kommunkontoret, Stenungsunds kommun, Strandvägen 15,
444 82 Stenungsund
tfn växel .......... 0303-73 00 00
tfn direkt ......... 0303-73 82 23
(träffas säkrast mån-tors
10.00-12.00)
Besök efter överenskommelse.
[email protected]
stenungsund.se
8
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
I varje kommun finns antingen en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd vars uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares,
förvaltares och gode mäns förvaltning.
Tillsynen ska ge garantier mot rättsförluster för personer som
själva inte kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom. Ordförande: Anette Fransson (S), vice ordförande: Lars-Erik Anderström (M).
VALNÄMNDEN
Det finns en valnämnd i varje kommun som är lokal valmyndighet.
Den ser bl.a. till att det finns lokaler att rösta i, anställer röstmottagare och ansvarar för den första, preliminära räkningen av rösterna i
vallokalerna på valnatten. Ordförande: Kjell Johansson (S), vice ordförande: Carl-Axel Carlstein (M).
Kommunrevisionen
Revisionen är ett demokratiskt sätt att kontrollera och utvärdera
kommunal verksamhet.
Kommunfullmäktiges förtroendevalda revisorer arbetar opolitiskt
i sitt uppdrag och biträds av sakkunniga från ett revisionsföretag.
Revisorernas uppgift enligt kommunallagen (9 kap 9§) är bland annat
att:
• årligen, i den omfattning som följer av god revisionssed, granska all
verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och nämndernas
verksamhetsområden.
• pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom kommunstyrelsen och nämnderna är tillräcklig.
lillaedet.kommunguide.se
Medborgarservice
Medborgarservice finns i kommunhusets entré och erbjuder samlad
samhällsservice under ett och samma tak. Servicen ger vi till dig som
är kommuninvånare, turist eller på annan sätt vill komma i kontakt
med kommunen. Medborgarservice ska förenkla för dig som medborgare att få information och service i kommunala ärenden.
Vi hjälper dig att finna det du söker eller lotsar dig till rätt person. Här finns datorer där du kan leta information. Medborgarservice
handlägger också ärenden gällande parkeringstillstånd för handikappade samt enkla faderskapsärenden.
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har lokaler i kommunhusets entréplan. Försäkringskassan tar endast emot bokade
besök i sina lokaler.
MEDBORGARSERVICE I SAMARBETE MED POLISEN
Kommunen har tecknat ett avtal med polisen som innebär att medborgarservice har möjlighet att lämna ut polisens blanketter och broschyrer, samt ta emot handlingar. På datorerna i medborgarservice
kan du också göra anmälningar på polisens webbplats.
Samarbetet med polisen gör det möjligt att lämna in hittegods på
medborgarservice. Kontakta oss gärna per telefon innan du kommer
in med hittegodset, 0520-65 95 20.
DIALOG OCH SYNPUNKTER
Vår ambition är alltid att leverera den service som du som kommuninvånare förväntar dig och har rätt till. Om vi brister vill vi gärna få
veta det. Det ger oss en chans att rätta till och utvecklas. Därför är
vi intresserade av att få ta del av dina synpunkter, positiva såväl som
negativa. Hör av dig till kommunens synpunktshanterare på lillaedet.
se eller genom att kontakta kommunen på 0520-65 95 00.
Dina tankar, idéer och klagomål är värdefulla för oss. De hjälper
oss att utveckla och förbättra vår verksamhet.
Medborgarservice
tfn ................... 0520-65 95 20
Arbetsförmedling
tfn .................... 0771-416 416
Försäkringskassa
tfn .................... 0771-524 524
Kommunchef
tfn ................... 0520-65 95 04
Medborgarservice
Öppettider
Måndag 8-17
Tisdag-fredag 8-16
Vi stänger inte för lunch. Om
du vill lämna post till kommunen efter stängningsdags finns
det ett postfack utanför kommunhusets huvudentré.
Konsumentvägledning
Nås genom kommunens
växel 0520-65 95 00 eller
[email protected]
Ange namn, adress och telefonnummer då vi endast svarar på
e-post från dig som bor i Lilla
Edet, Stenungsund, Tjörn eller
Orust.
Kommunledningsförvaltning
Kommunledningens uppgift är att förmedla kommunstyrelsens mål
och att följa upp de beslut som fattas av kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen. Kommunledningen ska arbeta fram sammanfattande helhetsbedömningar och utarbeta förslag till beslut till kommunstyrelsen.
Kommunledningsförvaltningen består av, kansli-, ekonomi- och
personalavdelning samt avdelning för mark och exploatering.
KOMMUNCHEFEN
Kommunchefen är kommunens högste tjänsteman och förvaltningschef för kommunstyrelsens verksamhetsområde. Kommunchefen är
även en sammanhållande kraft som tillsammans med övriga chefer
omsätter och förverkligar de politiska målen.
9
lillaedet.kommunguide.se
Kanslichef
tfn ................... 0520-65 95 04
Miljöplanerare
tfn ................... 0520-65 96 53
Krisberedskap
tfn ................... 0520-65 95 01
Folkhälsosamordnare
tfn ................... 0520-65 95 11
KANSLIAVDELNINGEN
Kansliavdelningen ger professionellt stöd och effektiv service till kommunens politiker och tjänstemän. Det innebär bland annat att ta fram
beslutsunderlag till politiker, administrativa rutiner, kommunaljuridiskt stöd samt information via webb, sociala medier och trycksaker.
Kansliavdelningen ansvarar även för folkhälsoarbete, beredskaps- och
säkerhetsarbete samt övergripande miljöfrågor.
FOLKHÄLSOARBETE
Folkhälsoarbete handlar om att skapa förutsättningar för god hälsa
på lika villkor för hela befolkningen. Det är många faktorer som
påverkar vår hälsa bland annat var och hur vi bor, vilken miljö vi
lever i och vårt arbete. Hälsan påverkas också av vårt sociala nätverk.
En stor del av folkhälsoarbetet handlar om att påverka faktorer
och förhållanden som bidrar positivt till hälsoutvecklingen i kommunen. Detta gör vi genom bland annat genom att samverka med regionens hälso- och sjukvård samt även med statens verksamheter. I Lilla
Edets kommun är det drogförebyggande arbetet gentemot ungdomar
högt prioriterat. Vi har sedan flera år tillbaka ett välutvecklat kontaktnät med skola, socialtjänst, polis och fritidsgårdspersonal.
KRISBEREDSKAP
Kommunen ansvarar för att olika samhällsviktiga verksamheter som
till exempel vatten- och avloppsförsörjning, äldreomsorg och undervisning ska fungera även under en svår kris. Kommunens viktigaste
målsättning under en krissituation är att kommunens förvaltningar
och företag i största möjliga utsträckning ska klara av sin normala
samhällsviktiga verksamhet.
Vid en krishändelse ska kommunen leda, samordna och besluta
om de åtgärder som bör vidtas. Att ge löpande information till allmänheten om händelseutvecklingen och de åtgärder som bör vidtas
ingår också som en viktig del i kommunens uppgifter. Kommunen ska
även samordna arbetet med andra myndigheter och organisationer.
HÅLLBAR UTVECKLING
Alla beslut som tas, oavsett storlek och område, påverkar hur framtiden utvecklas. I Lilla Edets kommun har vi beslutat att vi ska arbeta
för en hållbar utveckling. Med det menar vi en utveckling som gör att
vi behåller kvaliteter i vår omgivning så att kommande generationen
får minst lika goda förutsättningar som vi att leva ett gott liv. Det
handlar om fordonsbränslen, vatten-, el- och markanvändning. Men
det handlar lika mycket om hur vi reser till och från samt i arbetet.
Framför allt handlar det om din närmaste omgivning och vad som
finns kvar till barn och barnbarn. Vi vill lämna över rent vatten, frisk
luft och en omgivning som ger oss mat och avkoppling.
EKONOMIAVDELNINGEN
Här finns det stöd som alla kommunens förvaltningar tar hjälp av
inom områdena ekonomi, IT och upphandling. Som kommuninvå-
10
lillaedet.kommunguide.se
nare möter du oss oftast när du får en faktura på till exempel avgifter
för barnomsorg eller äldreboende. Som företagare kan du träffa på
oss i samband med att vi ska upphandla varor eller tjänster och när vi
ska betala din faktura.
PERSONALAVDELNINGEN
Personalavdelningen är kommunens centrala arbetsgivarfunktion.
Avdelningen arbetar med strategiska frågor inom personalområdet;
arbetsrätt och avtalsfrågor, hälsa och arbetsmiljö på arbetsplatsen,
samt lön- och anställningsvillkor. Personalavdelningen ansvarar för
bearbetning och utbetalning av löner till samtliga anställda samt
arvoden till de politiskt förtroendevalda i kommunen.
MARK- OCH EXPLOATERINGSAVDELNINGEN
Omfattar fysisk planering, mark och exploatering samt förvaltning
och kartverksamhet. Mark- och exploateringsavdelningen jobbar med
många kommunövergripande frågor, både översiktlig planering för
hela kommunen och detaljplanering för tätorterna och dess närhet.
Avdelningen är en servicefunkton för kommunövergripande statistik,
handlägger projekt för geoteknik och stabilitetshöjande ärenden samt
sköter kommunens markreserv genom underhåll, köp och försäljning.
Avdelningen sköter kommunens kartverk och arbetar med att
modernisera kartan med geografisk information. Beställningar och
frågor mottages för alla typer av kartor och lantmäterifrågor
BORGERLIG VIGSEL
Länsstyrelsen har utsett vigselförrättare inom Lilla Edets kommun.
Borgerlig vigsel är en rättsligt bindande handling utan religiösa inslag.
Den som inte vill gifta sig i Svenska kyrkan eller någon annan kyrka
eller samfund kan göra detta genom en borgerlig vigsel.
Innan du kan ingå äktenskap måste du ansöka om hindersprövning. Skatteverket har mer information på sin webbplats, skatteverket.se
Ekonomichef och IT-chef
tfn ................... 0520-65 95 75
Personalchef
tfn ................... 0520-65 95 35
Näringslivsutvecklare
tfn .................. 0520-65 95 40
Mark- och exploateringschef,
lantmäterifrågor
tfn .................. 0520-65 95 99
Mark- och exploateringsingenjör
tfn .................. 0520-65 95 68
Mark- och
exploateringssamordnare
tfn .................. 0520-65 96 51
Karttekniker
tfn ................... 0520-65 95 70
GIS-ingenjör
tfn .................. 0520-65 95 51
Kontakta gärna våra vigselförrättare
för mer information.
• Bjarne Färjhage
tfn................ 0520-66 01 02
• Bert Åkesson
tfn................ 0520-65 18 47
• Yvonne Gunnarsson Nord
tfn................ 070-204 47 43
• Peter Spjuth
tfn................ 0520-65 72 07
• AnnChatrine Jensen
tfn................ 070-532 27 28
11
lillaedet.kommunguide.se
Näringslivsutvecklare
tfn ................... 0520-65 95 40
[email protected]
[email protected]
Näringslivet i Lilla Edet
Kommunen och företagen i Lilla Edet bedriver via Företagscentrum
ett nära samarbete kring näringslivsfrågor. Företagscentrum är en
ekonomisk förening med lokala företag och kommunen som medlemmar. Företagscentrum arbetar för en utveckling av företagsklimatet
för befintliga företag och arbetar aktivt för att göra kommunen attraktiv för nyetableringar. Föreningen deltar dessutom i lokala och
regionala samverkansprojekt.
FÖRETAGSCENTRUM KAN HJÄLPA TILL MED:
• lokal- och markanvisningar
• information om infrastruktur, kommunal service etc.
• service och stöd i kontakter med kommunen,
andra myndigheter, organisationer m fl.
• nyföretagarrådgivning samt kompetensutveckling
• nätverk, utbildning etc.
GYNNSAMT LÄGE
Lilla Edet har ett gynnsamt geografiskt läge och bra kommunikationsmöjligheter med E45, järnväg och Göta älv som stora godsstråk.
Kommunen ligger centralt med 35 minuters bilresa till Göteborg och
en kvart till Trollhättan. Tåget mellan Lödöse Södra och Göteborg
tar 26 minuter och till Trollhättan 12 minuter. Att flyga mellan Trollhättan och Stockholm tar en timme. Efter ombyggnaden av E45 till
fyrfältsväg och ny dubbelspårig järnväg mellan Trollhättan och Göteborg har restiden förkortats betydligt mellan Trollhättan, Lilla Edet
och Göteborg. Både SCA och Rexcel har valt att lägga sitt nordenlager här tack vare det centrala läget.
PAPPERSINDUSTRI
Lilla Edet har en lång tradition inom pappersindustrin och de största
företagen är SCA Hygiene Products AB Edet Bruk och Electrolux
Filter AB.
LILLA EDET EN SMÅFÖRETAGARKOMMUN
Det lokala näringslivet domineras av småföretag. Utöver de större
företagen finns det drygt ytterligare 1 000 mindre företag i Lilla Edet.
Den dominerande industrin i Lilla Edet är papperstillverkningen som
funnits på plats i mer än 130 år. Vid sidan av den finns ett antal medelstora företag och en stor mängd mindre företag inom branscher som
industri, bygg, service, turism, handel, jord- och skogsbruk. Tillskottet på nya företag brukar ligga på ett 70-tal årligen.
12
lillaedet.kommunguide.se
Samhällsbyggnadschef
tfn ................... 0520-65 96 60
Teknisk chef
tfn ................... 0520-65 96 57
Miljö- och bygglovschef
tfn .................. 0520-65 96 54
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer
tfn .................. 0520-65 96 55
tfn .................. 0520-65 96 71
tfn .................. 0520-65 96 61
tfn .................. 0520-65 95 78
tfn .................. 0520-65 95 73
Livsmedelsinspektör
tfn ................... 0520-65 96 62
Byggnadsinspektörer
tfn ................... 0520-65 96 70
tfn ................... 0520-65 95 63
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar för att Lilla Edets kommun
ska ha en god och långsiktigt hållbar samhällsstruktur, trivsam och
säker offentlig miljö samt en säker teknisk försörjning.
Förvaltningen arbetar också med planering av samhällsstrukturen, detaljplaner, kartor, fastighetsfrågor, miljö- och byggfrågor,
teknisk försörjning för dricksvatten, avlopp och dagvatten, skötsel av
offentlig miljö, renhållning samt förebyggande arbete mot bränder.
MILJÖ- OCH BYGGLOVSAVDELNINGEN
Miljö- och bygglovsavdelningen arbetar med tillsyn inom områdena
miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelskontroll. På avdelningen arbetar
vi också med naturvård, energirådgivning samt lov för bland annat
byggnation, rivning och strandskydd.
TEKNISKA AVDELNINGEN
Tekniska avdelningen arbetar med frågor som rör det offentliga rummet såsom parkskötsel, gatuunderhåll, renhållning, vinterväghållning
samt drift och underhåll av kommunalt vatten, avlopp och ledningsnät.
RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Räddningstjänstens huvudsakliga uppgifter är att rädda liv, egendom
och miljö. En viktig del är att förebygga olyckor. Det görs genom att
stärka människors egen förmåga att förhindra olyckor och agera på
ett säkert och skadebegränsande sätt om en olycka inträffar. Räddningstjänsten är också tillsynsmyndighet inom områdena skydd mot
olyckor och brandfarliga och explosiva varor. Under 2012 infördes
IVPA – I Väntan På Ambulans.
Vattenverket
tfn ................... 0520-65 95 60
Avloppsreningsverket
tfn ................... 0520-65 95 61
Kundtjänst - Renhållning
Har du frågor kring avfall och
VA är du välkommen att höra
av dig till vår kundtjänst.
E-post: [email protected]
Tfn .................. 0520-65 97 00
Telefontider
Måndag kl 9-12 och kl 13-16
Tisdag-torsdag kl 9-12
Vi svarar även övrig kontorstid
i mån av tid.
Vid fel på väg, park o VA-ledningar
Under kontorstid
tfn ................... 0520-49 41 00
Utanför kontorstid
SOS Alarm ...... 031-703 16 95
Räddningstjänsten Lilla Edet
tfn ................... 0520-65 96 59
E-post: [email protected]
Verksamhetschef
tfn .................. 0520-65 98 52
Tillsyn/Förebyggande
tfn .................. 0520-65 98 59
13
lillaedet.kommunguide.se
Socialchef
tfn ................... 0520-65 96 17
Verksamhetschef Individoch familjeomsorg
tfn ................... 0520-65 96 14
Verksamhetschef Vård- och omsorg
tfn ................... 0520-65 96 47
Verksamhetschef Funktionshinder
(LSS)
tfn ................... 0520-65 96 79
Verksamhetschef/Rektor
Arbetsmarknadsavdelning:
tfn ................... 0520-65 97 20
Socialförvaltning
Socialförvaltningens huvudsakliga ansvarsområden är stöd och
omsorg till äldre, personer med funktionsnedsättningar, arbetsmarknad och vuxenutbildning, individ- och familjeomsorg, kommunal
hälso- och sjukvård. Ansvariga nämnder är Omsorgsnämnden och
Individnämnden.
Stöd till Äldre och personer med funktionsnedsättningar omfattas
av hemtjänst, hemsjukvård, färdtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), särskilt boende och bostadsanpassning.
Individ- och familjeomsorgen arbetar med förebyggande och
stödjande insatser till enskilda och familjer, att barn/ungdomar inte
far illa och ekonomiskt bistånd. Kommunal hälso- och sjukvård innefattar hemsjukvård och kommunrehab.
Arbetsmarknadsavdelningen arbetar med att stödja och motivera
den enskilde till arbete utifrån den enskildes och marknadens behov
genom praktik/sysselsättning eller vuxenutbildning.
Medicinsk ansvarig
sjuksköterska, MAS:
tfn ................... 0520-65 96 48
Servicetjänst till pensionärer,
tfn ................... 0520-65 95 57
Biståndsbedömare;
Område Ström, Hjärtum och
Västerlanda, delar av centrala
Lilla Edet, färdtjänst.
tfn ................... 0520-65 96 04
Telefontid: 8.30 - 9.30
Område Göta, Lödöse,
Prässebo, Nygård, delar av
centrala Lilla Edet.
LSS-ansökning från
personer födda dag 21-31
tfn ................... 0520-65 96 36
Telefontid: 8.30 - 9.30
Område Götaslätten, delar av
centrala Lilla Edet, färdtjänst.
LSS-ansökningar från personer
födda dag 1-10
Färdtjänst tfn .. 0520-65 96 38
Telefontid: 8.30 - 9.30
Område delar av centrala Lilla
Edet. LSS-ansökningar från
personer födda dag 11-20
tfn .................. 0520-65 95 07
Telefontid: 8.30 - 9.30
14
STÖD TILL ÄLDRE
Målet för stödet till äldre i Lilla Edets kommun är att du ska kunna
bo kvar i din hemmiljö så länge som möjligt och samtidigt kunna leva
ett självständigt liv.
Alla som får stöd från kommunens äldreomsorg har möjlighet till
inflytande över hur stödet utformas. Som anhörig ska man känna sig
välkommen att komma med synpunkter på planering och genomförande av stödet.
SERVICE TILL PENSIONÄRER
Genom Arbetsmarknadsavdelningens (AMA) servicetjänst kan du som är
pensionär få hjälp med både inre och yttre arbeten.
NÅGRA EXEMPEL PÅ INRE ARBETEN:
• Sätta upp och ta ner tavlor, gardiner och brandvarnare
• Byta glödlampor, lysrör och proppar
• Hjälpa till med att flytta lättare möbler och mattor
NÅGRA EXEMPEL PÅ YTTRE ARBETEN:
• Klippa gräs och kratta löv
• Klippa häckar, buskar och träd
• Skotta snö, salta och sanda trappor och gångar
HEMTJÄNST
Om man på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte
klarar sin dagliga livsföring kan man få hjälp genom kommunens
hemtjänst. Insatsen är alltid individuell och behovsprövad. Insatserna
verkställs genom hemtjänsten i det område den enskilde bor. En arbetsplan upprättas gemensamt med den enskilde och hemtjänstpersonal.
Hemtjänstpersonalen (undersköterskor/vårdbiträde) utför de insatser i
hemmet som blivit beviljade av kommunens biståndshandläggare.
lillaedet.kommunguide.se
HEMSJUKVÅRD
Hemsjukvård erbjuds vid behov av sjukvårdande behandling i hemmet när man av medicinska skäl inte kan besöka vårdcentral.
Hemsjukvårdsteamet består av sjuksköterskor och undersköterskor som dygnet runt ansvarar för medicinska insatser i eget och
särskilt boende. Vissa sjukvårdsinsatser kan utföras av hemtjänstens
personal i samarbete med ansvarig sjuksköterska.
KOMMUNREHAB
Kommunrehab är Lilla Edets kommuns enhet för rehabilitering och
hjälpmedelshantering. Verksamheten ansvarar för den kommunala
rehalibiteringsverksamheten när det gäller arbetsterapi och sjukgymnastik.
FUNKTIONSHINDER ENLIGT LSS
Funktionshinderverksamheten handhar insatser enligt lagen om LSS.
Exempel är personlig assistans, bostad med särskild service, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse och daglig verksamhet.
Vid behov av insats krävs det ett biståndsbeslut från kommuns
LSS-handläggare.
I Lilla Edets kommun finns tre gruppboenden i kommunens egen
regi, gruppbostaden Vävaren, Prässebäcksvägen och Ängshöken.
Kommunen har också två dagliga verksamheter och ett korttidsboende.
BOSTADSANPASSNING
Bostadsanpassningsbidrag kan beviljas till dig som har ett stadigvarande funktionshinder. Det är den bostad som du permanent äger
eller hyr som kan bostadsanpassas. Bostadsanpassningsbidrag beviljas av den kommun där du är folkbokförd och regleras i lagen om
bostadsanpassningsbidrag (1991:1574).
Frågor om bostadsanpassning tfn 0520-65 97 99.
PERSONLIG ASSISTANS
Personlig assistans är en rättighet för den som har ett mycket omfattande funktionshinder och behöver personlig assistans för sin dagliga
livsföring.
Med personlig assistans menas ett personligt utformat stöd som
ges i olika situationer av ett begränsat antal personal. När det gäller barn är personlig assistans endast tänkt för barn med flera svåra
funktionsnedsättningar och därmed ett komplicerat omvårdnadsbehov.
Man kan inte söka personlig assistans om man är över 65 år,
men den som tidigare har varit beviljad denna insats får behålla den
även efter fyllda 65 år.
ÄLDREBOENDEN I KOMMUNEN
För personer med stora omvårdnadsinsatser finns det äldreboende
som är en gemensam boendeform. Lägenheten/rummet möbleras med
Enhetschef, Hemtjänst
tfn ................... 0520-65 96 12
Administratör
tfn ................... 0520-65 96 39
Enhetschef Soläng,
Hemtjänst Lödöse
tfn ................... 0520-65 98 90
Enhetschef för hemsjukvård och
kommunrehab
tfn ................... 0520-65 96 89
Anhörigstöd, Demensteam
tfn ................... 0520-65 97 88
Enhetschef Gruppboende LSS
tfn ................... 0520-65 97 89
Gruppbostaden Vävaren
tfn ................... 0520-65 98 36
Gruppbostaden Prässebäck
tfn ................... 0520-65 98 35
Gruppboende Ängshöken
tfn .................. 0520-65 97 70
Enhetschef Daglig verksamhet
tfn ................... 0520-65 98 01
Korttidsenheten Ekaråsen
tfn ................... 0520-65 98 34
Enhetschef Personliga assistenter
tfn ................... 0520-65 95 66
Administratör .. 0520-65 95 65
Psykiatrisjuksköterska
tfn ................... 0520-65 96 41
Enhetschef Lindkullen
tfn ................... 0520-65 98 10
Centralkök Lindkullen
Kostchef .......... 0520-65 98 22
Köket .............. 0520-65 98 12
Enhetschef Pilgården
tfn ................... 0520-65 97 85
Enhetschef Soläng
tfn ... 0520-65 98 83, 65 98 90
Respektive enhet på varje
boende nås via kommunens
växel .............. 0520-65 95 00
15
lillaedet.kommunguide.se
Individ- och familjeomsorgen,
Socialsekreterarna har
telefontid 8.30 – 9.30
tfn via kommunens växel
........................ 0520-65 95 00
Vid akuta ärenden, utanför kontorstid, ring socialjouren
tfn ................... 031-365 87 00
Ungdomsmottagning
tfn ................... 010-441 69 25
onsdagar 10.30-11.30
Individnämndens ordf.
Peter Spjuth ..... 070-150 79 29
Individnämndens vice ordf.
Paulina Svenungsson
tfn ................... 070-794 05 02
Omsorgsnämndens ordf.
Kim Pedersen .. 076-119 68 77
Omsorgsnämndens vice ordf.
Tommy Nilzén
tfn ................... 070-752 75 95
Expedition Arbetsmarknadsavdelningen
tfn ................... 0520-65 97 05
Verksamhetschef/Rektor
Arbetsmarknadsavdelning
tfn ................... 0520-65 97 20
Enhetschef Arbetsmarknadsavdelningen
tfn .................. 0520-65 97 08
Arbetsmarknadshandläggare
tfn ... 0520-65 95 41, 65 95 46
16
egna möbler förutom sängen. Det finns gemensamma utrymmen som
matsal och sällskapsrum på äldreboendet.
Om man vill bo på ett äldreboende krävs det ett biståndsbeslut
om särskilt boende från kommunens biståndshandläggare.
I Lilla Edets kommun finns tre äldreboenden, Lindkullen, Pilgården och Soläng. På Lindkullen finns också ett korttidsboende.
ANHÖRIGSTÖD
Riktar sig till den som stödjer och vårdar anhöriga/närstående som
på grund av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom inte klarar sin
vardag på egen hand.
DEMENSTEAM
Demensteamet finns för att kunna ge stöd och råd till personer med
demenssjukdom och deras anhöriga. Teamet arbetar även för personal inom vård och omsorg.
Teamet ger råd och stöd både genom telefonrådgivning och hembesök.
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG – IFO
Individ och familjeomsorg ansvarar för de delar inom socialtjänsten
som innefattar ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), stödinsatser för
barn och familjer samt stöd vid drogmissbruk. IFO har också ansvar
för kvinnofridsfrågor, familjerättsliga frågor som faderskap, vårdnad
och adoptioner. IFO handhar även familjerådgivning och ärenden
gällande serveringstillstånd. Tillsammans med primärvården ansvarar
IFO också för ungdomsmottagningen. IFO svarar även för insatser
för människor med psykiska funktionshinder genom boendestöd och
sjuksköterska.
SOCIALPSYKIATRI
Den kommunala psykiatrin i Lilla Edets kommun består av boendestöd där vi ger stöd i ordinärt boende och utifrån den individuella
funktionsnivån/behovet.
ARBETSMARKNADSAVDELNING
Avdelningens uppdrag är att i nära samarbete med olika myndigheter
och andra aktörer verka för ökad sysselsättning, utbildning, förbättrad integration, minskad arbetslöshet och minskat bidragsberoende
bland Lilla Edets kommuns invånare.
Avdelningen skall stärka, stödja och motivera den enskilde till
arbete utifrån den enskildes och marknadens behov. Det sker genom
vuxenutbildning, sfi, språk- och arbetspraktik samt annan verksamhet, som kan leda till arbete mot den reguljära arbetsmarknaden.
lillaedet.kommunguide.se
Barn och utbildning
Lilla Edet har den mindre ortens fördelar för barn och unga att växa
upp i. I de mindre tätorterna har förskola, skola och fritidshem ett
nära samarbete i gemensamma lokaler.
Från årskurs 7 går eleverna i någon av de större skolorna, Fuxernaskolan eller Tingbergsskolan.
SKOLOR
I Lilla Edet pågår ett utvecklingsarbete kring bedömning för lärande i
syfte att skapa en attraktiv skola med goda resultat.
Du kan läsa mer på adressen www.bedomningforlarande.se
CENTRUM, GÖTA
Här finns Fuxernaskolan, Ryrsjöskolan, samt förskolorna Fågelstigens förskola, Ekaråsvägens förskola, Ryrsjöns förskola och Fuxerna
förskola.
Expedition Centrum, Göta
tfn .................. 0520-65 97 12
Expedition Lödöse, Nygård
tfn .................. 0520-65 99 10
Expedition Ström,
Hjärtum, Västerlanda
tfn .................. 0520-65 97 31
Elfhems gymnasium
Skeppsbyggaregatan 9, Lödöse
Expedition...... 0520-65 97 50
Rektor tfn ...... 0520-65 97 67
LÖDÖSE, NYGÅRD
Här finns Tingbergsskolan, Nygårdsskolan samt förskolorna Klosterängens förskola, Tingbergs förskola och Nygårds förskola.
STRÖM, HJÄRTUM OCH VÄSTERLANDA
Här finns Strömsskolan, Hjärtumsskolan, Västerlandaskolan samt
förskolorna Solgatans förskola, Hjärtums förskola och Västerlanda
förskola.
GRUNDSÄRSKOLAN
Utbildningen i särskolan syftar till att ge barn och ungdomar med
begåvningsmässigt funktionshinder en anpassad utbildning. Utbildningen motsvarar, så långt det är möjligt, den som ges i grundskolan
och gymnasieskolan. Grundsärskolan är lokalintegrerad på Fuxernaskolan som ligger i centrala Lilla Edet.
GYMNASIESKOLA
Lilla Edets kommun erbjuder alla ungdomar som inte fyllt 20 år
utbildning på ett nationellt eller specialutformat program. Kommunen har avtal med Göteborgsregionen i vilken 13 kommuner ingår.
Inom dessa kommuner är det fritt att söka gymnasieutbildning. På
kommunens eget gymnasium, Elfhems gymnasium i Lödöse, erbjuds
lärlingsutbildningar.
De elever som inte tas in på ordinarie program, erbjuds ett introduktionsprogram i Lilla Edets kommun på Elfhems gymnasium.
17
lillaedet.kommunguide.se
Musikledare
tfn .................. 0520-65 97 25
e-post:
[email protected]
MUSIKSKOLAN
Musikskolan bedriver sin verksamhet till största del i Folkets Hus,
Lilla Edet och i Tingbergskolan, Lödöse.
Musikskolan är öppen för alla. Gå in på www.lillaedet.se/musikskolan för att se vilket utbud som erbjuds.
Verksamhetschef/Rektor Lärcentrum
tfn .................. 0520-65 97 20
Expedition Lärcentrum
tfn .................. 0520-65 97 05
Studie- och yrkesvägledare
tfn .................. 0520-65 97 04
VUXENUTBILDNING (KOMVUX)
Kommunens vuxenutbildning är samlad till Lärcentrum belägen på
Fuxernavägen 5 i Lilla Edet. Här kan du studera sfi, olika grundläggande kurser och gymnasiekurser. För att bredda kursutbudet samarbetar Lilla Edet med kommunerna i Göteborgsregionen.
Samordnare - Familjecentralen
tfn ................. 0520- 65 97 52
NYA SKOLAN
Nya Skolan i Lilla Edet är en fristående skola som har en allmän
inriktad pedagogik. Skolan ligger i Lilla Edets centrum.
Rektor: Linda Forssén, 072-504 08 00, [email protected]
Barnavårdscentral
tfn .................. 0520-47 24 11
eller ................ 0520-47 24 12
Barnmorskemottagning
tfn .................. 0520-47 24 10
Öppen förskola
tfn .................. 0520-65 97 91
Socionom
tfn .................. 0520-65 96 05
Psykolog
tfn ................... 076-788 46 60
18
FAMILJECENTRALEN EKEN
Familjecentralen är en plats där det ges möjlighet för barn och föräldrar att träffas, umgås och utbyta erfarenheter. Möjlighet till föräldrastöd i grupp så väl som enskilt erbjuds. Blivande föräldrar och
familjer med barn 0-6 år är varmt välkomna. Familjecentralen finns
på Ekaråsvägen 6, Lilla Edet
PÅ FAMILJECENTRALEN FINNS:
• Barnmorskemottagning
• Barnavårdscentral
• Öppen förskola
• Föräldrastöd
lillaedet.kommunguide.se
Kommunala bolag
Lilla Edets Industri
Lilla Edets kommun har ett helägt kommunalt bolag; Lilla Edets
Industri och Fastighets AB, och ett bolag som kommunen äger till
hälften; Lilla Edets Fjärrvärme AB.
och Fastighets AB
tfn ....................0520-49 41 00
LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB (LEIFAB) Bolagets verksamhet
består i att hyra ut bostadsfastigheter, industrifastigheter och fastigheter för den kommunala verksamheten.
och lokaler
tfn ....................0520-49 41 00
LILLA EDETS FJÄRRVÄRME AB (LEFAB) Företaget producerar och distribuerar fjärrvärme inom centralorten Lilla Edet. Vattenfall ansvarar för
drift och skötsel av anläggningen.
Kollektivtrafik
I Lilla Edet sköts kollektivtrafiken av Västtrafik som från 2012 ägs av
Västra Götalandsregionen.
Från Lödöse södra går tåg mot Göteborg och Trollhättan var
30:e minut vid högtrafik. På båda sidorna av Göta Älv finns bussar
från Trollhättan, Stenungsund och Kungälv som är anpassade till tågavgångar vid Lödöse södra och pendeltågen från Älvängen.
Närtrafiken kompletterar den ordinarie kollektivtrafiken. Närtrafik är för dig som bor på landsbygden och som är över 75 år eller har
färdtjänst. Kostnaden är 38 kr per resa och du blir hämtad och lämnad vid din dörr. Turerna går måndag och torsdag kl.09.30-10.30,
12.30-13.30 och 15.00-16.00. Resan beställs senast 1 timma före
turens avgång på tfn 0771-91 90.
För mer information om när bussar och tåg går sök på www.
vasttrafik.se.
Uthyrning av lägenheter
Lilla Edets Fjärrvärme AB
tfn .......................0520-146 00
Västtrafik – Kundservice
tfn ....................0771-41 43 00
Närtrafik
tfn ....................0771-91 90 90
Medborgarservice
tfn ....................0520-65 95 20
Bra länkar
www.lillaedet.se
www.vastsverige.com
www.eurotourism.com
Turistinformation
Du kan hämta turistinformation på följande ställen: Lilla Edets
Värdshus, Biblioteket i Lilla Edet, Medborgarservice i kommunhuset,
Ströms slottspark, ICA Matkassen i Lödöse samt Lödöse Hus.
Där kan du som turist eller som Lilla Edetbo få många goda råd
om sevärdheter och vad som händer i kommunen. Här finns broschyrer och information om kommunens smultronställen, kartor, vägbeskrivningar med mera.
Turistinformation hittar du även på internet www.vastsverige.
com/sv/gotaalv eller www.lillaedet.se/upplevagora. Du kan också
kontakta Medborgarservice, 0520-65 95 20.
19
lillaedet.kommunguide.se
Kultur- och fritidschef
tfn ................... 0520-65 95 91
Föreningskontakter
tfn ................... 0520-65 95 90
Lilla Edets bibliotek
tfn ................... 0520-65 96 90
Lödöse biblioteksfilial
tfn ................... 0520-65 96 92
Kultur och fritid
Natursköna Lilla Edet ger utmärkta tillfällen till rekreation, bad,
fiske, idrott och kulturupplevelser.
I kultur- och fritidsnämndens uppdrag ingår att stimulera till ett
brett fritids- och kulturliv i kommunen. Nämnden ska också stödja
föreningars och enskildas arbete inom kultur- och fritidsområdet.
BIBLIOTEK
I Lilla Edets kommun finns ett huvudbibliotek samt en filial i Lödöse.
Huvudbiblioteket ligger på Göteborgsvägen 63 i Lilla Edet. Lödösefilialen ligger samlokaliserad med Lödöse museum.
Idrottsanläggningar
Alevi, Nygård
tfn ................... 0520-66 22 58
Billerödsvallen, Hjärtum
tfn ................... 0520-65 51 55
Bowlinghall, Lilla Edet
tfn ................... 0520-65 02 13
Ekaråsen, Lilla Edet
tfn ................... 0520-65 07 38
Fuxernahallen, Lilla Edet
tfn ................... 0520-65 97 22
Ishallen Lödöseborg, Lödöse
tfn ................... 0520-66 11 55
Judohallen, Ström
tfn ................... 0520-65 70 30
Ridanläggning, Göta
tfn ................... 0520-65 30 80
Ryrsjöns friluftsanläggning
tfn ................... 0520-65 33 92
Ryrsjövallen, Göta
tfn ................... 0520-65 30 12
ÖPPETTIDER:
Huvudbiblioteket: måndag, tisdag och torsdag 11-19, onsdag och
fredag 11-16, lördag 11-14 (lördagar stängt i juni, juli och augusti).
Tidningsrummet öppnar kl. 9 måndag - fredag.
Lödösefilialen: tisdag och torsdag 9-19. Under resten av museets
öppettider erbjuds tillgång till tidningar och tidskrifter samt möjlighet
att återlämna böcker. För museets öppettider, se www.lodosemuseum.se.
FÖRENINGAR
Lilla Edets kommun har ett brett och aktivt föreningsliv. Det finns
föreningar som vänder sig till barn, ungdomar, pensionärer, idrottare,
motionärer m.fl.
För mer information, se föreningsregistret i guiden.
IDROTTSANLÄGGNINGAR
Ett stort antal idrottsanläggningar sköts av Kultur- och fritid. Detta
ger ett rikt och varierat utbud av möjligheter att utöva olika slags
idrotter. Kultur- och fritid administrerar följande anläggningar:
• Alevi, Nygård (Fotboll) • Billerödsvallen, Hjärtum (Fotboll)
• Ryrsjövallen, Göta (Fotboll) • Tingevi, Lödöse (Fotboll, friidrott)
• Strömsvallen, Ström (Konstgräsplan/fotboll) • Ekaråsen, Lilla Edet
(Fotboll, friidrott) • Bertilsgården, Göta (Ridsport) • Ishallen
Lödöseborg • Hedens IP, Lödöse (Fotboll, friidrott) • Tingbergshallen, Lödöse • Torpet Stickebacken, Göta (Hundsport) • Stommen,
Lilla Edet (Grusplan/fotboll) • Ryrsjön friluftsanläggning, Göta
(Rodd & motion) • elljusspåren i Högstorp, Pingstalund m.fl.
UTOMHUSBAD
Kommunen har många sjöar som inbjuder till bad. Iordninggjorda
badplatser finns vid tre sjöar.
Bodasjön ligger vid Prässebo. Här erbjuds du en välskött badplats med sandstrand, bryggor, handikappramp, toaletter, även handikapptoalett, omklädningshytter samt en kiosk. Det finns även en
lekplats, en fotbollsplan och en beachvolleyplan.
Lille Väktor ligger i kommunens västra kant, nordväst om
20
lillaedet.kommunguide.se
Strömshallen, Ström
tfn ................... 0520-65 99 49
Strömsvallen, Ström
tfn ................... 0520-65 70 46
Tennishall, Lilla Edet
tfn ................... 0520-65 70 40
Tingbergshallen, Lödöse
tfn ................... 0520-66 14 66
Tingevi, Lödöse
tfn ................... 0520-66 09 75
Hjärtum, cirka 12 km från centrum av Lilla Edet. Här finns en liten
badplats med sandstrand, bryggor, omklädningshytter, toalett och en
gräsyta.
Borydsjön hittar du öster om Lilla Edet, cirka 5 km från centrum.
Kör via Högstorp mot motorstadion och följ grusvägen. Badplatsen
har en mindre brygga, toalett och en gräsyta.
Torpet, Stickebacken, Göta,
tfn ................... 0520-65 31 26
VANDRINGSLEDER
Inom Lilla Edets kommun finns ett antal motions- och vandringsleder, som är uppmärkta. Vid lederna finns större informationstavlor
med kartor och information om området. Längs med lederna finns
också iordningställda rast- och grillplatser samt mindre informationstavlor med upplysningar om intressanta natur- och kulturvärden.
Ett besök i dessa områden, eller i något av naturreservaten kan
vara både spännande och ge en chans till att njuta av en mångfald
natur- och kulturupplevelser. Du är välkommen att gå på lederna i
befintligt skick, men ta det lugnt där ute. Du ansvarar för din egen
säkerhet längs alla vandringsleder.
LEDERNA VARIERAR I LÄNGD OCH SVÅRIGHETSGRAD.
• Väktorsjöområdet och Utby i Hjärtum, lederna är från 2 till
över 8 km.
• Ryrsjön- och Högstorpsområdet i Lilla Edet, lederna är från
3 till 7 km.
• Pingstalund och Spetalsbergen i Lödöse, lederna är från 2 till
6 km.
• Bohusleden går genom kommunen, från Stenungsunds kommungräns till Uddevalla kommungräns, sammanlagt cirka 20 km
genom Lilla Edets kommun.
Det finns också elljusspår vid Högstorp, Lilla Edet samt vid Pingstalund, Lödöse.
21
lillaedet.kommunguide.se
Lilla Edet har många delar
Lilla Edet är centralort, men det finns fler trivsamma tätorter och mindre samhällen såsom Göta, Lödöse,
Nygård, Prässebo, Hjärtum och Västerlanda.
22
lillaedet.kommunguide.se
Föreningsregister
BADMINTON
BOULE
BYALAGSFÖRENING
BK Ljuda
Föreningen Boulestallet
Utby-Vestens Byalagsförening
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Lennart Ekman
Kennet Persson
http://utby-vestensbyalag.se
Mobil ................... 070-660 73 07 Tfn ....................... 0520-66 70 43 Pernilla Björnberg
Mobil ................... 070-790 46 36
BANGOLF
BOWLING
Bangolfklubben Laxen
BK Edet
[email protected]
www.bgklaxen.com
Simon Ivarsson
Mobil ................... 070-760 56 06
BARN & UNGDOM
Aktiv Ungdom
[email protected]
medborgarskolan.se
www.medborgarskolan.se
Medborgarskolan
Tfn .......................... 0520-301 20
Friluftsfrämjandet Lödösebygden
[email protected]
www.friluftsframjandet.se
Barbro Sandström
Tfn ....................... 0520-66 08 52
[email protected]
www.svenskalag.se/bk_edet
Eddie Almén
Mobil ................... 070-851 17 26
Tfn exp ................ 0520-65 02 13
BYGDEGÅRDSFÖRENINGAR
Alegården
Ove Parkås
Tfn ....................... 0520-66 20 41
Tfn ...... 0520-66 23 17, Alegården
Hjärtumsgården
[email protected]
www.hjartumsgarden.se
[email protected]
Elinor Svenungsson
Veronica Ottosson
Mobil ................... 070-390 61 72 Mobil ................... 070-655 01 81
BK Wicki
Prässebo Bygdegårdsförening
[email protected]
Lars Agblad
BK Fighter
Tfn ........................ 0520-66 70 06
[email protected]
Uthyrare: Göran Åberg
Tfn exp ................ 0520-65 00 01 tfn ........................ 0520-66 73 53
BOXNING
Lilla Edets Scoutkår
[email protected]
Berth Andersson
Tfn ....................... 0520-65 03 50
Unga Örnar Fyrbodal/ Lilla Edet
[email protected]
Fredrik Forssén
Mobil ................... 073-908 46 71
Västerlanda Vi Unga
[email protected]
Öresjö Scoutkår
[email protected]
Lars Jakobsson
Tfn ........................... 0520-960 57
Mobil .................... 070-207 85 57
BIODLING
Inlands Torpe Biodlarförening
[email protected]
www.inlandstorpebiodlarforening.
weebly.com
Arnoud Vink
Mobil ................... 073-024 48 36
23
lillaedet.kommunguide.se
Tunge Bygdegårdsförening
FOLKETS HUS
[email protected]
Folkets Hus Lilla Edet
Lisbeth Caspersson
Mobil .................... 070-202 22 66 [email protected]
Bokning................ 076-116 52 42 www.folketshus.nu
Tfn ....................... 0520-47 47 30
Västerlanda Bygdegård
[email protected]
FOTBOLL
www.vasterlandabygdegard.com
Uthyrare: Berit Fässberg
Edet FK
Tfn ........................ 0520-66 07 44 [email protected]
www.laget.se/edetfk.se
Åsbräcka Bygdegård
Krister Andersson
[email protected]
Mobil ................... 070-773 45 78
www.asbracka.se
Maria Oskarsson
Tfn ........................ 070-313 33 18
Uthyrare: Lillemor Ljunggren
Tfn ....................... 0520-65 60 00
Göta Bollklubb
BÅTKLUBB
[email protected]
www.gotabk.se
Fredrik Abrahamsson
Mobil ................... 070-524 13 17
Tfn exp ................ 0520-65 30 12
Lilla Edets Båtklubb
Hjärtums Idrottssällskap
Tingbergs AIS
[email protected]
www.tais.se
Ove Adolfsson
Mobil ...................... 076-27 78 81
Klubblokal .......... 0520- 66 11 25
HEMBYGDSFÖRENINGAR
Hjärtums Hembygdsförening
[email protected]
Maria Fast
Tfn ........................... 0520-980 94
Lilla Edets Hembygdsförening
[email protected]
Ann-Britt Johansson
Tfn ........................ 0520-65 36 46
Lödösetraktens
Hembygdsförening
Barbro Sandström
Tfn ........................ 0520-66 08 52
[email protected]
Örjan Wängdahl
Stiftelsen Tösslandagården
Tfn ...................... 0520- 65 24 84 www.hjartumsis.com
Bokning, besök: Tord Ekström
Lennart Karlsson
Tfn ....................... 0520- 65 07 66
Mobil
...................
073-046
46
10
DANS
Tfn exp ................ 0520-65 51 55
Folkdanslaget Götaälvdalsringen
Västerlanda Hembygdsförening
Lödöse Nygård Idrottsklubb
Sture Johansson
Tfn ....................... 0520-66 02 26 [email protected]
www.laget.se/LINK
Lars Hansson
DJURFÖRENING
Mobil .................... 070-984 00 88
Tfn ..... 0520-66 22 58, klubblokal
Svenska Blå Stjärnan
[email protected]
Västerlanda GoIF
www.svenskablastjarnan.se
[email protected]
Anneli Holmberg
www.vgoif.se
Tfn ........................ 0520-65 40 14
Hans Jacobsen
Mobil ................... 070-823 01 86
Tfn ........................ 0520-66 01 52
Mobil ................... 070-743 49 21
DJURSKYDDSFÖRENING
Kottecentralen
FOTO
[email protected]
Lilla Edets Fotoklubb
Sofie Jonasson
Tfn ........................ 0520-66 21 36 www.lillaedetsfotoklubb.se
Leif Antonsson
Tfn ........................ 0520-65 54 42
FISKE
Mobil ................... 070-378 22 41
Lilla Edetortens Sportfiskeförening
Kaj Johansson
Tfn ........................ 0520-65 16 68
Mobil ................... 070-542 70 71
FRIIDROTT
IK Bergaström
[email protected]
www.hembygd.se/vasterlanda
Gudrun Eklund
Tfn ........................ 0520-44 45 66
HUNDKLUBB
Lilla Edets Brukshundklubb
www.lebhk.se
Tfn ..... 0520-65 31 26, klubbstuga
HÄSTSPORT
Lilla Edets Ridklubb
[email protected]
www.lerk.se
Exp tfn .................. 0520-65 30 80
Nygårds Ryttarsällskap
[email protected]
www.nygardsrs.com
Carina Charlesson
Mobil .................... 070-763 80 05
INVANDRARFÖRENINGAR
[email protected]
www.ikb.nu
www.sfklaxen.com
Chilenska kvinnoföreningen
Tfn ...... 0520-65 11 60 Kortförsälj Mateus Cander
Ximena Aguilar
Tfn .... 0520-65 86 60 Vaktmästeri Mobil .................... 073-051 63 31 Mobil .................... 070-241 22 46
Sportfiskeklubben Laxen
24
lillaedet.kommunguide.se
Göta Finska Förening
[email protected]
Ossi Vallo
Mobil .................... 070-689 73 36
ISHOCKEY
LN-70 HC
[email protected]
www.ln70.se
Tfn exp ................. 0520-66 11 55
JAKT OCH VILTVÅRD
Jägareförbundet Lilla Edets
Jaktvårdskrets (JAKT)
[email protected]
www.jagareforbundet.se/vast/
lilla_edet
Mats Svantesson
Tfn ........................... 0522-240 24
Mobil ................... 070-685 70 40
Lilla Edetortens Jaktvårdsförening
[email protected]se
www.lilla-edet-ortensjaktvardsforening.se
Leif Andersson
Tfn ........................ 0520-44 45 56
JUDO
Equmeniakyrkan, Lilla Edet
[email protected]
lillaedet.missionskyrkan.se
Lilla Edets Judoklubb
www.lillaedet.missionskyrkan.se
[email protected]
Elof Backman
www.lejk.se
Mobil .................... 070-591 85 54
Mobil .................... 070-564 59 34
Tfn exp ................ 0520-65 06 71
Klubblokal ........... 0520-65 70 30
Pingstkyrkan, Lilla Edet
KULTURFÖRENING
Varvs- och Sjöfartshistoriska
Föreningen i Göta älvdalen
MOTORSPORT
Lilla Edets MCK
[email protected]
www.lemck.com
Patrik Bodestål
Mobil ................... 070-790 55 52
MUSIK
[email protected]
www.trollhattanpingst.se
Helt Sonika
Tfn exp (Thn)........ 0520-42 64 10 - Kören från Lilla Edet
Tfn exp ................ 0520-65 01 29 [email protected]
www.heltsonika.se
Anita Svensson
MINORITETSFÖRENING
Tfn ........................ 0520-65 06 45
[email protected]
home.swipnet.se/varfshistoriska
Besöksadress: Lyckhem, Lödöse
Mobil ................... 070-607 95 45 Lillas Finska klubb
Hjärtums Spelmanslag
Pirkko Leinonen
[email protected]
Tfn ....................... 0520-65 70 45
KYRKOR OCH SAMFUND
Lennart Ivarsson
Tfn ....................... 0520-66 23 78
Svenska kyrkan i Lilla Edet
[email protected]
svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/lillaedet
Carl-Henrik Karlsson
Tfn mån, tis, tors.. 0520-49 47 13
Tfn exp ................. 0520-49 47 00
MOTIONSGYMNASTIK
Korpen, Lilla Edet MIF
Komittén för Spelmanssämman
SV Väst
[email protected]
Liselott Lycke
Tfn ........................ 0520-65 37 06
Mobil ................... 070-972 38 46
www.sv.se
Lena Bark
Tfn ........................ 010-33 00 924
Tfn vxl ................. 010-33 00 900
25
lillaedet.kommunguide.se
Lilla Edets Musikförening
PRO Lödöse-Nygård
[email protected]
www.pro.se/lodose-nygard
Arne Martinsson
Tfn exp ................ 076-118 41 50
Tfn ....................... 0520-65 07 40
PRO Lilla Edet
Mobil ................... 070-521 50 19
www.pro.se/lillaedet
[email protected]
Spelmanslaget Slussdraget
Gunilla Ståhlberg
[email protected]
Tfn ....................... 0520-65 86 26
Roland Hjelte
Tfn ........................ 0520-65 41 13
SPF Göta Älvdalsbygden
Mobil ................... 070-680 50 72
[email protected]
www.spfpension.se/
NATUR- OCH FRILUFTSLIV
gotaalvdalsbygden
Kerstin Andersson
Friluftsfrämjandet Lödösebygden
Tfn ....................... 0520-66 20 46
[email protected]
friluftsframjandet.se
POLITISKA FÖRENINGAR
www.friluftsframjandet.se
Rune Nilsson
CENTERPARTIET
Mobil .................... 070-657 56 08
Tfn exp ................ 0520-66 13 70 Centerpartiet i Lilla Edet
[email protected]
Svenska Blå Stjärnan
www3.centerpartiet.se/Lokal/
[email protected]
Lilla-Edet
www.svenskablastjarnan.se
Carina Andersson
Anneli Holmberg
Mobil ................... 070-237 70 40
Tfn ........................ 0520-65 40 14
NATURSKYDDSFÖRENINGAR
Lilla Edetkretsens
Naturskyddsförening
Hjärtums Center- och
Centerkvinnoavdelning
[email protected]
Harry Berglund
Tfn ........................ 0520-49 80 48
Mobil ................... 070-286 74 78
Hjärtum-Västerlanda
Socialdemokratiska Förening
Anne-Lie Palm
Mobil ................... 073-319 18 08
Lilla Edets Socialdemokratiska
Arbetarekommun
[email protected]
Carlos Rebelo da Silva
Tfn ....................... 0520-65 39 11
Mobil ................... 070-565 39 00
Lödöse Socialdemokratiska
Förening
[email protected]
Uno Ekberg
Mobil ................... 076-022 07 46
Nygård/Prässebo
Socialdemokratiska Förening
Kjell Johansson
Tfn ....................... 0520-66 23 53
Arne Niklasson
Tfn ....................... 0520-65 51 14
Västerlanda Center Avd
VÄNSTERPARTIET
Vänsterpartiet
Västerlanda
Centerkvinnor Avd
[email protected]
Peter Spjuth
Tfn ........................ 0520-65 72 07
Mobil ................... 070-150 79 29
Alf Wulf
[email protected]
Tfn ....................... 0520-65 18 58
NYKTERHETSRÖRELSE
SOCIALDEMOKRATERNA
Fuxerna Socialdemokratiska
Förening
[email protected]
www3.centerpartiet.se/Lokal/
Lilla-Edet
RODD
Christina Färjhage
Ingvar Gunnarsson
Lilla Edets Roddare
Tfn ........ 0520-65 10 65, 65 00 71 Tfn ....................... 0520-66 01 02
[email protected]
fören.lokal Göteborgsv. 23
www.idrottonline.se/
FOLKPARTIET
LillaEdetsRoddare
ORIENTERING
Folkpartiet Liberalerna
Mikael Wulff
Lödöse/Lilla
Edet
Mobil ................... 070-759 35 38
OK Gipen
[email protected]
[email protected]
www.folkpartiet.se/lillaedet
RÖDA KORSET
www.okgipen.se
Alexandra Grönvall
Lars Elfving
Mobil ................... 070-275 75 72 Hjärtums Röda Korskrets
Mobil .................... 070-288 18 76
[email protected]
Karin Olsson
KRISTDEMOKRATERNA
PENSIONÄRSFÖRENINGAR
Tfn .......................... 0520-961 04
IOGT-NTO Lokalförening A.W.
Styrlanders minne
Kristdemokraterna
[email protected]
Jens Nielsen
www.pro.se/hjartum-vasterlanda
Tfn ........................ 0520-65 38 15
Berth Andersson
Tfn ....................... 0520-65 03 50 Mobil ................... 076-820 20 21
PRO Hjärtum-Västerlanda
26
Lilla Edet - Lödöse Röda Korskrets
[email protected]
Sten Ewert Sandbeck
Tfn ....................... 0520-65 78 52
lillaedet.kommunguide.se
Västerlanda Röda Korskrets
[email protected]
Elsie Sundberg
Tfn ....................... 0520-65 20 01
SKIDOR
OK Gipen - Skidsektionen
[email protected]
www.okgipen.se
Lars Elfving
Mobil ................... 070-288 18 76
SKYTTE
Fuxerna Skyttegille
[email protected]
www2.idrottonline.se/FuxernaSGSkyttesport/
Lars Johansson
Mobil ................... 073-416 17 80
Hjärtums Jaktvårdsförening
Eive Olsson
Mobil ................... 070-283 00 07
Jägareförbundet Lilla Edets
Jaktvårdskrets (SKYTTE)
[email protected]
STYRKETRÄNING
www.jagareforbundet.se/vast/lilla.
Edet Taekwon-Do klubb
edet
[email protected]
Mikael Johansson
Mobil ................... 070-740 51 23 www.edettkd.se
Mikhail Wijesinghe
Lilla Edets Pistolskytteklubb
Mobil ................... 070-212 61 38
[email protected]
Lödöse Atletklubb
www.lillaedetspsk.cybersite.nu
[email protected]
Jori Selin
Mobil ................... 070-791 82 64 gmail.com
www.lodoseatletklubb.se
OK Gipen - Skyttesektionen - OL.skytte Tfn exp ................. 0520-66 00 58
[email protected]
Öppet onsdagar
www.okgipen.se
kl. 18.00-19.00.
Yngve Nilsson
Mobil ................... 070-882 48 48
TENNIS
SLÖJD OCH KONSTHANTVERK Lilla Edets Tennisklubb
ÖVRIGA FÖRENINGAR
Folkrörelsernas arkivfören. i Lilla Edet
[email protected]
Lillemor Ljunggren
Tfn ....................... 0520-65 60 00
Mobil ................... 073-638 85 14
Tfn exp ................ 0520-65 02 95
Företagarnas lokalförening i Lilla Edet
[email protected]
Willy Bengtsson
Mobil ................... 070-990 46 52
Missing People Sweden
Ledningsgrupp FyrBoDal
www.missingpeople.se
[email protected]
Hasse Lagervall
Tfn ....................... 0520-48 12 35
Mobil ................... 070-521 89 31
[email protected]
www.letk.se
[email protected]
Tfn exp ................ 0520-65 70 40 Nattvandrarna Lilla Edet
www.slojdkonsthantverk.se
[email protected]
Margit Hvid
www.nattvandrarna.org
Tfn ....................... 0520-66 13 50 VATTENSKIDOR
Britt-Marie Palmcrantz
Mobil ................... 073-622 20 30
Cascade Ski Club
Mobil ................... 070-442 48 32
Slöjdklubben Lövet
[email protected]
Västerlanda Kultur och Media
www.slöjdklubben.se
www.cascadeskiblub.se
[email protected]
Tord Andersson
Linus Olsson
Mobil ................... 070-151 23 47 Mobil ................... 073-808 90 73 www.vkom.se
Slöjd och Konsthantverk Kring Älven
27
lillaedet.kommunguide.se
Professionell telefonpassning
-låter Dig göra bra affärer!
Om ni är
upptagna med
andra samtal, iväg
på semester eller
konferens tar vi
hand om era
kundsamtal.
Prova oss under tre månader utan
bindningstid och fasta avgifter.
Endast 9.95/samtal.
033-700 71 00
[email protected] . www.diatel.se
28
Riktnr 0520 om inget annat anges
APOTEK
BRODERI OCH GARN
FOLKETS HUS
M.A. Broderi Garn
Sätergården 17, LILLA EDET .................. 65 04 50
Folkets Hus
Göteborgsv. 61, LILLA EDET ................... 47 47 30
www.folketshus.nu
[email protected]
BYGGMÄSTARE
Apoteket Hjorten
Järnvägsg. 10, LILLA EDET ........... 0771-450 450
Öppettider: vard 8,30-18, lör 10-13, sön stängt
LKV Bygg AB
Utby 266, TROLLHÄTTAN
www.lkvbygg.se
ASFALT
BYGGVAROR
GOLVSLIPNING OCH MATTLÄGGNING
JC Golvslipning
Tfn ................................................. 0706-66 12 99
www.jcgolvslipning.se
HUND- OCH KATTILLBEHÖR
Skanska Asfalt & Betong AB
Grunnebo 245,
VÄNERSBORG ............................... 070-268 81 01
www.skanska.se
BEGRAVNINGSBYRÅER
FONUS
Kungsg. 27, TROLLHÄTTAN ........................ 101 25
www.fonus.se
Lilla-Edets Begravningsbyrå
Göteborgsv. 51, LILLA EDET .................... 65 01 39
www.lillaedetbyra.se
BILAR
Stendahls Bil
Brov. 20, LILLA EDET .............................. 49 40 90
www.stendahlsbil.se
Nya Backamo Hundtjänst
Backamo 211, LJUNGSKILE ............ 0522-230 80
Derome Byggvaror
Prässebäcksv. 2, Box 1042,
463 24 LILLA EDET
Tfn ....................................................
www.deromebyggvaror.se
Öppettider mån-fre 7-17.30 lör 9-13
65 14 20
ELARTIKLAR
HUSVAGNAR
Storel AB
Josuadalsv. 3, GÖTA................................. 47 52 00
www.storel.se
Bengts Husvagnar AB
Kungsv. 4, ALVHEM...................... 0303-33 64 80
www.bengtshusvagnar.se
ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNING
LIVSMEDEL
Lilla Edets Kommun Miljö- &
Byggförvaltningen
Järnvägsg. 12,
LILLA EDET ............................................... 65 95 00
www.radgivningvast.se/lilla-edet
ICA Matkassen
Långg. 8, LÖDÖSE ................................... 66 00 10
[email protected]
Öppettider: mån-fre 8-21, lör-sön 9-21
ENTREPRENADMASKINSARBETEN
Jan Åbergs Måleri AB
Sjöhagev. 2, LILLA EDET .............. 0708-86 61 20
BINGO
ityBINGO
C
Spannmålsg. 12, Trollhättan, tele 195 99
Variant - Vegas
Vi har även terminaler
Vardagar 10.30-20.00, Lörd 10.30-17.00
Sönd 11.30-20.00
www.city-bingo.se
www.backamohundtjanst.se
[email protected]
Claes Hammarström
Tunge 184, LÖDÖSE .................... 070-796 20 09
Sture Hallgrens Gräv
Edsv. 169,
TROLLHÄTTAN.............................................. 345 15
www.hallgrensgr.se
MÅLERI
PAPPERSBRUK
SCA HYGIENE PRODUCTS AB
Edet Mill, LILLA EDET .............................. 65 90 00
FACKLIGA ORGANISATIONER
BLOMSTERHANDEL,
HANDELSTRÄDGÅRDAR
www.sca.com
RESTAURANGER
Pizzeria Roma
Storg. 6, LILLA EDET................................ 65 77 33
RÖRARBETEN OCH VVS
Wäxthuset i Lilla Edet AB
Göteborgsv. 119,
LILLA EDET ............................................... 44 10 29
www.waxthuset.nu
[email protected]
BOSTADSFÖRETAG
LEIFAB
Göta bruks v. 1, Göta Industriområde,
LILLA EDET ............................................... 49 41 00
LO-facken
i Trollhättan och Lilla Edet
Kungsg. 41
461 30 TROLLHÄTTAN
Tel 0520-42 80 03
e-mail: [email protected]
www.lofackenthnedet.se
FAMILJERÅDGIVNING
www.leifab.se
[email protected]
Familjehuset
Strömg. 8, TROLLHÄTTAN ....................... 49 50 60
Tfn .......................... 49 50 61, 49 55 63, 49 63 52
Se även vår annons
Edet Rör AB
Göteborgsv. 6, LILLA EDET ..................... 65 08 88
[email protected]
SPELBUTIKER
Nöjesbutiken i Lilla Edet
Göteborgsv. 26, LILLA EDET ................... 65 02 10
Öppettider; mån-fre 10-21, lör 9.30-19, sön 10-19
STÄDSERVICE
Team Städservice AB
Danska Backen 5, LÖDÖSE .................... 66 19 60
UTBILDNINGAR
Elfhems Gymnasium
Skeppsbyggareg. 9, LÖDÖSE................... 65 97 50
Se även vår annons
29
Riktnr 0520 om inget annat anges
Lärcentrum komvux
Fuxernav. 5, LILLA EDET ......................... 65 95 00
Exp.............................................................. 65 97 05
Rektor......................................................... 65 97 20
Studie- och yrkesvägledning..................... 65 97 04
Mimers Hus Gymnasium
Trollhättev. 4, Box 574, 442 16 KUNGÄLV
Tfn ................................................. 0303-23 82 82
www.kungalv.se/mimers
[email protected]
Se även vår annons
Trollhättans folkhögskola
Ekholmsg. 11, TROLLHÄTTAN ................ 47 08 80
www.thn.fhsk.se
Se även vår annons
VETERINÄRER
Bli en hjälte!
Vi på BRIS har öppet 365 dagar om året så att alla barn och unga
kan få prata med en vuxen som lyssnar. En del hör av sig till oss för
att de vill prata om något och vara anonyma, andra har inga kompisar att leka med och några kommer från en dysfunktionell familj och
behöver hjälp utifrån. Hos oss jobbar 600 hjältar frivilligt med
att svara i telefon, mejl och chatt. När du skänker 50 kr
blir du också en av våra fina vardagshjältar!
Skicka “bris50” i ett SMS till 729 09 och skänk
50 kr till BRIS verksamhet.
Ale Veterinären
Ledetv. 3, ALAFORS...................... 0303-74 26 80
www.aleveterinaren.se
bris.se
VÅRDCENTRALER
90 15 04 -1
Lilla Edet vårdcentral
Järnvägsg. 8, LILLA EDET........................ 48 88 00
www.lillaedetvardcentral.se
Professionell telefonpassning
-låter Dig göra bra affärer!
033-700 71 00
[email protected] . www.diatel.se
30
lillaedet.kommunguide.se
Vuxenutbildningen
Öka din kunskap och kompetens
Utbildningar
Vill du studera för att komma vidare i arbetslivet, utveckla dig och bli
behörig till vidare studier eller utöka dina kunskaper och intressen?
Oavsett vilken anledning så är du varmt välkommen att söka
våra kurser på Lärcentrum. Här kan du läsa både grundläggande och gymnasiala kurser.
Finns det en folkhögskola
i Trollhättan?
Vi erbjuder undervisning i bland annat svenska, matematik,
engelska och samhällskunskap. Att studera på vuxenutbildningen kostar ingenting.
Välkommen till Lärcentrum i Lilla Edet!
www.thn.fhsk.se
[email protected]
tfn 0520-47 08 80
Jajamän!
» lillaedet.se/vuxenutbildning
Vuxenutbildningen vänder sig till dig som behöver
komplettera din utbildning på grundskole och
gymnasienivå. Läs mer om kursutbud, terminstider
och anmälan på lillaedet.se/vuxenutbildning.
Oavsett var
Katastrofen är
Inom 36 timmar kan vi vara där
I katastrofsituationer hänger allt på att agera snabbt.
Hjälp oss att vara i ständig beredskap så att vi kan rädda
fler liv. Sms:a LÄKARE till 72970 så skänker du 50 kr eller
gå in på lakareutangranser.se för att ge din gåva. Tack.
ODR Total till hushåll
Praktisk yrkesinriktad
utbildning i Lödöse.
ELFHEMS GYMNASIUM.
Våra utbildningar anpassas efter dina behov och önskemål. Vi erbjuder
attraktiva lärlingsutbildningar i nära samarbete med det lokala näringslivet.
Ring 0520-65 97 50 för mer information eller besök lillaedet.se.
www.lillaedet.se
Med ny motorväg och järnväg mellan Göteborg och Trollhättan kliver Lilla Edets kommun in
i en ny och expansiv fas. 22 minuter från Lödöse till Göteborg gör Lilla Edet till en attraktiv
pendlingskommun i Göteborgsregionen.
Samtalshjälp till
par och familjer
Familjerådgivningen
Räddningstjänsten
Utbildningar riktade till företag och allmänhet.
Trollhättan lilla Edet
Vi erbjuder professionell samtalshjälp
till par och familjer som har svårigheter
i sina relationer.
Utveckla er parrelation
och förstå samspelet
Förbered er inför äktenskap/samlevnad för
att stå bättre rustade i vardagskärleken.
Lösa spänningar och konflikter i familjen.
Förstå och bearbeta er separation för att
kunna fortsätta vara föräldrar tillsammans.
Hjärt-lungräddning, (HLR) Vi genomför utbildning i
hjärt-lungräddning och hjärtstartare. En person vars hjärta
stannat kan räddas till livet. Om ingenting görs är döden
oundviklig.
Brandkunskapsutbildning Grundläggande utbildning
i brandkunskap med teoretiska och praktiska moment som
riktar sig till alla grupper av människor. Utbildningen kan
läggas upp helt efter egna önskemål.
Heta arbeten är en utbildning med krav från försäkringsbranschen. Gäller för de som utför heta arbeten och brandvakter vid tillfälliga och brandfarliga heta arbeten.
Efter genomförd utbildning erhålles ett certifikat.
Kontakt
Tel. 0520-49 50 60
Strömgatan 8, Familjehuset, TROLLHÄTTAN
www.trollhattan.se
Kontakta oss om du är intresserad av
någon av de utbildningar vi har att
erbjuda på 0520-65 98 52 eller 0520-65 96 59