pdf 1 MB - Mullsjö kommun

Kommunguide
2015
Attefallshus
- nya bygglovsregler
Din säkerhet
Värdefulla tips och
checklista vid strömavbrott
Föreningsregister
Sotning och
brandskyddskontroll
Skandinaviens första golfbana
Ryfors 1888
Fritidsgårdarnas
öppettider
Återvinningscentralens
öppettider och info om hämtning av hushållsavfall
mullsjö.kommunguide.se
Jönköping to
the World.
Via Frankfurt.
jkgairport.se
Välkommen till Mullsjö vårdcentral
Vi hjälper dig!
0392-143 20 • www.rjl.se/mullsjovardcentral
www.mullsjo.se
Utgiven i samarbete med:
Mullsjö kommun
Box 800, 565 18 Mullsjö
Besöksadress: Järnvägsgatan 27. Mullsjö
Webbplats: www.mullsjo.se
Tel: 0392-140 00 • Fax 0392-102 49
Projektansvarig: Annika Tompa
Omslagsbild: Ryfors Golfklubb
Foto: Ingemar Fritzsson
Bilder: Smålandsbilder och fotografer
från Mullsjö - Sandhem.
Mullsjö kommun har sammanställt och ansvarar
för text- och bildmaterial i kommundelen i
denna publikation som distribueras till samtliga
hushåll inom kommunen.
Eftertryck av text och bilder med angivande av
källan kan medges av redaktionen.
Kommunstyrelsens
ordförande har ordet
Här kommer en ny upplaga av Mullsjös Kommunguide. Denna guide är
en översikt av vad kommunen kan erbjuda, både för dig som redan bor i
Mullsjö kommun och dig som funderar på att flytta hit till Friluftsriket. Vi
som arbetar inom kommunen som tjänstemän och förtroendevalda har som
uppdrag att finnas här för medborgarna och vi ser denna skrift som del i
kommunikationen med kommunens invånare.
Mullsjö kommun har fått fler invånare under året 2014 och vi ser mycket
positivt på framtiden!
Mullsjö Bostäder AB kommer under 2015 att uppföra ett hus med åtta nya
lägenheter centralt i Sandhem och planerar för lägenhetsbyggen i centrala
Mullsjö. Vi hoppas även att bostäder kommer byggas på Ekbacken. Planeringen för en ny förskola i Mullsjö är i full gång och vi kommer att satsa
mycket på renovering av kommunens skolor de närmaste åren.
Kommunen har under 2014 arbetat hårt med att lägga grunden för ett
näringslivsbolag. Resultatet har blivit Mullsjö Utveckling AB som startar
fullt ut under 2015. Bolagets fokus kommer att ligga på att företagen i kommunen skall kunna blomstra ännu mer och att fler nya företag skall kunna
bildas och drivas.
”ETT STORT TACK TILL ALLA DE FÖRETAG SOM GENOM
SIN ANNONSERING GJORT DET MÖJLIGT ATT GE UT
DENNA GUIDE TILL KOMMUNENS INVÅNARE!”
Planerna på en utbyggnad av väg 26/47 är långt framskridna och vi hoppas
på att arbetet skall starta i en nära framtid. Denna nya väg kommer att underlätta för våra företag och öppna för fler möjligheter till in och utpendling för
arbete och boende.
Producerad av:
Den nya Regionbildningen kommer att träda i kraft 2015 och vi ser med stor
förväntan fram emot effekterna av närmare styre och utveckling.
Glöm inte att Mullsjö kommun har ett stort utbud av handel, tjänster och
upplevelser. Serviceutbudet är väldigt högt för en kommun av denna storlek.
Vi har också ett rikt Friluftsliv och föreningsliv
så tveka inte att ta del av dessa möjligheter.
Box 55157 • 501 14 Borås
Lidaholmsgatan 3, Borås
Hemsida: www.kommunmedia.se
Tel: 010-160 55 20 • Fax: 010-160 55 99
Kundtjänst: 010-160 55 20
Annonsförsäljning:
Ann-Britt Ehrencrona
Hälsningar
Linda Danielsson
Kommunstyrelsens ordförande
Tryck & produktion:
Exakta Printing, 2015
Tel. 033-29 03 50
Miljö och kvalitetssystem
ISO 9001 - ISO 14001
341
Till sist så vill jag uppmana gamla som nya
invånare i Mullsjö kommun att komma till oss
med era idéer och tankar så att vi tillsammans
kan göra vår kommun ännu bättre!
Innehållsförteckning
769
Upplaga: ca 4 300 ex.
Distributionsansvarig: SDR
Denna guide är tryckt enligt svanen-kriterierna
på ett miljögodkänt papper.
Utgivaren ikläder sig ingen ersättningsskyldighet
på grund av möjligen förekommande uteslutning,
oriktighet eller ofullständighet i guiden.
Korta fakta om Mullsjö kommun 5
Så styrs kommunen ................. 6
Utbildning och barnomsorg .... 9
Maten i skolor och boenden .... 11
Omsorg och hjälp.................. 11
Stöd till barn och familjer...... 12
Ungdomsverksamhet ............. 13
Äldreomsorg .......................... 14
Bygga, bo och miljö............... 16
Teknisk verksamhet............... 16
Bygglov ................................. 18
Renhållning, hushållsavfall .... 20
Kommunens miljöarbete ....... 21
Trygghet och säkerhet ........... 22
Information vid kris .............. 23
Uppleva och göra .................. 24
Smultronställen i kommunen 26
Kontakt ................................. 28
Vem gör vad? ........................ 30
Föreningsregister ................... 32
3
www.mullsjo.se
4
www.mullsjo.se
Korta fakta om Mullsjö kommun
Mullsjö kommun ligger i Västergötland med gräns mot Smålands nordvästra hörn. Mullsjö är
en till ytan liten kommun med
ett dominerande tätortsboende.
Av kommunens drygt 7100
invånare bor 5600 inom tätorten
Mullsjö och cirka 800 i kommunens andra tätort Sandhem.
Kommunen ligger i en naturskön
bygd med öppet landskap, skogar, sjöar och vattendrag, vilket
gör att många turister kommer
hit under hela året. Under vintern förvandlas Mullsjö till en av
Sydsveriges största vintersportorter.
Både större och en stor mängd
mindre företag lever och verkar
i vår bygd.
Mullsjö centrum. Foto: Smålandsbilder
Mullsjö - our lovely corner of the world
Mullsjö municipality is located on the Northwestern edge
of the South Sweden highlands and at the Northwestern
corner of the County of Jönköping. Mullsjö has approx. 7
100 inhabitants, the municipality is one of the smallest in
Sweden with at surface of 213 km2. It makes us 35 persons
living here/km2. We might be small but we are well organised with a lot of services and we love to live here. Mullsjö
offers good life opportunities in a safe and secure environment for you and your family in a small town with a close
and friendly atmosphere.
Mullsjö has a lot of private housing. You can hire or buy
yourself a house for reasonable prices or build the house
of your dreams on a plot with lake view or in the middle
of enchanting forest. If you prefer an apartment, there are
usually vacant apartments to rent in Mullsjö which are rented out either by the municipal property agency Mullsjö
Bostäder or private landlords.
A great entrepreneurial spirit flourishes here and excellent
communication and cooperation between the local companies and the office local organs are important parts of continuous development of the community and the infrastructure. There are approx. 300 companies in the municipality of
Mullsjö, a great mix of small ones and big ones. A big part of
the population works in the engineering and manufacturing
sectors. Tourism and trade are expansive sectors. We have a
centre for emerging enterprise, Nyföretagarcentrum, which
offers its services for starting up own businesses and also can
help to develop and support both new, as well as existing
companies. In Mullsjö we have also a modern, well equipped and efficient local primary health care clinic, dental care
centre for all ages and well renowned senior care centre.
The easy access to nature is as important as ever. Magnificent
nature, great views and fresh air are self-evident aspects of
everyday life in Mullsjö. Just around the corner you are free
to access the heart of undisturbed nature and walk around
in fascinating environment as our natural park, Ryfors gammelskog with 350 year old pines.
Mullsjö has a wide range of cultural, sporting and leisure
activities. We arrange every year over 100 cultural, sports
and other leisure activities in cooperation with the plenty of
associations, clubs and societies we have. There are several
riding schools, alpine skiing centre, possibility for crosscountry skiing, first class golf centre, modern swimming
hall, illuminated jogging tracks in the forest. A great canoeing centre by the 30 kilometer long Stråken lake offering a
lot of fun on the water and for the fishers the nature around
offers plenty lakes full with fishes. Excellent communications expands further the possibilities to have access to even
more service, job, culture sports and shopping opportunities.
Whether you already live here, plan a short visit or longer
stay or plan for a new future you are most welcome to Mullsjö, our lovely corner of the world!
5
www.mullsjo.se
Folkmängd
År
Totalt
Ökning/
minskning
Födelse- Flyttningsnetto
netto
2014
7109
70
-4
73
2013
7039
-31
14
-45
2012
7070
36
24
11
2011
7034
1
19
-18
2010
7 033
6
24
-20
2009
7 027
-59
-9
-51
2008
7 086
40
19
21
2007
7 046
27
27
-56
2006
7 075
-12
9
-20
Kyrkekvarns kanotcenter. Foto: Smålandsbilder
Så styrs kommunen
Politik
Nämnder
Kommunfullmäktige styr och beslutar
Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i
kommunen. I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker som väljs av invånarna vart fjärde år och dessa väljer
i sin tur ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och
övriga nämnder. All kommunal verksamhet regleras i kommunallagen. Denna lag fastslår att kommunfullmäktige är
kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige
kan därför liknas vid riksdagen. I kommunfullmäktige fattas
beslut i frågor som rör kommunens organisation, ekonomi
och övergripande planer. Kommunfullmäktige beslutar om
sin egen arbetsordning och fastställer även kommunstyrelsens och nämndernas reglementen.
Alla handlingar inför varje kommunfullmäktige finns på:
www.mullsjo.se/kfhandlingar
Kommunfullmäktiges sammanträden sänds i Mullsjö närradio 95,6 MHz. Du kan även lyssna på mötet i efterhand
på:
www.mullsjo.se/lyssnapakf
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen (KS) utses av kommunfullmäktige (KF).
Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av
kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga
nämnders verksamheter. Kommunstyrelsen kan jämföras
med regeringen men till skillnad från regeringen är kommunstyrelsen sammansatt av såväl majoritet som opposition. Till sitt stöd har kommunstyrelsen valt följande
utskott allmänt utskott, tekniskt utskott och kultur- och
fritidsutskott. Varje utskott bereder ärenden och beslutar
i vissa ärenden inom sina ansvarsområden inför kommunstyrelsen.
6
Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas
och väljer ledamöter. Kommunallagen och annan lagstiftning
fastslår att det i varje kommun ska finnas ett kommunfullmäktige och en kommunstyrelse, samt även revisorer, valnämnd
och överförmyndare. Förutom dessa instanser ger lagstiftningen kommunerna stor frihet i hur de väljer att organisera sina
verksamheter. Mullsjö kommun har sedan 1 januari 2011 en
ny politisk organisation med fem nämnder vid sidan av kommunstyrelsen; barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, miljönämnden (gemensam med Habo kommun),
socialnämnden samt valnämnden. Dessa nämnder ansvarar,
delvis utifrån speciallagstiftning, för sina respektive ämnesområden och rapporterar till kommunfullmäktige.
Kommunalrådet är den som leder det politiska arbetet i
kommunen och sitter som ordförande i kommunstyrelsen.
Det finns också ett oppositionsråd som är anställt för att
arbeta politiskt i kommunen. Övriga ledamöter i nämnder
och styrelser sysslar med politik på sin fritid, men får ersättning när de sammanträder under den tid då de skulle ha
arbetat på sina ordinarie arbetsplatser.
Tjänstemän
För att bereda och genomföra politikens beslut behövs
offentligt anställda. Det rör sig inte bara om allmänkunniga administratörer utan också om specialiserade professioner som ekonomer, lärare, sjuksköterskor, vårdbiträden
och många andra yrken. Dessa är tjänstemän och är alltså
inte valda av folket utan är anställda som vem som helst.
Tjänstemännens uppgift är att hjälpa politikerna att bereda
och verkställa deras olika beslut.
Bolag
Mullsjö kommun har lagt delar av sin verksamhet på bolag.
Dessa är Mullsjö Bostäder AB och Mullsjö Miljö och Energi
AB (MEMAB).
www.mullsjo.se
Kommunförvaltningen
Mullsjö kommun har en övergripande kommunförvaltning
som på politikernas uppdrag förbereder de beslut som fattas i nämnder och kommunfullmäktige. Det är även kommunförvaltningen som genomför besluten. Förvaltningen
bedriver alltså praktiskt och yrkesmässigt den verksamhet
som är ålagd kommunen.
Kommunledningskontoret
Verksamhetsidé
Vårt mål är att ge god service och ha hög tillgänglighet för
medborgare, politiker och verksamheter. Kommunledningskontoret har vidare ett övergripande ansvar för att
uppnå effektivitet och hög service inom alla områden.
Verksamheten och servicen till våra invånare drivs av verksamhetschefer inom barn- och utbildning, omsorg, teknisk
verksamhet och en kultur- och fritidsavdelning. För att
uppnå hög effekt i servicen finns det inom verksamheterna
ute i organisationen chefer på olika nivåer såsom rektor och
enhetschefer.
Kommunledningskontoret leds av kommunchefen och
består av följande funktioner:
Gemensam administration med följande avdelningar: Administrativ avdelning, ekonomiavdelning, personalavdelning,
IT- och informationsavdelning samt verksamhetschefer.
Kommunförvaltningen som är kommunens enda förvaltning sedan 2001 leds av kommunledningskontoret. All
administration har samlats till kontoret som lyder direkt
under kommunstyrelsen.
Kommunledningskontorets huvudsakliga uppgifter består av att samordna och svara för:
• Stödet till den politiska organisationen och de olika enheterna med kompetens inom kommunens olika ansvarsområden, sammanträdesadministration, beredning och
handläggning
• Service till allmänheten och kontakter med myndigheter
• Kommunens ekonomi- och personalarbete
• Kommunens kontakter med det lokala näringslivet samt
arbetsmarknadsfrågor
• Kommunens IT- och informationsverksamhet
Nyheter 2015
Ett nytt ledningssystem har införts inför året och arbete
kommer nu att ägnas åt att implementera och utveckla
detta. Arbete med införande av ett nytt ärendehanteringssystem kommer att intensifieras. Syftet med detta är att öka
effektiviteten samt möjliggöra och underlätta övergången
till en e-förvaltning. På sikt ska således servicen, kommunikationen och öppenheten mot allmänheten öka.
Andra större händelser som kommer att ske under 2015
är fullföljande av köpet av Margaretas park för att därefter långsiktigt kunna trygga äldreomsorgen. Slutförande av
renoveringen av Trollehöjdsskolan och fortsatt renovering
av våra övriga skolor kommer att ske i en större omfattning.
Projekteringen och arbetet med en ny större förskola kommer att genomföras med cirka fem avdelningar.
Kommunhusets entré. Foto: Yvette Tidefors
Vi går in i slutskedet av antagandet av en ny översiktsplan. Ett
arbete för att tydliggöra friluftsriket som vårt destinationsvarumärke kommer att genomföras. Arbete för att förverkliga målsättningarna om fler inflyttade kommer att utvecklas. Bredbandsutvecklingen kommer att intensifieras och målsättningen
är att spaden kan sättas i jorden för att påbörja förverkligandet
av fiberuppkoppling med minst 100 mbit till hushållen.
Antal medarbetare Mullsjö kommun
Den 31 december 2014 hade Mullsjö kommun 499 personer tillsvidareanställda exklusive räddningstjänsten. I räddningstjänsten finns 18 tillsvidareanställda deltidsbrandmän
varav 4 personer även har en annan tillsvidareanställning
inom kommunen.
Deltidsbrandmännen har i regel en annan huvudanställning. Den största verksamheten är social- hälso- och sjukvårdsverksamheten med 232 tillsvidareanställda och följs
därefter av barn-och utbildningsverksamheten med 173
tillsvidareanställda.
Vill du jobba hos oss?
Lediga jobb hos Mullsjö kommun hittar du på:
www.mullsjo.se/jobb
Mullsjö centrum. Foto: Eszter Tompa
7
www.mullsjo.se
Ekonomi
Kommunalskatt 2015
Genomsnitt i länet
Genomsnitt i riket
Total skattesats
därav till kommun
Total skattesats
därav till kommun
Total skattesats
därav till kommun
2015 års budget
Nämnd eller ändamål
Förskola
Grundskola
Gymnasie- och vuxenskola
Funktionshinderomsorgen
Individ och familjeomsorg
Äldreomsorg
Hälso- och sjukvård
Kommunkontor
Kommunal demokrati
Kollektivtrafik
Räddningsverksamhet
Kultur och fritidsverks.
Miljö och hälsoskydds verksamhet
Teknisk verksamhet
Byggnadsnämnd
34,60
21,84
33,07
21,81
31,86
20,62
Netto tkr
39 221
82 372
33 165
25 338
20 816
66 538
10 532
27 471
6 293
555
5 069
12 902
2 337
13 226
1 314
Tillväxt för näringslivet ger arbetstillfällen och i Mullsjö
har näringslivet en fast förankring. Företagandet är och har
under det senast århundradet varit stort och vi pratar gärna
om Mullsjöandan. Vi finns med bland de 20 främsta kommunerna i landet vad gäller bra företagsklimat och det gläder
oss. Du är välkommen med ditt företag till oss - vi har färdigplanerad industrimark och det finns i regel också tillgång
till bra lokaler att hyra.
Företagande
Företagen i kommunen utvecklas och nya företag startas
kontinuerligt. Under de senaste åren har det startat runt 30
nya företag varje år, men det finns plats för fler!
Register över företag i Mullsjö kommun
Företagen i Mullsjö kommun har möjlighet att kostnadsfritt
registrera sig i Företagsregistret som är kopplad till kommunens webbplats.
www.mullsjo.se/foretagsregister
Starta egen verksamhet
Genom nätverk, utvecklingsprojekt och samarbeten skapas
ofta förutsättningar för nya verksamheter. Vi arbetar för att
ytterligare utveckla nya mötesplatser och skapa ännu bättre
förutsättningar för nyföretagande i vår kommun.
www.mullsjoutveckling.se
Visste du att...
inom näringslivsbolaget Mullsjö Utveckling AB
finns Science Park Mullsjö som är en mötesplats
för personer som vill starta nya företag? Där kan
du få kostnadsfri professionell affärscoaching
eller rådgivning på 0392-130 01
Vårt näringslivsbolag Mullsjö Utveckling AB är vårt nav för
företagsutveckling och arbetar aktivt med att stötta både
befintliga och nya företag till utveckling och tillväxt.
Torghandel utanför kommunhuset. Foto: Smålandsbilder
Näringsliv och arbete
www.mullsjo.se/naringsliv
Visste du att…
som företagare och förening kan visa upp din
verksamhet i välkomst/nyinflyttarpaketet?
För mer information besök:
www.mullsjo.se/nyinflyttarpaket
8
www.mullsjo.se
Utbildning och barnomsorg
Verksamhetsidé
Alla barn ska lämna skolan i Mullsjö med full måluppfyllelse, gott självförtroende och framtidstro!
Mullsjö kommun erbjuder barnomsorg, förskola och grundskola i egen regi. Dessutom finns i kommunen ett antal fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Kommunstyrelsen har slagit fast att barn- och utbildningsverksamheten
ska ha ett 1-16-perspektiv. Det innebär att barnomsorg och
skola ska ses som en helhet. Förskola och grundskola ska
samarbeta så att barnens och elevernas lärande och utveckling är utgångspunkten för verksamheten. Grunden för ett
livslångt lärande läggs genom att följa läroplanerna och skollagen men också genom kommunens egna mål för verksamheten. Det är självklart att närheten till natur, skog och mark
utnyttjas till barnens och elevernas bästa.
Nyheter 2015
Under 2015 kommer Mullsjö kommun påbörja byggnation
av ny förskola. Den nya förskolan kommer att byggas på
Skogsgläntan i området Torestorp.
Barn- och utbildningsnämnden har fastslagit en vision för
förskole- och skolverksamheten. Visionen bygger på skollag
och läroplaner och handlar om att främja lärande där barnen
inhämtar och utvecklar kunskaper och värden.
Förskoleverksamhet
Förskoleverksamhet erbjuds i såväl kommunal som i enskild
regi i Mullsjö och Sandhem. Förskolan ska lägga grunden för
ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för
alla barn som deltar. I Mullsjö erbjuds barnen en pedagogisk
verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
Barn som i sin utveckling behöver särskilt stöd ska få detta
utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar.
Kommunala förskolor
www.mullsjo.se/forskola
I kommunen finns det sex stycken kommunala förskolor
varav en i Sandhem. Gunnarsbo/Sandhems förskoleområde
välkomnar barn i åldrarna 1-5 år. På våra förskolor händer
det många spännande saker och barnens intressen och nyfikenhet är det centrala. Leken har självklart en given plats och
genom leken tränar och lär alla barn.
Alla våra förskolor har stora gårdar som inbjuder till lek och
utforskande. Skogen ligger intill husknuten och ingår som
en del i den pedagogiska utemiljön.
Vår vision är att vi tillsammans ska göra en bra förskola
ännu bättre för alla barn. Detta innebär att vi kontinuerligt dokumenterar och utvärderar vår verksamhet i syfte att
utveckla och förbättra miljön för barnen ur många aspekter.
Ett inkluderande arbetssätt är en självklarhet och möjlig-
Foto: Smålandsbilder
gör att alla barn kan delta utifrån egna förutsättningar och
behov.
Vi har en nära samverkan med vårdnadshavare. Deras inflytande och synpunkter är en viktig del i verksamheten och
bidrar till utveckling och förbättringar.
Kommunala förskolor
Bullerbyn
Björksäter
Kronäng
Solstrålen
Tallkotten
Rödluvan (Sandhem)
Fristående förskolor
Kyrkvillan
Sagotrollet
Pedagogisk omsorg
I Sandhem: Humlan Föräldrakooperativ
Grundskola och fritidshem
www.mullsjo.se/fritidshem
Grundskolan i Mullsjö består av två skolområden, Gunnarsbo/Sandhem och Trollehöjd.
Fritidshem
Bokstaven (Gunnarsbo)
Draken (Kronäng)
Eken (Gunnarsbo)
Kastanjen (Gunnarsbo)
Pärlan (Gunnarsbo)
Rödluvan (Rödluvan)
Siffran (Gunnarsbo)
TickTack (Kronäng)
9
www.mullsjo.se
Trollehöjds skolområde
www.mullsjo.se/trollehojd
Trollehöjdskolan erbjuder undervisning för alla elever från
åk 6-9 och har idag cirka 300 elever. Skolans målsättning
är att jobba utifrån ett inkluderande arbetssätt där samtliga elever ska ges förutsättningar att lämna grundskolan/
grundsärskolan med full måluppfyllelse, gott självförtroende
och framtidstro. På Trollehöjdskolan finns bland annat ett
mycket utvecklat internationellt arbete. För närvarande deltar skolan sedan några år i ett samverkansprojekt med en
skola i Uganda.
Pingisrummet påTrollehöjdskolan. Foto: William Bergman
Gunnarsbo/Sandhems skolområde
www.mullsjo.se/gunnarsbosandhem
Gunnarsbo/Sandhems skolområde består av tre skolor:
Gunnarsboskolan: Förskoleklass – årskurs 5
Kronängsskolan: Förskoleklass – årskurs 2
Sandhems skola: Förskoleklass – årskurs 3
Gunnarsbo/Sandhems skolområde välkomnar samtliga
elever i åk F-5 i Mullsjö kommun.
Det finns fritidshem på samtliga skolor.
Alla skolorna omges av stora attraktiva skolgårdar som erbjuder en härlig utemiljö med många möjligheter till aktivitet
både under rasten, i undervisningen och på fritidshemmet.
Skolorna har också skogen på promenadavstånd.
Skolområdets vision är att vi tillsammans ska göra en bra
skola ännu bättre för alla barn. Detta innebär bland annat
ett systematiskt arbete med att ständigt utveckla verksamheten. Arbetslagstanken är grundläggande för arbetet på skolområdet vilket innebär att lärarna har ett gemensamt ansvar
för alla elevers trivsel och lärande. Barns olikheter ses som
en tillgång i verksamheten.
Värdegrundsarbetet är viktigt och varje arbetslag har ett
trygghetsråd för elever och lärare.
Samarbete med vårdnadshavare är viktigt och deras synpunkter hjälper verksamheten att utvecklas. Skolområdet
har två föräldraråd som träffas några gånger per termin.
På fritidshemmen står barnens intressen och nyfikenhet i
centrum. Fritidshemmens uppdrag är att stimulera elevernas
utveckling och lärande, men även att erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Här skapas många möjligheter att
träna empati och det sociala samspelet. På skolområdet finns
åtta fritidshem.
10
På Trollehöjdskolan får eleverna lära sig att ta större ansvar
än under tidigare skolgång. Genom skolans klassråd och
elevråd får eleverna också träning i representativ demokrati.
Rastverksamheten ställer krav på eleverna i att ta hänsyn
och ansvar för den gemensamma miljön. Till sin hjälp har
eleverna en skolvärdinna som tillsammans med elevvärdar
ansvarar för caféutbud och rastaktiviteter. Skolan erbjuder
också frukost varje morgon till självkostnadspris.
Den gemensamma värdegrunden är ett ämne som ständigt
diskuteras, såväl i personalens arbetslag som under klassernas tid med sina klassföreståndare. Respekt för gemensamma regler och för varandra är ett ständigt återkommande
samtalsområde. Detta är frågor som också tas upp i skolans
föräldraråd, med föräldrarepresentanter från samtliga klasser. Föräldrarådet träffas några gånger per termin där även
personalrepresentanter från skolans arbetslag samt skolledning deltar.
Särskola
Elever som har behov av att undervisas utifrån läroplan
för grundsärskolan integreras i så hög grad som möjligt i
kommunens grundskolor. De elever som har behov av
att få sin skolgång i särskolegrupper har möjlighet att gå
i särskolan i Jönköpings kommun. Elever som har behov
av program i gymnasiesärskolan erbjuds det i närliggande
kommuner.
Gymnasieskola
Mullsjö kommun har ett samverkansavtal med Falköpings
och Jönköpings kommuner. Det innebär att alla elever i
Mullsjö kommun har tillgång till dessa kommuners gymnasieprogram. Gymnasieelever har även tillgång till samtliga
fristående gymnasieskolor.
Vuxenutbildning
Mullsjö kommun samverkar med Jönköpings kommun när
det gäller vuxenutbildning. Det innebär att vuxna som vill
studera på grundskolenivå, komvux eller särvux har tillgång
till det utbud som finns i Jönköping. När det gäller kommunal vuxenutbildning prioriteras just nu omvårdnadsutbildning och komplettering till fullständigt slutbetyg från
gymnasieskolan.
www.mullsjo.se
Maten i skolor och boenden
Kostverksamheten
Verksamhetsidé
Producera och servera näringsriktig och god mat på ett kostnadseffektivt sätt till förskola, skola, fritids och äldreomsorg.
Detta görs enligt Livsmedelsverkets riktlinjer
• Bra mat i förskolan
• Bra mat i skolan
• Mat och näring för sjuka inom vård och omsorg
Kommunens kostenhet producerar och serverar mat till förskolor, skolor, fritids, pensionärer och privatpersoner. Det
finns sex tillagningskök: Kronäng, Trollehöjd, Gunnarsbo,
Björksäters förskola, Parkrestaurangen och Kylleköket i
Sandhem. Förskolorna Tallkotten och Bullerbyn har mottagningskök. Totalt arbetar 25 personer inom kostenheten.
Menyn för aktuell termin hittar du på:
www.mullsjo.se/lunch
Visste du att…
varje år tillagas cirka 375 000 portioner mat och
livsmedel köps in för cirka 3,8 miljoner?
Parkrestaurangen är öppen för alla varje dag
Vardagar 11.30–13.30
Lördag/söndag/helgdag 12.00–13.30
Mullsjö, Skolgatan 25, 0392-141 63
Foto: Smålandsbilder
Omsorg och hjälp
Verksamhetsidé
Socialtjänstens uppgift är att se till att alla som vistas i kommunen får sina grundläggande behov av stöd, omsorg och
vård tillgodosedda. Verksamheterna styrs utifrån gällande
lagstiftning och politiskt fastlagda mål.
I Mullsjö ansvarar socialnämnden för kommunens uppgifter
inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens område och
fullgör vad som i lag sägs om socialnämnd. I enlighet med
sitt reglemente ansvarar de också för ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården, är kommunens organ för
handläggning av ärenden enligt lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) samt ansvarar för ärenden
enligt lagen om färdtjänst och riksfärdtjänst.
Tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och lag om anordnande av visst automatspel, ingår också i ansvarsområdet.
Socialtjänstens verksamheter delas in i tre programområden:
äldreomsorgen, handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg.
Alla verksamheter omfattas av sekretess för uppgifter om
enskild och dennes närstående. Det innebär att personalen
har tystnadsplikt och som huvudregel inte får lämna sådana
uppgifter till annan myndighet eller till en utomstående
person.
Stöd till barn och vuxna med
funktionsnedsättning
Stöd och insatser till personer med funktionsnedsättning
kan ges utifrån Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL). För att ha
rätt till insatser krävs ett myndighetsbeslut och kontakt med
handläggare.
Insatserna enligt LSS som kan ges är:
• Personlig assistent
• Ledsagarservice
• Kontaktperson
• Avlösarservice i hemmet
• Korttidsvistelse utanför hemmet
• Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
• Bostad med särskild service
• Daglig verksamhet
11
www.mullsjo.se
Insatser enligt SoL som kan ges är:
• Boendestöd
• Kontaktperson
• Daglig sysselsättning
• Ledsagare
• Annat personligt utformat stöd
Pluspolarekortet ger dig
som har en funktionsnedsättning möjlighet att ta
med en vän eller assistent
när du vill ta del av evenemang och verksamheter på
din fritid i vår kommun.
Funktionshinderomsorg
Med Pluspolarekortet får du ta med dig sällskap utan att
denne behöver betala entréavgift. Du själv betalar ordinarie
pris.
Mullsjö kommun har tre särskilt anpassade bostäder för
funktionsnedsatta, Lärkgatans gruppbostad, Falkgatans
gruppbostad och Tunnelgatans servicebostad. Insatsen daglig verksamhet eller sysselsättning finns på Tornet och på
Hökgatan. På Tornet drivs bland annat en loppis och hantverksförsäljning. Du hittar oss på Järnvägsgatan 10 och vi
har öppet vardagar mellan 09.00 – 15.00. Här finns också
en cateringdel med hembakat till kommunala möten och
sammankomster.
En del av Tornets verksamhet kan i liten skala erbjuda snöskottning och gräsklippning. Korttidshemmet har sina lokaler på Hökgatan, vilket har öppet efter behov och beviljade
insatser. Boendestöd inriktat i huvudsak till personer med
psykisk ohälsa eller funktionsnedsättningar finns i kommunal regi. Kommunen har också ansvar för utförandet av
personlig assistans.
Personlig assistans verkställs av kommunen och av externa
utförare som kooperativ och företag.
Personligt ombud
Det personliga ombudet är avsett till personer med svåra
psykiska funktionsnedsättningar som av olika anledningar
inte har fått sina rättigheter eller behov tillgodosedda genom
offentliga insatser. Ofta fungerar personligt ombud som en
länk mellan olika myndigheter, eller sjukvården och den
enskilde och de ger ofta stöd att söka insatser, ersättningar
eller bidrag.
Bostadsanpassning
www.mullsjo.se/bostadsanpassning
Enligt lag kan personer med funktionsnedsättning söka
bidrag för anpassning av sin bostad.
Bostadsanpassningsbidrag lämnas för skälig kostnad till
nödvändiga åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Med fasta funktioner avses sådant som man normalt inte tar med sig vid en
eventuell flytt. Kommunens fastighetsenhet har ansvaret för
bostadsanpassning.
Mer information och ansökningsblankett finns på kommunens Infocenter och på sidan:
Pluspolare
www.mullsjo.se/pluspolare
12
Var gäller Pluspolarekortet?
Arrangörer och verksamheter som anmält sig till Pluspolarekortet listas på kommunens webbplats. Du känner lätt
igen Pluspolararrangören genom dekalen ”Pluspolare” som
finns vid entrén.
Stöd till barn och familjer
Individ och familjeomsorg
Individ- och familjeomsorgens arbete grundar sig huvudsakligen på bestämmelserna i Socialtjänstlagen. Verksamheten
vänder sig till enskilda personer, barn, ungdomar och vuxna
eller familjer som av olika anledningar behöver hjälp. Det
kan vara behov av råd och stöd, behandlingsinsatser eller
ekonomiskt bistånd. Individ- och familjeomsorgen handlägger även familjerättsliga frågor som t ex samarbetssamtal,
vårdnad, umgänge, adoptioner, faderskap och dödsboanmälan.
Övriga ansvarsområden inom individ- och familjeomsorgen
är bland andra
• Flyktingmottagning
• Boende för ensamkommande barn
• Skuldsanering och budgetrådgivning
• Tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen
Stöd till barn och ungdomar
- Du behövs!
Vi söker dig som vill göra en insats för en annan
människa. Kanske bli en kontaktperson/kontaktfamilj till ett barn eller tonåring?
www.mullsjo.se/kontaktperson
Familjerådgivning
www.familjeradgivarna.se
Vid önskemål om familjerådgivning hänvisar vi till Familjerådgivarna i Småland.
Möjlighet att söka hjälp för missbruk/beroende av alkohol,
narkotika och spel finns även på Junepolikliniken i Jönköping 036-10 58 62. Socialkontorets personal står gärna
till tjänst med upplysningar i frågor som inte har direkt
samband med socialnämndens ordinarie verksamhet. De
www.mullsjo.se
har också möjlighet att hänvisa vidare till rätt person eller
myndighet.
Socialjour utanför kontorstid hänvisar vi till 112.
Ungdomsteamet på Facebook
www.facebook.com/
FritidsgardarnaiMullsjoKommun
Budget- och skuldrådgivning
www.mullsjo.se/privatekonomi
Du som har ekonomiska problem kan få rådgivning, vägledning och stöd i arbetet mot en hållbar ekonomi. Det finns
även råd och stöd till dig som har skulder. För mer information och kontaktuppgifter besök vår webbsida.
Ungdomsteamet finns på följande Facebooksidor: Fältarna
Mullsjö, Fritidsgårdarna i Mullsjö kommun och Fritidsledarna Mullsjö Sandhem. Här kan du bli uppdaterad om
vad som händer på fritidsgårdarna, nya aktiviteter som är
på gång, läsa intressanta artiklar och mycket annat. Du kan
även skriva meddelanden till Fältarna.
Besök oss på Facebook.
Integration och nyanlända
Mullsjö har ett boende för ensamkommande barn som söker
asyl eller har permanent uppehållstillstånd. Ungdomarna är
mellan 16-18 år och bor i Sjörydsvillan eller i utelägenheter.
En enhet för Integration och nyanlända har startat i syfte att
vara stöd för alla flyktingar som efter att de fått uppehållstillstånd anländer till vår kommun.
Ungdomsverksamhet
www.mullsjo.se/ungdom
Socialtjänsten och kultur- och fritid tillsammans ansvarar
för ungdomsverksamheten och driver kommunens två fritidsgårdar. Fritidsgården Knuten bedriver sin verksamhet i
bibliotekets gamla lokal mitt i Mullsjö centrum och fritidsgården Trycket som har sin verksamhet i Sandhemsskolan.
Här erbjuder vi kommunens ungdomar en meningsfull och
drogfri fritid med en mängd olika aktiviteter. Här finns möjligheter att spela bland annat biljard, pingis, sällskapsspel
och Singstar eller bara ta en fika och umgås med vänner. På
loven ordnas olika aktiviteter såsom läger, Liseberg, bowlingresor, fiskeutflykter med mera. Verksamheten bedrivs
av ungdomsteamet som består av tre fritidsledare och två
fältare. Har du funderingar som rör ungdomar kan du höra
av dig till oss.
Fritidsgårdarna i Mullsjö och Sandhem
Knuten i Mullsjö
0392-142 35
Klass 7-19 år
måndag
onsdag
fredag
Klass 4-6
måndag o torsdag
17:30-21.00
17.00-21.00
17.00-24.00
14.00-17.00
Trycket i Sandhem, Sandhems skola
(före detta slöjdlokalerna) 0515-77 74 05
Klass 7-19 år
Jämna veckor:
onsdag
Ojämna veckor: fredag
17:30-21.00
17.30-24.00
Klass 4-6
Jämna veckor:
onsdag
14.00-17.00
Ojämna veckor: fredag
14.00-17.00
Kontaktperson fritidsgårdsverksamhet 0392-142 35
Fältverksamhet 0392-141 24
Åktur i en spaceball. Foto: Mattias Karlsson, Mullsjö fritidsgårdar
13
www.mullsjo.se
Äldreomsorg – stöd för dig som
är 65 år och äldre
Äldreomsorgens verksamhet bygger på att människor ska
kunna bo kvar hemma så länge som möjligt när man blir
gammal och sjuk. En förutsättning för detta är att människor får det stöd och den hjälp som de behöver i hemmet.
Efter ett beslut av en biståndshandläggare kan följande insatser ges:
• Serviceinsatser som inköp, städning med mera
• Larm
• Omvårdnad
• Korttidsvistelse, i form av avlastning, växelvård med mera
• Dagvård
har. Omsorg och service ska hålla högsta kvalitét och personalen är välutbildad och arbetar på ett personcentrerat förhållningssätt. Detta innebär att personens upplevelser sätts
i fokus och inte sjukdomen. Aktiviteter anordnas varje dag
och målet är att hitta och utveckla aktiviteter som passa de
boende och som skapar en meningsfull tillvaro. Vid inflyttning utses en kontaktperson, det vill säga en person som har
ett särskilt ansvar för att lära känna den boende och se dess
önskemål och behov.
Margaretas Park
I slutet av 2014 togs ett beslut att förvärva Margaretas park.
Tidigare har kommunen hyrt fastigheten. Under 2015
kommer köpet av Margaretas park att fullföljas för att därefter långsiktigt kunna trygga äldreomsorgen.
Boende
Kommunen har två boenden: Margaretas Park och Björkgården.
Margaretas Park är ett äldrecentrum där det finns äldreboende, korttidsboende, en fritidsverksamhet för pensionärer.
Inom anläggningen finns även 18 service lägenheter. Äldreboende består av sex avdelningar, fem avdelningar har
inriktning somatisk äldreomsorg med totalt 41 platser samt
en avdelning Mårbacka inriktning demens med 8 platser.
Kommunens Hälso- och sjukvård betjänar både Margaretas Park och Björkgården, Hälso- och sjukvård ingår i
boendet och en patientansvarig sjuksköterska finns tillgänglig för de boende, rehabilitering är en del av hälsooch sjukvården.
Björkgården är ett äldreboende för personer med demenssjukdom. Boendet är indelat i fyra enheter som sammanlagt
erbjuder 32 lägenheter. Lokalerna är ombonande och utemiljön är väl anpassade utifrån de behov som de boende
Margaretas Park. Foto: Pernilla Forsberg
Parkträffen
Välkommen till en mötesplats för daglediga seniorer som
ger gemenskap, delaktighet och en aktiv meningsfull vardag.
Här erbjuds ett stort utbud av aktiviteter som sång, musik,
underhållare, bingo, film, café, gymnastik, dans, tipspromenader.
Anhörigstöd
Anhörigstöd erbjuds i form av dagverksamhet, samtal, växelvård och avlösning i hemmet.
Foto: Smålandsbilder
14
Kontakta Helen Öberg, anhörigsamordnare via kommunens växel 0392 – 140 00
www.mullsjo.se
Servicegaranti
Hemvård
www.mullsjo.se/lov
www.mullsjo.se/servicegarantier
Kommunens hemtjänst vänder sig till dig som är i behov
av hjälp i ditt hem för att du skall klara av att bo kvar
hemma. Hemtjänsten erbjuder olika stödåtgärder som
syftar till att hjälpa och stötta där man som pensionär
och funktionshindrad inte orkar eller kan själv. Du kan få
hjälp med praktiska saker som exempelvis städning, matinköp och tvätt med mera. Hemtjänsten kan också hjälpa
dig med personlig omsorg. Omsorgsinsatserna utförs av
undersköterskor/vårdbiträden och hjälpen kan erbjudas
dygnet runt. Alla hjälpbehov utreds av biståndshandläggaren tillsammans med den sökande. Utredningen ligger
till grund för en genomförandeplan som hemtjänstens personal sedan arbetar efter.
Med servicegarantier kan socialnämndens verksamhet
tydliggöras så att du vet vad du kan förvänta dig av våra
tjänster och vad du själv måste bidra med. Socialnämnden
utlovar en kvalitetsnivå på servicen, avvikelser mot servicegarantier samt övriga synpunkter från dig ger underlag
för utveckling av verksamheten och leder till bättre service.
Mer om våra servicegarantier hittar du i informationsfoldern, som finns att hämta på kommunens Infocenter och
på.
Valfrihet inom hemvård genom LOV
LOV står för lagen om valfrihetssystem. Lagen innebär att
det är medborgaren och hans/hennes behov och önskemål
som sätts i fokus och blir själva utgångspunkten för verksamheten.
Mullsjö kommun har kundval inom hemtjänsten avseende
serviceinsatser. Det innebär att de personer som beviljats
hemtjänst får möjlighet att välja utförare av insatserna.
Kunden kan då själv välja mellan kommunens egenregi
och de utförare som kommunen har godkänt som externa
utförare.
Kunden ansöker om och beviljas insatser precis som innan
men istället för att tilldelas utförare får kunden själv välja.
Det kommer alltså att finnas flera alternativa utförare. Mer
om valfrihetssystemet på:
Trygg hemgång
www.mullsjo.se/trygghemgang
Från och med november 2013 sker vårdplaneringen i
huvudsak i hemmet. Detta innebär att du som är utskrivningsklar från sjukhuset kommer att erbjudas vårdplanering i ditt eget hem. Ett team möter upp och biståndshandläggaren ger bistånd utifrån dina individuella behov.
Syftet är bästa möjliga rehabilitering efter sjukhusvistelse.
För att planera behov av stöd kommer du erbjudas ett planeringsmöte den dagen du kommer hem. Mötet handlar
om din situation just nu och vilket stöd du behöver efter
sjukhusvistelse. För mer information om vårdplanering i
hemmet besök sidan.
Foto: Smålandsbilder
15
www.mullsjo.se
Bygga, bo och miljö
Kommunens geografiska läge är perfekt för den som vill bo
i en lite lugnare miljö men ändå ha närheten till storstaden.
Du behöver inte lämna kommunen och ändå hitta ett rikt
utbud av service och fritidsaktiviteter.
Visste du att…
det finns ett utegym i Mullsjö vid elljusspårets
utfart i närheten av MSOK
Välkomstgåva till nyinflyttade väntar på Infocenter
Teknisk verksamhet
Verksamhetsidé
Den tekniska verksamheten ska bidra till att utveckla Mullsjö
till en ännu mer attraktiv, hållbar och säker kommun. Detta
ska åstadkommas bland annat genom kvalitetstänkande,
kostnadseffektivitet samt framförhållning i den fysiska planeringen genom god markberedskap och förebyggande underhåll av exempelvis fastigheter, gator och allmänna platser.
De avgörande besluten för Teknisk verksamhets ansvarsområde fattas av politikerna i Tekniska utskottetDen tekniska
verksamheten består av tre enheter:
• Fastighetsenheten, drift och underhåll av kommunens
fastighetsbestånd.
• Teknisk service, drift och underhåll av kommunens gator,
parker, skog och exploateringsområden.
• Kostverksamheten, mathantering för förskolor, fritids,
skola och äldreomsorg, läs mer på sidan 11 i avsnittet
Maten i skolor och boenden.
Foto: Smålandsbilder
Villabebyggelse är dominerande
Det finns flera lediga villatomter både i Mullsjö och i Sandhem. Det finns också ett antal flerfamiljshus, huvudsakligen
som hyresrätter samt en levande landsbygd med flera gårdar
och torp i en fin miljö. Fritidsbebyggelse breder ut sig på
flera ställen bland annat utmed sjön Stråken som sträcker sig
cirka 30 kilometer genom kommunen.
Nyinflyttad
www.mullsjo.se/nyinflyttad
Vi vill särskilt välkomna de nyinflyttade, därför får du som
är nyinflyttad i Mullsjö kommun ett nyckelkuvert i brevlådan med lokala erbjudanden. I samma kuvert finns en
hälsning från oss på Mullsjö kommun. Vi vill att du ska
känna dig extra välkommen och har därför en välkomstgåva
speciellt till dig att hämta ut. Ta med hälsningen du har fått i
nyckelkuvertet till Infocenter för att få din gåva. Du får även
information om Mullsjö kommun samt lokala erbjudanden
från bl.a. föreningslivet och fribiljett till simhallen. Läs mer
på vår webbplats.
16
Fastigheter
Fastighetsenheten företräder kommunen som fastighetsägare och förvaltar ca 35 000 m2 lokalyta. Huvuddelen av
lokalytan används för kommunal verksamhet. Det finns
dessutom affärslokaler samt lokaler för vårdcentral, folktandvård samt en simhall. Utöver detta har kommunens
bostadsbolag, Mullsjö Bostäder AB ett fastighetsbestånd på
ca 30 000 m2 som i huvudsak är bostäder.
Långsiktigt miljö- och kvalitetstänkande genom förebyggande underhåll och energieffektivisering ska vara centrala
inslag i verksamheten.
Verksamhetens arbete består av tre delar:
• Anskaffning av lokaler för kommunens verksamheter
genom ny-, om-, och tillbyggnad alternativt förvärv eller
hyra.
• Förvaltning av det egna beståndet genom effektiv drift
och förebyggande underhåll samt anpassning av befintliga lokaler vid verksamhetsförändringar, nya miljö- och
teknikkrav.
• Avveckling av lokaler med hänsyn taget till miljö och det
totalekonomiskt bästa resultatet genom övergångs-uthyrning, försäljning och rivning.
www.mullsjo.se
Fastighetsenheten har även ansvaret för bostadsanpassning.
Läs mer om bostadsanpassning under kapitel 5. Omsorg
och hjälp, Stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning.
Teknisk service – gator och parker
Enheten ansvarar för planering, byggande och förvaltning
av gator, vägar, parker och övriga allmänna platser och skog
inom kommunen. Skogsmark som ligger på kommunens
mark sköts efter en skogsbruksplan.
Den kommunala tätorts- och bostadsnära skogen är allmän
platsmark, vilket betyder att den är till för alla.
Gator, trafik och trafikplanering
I tätorterna Mullsjö och Sandhem finns cirka 56 kilometer
vägar och gator samt 22 kilometer gång- och cykelvägar.
Vissa genomfartsvägar i de båda tätorterna är länsvägar och
underhålls av Trafikverket.
Kommunen har skyldigheter, i egenskap av väghållare, att
sköta drift, underhåll och investeringar i gator. Trafiksäkerhetsarbetet är också en viktig del i verksamheten.
Snöröjningen av kommunens gator utförs av entreprenörer och påbörjas när snödjupet är cirka fem centimeter.
Kommunen sköter snöröjning av gång- och cykelvägar
och de trottoarer i centrala delar som snöröjs. Målsättningen är att snöröjningen skall vara klar inom sex timmar
från att snödjupet har nått fem centimeter. I första hand
prioriteras framkomligheten för kollektivtrafiken och på
huvudgator. Gångbanor som inte snöröjs används till att
lägga snö på.
Halkbekämpning utförs med krossat stenmaterial. Prioritering sker av backar, bussgator och huvudgator.
Behöver du sand eller flis är du välkommen att fylla en hink
vid kommunens förråd på Garverigatan 2, vardagar 07:00
- 16:00.
Parker och grönområden
Teknisk service ansvarar även för drift och underhåll och
investeringar i grönområden där medborgarnas krav på god
miljö skall tillgodoses.
Mark och tomter
Enheten Teknisk service förvaltar kommunens mark där
cirka 500 hektar utgör skogsmark.
Tomtmark för bostäder och industrimark finns till salu i
både Mullsjö och Sandhem. Detaljplaneläggning av nya
bostadsområden pågår på Ruders hagar efter utbyggnaden
av etapp 3 som var klar 2010.
Lediga tomter
www.mullsjo.se/ledigtomt
I Mullsjö kommun har vi under de senaste åren koncentrerat villabebyggelsen till ett område vi kallar Ruders hagar.
Tre etapper har hittills exploaterats med totalt 38 tomter.
En ny etapp håller på att detaljplaneläggas.
På Ruders hagar etapp 1, Hagagatan är samtliga tomter
bebyggda.
På Ruders hagar etapp 2, Saturnusgatan, (11 tomter) och
Ruders hagar etapp 3, Jupitergatan, (17 tomter) finns fortfarande lediga tomter kvar.
Utöver tomterna på Ruders hagar finns det så kallade strötomter i både Mullsjö och Sandhems tätorter. Dessa tomter
säljs för specialpriser och är därmed mycket prisvärda.
Foto: Smålandsbilder
Är du intresserad av en tomt har du möjlighet att teckna ett
reservationsavtal med kommunen. Reservationsavtal ger dig
möjlighet att i lugn och ro undersöka förutsättningarna för
bostadsbyggnation.
17
www.mullsjo.se
Nya regler för så kallade Attefallshus
Sotning
www.mullsjo.se/sotning
Med stöd av lagen har kommunen till uppgift att se till att
sotning (rengöring) och brandskyddskontroll av fasta förbränningsanordningar genomförs. Detta utförs idag för
kommunens räkning av GÖSAB Sotning AB. Det finns
även möjlighet för fastighetsägare att sota själv.
För mer information om sotning och kontaktuppgifter
besök vår webbsida.
Bygglov
Byggnadsnämnden är kommunens organ för bygglovsgivning och är en myndighetsnämnd med uppdrag att se till att
Plan- och bygglagens bestämmelser efterföljs vid planering
och byggande.
Bygglov krävs bland annat för följande åtgärder:
• bygga nytt
• bygga till (men det finns undantag)
• göra vissa ändringsåtgärder, t.ex. använda en byggnad på
nytt sätt
• bygga uterum
Bygglov eller anmälan krävs normalt inte för följande
åtgärder (om du har ett en- eller tvåbostadshus):
• Bygga en friggebod
• anordna en skyddad uteplats
• anordna ett skärmtak, se illustration
• måla om, byta fasad eller tak
Om du är osäker om det du vill göra kräver lov eller en
anmälan fråga byggnadsnämnden. Att bygga utan tillstånd
blir mycket dyrt och man kan även bli ålagd att riva det
man byggt.
Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggeboden på maximalt 15 kvadratmeter, även uppföra ett så
kallat Attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter. Innan du
börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.
Storlek på ett Attefallshus
Attefallshuset får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0
meter. Du kan bygga flera Attefallshus, men den totala
byggnadsarean får inte överstiga 25 kvadratmeter. Huset
kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga
eller garage (komplementbyggnad).
Var får ett Attefallshus placeras
Om du uppför Attefallshuset närmare gränsen än 4,5 meter
krävs berörda grannars medgivande. Nekar grannarna
får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om
bygglov.
Vad får ett Attefallshus användas till
Till skillnad från friggeboden får Attefallshuset inredas som
självständig bostad, som får användas både som fritidsbostad
och permanentbostad. I så fall är den ett komplementbostadshus. Det är också möjligt att använda Attefallshuset
som komplementbyggnad, det vill säga som till exempel
uthus, garage, förråd, trädgårdsväxthus, gäststuga, bastu
eller båthus.
Ett Attefallshus som ska användas som komplementbostadshus ska innehålla alla funktioner som ska finnas i en bostad,
till exempel inredning och utrustning för matlagning och
personlig hygien och möjlighet att förvara saker. Boverkets
Byggregler, BBR, och Europeiska konstruktionsstandarderna, EKS, ska följas.
I vissa fall krävs bygglov
www.mullsjo.se/bygglov
För Attefallshus gäller att åtgärderna får utföras oavsett vad
detaljplanen anger om till exempel hur stor area som får
bebyggas på varje tomt, men tänk på att det som uppförs
måste anpassas till omgivningen. Byggnadsnämnden kan i
detaljplan bestämma att åtgärden kräver bygglov om den
utförs i en värdefull miljö. Bygglov krävs också om åtgärden
ska utföras på byggnader eller i bebyggelseområden som är
särskilt värdefulla.
Anmälan
Bygglovfria åtgärder, illustration från Boverket
18
En anmälan ska vara skriftlig och skickas till byggnadsnämnden. Bifoga de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter
som nämnden behöver för sin bedömning av om de krav
som finns, till exempel de tekniska egenskapskraven, kan
antas vara uppfyllda. Ansökan ska också innehålla uppgifter
om dina (byggherrens) person- eller organisationsnummer,
namn och adress, fastighetens beteckning och när arbetena
ska påbörjas. Du ska också bifoga ett förslag till kontrollplan. Om det behövs en kontrollansvarig ska du föreslå en
www.mullsjo.se
sådan. Mullsjö kommun har en blankett för anmälan som
du hittar på kommunens webbplats.
Om du vill uppföra ett Attefallshus inom eller i anslutning
till områden som utgör riksintresse för totalförsvaret gäller
ibland särskilda regler. Kontakta byggnadsnämnden om du
är osäker på vad som gäller i ditt område.
Bygglovsansökningar behandlas normalt inom cirka 4-5
veckor. I ärenden som kräver en mer omfattande handläggning kan det ta längre tid dock max 10 veckor. På
kommunens webbplats finns mer information kring vilka
åtgärder som kan kräva lov respektive anmälan samt hur
det går till att söka bygglov. Där finns även blanketter att
ladda ner.
ge dig svar på om ett planarbete kan påbörjas eller inte. Du
ska ha fått ett beslut om planbesked inom fyra månader från
det att en fullständig ansökan kommit in till stadsbyggnadskontoret.
Om du får ett positivt besked ska det i planbeskedet stå
en ungefärlig tidpunkt när ett beslut om antagande, ändring eller upphävande av detaljplanen ska ske. Ett positivt
planbesked innebär ingen garanti för att en plan slutligen
kommer att antas. Beskedet bekräftar bara att ett planarbete
kan påbörjas.
Boende, kontor och butiker –
Mullsjö Bostäder AB
Kommunens planarbete
I Byggnadsnämndens uppdrag ligger även att ansvara för
den fysiska planeringen i kommunen. I den fysiska planeringen visar man hur den framtida mark- och vattenanvändningen kommer att se ut, men också hur bebyggelseutvecklingen kommer att bli. Plan- och bygglagen styr kommunens
fysiska planering. Det finns tre typer av kommunala fysiska
planer: översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.
Översiktsplanen ska täcka hela kommunens yta och hållas
aktuell. Den visar i grova drag hur kommunen vill att stad
och land ska utvecklas, vilka områden som bedöms vara
lämpliga för ny bebyggelse och var det inte bör byggas av
olika skäl. Översiktsplanen vägleder detaljplanering och
bygglov men är inte bindande.
Områdesbestämmelser är ett mellanting mellan översiktsplan och detaljplan. Med dem kan kommunen reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen om
det behövs för att säkerställa översiktsplanens syften eller
tillgodose ett riksintresse. De kan även reglera största tilllåtna area på ett fritidshus och i vad mån det krävs bygglov
för vissa åtgärder. Områdesbestämmelser ger dock ingen
byggrätt.
Detaljplaner upprättas i allmänhet när det ska byggas nytt i
en tätort eller annan sammanhållen bebyggelse. De reglerar
mer i detalj var nya byggnader får placeras och hur de ska
utformas. En detaljplan omfattar ofta ett eller några kvarter.
Den ger byggrätt och är bindande, det vill säga det som
anges i detaljplanen är också det som blir en laglig rättighet
att bygga.
Utbyggnad av nya bostadsområden eller ändrad markanvändning inom ett område, är frågor som kräver prövning i en
detaljplaneprocess. Initiativet till en ny detaljplan kan komma
från politiskt, såväl som privat håll. Hur börjar det? Det börjar
med en idé - oftast om att bygga något nytt. Idén kan komma
från till exempel fastighetsägaren eller kommunen.
www.mullsjobostader.se
Verksamhetsidé
Att medverka till att Mullsjö kommun har en väl fungerande
bostadsmarknad och tillhandahålla attraktiva lägenheter i
välskötta fastigheter belägna i trygga områden.
Mullsjö Bostäder AB är ett kommunalt bostadsbolag som
förvaltar nästan 500 lägenheter, affärs- och kontorslokaler
i Mullsjö och Sandhem. Utbudet av lägenheterna varierar
från både äldre och nyare bebyggelse, från ettor till femmor,
och man kan välja att bo i olika alternativ, från småhus till
traditionella hyreshus. Vi har även några möblerade lägenheter.
Nyheter 2015
Under året kommer vi uppföra ytterligare ett tvåvåningshus med handikappanpassning och hiss, men denna gång i
Sandhem. Inflyttning under hösten 2015.
Våra lägenheter
Samtliga lägenheter i Mullsjö har sedan 1 september 2011
tillgång till digital-TV med ca 20 kanaler och möjlighet att
komplettera med tillvalstjänster såsom bredband, telefoni
och fler tv-kanaler hos Telia. I de nyare områdena i centrum
finns det flera hus med tillgång till hiss. Vi har lägenheter
både i Mullsjö och i Sandhem.
Söker du ett centralt läge med utsikt över Mullsjön eller ett
boende närmare natur och skola, vänd dig till oss för mer
information och visning.
Ansökan om planbesked
Välkommen till oss på Mullsjö Bostäder när det gäller ditt
framtida boende!
Om idén kräver ny eller ändring av befintlig detaljplan
så måste man ansöka om planbesked. Planbeskedet ska
Besök oss gärna på Kyrkvägen 8 i Mullsjö eller kontakta oss
på telefon 0392-142 30
19
www.mullsjo.se
Mullsjö Energi & Miljö AB
– MEMAB
Kostnad för vatten och avlopp, enligt 2014 års taxa:
• En fast avgift på 3 265 kronor per år och hushåll samt
• En rörlig avgift på 18,47 kronor per förbrukad m3 vatten
För en familj som förbrukar 200 m3 vatten per år blir kostnaden ca 3,5 öre per liter.
Fjärrvärme i Mullsjö
www.mullsjo.se/memab
Verksamhetside
Det kommunala bolaget Mullsjö Energi & Miljö AB eller
MEMAB ansvarar för denna verksamhet och bolaget använder sig av entreprenörer för att få tjänsterna utförda. För
dessa tjänster betalar kunderna i förhållande till förbrukning
reglerat enligt bland annat tömningsintervall och kärlstorlek. Vissa tjänster är avgiftsfria.
Fjärrvärme är ett enkelt, tryggt och bekvämt sätt att värma
upp bostäder, kontor, butiker, industrier, sjukhus med
mera.
Fjärrvärme är en resurssnål och miljövänlig uppvärmningsform. Nästan all fjärrvärme kommer från spillvärme från
industrin, energi ur avfall och som i Mullsjös fall, rester från
skogsavverkning. Aktuell information om taxor, utbyggnadsplaner och annat som kan vara av intresse hittar du
alltid på MEMAB:s webbplats
Nyheter 2015
Under 2015 kommer områdena Gruvered i Mullsjö och
Sandhems kyrka i Sandhem förses med vatten och avlopp.
Renhållning
Kan vi hjälpas åt att i ännu större utsträckning källsortera
sparar vi både pengar och naturens resurser. Om det är praktiskt möjligt rekommenderas även kompostering.
www.mullsjo.se/hushallsavfall
Återvinningscentralen
Borrgatan, Mullsjö
Entreprenör BEGES Containerservice AB,
0392-142 06
Öppettider:
Måndagar
13.00-19.00 april-oktober
och
13.00-18.00 november-mars
Onsdagar
13.00-19.00 april-oktober
och
13.00-18.00 november-mars
Lördagar
08.30-12.30
Stängt helgdagsaftnar och helgdagar.
Renhållningsentreprenör
BEGES Containerservice AB
Kontakt vid till exempel utebliven hämtning:
0392-123 59
Öppettider:
08.00-16.00
Pinnabron i höstskrud. Foto: Mats Stenholm
Miljönämndens verksamhet
Verksamhetsidé
Miljönämndens huvudsakliga uppdrag är att se till att lagstiftningen inom miljö- och hälsoskydds- och livsmedelsområdet följs. Syftet är att bidra till en långsiktigt, hållbar
utveckling och trygga att konsumenter har tillgång till säkra
livsmedel och inte blir lurade. Genom tillsyn och kontroll
ska nämnden förebygga och undanröja miljö- och hälsoproblem.
Nyheter 2015
Vatten och avlopp (VA)
Verksamheten under det kommunala bolaget Mullsjö
Energi & Miljö AB, ansvarar för drift och underhåll av två
vattenverk, två avloppsreningsverk samt hela distributionssystemet för vatten- och avlopp (rörnätet).
20
Miljöförvaltningen arbetar efter en årlig verksamhetsplan
antagen av miljönämnden. En stor del av tillsynen sker i
projektform, ofta ihop med statliga verk och övriga kommuner i landet. Under 2015 kommer tillsynsprojekt ske om
bland annat förorenad mark, energi och kemiska bekämpningsmedel
www.mullsjo.se
Miljöförvaltningen
www.mullsjo.se/byggabomiljo
Mullsjö och Habo kommuner har en gemensam miljönämnd och miljöförvaltning. Miljöförvaltningens personal
arbetar i båda kommunerna, och är placerade i Habo kommunhus.
Miljötillsyn sker av så kallade ”miljöfarliga verksamheter”,
det vill säga verksamheter som påverkar luft, vatten, mark,
buller eller hanterar avfall. Exempel är industrier, avloppsreningsverk, drivmedelsstationer, lantbruk, vindkraftverk
och mekaniska verkstäder. Tillsyn sker också av miljön i
skolor, förskolor, offentliga lokaler och hygienlokaler (ex.
fotvårdslokaler, solarier). På livsmedelssidan sker kontroll
av verksamheter som hanterar livsmedel till konsument.
Exempel är livsmedelsindustri, skolkök, restauranger, pizzerior, caféer, livsmedelsbutiker och vattenverk. Förvaltningen hanterar anmälningar, ansökningar, gör inspektioner och kontroller hos verksamheter samt ger råd och
information.
Några exempel på när du som kommuninvånare kommer i
kontakt med miljöförvaltningen är när du vill mäta radon i
ditt bostadshus, ta prov i din enskilda vattentäkt, söka tillstånd för att anlägga ett enskilt avlopp eller anmäla installation av berg-, sjö- eller jordvärmepump. Kontakta miljöförvaltningen om du behöver hjälp i dessa frågor.
Du är välkommen att ringa direkt till miljöförvaltningens
expedition på tel. 036-442 82 59.
Mer information om miljönämnden och dess verksamhet
finns på kommunens webbplats
Kommunens miljöarbete
nationella miljökvalitetsmål. Kommunerna strävar efter att
miljöfrågorna ska vara en naturlig del i hela den kommunala
verksamheten för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Andra styrande dokument för miljöarbetet, förutom
Miljöprogrammet, är de åtgärdsprogram som Länsstyrelsen
i Jönköpings län tillsammans med kommunerna och andra
aktörer tagit fram.
Minska din miljöpåverkan
www.mullsjo.se/strategisktmiljoarbete
Det finns många sätt att minska sin miljöpåverkan. Några
klassiska exempel är att gå och cykla, åka tåg eller buss istället
för att åka bil. Eller varför inte producera din egen förnyelsebara el med solceller på taket? Generellt sett brukar man tala
om bilen, biffen och bostaden som tre prioriterade områden
för att minska miljöpåverkan:
Bilen avser dina transporter som kan ersättas med cykel,
kollektivtrafik eller kanske en elbil.
Biffen handlar om vikten av att se över dina miljöval i affären när du handlar. Ska man prioritera närproducerat eller
ekologiskt och måste man bli vegetarian för att vara miljövänlig? Slutligen har vi
bostaden som syftar till möjligheten att spara både pengar
och miljö genom att välja energisnåla alternativ i din bostad
för uppvärmning och hushållsel.
Vill du ha hjälp att göra miljösmarta val eller veta mer om
hur du ska resonera kring bilen, biffen och bostaden så är du
välkommen att kontakta kommunens miljöstrateg.
Mer info om strategiskt miljöarbete och kontaktuppgifter
till miljöstrategen hittar du på vår webbplats.
Med det strategiska miljöarbetet avses det miljöarbete som
bedrivs av kommunen och som ligger utanför den lagstadgade miljötillsynen. Ansvaret för den lagstadgade tillsynen
enligt miljöbalken ligger på miljönämnden medan ansvaret
för det strategiska miljöarbetet ligger på Kommunstyrelsen. Kommunens miljöstrategiska arbete är direkt kopplat
till de nationella miljökvalitetsmålen som är beslutade av
Riksdagen. Miljöarbetet omfattar kommunens egna organisation och externt ut mot kommuninvånare, föreningar
och näringsliv, med syfte att minska miljöpåverkan i hela
kommunen.
Mullsjö kommun har både direkta och indirekta möjligheter att minska miljöpåverkan. De direkta är till exempel att
genomföra åtgärder för att minska energiförbrukningen i
kommunens egna fastigheter. Det indirekta arbetet omfattar åtgärder som kommunala beslut, fysisk planering eller
pedagogisk verksamhet; både i skolor och i förskolor men
även gentemot kommuninvånare.
Kommunövergripande samarbete
Habo och Mullsjö kommuner samarbetar i det strategiska
miljöarbetet sedan många år tillbaka, främst genom det
gemensamma Miljöprogrammet som knyter an till Sveriges
Foto: Smålandsbilder
21
www.mullsjo.se
Trygghet och säkerhet
Mullsjö kommun ska vara trygg och säker att leva, vistas och
driva verksamhet i.
Flytvästar att låna
www.mullsjo.se/flytvast
Vi arbetar kontinuerligt med säkerhet och krisberedskap.
För att nå framgång i trygghet och säkerhetsfrågor jobbar
vi med helhetsgrepp kring frågorna om brottsförebyggande
arbete, skydd mot olyckor och krishantering. En viktig faktor för arbetet är samverkan med berörda myndigheter, frivilligorganisationer och näringslivet.
Hos Infocenter kan du låna flytvästar, för både stora som
små som en del av kommunens säkerhetsarbete. Även isdubbar finns att tillgå. För att hyra västar och dubbar betalar du
en depositionsavgift. Lånet gäller en vecka.
Kommunens säkerhetsarbete består av flera olika delar. Vi
strävar efter att bygga upp en bra säkerhet och beredskap
inför de små olyckorna, de större händelserna samt de stora
katastroferna.
Räddningstjänsten i Mullsjö
kommun
Verksamhetsidé
Räddningstjänsten ansvarar också för brandskyddsfrågor,
operativ räddningstjänst, krishantering samt samordnar
kommunens arbete med skydd mot olyckor, internt skydd
och lokalt brottsförebyggande arbete.
Räddningstjänsten arbetar också för att minska risken för
bränder och andra olyckor samt att vi ska göra effektiva
räddningsinsatser när olyckor inträffar.
Trygghet för äldre
Räddningstjänsten och hemvården samarbetar för att stärka
brandsäkerheten bland de äldre kommuninvånarna. Det här
är en prioritering vi gör för att öka tryggheten bland de äldre
där sprinklern kan kopplas till trygghetslarmen. Satsningen
hindrar inte att bränder uppstår men konsekvenserna blir
inte lika stora. Målet med satsningen är att minska antalet
bostadsbränder och dödsbränder.
Räddningschefens goda råd
• Satsa på brandvarnare
• Skaffa en handbrandsläckare
• Var vaksam - glöm inte ljusen!
Alla bränder är små i början. Om det börjar brinna:
• Försök släcka - Närma dig branden i låg ställning och
spruta på själva brandhärden. Använd handbrandsläckare
eller vattenslang
• Stäng in elden - Kan du inte släcka, stäng dörren till det
utrymme som brinner så att rök och eld inte sprider sig.
• Varna och larma
Larmnummer
Foto: Smålandsbilder
22
Ring alltid 112 i en nödsituation. När ditt samtal är besvarat
ställer SOS-operatören följande frågor:
• VAD har hänt?
Beskriv olyckssituationen
• VAR har det hänt?
Beskriv tydligt platsen dit hjälpen ska skickas och ge operatören ditt namn, adress och telefonnummer.
www.mullsjo.se
Andra servicenummer
114 14
Polisens nummer vid icke-akuta händelser
1177
Sjukvårdsrådgivning på telefon
036-16 85 22
Telefonsvarare med information om
eventuell eldningsförbud i skog och mark
Inga pengar på mobilen?
Du kan alltid ringa 112 från din mobiltelefon även om ditt
kontantkort har slut på pengar. Det fungerar även att ringa
112 utan SIM-kort.
Information vid kris
I ditt ansvar ingår att
• vara medveten om och förbereda dig för att olyckor och
kriser kan inträffa som påverkar vår invanda och trygga
vardag
• vara medveten om att samhällets resurser vid svåra händelser först måste riktas till grupper som inte själva kan ta
sitt ansvar
• aktivt hålla dig informerad om vad myndigheter och
andra ansvariga aktörer gör för att hantera en händelse
samt följa instruktioner och råd från myndigheterna
• ha en beredskap för att möta grundläggande behov som
tillgång på vatten, mat och värme, framförallt i inledningen av en kris.
Checklista: Din hemberedskap
• Fotogenlampa och bränsle
• 113 13 Informationsnummer vid allvarliga olyckor och
kriser i samhället
• Kommunens webbplats www.mullsjo.se och
www.krisinformation.se
• Mullsjö kommuns Facebooksida
www.facebook.com/Mullsjokommun
• Lyssna på P4 Jönköping
• Tändstickor
• Stearin- och värmeljus
• Ficklampa med extra batterier
• Dunkar att hämta vatten i
• Husapotek med det viktigaste
• Radio med vev och solceller
• Extra element eller värmare
• Sovsäck, filtar och varma kläder
Livräddande första hjälpen
Innan hjälp är på plats kan du med kunskap om första hjälpen göra stor nytta.
Vid livräddande första hjälpen är det första steget att leta
efter tecken på liv, andning och rörelser. Att lägga en person i stabilt sidoläge ger fri luftväg och förhindrar kvävning.
Akuta åtgärder du kan göra är mun-till-mun-andning, hjärtoch lungräddning samt att stoppa blödningar.
Röda korset har en app som
heter Första hjälpen, vilken finns att ladda ned till
Android och iPhone. Den är
enkel, gratis och räddar liv.
Hur förberedd är du, om elen eller
vattnet försvinner?
Med ett förändrat klimat finns det risk för att det blir vanligare med svåra stormar där träd knäcks, hustak blåser av och
el- och telekommunikationer slås ut.
Vårt gemensamma ansvar
Alla har ett ansvar för att vi ska kunna leva i ett tryggt och
säkert land. Ett stort ansvar vilar på det offentliga, men som
privatperson har också du ett grundläggande ansvar.
• Hygienartiklar som fungerar utan vatten, till exempel tvättlappar
• Campingkök och bränsle
• Mat som klarar rumstemperatur
• Kontanter
• Telefonlista -om mobil och internet inte fungerar är
det bra att ha en nedskriven lista med telefonnummer till exempelvis anhöriga, bekanta, kommunen,
räddningstjänsten, elleverantören och sjukvården.
Reaktioner vid kriser
Hur du eller din kompis reagerar vid en kris är svårt att veta.
Men en sak är klar: för att klara en krissituation på bästa sätt
är det viktigt att utgå från kroppens behov av värme, vatten,
mat, vila, hygien och mentalt lugn.
Det offentligas ansvar
Det offentliga, exempelvis myndigheter och kommuner,
måste också ge dig som enskild individ förutsättning att
hantera din egen säkerhet på ett rimligt sätt. Risken för att
utsättas för skador i vårt samhälle ska vara så liten som möjligt och att alla ska kunna räkna med akut hjälp och stöd
vid en svår olycka.
En förutsättning för att du som enskild individ ska kunna
ta ditt ansvar är också att det offentliga erbjuder utbildning
och information för att öka dina kunskaper om hur man kan
förebygga och hantera olyckor och kriser.
23
www.mullsjo.se
Uppleva och göra
såväl vuxna som barn i de mest skilda ämnen och på olika
språk. För att låna behöver du ett lånekort vilket är kostnadsfritt. Du kan å andra sidan också gå till biblioteket bara
för att koppla av med någon av alla våra aktuella tidskrifter
eller söka i några av alla de databaser som finns tillgängliga
via Internet.
Öppettider för biblioteket i Mullsjö
Måndag - onsdag 08.00-17.00
Torsdag
08.00-19.00
Fredag
08.00-16.00
Innan kl. 10.00 är biblioteket obemannat, men du kan
låna och återlämna böcker med hjälp av vår automatiserade
lånestation. Utökad obemannad öppettid kommer under
2015.
En av Mullsjös vackra vandringsleder. Foto: Smålandsbilder
Verksamhetsidé
Kultur- och fritidsutskottet har till uppgift att främja kommunens kultur- och fritidsverksamhet och är beslutande
organ för dessa frågor. Verksamheten innehåller flera olika
verksamhetsområden.
Öppettider för biblioteket i Sandhem
Måndag
17.00 -19.00
Onsdag
14.00 -17.00
Under sommaren gäller andra tider. Ring 0515- 77 74 02
för information. Biblioteket i Sandhem hålls öppet av ortens
föreningsliv.
Nyheter 2015 -16
Dagligen öppet på Mullsjö bibliotek mellan 07.00-22.00
kommer att införas under 2015.
En utökad service för framförallt alla som pendlar, men
också en ökad möjlighet att besöka biblioteket på helgerna.
Det innebär dock att du får vänja dig att låna och lämna
tillbaka böcker utan att träffa vår trevliga personal. Dessa
kan du träffa på samma tider som tidigare.
En vandringsled runt Knipesjön räknar vi med att kunna
inviga under hösten 2015.
Varmare vatten i barnbassängen i simhallen ser äntligen ut
att kunna bli verklighet under hösten 2016.
Kulturskolan
www.mullsjo.se/kulturskolan
Kulturskolan utgör ett viktigt kulturellt inslag och är dessutom en värdefull och viktig fritidsverksamhet. Kulturskolan
är öppen för alla ungdomar och målet är att skapa förutsättningar för bland annat ett aktivt kulturutövande inom i första hand musik och dans. Verksamheten bedrivs såväl enskilt
som i grupp eller orkester. Musik- och dramaverksamheten
sker i huvudsak i Ängsgårdens lokaler medan dansverksamheten bedrivs i simhallens trivsamma motionsrum.
Biblioteksverksamhet
www.mullsjo.se/bibliotek
På biblioteken i Mullsjö och Sandhem finns det böcker för
24
Foto: Smålandsbilder
www.mullsjo.se
Föreningsstöd
Stöd ges till såväl ungdomsorganisationer, handikapporganisationer som till de lokala studieförbunden. Vi har cirka
100 olika organisationer i vår kommun av vilka en fjärdedel
bedriver regelbunden ungdomsverksamhet.
Stödet till dessa kan vara:
• Ekonomiskt
• Subventionerade lokaler
• Ledarutbildning/rådgivning
• Utlåning av utrustning
• Tillhandahållande av lotteritillstånd
Fritids- och kulturevenemang
I samarbete med bland annat föreningslivet, är kommunen
delaktiga i över 100 evenemang innehållande teater, utställningar, konserter, motionsevenemang eller andra trivselfrämjande arrangemang.
När och var verksamheterna arrangeras framgår i evenemangsguiden på:
du bara komma in och ta en fika. Du kan även hyra hela
anläggningen för till exempel företagshälsovård eller kalas
av olika slag.
Telefon 0392-140 35, 0392-140 36
Öppettider
Högsäsong -mitten av september-mitten av april.
Måndag 15.00-20.30
Tisdag 06.30-20.30
Torsdag 10.00-12.00 Pensionärsbad 15.00-20.30
Fredag 06.30-20.30
Lördag 10.00-15.00
Söndag 13.00-18.00
Lågsäsong -mitten av april-mitten av september.
Tisdag 06.30-20.30
Torsdag 10.00-12.00 Pensionärsbad 15.00-20.30
Fredag 06.30-20.30
Lördag 10.00-15.00
Under sommaren är simhallen stängd under cirka 5 veckor.
www.mullsjo.se/evenemang
Tillhandahållande av lokaler och
anläggningar
Tillgången till lokaler och anläggningar för kultur- och fritidsändamål reglerar till stor del även kultur- och fritidsaktiviteternas mängd och kvalitet. Därför är det viktigt att tillgången till anläggningar motsvarar behovet. I vår kommun
ägs och drivs många anläggningar av föreningarna. Detta är
värdefullt och stimuleras bland annat ekonomiskt av Kultur- och fritidsutskottet genom bidrag.
Anläggningar och lokaler vilka Kultur- och fritidsutskottet
administrerar och/eller ansvarar för:
• Idrottshallar/gymnastiksalar
• Badplatser
• Isar
• Vandrings-, cykel- och kanotleder
• Skid- och motionsspår
• Samlingssalar/matsalar
• Fiskevårdsområden
Hembygds- och kulturminnesvård
Kultur- och fritidsutskottet har som mål att stödja lokalhistorisk forskning och söka bevara och utveckla värdefulla traditioner och miljöer. Viktiga samarbetspartners
är framför allt våra hembygdsföreningar, länsmuseet och
länsstyrelsen.
Simhallen
www.mullsjo.se/simhall
Här kan du motionera enskilt eller i grupp, lära dig simma,
bada bastu, sola, få massage och mycket mer. Givetvis kan
Mullsjö Simhall. Foto: Lars Grehn
25
www.mullsjo.se
Smultronställen i kommunen
Hitta lugnet och närheten till underbar natur och upptäck
aktiviteter och smultronställen du inte visste fanns.
Turisttraditionen är stark och här finns över hundra års
erfarenhet att ta emot besökare. Mullsjö stationssamhälle
tillkom efter att järnvägen 1862 drogs förbi Mullsjöns norra
strand. Redan runt 1870-1880 började Mullsjö uppmärksammas bland annat för sin ”höga, rena luft vilken var välgörande för både lungor och hjärta” och tillströmningen
av sommargäster resulterade i att det här fanns mer än 20
pensionat.
I kommunen har vi sex kultur/naturmiljöer
av riksintresse:
Ryfors, Kyllemo, Eriksgatuleden, Ljunghems backar, Ryttarns Torvströfabrik och Näs gård.
Näs Gård. Foto: Lars Grehn
Näs Gård är ett annat vackert besöksmål, vars miljö i dag
är ett byggnadsminne med bland annat dess unika porthus
från 1600-talet, ett av landets få bevarade. Till gårdsmiljön
hör en vacker lagård, i dag ombyggd till konsertlokal med
konserter, utställningar, föreläsningar sommartid.
Många och varierande aktiviteter i och i
närheten vår kommun.
Foto: Smålandsbilder
Sommartid kan du bland annat ägna dig åt avkopplande
kanoting, spännande ridäventyr eller äventyrsbana, bada i
varma insjöbad, besöka godisfabriken eller andra fabriksförsäljningar. Du kan också göra ett besök på landets första
museum om sägner och folktro, Museet Svenska Trägubbar
eller ta en titt i Motorcykelmuseet i Sandhem. Givetvis bör
du testa några av våra fyra cykelleder eller 14 vandringsleder
varav en, i Ryfors gammelskog är tillgänglighetsanpassad
för såväl funktionshindrade som synsvaga (information i
blindskrift).
Ryfors Bruk är en unik privatägd kulturmiljö från mitten
av 1700-talet med Ryfors Bruk övre som medelpunkt. Här
anlades bland annat Skandinaviens första golfbana 1888, i
den för sin tid unika engelska landskapsparken. Denna park
jämfördes med såväl Haga som Drottningholms parker.
I anslutning till Sandhems tätort finns ett ovanligt stort och
tydligt fornåkersområde, Kyllemo, sannolikt från medeltiden. Området har brukningskontinuitet från förhistoriska
gravar till ålderdomligt men levande jordbrukslandskap.
Utanför Sandhem finns, ett för landet ovanligt långt sammanhängande, hålvägssystem som är en del av den gamla
Eriksgatuleden. Denna är en del av landets största hålvägssystem med en sammanlagd längd av hålvägarna på över 20
kilometer och med upptill 35 hålvägar i bredd. Sandhems
socken är den utan jämförelse fornlämningstätaste i kommunen.
Ljunghems backar har en spännande och vacker fauna och
ligger ca 6 kilometer norr om Sandhem mot Falköping.
Ryttarns torvströfabrik, är ett ekomuseum där du kan se
och uppleva hur man tillverkar torvströ. Du kan också följa
med på en smalspårig tågresa ut på torvmossen.
26
Ryfors Golfklubb. Foto: Joakim Bäckström
Ta en trevlig golfrunda på Ryfors, Skandinaviens första golfbana, vilken Ryfors Bruks dåvarande ägare Edvard Sager lät
bygga, då med fyrkantiga greener. I dag finns här en modern,
naturskön kuperad 18 hålsbana med allt vad du som golfare
kan begära. På Ryfors hittar du även en av Sveriges första
kägelbanor, vilken fortfarande är i drift. Vill du inte uppleva
Ryfors på egen hand så kan du ta hjälp av kunniga guider.
www.mullsjo.se
Under vintern förvandlas Mullsjö till en av Sydsveriges
populäraste vintersportorter. Snön kommer i regel tidigt
och för det mesta ligger den kvar länge. Skulle det snöa för
lite finns det konstsnö i såväl backen som längdspåren. Är
du inte nöjd efter en dag i det fria så kan du avsluta med ett
avkopplande bad i vår trivsamma simhall eller på någon av
spa-anläggningarna i kommunen.
Dessutom är Mullsjö en mycket välbesökt konferensort.
Här finns fler konferensanläggningar än på någon annan
plats av Mullsjös storlek och erbjuder flertalet fantastiska
konferensmöjligheter i lugna och harmoniska miljöer.
Evenemang året runt
Med hjälp av vårt blomstrande föreningsliv anordnas många
evenemang varje år. Håll utkik efter evenemang på vår
webbplats! Några av de återkommande evenemangen är:
Stråkenloppet Ett långlopp på skidor, alltid sista helgen i
januari. Ett av landets största seedningslopp till Vasaloppet
och Tjejvasan och omnämndes som ”Södra Sveriges Vasalopp” redan på 40-talet. Dog ut men återuppstod år 2000.
Traditionellt Midsommarfirande. Foto: Smålandsbilder
Midsommarfirandet Midsommar är en sommarens höjdpunkt för många. I vår kommun firas på flera ställen, inte
minst i Gravsjö samt vid Hotel Mullsjö, där folkdanslag
från Göteborg visat upp sig vid hotellet i över 60 år under
dagarna två.
Jazz och teater på Ryfors Vid 3-4 tillfällen per säsong kan
du lyssna på svängig jazzmusik i lagården och 2016 kan du
dessutom ta del av friluftsteater.
Musik, utställningar och föreläsningar i Näs Lagård. Programmet varierar från år till år och lockar många besökare.
Konstrunda/konthelg Ett fyrtiotal konstnärer förgyller
tillvaron för alla besökare vid den årliga konstrundan alt.
konthelen. Mullsjö Konstförening står för arrangemanget
vilket lockar ett stort antal besökare.
Fikapaus i ett av våra fina längdskidspår. Foto: Smålandsbilder
Sportlovsaktiviteter Arrangeras årligen tillsammans med
föreningslivet i kommunen under vecka 7 i avsikt att skapa
ett kul och spännande sportlovs för alla skollediga ungdomar.
Jul i vår kommun: Julmarknad i Mullsjö centrum, Lucia/
julkonsert i Nykyrka kyrka samt julkonsert i Sandhems kyrka har blivit en tradition för många och utgör ett uppskattat
inslag i väntan på julen.
Knallemarknader Såväl Sandhems som Mullsjös knallemarknader har blivit tradition. Hög stämning, glada knallar
och gott väder brukar bidra till stora besökssiffror.
Vårmarknad Lions vårmarknad är ett årligen återkommande evenemang.
Sommarkurser på Mullsjö Folkhögskola Foto, smide,
teckna, måla, göra hattar, dreja … ja listan kan göras lång.
Nyhemsveckan I snart 100 år har pingströrelsen och dess
besökare samlats i vår bygd för att möta Gud och umgås
med varandra. Detta är det enskilt största evenemanget
under året i vår kommun och brukar samla mellan 3-4 000
besökare dagligen under den 10 dagar långa Nyhemsveckan.
Foto: Smålandsbilder
27
www.mullsjo.se
Kontakt
Håll koll på vår webb
www.mullsjo.se
På vår webbplats www.mullsjo.se hittar du det mesta vi har
att erbjuda såväl dig som kommuninvånare som våra besökare. Du hittar nyheter från oss på Mullsjö kommun men
även nyheter om Mullsjö kommun som kommer från andra
källor som till exempel dagstidningar, webbtidningar, radio
och TV.
Vi jobbar ständigt med att förbättra vår webbplats, dela gärna
med dig dina förbättringsidéer, skicka in dem via Sypunkter. På webbplatsen hittar du även vår evenemangsguide.
Har du tips på evenemang eller anordnar din förening eller
företag aktiviteter som kan vara av allmänt intresse är du
välkommen att höra av dig till oss via webbplatsen med
information så publicerar vi det gärna.
Vill du få ytterligare tips om vad som finns i vår närhet?
Välkommen till Infocenter i kommunhuset. Personalen
hjälper gärna både dig som kommuninvånare och turister
som besöker Mullsjö kommun.
Infocenter
Verksamhetsidé
Infocenter viktigaste uppdrag är att ge god service av hög
kvalitet till dig som medborgare, besökare och turist.
Det första som kommunhusets besökare möter är Infocenter
och det är hos Infocenter man hamnar om man ringer till
0392-140 00. Infocenter har hand om kommunens men
även Mullsjö vårdcentrals växel.
Infocenter gör sitt bästa att hjälpa dig med svar på dina
frågor/alternativt ser till att du kommer i kontakt med den
person inom organisationen som kan hjälpa dig.
Infocenter är även turistinformationscenter där du kan få
svar på frågor och hitta lämpliga broschyrer och infoblad
om sevärdheter, evenemang, museer, aktiviteter och annat
som kommunen med omnejd kan erbjuda beroende på
årstid.
Visste du att…
du kan hyra flytvästar och isdubbar hos
Infocenter?
Synpunkter
www.mullsjo.se/synpunkter
Dina idéer och synpunkter är viktiga! De ökar våra möjligheter att utveckla och förbättra kommunens verksamheter.
Har du som kommuninvånare synpunkter på kommunens
service eller tjänster så är du välkommen att höra av dig till
oss på telefon, besök oss personligen eller lämna dina synpunkter om du så vill anonymt via vår webbplats
Infocenter, reception och turistinformation. Foto: Annika Tompa
28
www.mullsjo.se
Kontaktuppgifter
Kommunchef ............ 0392-140 02
[email protected]
Barn- och utbildningschef
.....................................0392-140 05
[email protected]
Gunnarsbo/Sandhems
skol- och förskoleområde
Förskola, grundskola, förskoleklass
och fritidshem F-5.
Rektor/förskolechef .... 0392-144 01
[email protected]
Trollehöjds skolområde
Grundskola, åk 6-9.
Rektor ......................... 0392-145 01
[email protected]
Omsorg och hjälp
Socialchef .................... 0392-140 02
[email protected]
Individ- och familjeomsorg (IFO)
Socialkontor inklusive flyktingoch fältverksamhet, bistånds- och
LSS-handläggare.
Programområdeschef ... 0392-141 27
[email protected]
Integration och nyanlända
Enhetschef................... 0392-146 24
[email protected]
Boende för ensamkommande
flyktingbarn
Enhetschef................... 0392-146 27
[email protected]
Funktionshinderomsorg (FO)
Gruppboende samt övriga insatser
enligt SoL.
Programområdeschef ... 0392-141 17
[email protected]
Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård,
rehabilitering
Programområdes- samt
verksamhetschef .......... 0392-141 66
[email protected]
Demensboende Björkgården
Enhetschef................... 0392-143 96
[email protected]
Margaretas Park - Äldrevårdslägenheter, korttidsboende
Enhetschef äldreboende..0392-141 66
[email protected]
Dagvård, Hemvården
Enhetschef .................. 0392-141 59
[email protected]
Biståndshandläggning
Utredning inom
funktionshinders- och äldreomsorg
Socialchef .................... 0392-140 02
[email protected]
Personalfrågor
Personalchef ................ 0392-140 30
[email protected]
Teknisk chef............... 0392-141 99
[email protected]
Mullsjö Energi & Miljö AB
– MEMAB
Fjärrvärme, Vatten- och avlopp,
renhållning. VD .......... 0392-140 62
[email protected]
[email protected]
Fastighetsenheten
Drift och underhåll av kommunens
fastigheter.
Fastighetschef .............. 0392-140 69
[email protected]
Bygglovshandläggare
.....................................0392-141 96
bygglovshandlä[email protected]
Planarkitekt ............... 0392-141 67
[email protected]
Teknisk service
Gator, vägar, parker,
grönområden och skog.
Enhetschef................... 0392-141 93
[email protected]
Kostenhet
Mathantering inom äldreomsorg,
skolan och förskolan.
Kostchef ...................... 0392-141 95
[email protected]
Kommunala bolag
Vid frågor om taxa eller frågor om
fakturor, ring kundservice vardagar
kl. 15:00-16:00 ...........0392- 140 43
Mullsjö Bostäder AB
Uthyrning av lägenheter
och affärslokaler
Besöksadress: Kyrkvägen 8, Mullsjö
Telefon........................ 0392-142 30
Jour nr ........................ 0392-106 52
[email protected]
Kommunalråd och ordförande
för nämnd och utskott
Kommunalråd/Kommunstyrelsens
ordförande
Linda Danielsson (s).... 0392-140 14
[email protected]
Miljöförvaltningen gemensamt med Habo kommun
Miljöchef.................. 036-442 82 62
[email protected]
Kommunalråd/Kommunstyrelsens
vice ordförande
Henrik Jansson (m) ..... 0392-140 13
[email protected]
Expedition................ 036-442 82 59
[email protected]
Ordförande
Räddningstjänst
Brand- och räddningsverksamhet
St.f. räddningschef/brandmästare:
.....................................0392-140 63
[email protected]
Socialnämnden
Christer Rube (S) ........ 0392-364 99
Näringsliv, turism,
kultur & fritidsfrågor
Kommunutvecklare ..... 0392-142 40
[email protected]
Barn- och utbildningsnämnden
Katarina Karlsson (S)... 0392-240 23
Tekniska utskottet
Kent Oskarsson (S) ..... 0392-317 31
Byggnadsnämnden
Pernilla Jovanovic (S) .. 0392-100 50
Miljönämnden
Bertil Engström (MP).. 0392-123 87
Ekonomifrågor
Ekonomichef tillika chef för IT
.....................................0392-140 21
[email protected]
Kultur- och fritidsutskottet
Jens Mattsson (MP) .. 072-204 85 89
Information och
kommunikationsfrågor
Informationsansvarig ... 0392-140 06
[email protected]
Förtroendemannaregister finns på
www.mullsjo.se/fortroendeman
Där hittar du alla politiker och
deras kontaktuppgifter.
29
www.mullsjo.se
Vem gör vad?
Nedan har vi listat ord och begrepp som ni kommuninvånare ofta söker på. Du kan givetvis
ringa Infocenter, 0392-140 00 om du inte hittar det du söker här eller på webbplatsen
www.mullsjo.se
Använd QR-läsaren i din mobil för att snabbt hitta vår webbplats
Adoption
IFO* Handläggare
barn- & ungdom .....................141 76
Ekonomiskt bistånd
IFO* Handläggare
ekonomiskt bistånd .................141 76
Affärscoachning
Mullsjö Utveckling..................130 01
Eldningsförbud
Affärslokaler (uthyrning)
Mullsjö Bostäder .....................142 30
Ställföreträdande
räddningschef ..........................140 63
Alkoholproblem
IFO* Missbrukshandläggare ....141 76
Elevregistret
Handläggare ............................141 98
Elljusspår
Kommunutvecklare .................142 40
Energirådgivning
Energicentrum ............. 036-12 87 60
Anställning (kommunala) Personalchef ............................140 30
Ensamkommande
flyktingbarn
Sjörydsvillan ............................141 37
Ansökan insatser SoL
IFO* Handläggare ...................141 78
Enskilt avlopp
Miljökontoret............. 036-442 82 59
Arkiv & diarium
Kommunsekreterare ................140 19
Evenemangsguide
Avfall
MEMAB*................................140 62
Infocenter, www.mullsjo.se/
evenemang ..............................140 00
Avloppsstopp
Avloppsreningsverket, akuta
problem......... 142 03, 070-650 70 98
Alkoholärenden, tillstånd etc Alkoholhandläggare.................141 57
Allemansrätt
Kommunutvecklare .................142 40
Faderskapserkännande
IFO* Expedition ....................141 76
Familjehem
IFO* Handläggare
barn- & ungdom ....................141 76
Bad ute
Kommunutvecklare .................142 40
Barn som far illa
IFO* Handläggare
barn- & ungdom .....................141 76
Familjerådgivning
Familjerådgivarna
i Småland ..................... 036-71 16 05
Barnomsorgsplats
Handläggare ............................141 98
Fastigheter
Fastighetsenheten ....................140 69
Bibliotek
Bibliotekschef .........................140 44
Fiske
Kommunutvecklare .................142 40
Teknisk service ........................141 93
Fjärrvärme
MEMAB*................................140 62
Bidrag enskild väg
Bostadsanpassningsbidrag Fastighetsenheten ....................140 68
Flytvästar
Infocenter ................................140 00
Bostäder
Folkhälsofrågor
Folkhälsoplanerare........ 036-32 42 05
Folktandvård
Reception ................................143 30
Fotvård, Mullsjö
Fotfixaren i Mullsjö.................314 06
Fritidsanläggningar
Kommunutvecklare .................142 40
Fritidsgård
Knuten & Trycket...... 070-601 48 50
.................................. 0515-77 74 05
Fritidshem
Rektor, se sid 10 ......................144 01
Funktionshinderomsorg
Handläggare ............................141 78
Fältverksamhet
Fältsekreterare .........................141 24
Mullsjö Bostäder .....................142 30
Brandkår/räddningstjänst Ställföreträdande
räddningschef ..........................140 63
Brandtillsyn
Ställföreträdande
räddningschef ..........................140 63
Budget- o skuldrådgivning Budget- & skuldrådgivare........141 25
Busstrafik
Kommunsekreterare ................140 19
Bygglov
Bygglovshandläggare .... 036-10 52 58
Båtplats
Kommunutvecklare .................142 40
Camping
Kommunutvecklare .................142 40
Cisterner
Miljökontoret............. 036-442 82 89
Dagstidningar
Biblioteket ...............................140 44
Dans
Kulturskolan ...........................140 65
Djurskydd
Länsstyrelsen .............. 010-22 36 000
Drama
Kulturskolan ..........................140 65
Dricksvatten
MEMAB*................................142 03
Drogproblem
IFO* Missbrukshandläggare ....141 76
Dödsboanmälan
Dödsbohandläggare .................141 25
E-böcker
Biblioteket ...............................140 44
Eget företag
Mullsjö Utveckling..................130 01
Ekonomi
(övergripande kommunal) Ekonomichef ...........................140 21
30
Färdtjänst
Länstrafiken Jkpg,
färd- & riksfärdtjänst
.................................... 0771-680 680
Länstrafiken Jönköping,
serviceresor .................... 020-777 666
Länstrafiken Jönköping,
sjukresor ....................... 020-64 65 66
Föreningsregister
www.mullsjo.se/foreningsregister
Företagscoachning
Mullsjö Utveckling..................130 01
Företagsregister
www.mullsjo.se/foretagsregister
Förskola
Rektor .....................................144 01
Förskoleplats
Handläggare ............................141 98
Gatljus
Teknisk service ........................141 93
Gaturenhållning
Teknisk service ........................141 93
Grönområde/Parker
Teknisk service ........................141 93
www.mullsjo.se
Personlig assistans
LSS-handläggare,
nås genom växeln ....................140 00
Gunnarsbo/Sandhems
skol- & förskoleområde
Rektor .....................................144 01
Gymnasium
Studie- & yrkesvägledare .........145 05
Hembygds- &
kulturminnesvård
Planer (översiktsoch detaljplaner)
Planarkitekt .............................141 96
Kommunutvecklare .................142 40
Radonmätning
Miljökontoret............. 036-442 82 59
Hemsjukvård
Chef för hemsjukvård..............141 66
Renhållning
MEMAB*................................140 43
Hemtjänst
Programområdeschef ...............141 66
Revisorer
Ordförande .............................127 03
Räddningstjänsten
Hyra kommunens
fastigheter
Fastighetsenheten ....................140 69
Ställföreträdande
räddningschef ..........................140 63
Idrottsanläggningar
Kommunutvecklare .................142 40
Samlingssalar (uthyrning) Infocenter ................................140 00
Idrottshallar (förhyrning) Infocenter ................................140 00
Serveringstillstånd
Isbanor
Kommunutvecklare,
teknisk service ............142 40, 141 93
Serviceboende
Boendehandläggare.....141 78, 141 71
Simhall/simskola
Simhallen ...................140 35, 140 36
Järnvägstrafik
Kommunsekreterare ................140 19
Skidspårsinfo
Kommunutvecklare .................142 40
Kanotleder
Kommunutvecklare .................142 40
Skolskjuts
Kommunsekreterare ................140 19
Kemikalier
Miljökontoret............. 036-442 82 59
Skolverksamhet F-åk 5
Rektor .....................................144 01
Kollektivtrafik
Kommunsekreterare ................140 19
Skolverksamhet åk 6-9
Rektor .....................................145 01
Komvux
Barn-& utbildningschef...........140 05
Skuldsanering
Budget- och skuldrådgivare .....141 25
Kontaktfamilj/person
IFO* Expedition ....................141 76
Snöröjning
Teknisk service ........................141 93
Kultur
Kommunutvecklare .................142 40
Sophämtning
Beges .......................................123 59
Kulturminnesvård
Kommunutvecklare .................142 40
Sotning
GÖSAB Sotning AB..... 036-30 84 75
Kulturstipendium
Kommunutvecklare .................142 40
Starta företag
Mullsjö Utveckling..................130 01
Ledsagarservice
LSS-handläggare,
nås genom växeln ....................140 00
Strövområden
Kommunutvecklare .................142 40
Lekplatser
Teknisk service ........................141 93
Livsmedel
Miljökontoret............. 036-442 82 59
Ljudböcker
Biblioteket ...............................140 44
Lokaler
Mullsjö Bostäder AB ...............142 30
Lokalupplåtelse (ej fritid) Fastighetsenheten ....................140 69
Alkoholhandläggare.................141 57
Talböcker (DAISY)
Biblioteket ...............................140 44
Teater
Kommunutvecklare .................142 40
Tillväxtarena
Mullsjö Utveckling..................130 01
Tomter företag, villor
Teknisk chef ............................141 99
Torgplats
Teknisk service ........................141 93
Trafikfrågor
Teknisk service ........................141 93
Trollehöjd
Grundskola åk 6-9
Rektor ......................................14501
Lokaluthyrning
Infocenter ................................140 00
Lotteritillstånd
Kommunutvecklare .................142 30
LSS Stöd & service till
funktionshindrade
Biståndshandläggare ..............141 17
Lägenheter
Mullsjö Bostäder AB ...............142 30
Länstrafik
Kommunsekreterare ................140 19
Medicinskt ansvarig
sjuksköterska MAS
Medicinskt ansvarig
sjuksköterska ...........................140 79
Miljöskydd
Miljökontoret............. 036-442 82 59
Mjuka linjen
Kommunsekreterare ................140 19
Motionsspår
Kommunutvecklare .................142 40
Vattengymnastik
Musikskola
Kulturskolan ...........................140 65
Vattenprover
Miljökontoret............. 036-442 82 59
Nyföretagande
Mullsjö Utveckling..................130 01
Våldsutsatt
IFO* Expedition ....................141 76
Näringslivsfrågor
Mullsjö Utveckling..................130 01
Vårdnadstvister
Offentlig plats, möte
Teknisk service ........................141 93
IFO* Handläggare
barn- & ungdom .....................141 76
Omsorg om begåvningshandikappade LSS
LSS-handläggare,
nås genom växeln ....................140 00
Äldreomsorg
Biståndshandläggare ................141 58
Överförmyndare
Överförmyndarenheten 036-10 57 48
Orienteringskartor
Kommunutvecklare .................142 40
Partytält (uthyrning)
Infocenter ................................140 00
Trygghetslarm
Nås via växeln .........................140 00
Turism
Kommunutvecklare .................142 40
Turistinformation
Infocenter ................................140 00
Umgängesfrågor
IFO* Handläggare
barn- & ungdom .....................141 76
Vandringsleder
Kommunutvecklare .................142 30
Vatten och avlopp
MEMAB*................................140 62
Vatten och avloppsavgifter MEMAB*................................140 43
Simhallen ...................140 35, 140 36
*IFO = Individ- och familjeomsorg
*MEMAB = Mullsjö Energi och Miljö AB
31
www.mullsjo.se
Föreningsregister
I vår kommun finns cirka 100 olika föreningar och organisationer. Föreningarna i Mullsjö kommun har möjlighet att
kostnadsfritt registrera sig i Föreningsregistret som är kopplad till kommunens webbplats. Det är föreningarna själva som
uppdaterar registret. Ansvarig för föreningsregister: Kommunutvecklare, [email protected]
www.mullsjo.se/forening
Foto: Mullsjö Allmänna Innebandy Sällskap
Idrottsföreningar
Bjurbäcks Tennisklubb
Bjurbäck Munkebo 3
565 92 Mullsjö
Tel ....................... 073-550 86 94
Budoklubben YOI
Glenn Bardh
Järnvägsgatan 19
565 32 Mullsjö
Tel .......................... 0392-133 35
[email protected]
http://och.nu/yoi/
Folkhögskolans IF
Björksätersvägen 4
565 21 Mullsjö
Tel ............. 0392-374 00, 374 04
[email protected]
www.mullsjofolkhogskola.nu
IFK Mullsjö Handboll
Staffan Reimendal
Skolgatan 8, 565 31 Mullsjö
[email protected]
www.laget.se/IFK_MULLSJO
Mullsjö Allmänna Innebandy
Sällskap
Lena Kilbom
Grytered, 565 92 Mullsjö
Tel ....................... 070-443 89 66
[email protected]
www.mullsjoais.se
Mullsjö Alpina Skidklubb
Henrik Runström
Box 11, 565 21 Mullsjö
Tel ....................... 073-420 77 42
[email protected]
www.mullsjoask.se
32
Mullsjö Atletklubb
Thomas Gustavsson
Lövgatan 34, 565 33 Mullsjö
Tel .......................... 0392-312 53
Mullsjö Bågskytteklubb
C/O Christian Warner
Tunnelgatan 2A
565 33 Mullsjö
Tel ...................... 076 207 25 22
[email protected]
www.idrottonline.se/MullsjoBSKBagskytte
Mullsjö Dykarklubb Gurami
Andreas Östberg
Järnvägsgatan 47, 565 32 Mullsjö
Tel .......................... 0392-129 24
Mullsjö IF
Anders Johansson
Box 816, 565 18 Mullsjö
Tel .......................... 0392-313 50
[email protected]
www.laget.se/mullsjoif
Mullsjö SOK
Lotta Larsdotter
Box 62, 565 22 Mullsjö
Tel ....................... 0392-16 31 10
[email protected]
www.msok.se
Mullsjö 4H Hästsportklubb
Jim Friberg
Stora Bråared, 565 91 Mullsjö
Tel .......................... 0392-230 20
Mobil ................... 070-483 24 11
[email protected]
www.mullsjo4hsk.com
Ryfors Golfklubb
Erik Flodin
Ryfors Mejeriet, 565 91 Mullsjö
Tel .......................... 0392-128 84
[email protected]
www.ryforsgk.se
Sandhems IF
Kurt Andersson
Sjöviksv. 26, 560 42 Sandhem
Tel ......................... 0392-382 37
............................ 0515-76 00 82
[email protected]
www.laget.se/sandhemsif
Tunarps Fältrittklubb
Ida Karltorp
Järnvägsg. 9, 560 42 Sandhem
Tel .......................... 0392-101 57
[email protected]
www.tunarpsfaltrittklubb.se
Kristna samfund/
organisationer
Equmenia i Mullsjö
Havstenshultsvägen 4, Mullsjö
Box 814, 565 18 Mullsjö
Tel ......................... 0392-122 10
[email protected]
mullsjomissionskyrka.se
www.mullsjomissionskyrka.se
Mullsjö Kanot- och
Seglarsällskap
Gunnar Arentorp
Sälggatan 15, 565 33 Mullsjö
Tel .......................... 0392-317 21
Mullsjö Sim- och
Livräddningssällskap
Eva Molnar
Åkerliden 17, 565 32 Mullsjö
Tel .......................... 0392-124 62
Mullsjö Skytteförening
Alf Engström
Violgatan 21, 565 34 Mullsjö
Tel ....................... 070-758 20 62
[email protected]
Ryfors Golfklubb. Foto: Joakim Bäckström
www.mullsjo.se
Mullsjö Missionsförsamling
Stig Andersson
Box 814, 565 18 Mullsjö
Tel .......................... 0392-122 10
[email protected]
mullsjomissionskyrka.se
www.mullsjomissionskyrka.se
Pingst Mullsjö-Nyhem
Box 15, 565 21 Mullsjö
Järnvägsgatan 15, Mullsjö
Tel .......................... 0392-376 50
[email protected]
www.mullsjo.pingst.se
Pingstförsamlingen Sandhem
Kjell Fredholm
Stråkenv. 10, 560 94 Sandhem
Tel ....................... 073-717 01 38
Sandhems
Missionsförsamling
Åke Fredriksson
Kyllevägen 24, 560 42 Sandhem
Tel ....................... 0515-76 00 80
Svenska kyrkan MullsjöSandhems församling
Elisabeth Falk Nilsson
Kyrkvägen 9, 565 31 Mullsjö
Tel .......................... 0392-122 00
[email protected]
svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/mullsjo
Övriga ungdomsorganisationer
Aktiv Ungdom
Rosie Andersson
Box 515, 551 17 Jönköping
Tel ........................ 036-12 92 60
Fax ........................ 036-71 87 65
Friluftsfrämjandet
Ulla Lindmark
Abborrstigen 10, 565 32 Mullsjö
Tel .......................... 0392-313 62
[email protected]
www.friluftsframjandet.se/mullsjo
Mullsjö Computer
Association
Dejan Nedic
Starrgatan 9 C, 554 50 Jönköping
Tel .......................... 0392-146 88
[email protected]
www.mcanet.nu
Mullsjö Hundungdom
Camilla Lövstål
Mosshemmet, Älghagen
565 91 Mullsjö
Tel .......................... 0392-103 02
Mullsjö MHF Ungdomsklubb
Gunnar Åmell
Nybrokvarn Mjölnarens
566 91 Habo
Tel .......................... 0392-201 00
[email protected]
www.facebook.com/
Mullsjominiracingklubb
Kulturföreningar
Bjurbäcks Hembygdsför.
Olof Johansson
Kråmmered, 565 92 Mullsjö
Tel .......................... 0392-240 23
[email protected]
http://www.bjurbackshbf.se
Föreningen Näs Lagård
Mariann Werich
Lilla Hallebo, 565 92 Mullsjö
Tel .......................... 0392-210 60
[email protected]
http://www.naslagard.se
Föreningen Sommarmusik
på Ryfors
Sten Nilsson
Ljunggatan 5, 565 32 Mullsjö
Tel ......................... 0392-129 73,
Mobil ................... 070-556 30 13
[email protected]
www.sommarmusikryfors.se
Gravsjö Hembygdsförening
Bo Carlsson
Trastgatan 32, 565 34 Mullsjö
Tel .......................... 0392-230 70
[email protected]
Internationella för. i Mullsjö
Etelka K Paulsson
Mångatan 7, 565 32 Mullsjö
Tel .......................... 0392-364 92
Kulturell Mångfald
Christina Gustavsson
Hagagatan 1, 565 32 Mullsjö
Tel .......................... 0392-210 51
Kulturföreningen Näs Gård
Inger Ridström
Boghults Gård, 560 92 Mullsjö
Tel ......................... 0392-211 10,
Mobil ................... 070-575 53 06
[email protected]
www.näsgård.se
Mullsjö Amatörteatersällskap
Erik Sollander
Hasselgatan 22, 565 33 Mullsjö
Tel .......................... 0392-129 55
[email protected]
http://matsmullsjo.se
Mullsjö Fotoklubb
Mats Stenholm
Ekgatan 31, 565 33 Mullsjö
Tel ....................... 076-793 14 16
[email protected]
http://mullsjofotoklubb.se/
Sommarteater på Ryfors. Foto: Smålandsbilder
Mullsjö Närradioförening
Ingemar Stenmarker
Dalskogsv. 19, 565 31 Mullsjö
Tel .......................... 0392-123 19
Mullsjö Teaterförening
Hjördis Rehnström
Skogsliden 2, 565 32 Mullsjö
Tel .......................... 0392-122 09
[email protected]
www.mullsjoteaterforening.se
Mullsjöbygdens
Släktforskare
Sylvia Leijon
Klockargårdsgatan 2 B
565 31 Mullsjö
Tel .......................... 0392-105 68
Radio Mullsjö
Stig Eriksson
Bjurbäck Bjuråkra
565 92 Mullsjö
Tel .......................... 0392-131 75
[email protected]
www.radiomullsjo.se
Sandhems Hembygds- och
Fornminnesförening
Arne Lifmark
Campingv. 6, 560 42 Sandhem
Tel ....................... 0515-76 00 74
www.laget.se/sandhemshbf/
Utvängstorps
Hembygdsförening
Göran Blom
Redareg. 2, 522 30 Tidaholm
Tel .......................... 0502-710 59
Medborgarskolan
Kyrkogatan 6
553 02 Jönköping
Tel ....................... 075-24 16 830
Fax ........................ 036-71 87 65
[email protected] ..
www.medborgarskolan.se
Nykterhetsrörelsens
Bildningsverksamhet NBV
Barnarpsgatan 39 G
553 33 Jönköping
Tel ......... 036-39 56 90, 39 56 99
[email protected]
http://www.nbv.se
Sensus Studieförbund
Skolgatan 22, 541 31 Skövde
Tel ...................... 0500-42 49 51
............................ 070-662 48 73
Fax ...................... .0500-41 97 75
[email protected]
www.sensus.se
Studiefrämjandet Södra
Skaraborg och Ulricehamn
Box 693, 521 21 Falköping
Tel ............. 0515-194 66, 818 14
[email protected]
studieframjandet.se
Studieförbundet Bilda
Huskvarnavägen 38
554 54 Jönköping
Tel ......................... 036-34 21 07
............................ 073-312 21 07
Fax ........................ 036-16 30 15
[email protected]
www.bilda.nu/jonkoping
Mullsjö Konstförening
Jan Sannemo
Sjöhagav 18, Furusjö, 566 91 Habo
Tel ....................... 073-831 72 17
[email protected]
ABF
Järnvägsgatan 17, 565 31 Mullsjö
Tel .......................... 0392-210 85
[email protected]
www.abf.se/mullsjo
Studieförbundet
Vuxenskolan
Huskvarnavägen 40
554 54 Jönköping
Tel ......................... 036-19 00 40
[email protected]
www.sv.se/jonkoping
Nykyrka Hembygds- och
Fornminnesförening
Ing-Britt Filipsson
Gunnarsbov. 23, 565 32 Mullsjö
Tel .......................... 0392-108 25
[email protected]
www.hembygd.se/nykyrke
Folkuniversitetet
Skolgatan 25,
553 16 Jönköping
Tel ......... 036-16 64 00, 16 75 96
[email protected]
se
www.folkuniversitetet.se
Svenska idrottsrörelsens
studieförbund (SISU)
Box 485, 551 16 Jönköping
Tel ....................... 036-34 54 38
............................ 070-450 54 28
[email protected]
se
Studieförbund
33
www.mullsjo.se
Politiska
organisationer
Centerpartiet
Leif Filipsson
Stenbråten, Bjurbäck
565 92 Mullsjö
Kristdemokraterna
Anna-Britta Oskarsson
Kyrkvägen 20, 565 92 Mullsjö
Tel .......................... 0392-105 79
[email protected]
se
Folkpartiet Liberalerna
Sune Svensson
Sälggatan 10, 565 33 Mullsjö
Tel .......................... 0392-109 83
www.folkpartiet.se
Miljöpartiet De Gröna
Calle Nyholm
Sjövägen 67, 565 32 Mullsjö
Tel .......................... 0392-127 72
Moderata Samlingspartiet
Lars Samuelsson
Odengatan 22
565 32 Mullsjö
[email protected]
www.jonkoping.moderat.se
Mullsjö Framtid
Joachim Stenberg
Falköpingsvägen 30
565 33 Mullsjö
Tel .......................... 0392-127 86
Mobil ................... 070-542 04 84
[email protected]
Mullsjö Socialdemokrater
Katarina Karlsson
Järnvägsgatan 17
565 33 Mullsjö
Tel ....................... 072-741 94 48
[email protected]
mullsjosocialdemokrater.se
www.mullsjosocialdemokrater.se
Vänsterpartiet Mullsjö
c/o Mikael Johansson
Dalskogsvägen 23
565 31 Mullsjö
Tel ....................... 070-180 00 06
[email protected]
Övriga
organisationer
Bjurbäcks Samhällsförening
Mariann Werich
Lilla Hallebo, 565 92 Mullsjö
Tel .......................... 0392-210 60
[email protected]
Full Gospel Mullsjö-Habo
Zeth Arvidsson
Ängsgatan 1, 565 31 Mullsjö
Tel ....................... 070-852 36 86
[email protected]
www.fgbmfi.se
34
Föreningen Musikskolan
behövs
Marie-Pierre Engström
Violgatan 21, 565 32 Mullsjö
Tel ....................... 072-255 92 09
Gravsjö Fiskevårds-områdesförening
Claes Lindal
Ostbacken, 565 91 Mullsjö
Tel .......................... 0392-230 35
Lions Club Mullsjö
Hertha Ljungman
Violgatan 5, 565 32 Mullsjö
Tel .......................... 0392-123 97
[email protected]
www.mullsjo.lions.se
Majblommeföreningen i
Mullsjö kommun
Margareta Lennartsson
Skogspromenaden 13
565 32 Mullsjö
Tel .......................... 0392-125 42
[email protected]
www.majblomman.se
MHF Mullsjö
Ove Ljung
Rönngatan 39, 565 33 Mullsjö
Tel .......................... 0392-318 46
Mullsjö Bridgeklubb
Nisse Hellström
Grengatan 2 B, 566 91 Mullsjö
Tel .......................... 0392-109 80
[email protected]
Mullsjö Brukshundklubb
Anders Mandorsson
Lövgatan 14, 565 33 Mullsjö
Tel .......................... 0392-131 12
[email protected]
www.mullsjobk.com
Mullsjö
Civilförsvarsförening
Sivert Hedlund
Västangårdsvägen 10 E
565 33 Mullsjö
Tel ....................... 070-575 44 91
Mullsjö Gambiaförening
Ann-Marie Eskilsson
Trollehöjdsvägen 30
Tel .......................... 0392-103 75
[email protected]
Mullsjö Jaktvårdskrets
Tore Landh
Videgatan 3, 565 33 Mullsjö
Tel .......................... 0392-102 93
Mullsjö MC Klubb
Claes Josefsson
Skogspromenaden 10
565 32 Mullsjö
Tel .......................... 0392-122 01
Mullsjö Mykologiska
Sällskap
Margareta Laudon
Öringstigen 7, 565 92 Mullsjö
Tel .......................... 0392-102 09
Mullsjö
Naturskyddsförening
Britta Broberg
Björkängsvägen 6
565 32 Mullsjö
Tel .......................... 0392-132 65
[email protected]
naturskyddsforeningen.se
www.naturskyddsforeningen.se/
mullsjo
Mullsjö Rotaryklubb
Staffan Bäckelid
Björkhaga Hotell & Konferens
Bosebygdsvägen 13
565 31 Mullsjö
Tel ....................... 070-380 35 07
[email protected]
www.rotary.se/mullsjo
Mullsjö Rödakorskrets
Mary Liabäck
Sjörydsvägen 5
565 31 Mullsjö
Tel .......................... 0392-134 60
Mullsjö Sportfiskeklubb
Bo Blomberg
Hasselgatan 16, 565 33 Mullsjö
Tel .......................... 0392-315 81
[email protected]
www.mullsjosfk.se
Mullsjö/Habo FBU
Henrik Gustavsson
Lundenvägen 21 B
541 39 Skövde
Tel ....................... 0500-47 14 64
Parkens Vänner
Bengt Ragnar
Nypongatan 18
565 32 Mullsjö
Tel ...................... 070 550 22 70
[email protected]
SPF Sveriges
Pensionärsförbund
Karin Almgren
Gamla Landsvägen 50
560 42 Sandhem
Tel ....................... 0515-76 11 86
[email protected]
www.spfpension.se/mullsjo
Stråkens biodlarförening
Birgitta Wigert
Kaspers Väg 6, 560 42 Sandhem
Tel ....................... 0515-76 04 70
[email protected]
www.biodlarna.se
Stråkens Båthamnsfören.
Claes-Göran Taube
Åkerliden 24, 565 32 Mullsjö
Tel .......................... 0392-107 31
[email protected]
www.sbhf.org
Stråkens Fiskevårdsområdesförening
Henrik Åhs
Häradsvägen 13 B
561 43 Huskvarna
Tel ......................... 036-13 75 01
www.straken-fvof.se
Synskadades riksförbund,
SRF
Thor-Allan Tullsjö
Älekärr 3, Härja
522 91 Tidaholm
Tel .......................... 0502-210 13
Mobil ................... 070-605 89 97
Utvängstorps
Familjeförening
Kent-Olof Enghed
Skarpemo, 522 92 Tidaholm
Tel ....................... 0515-76 21 40
PRO Mullsjö-Sandhem
Monica Pettersson
Häggstigen 21,
565 31 Mullsjö
Tel ....................... 070-432 29 13
[email protected]
www.pro.se/mullsjo-sandhem
Sandhems PSK
Engström
Violgatan 21, 565 32 Mullsjö
Tel .......................... 0392-128 37
[email protected]
www.laget.se/sandhems_psk
Sandhems Rödakorskrets
Inga-Lill Björk
Kaspers Väg 4,
560 42 Sandhem
Tel ....................... 0515-76 03 07
Sandhems
Samhällsförening
Marit Larsen
Terrassvägen 17,
560 42 Sandhem
Tel ....................... 0515-76 03 23
www.sandhem.com
Foto: Smålandsbilder
mullsjö.kommunguide.se
START
ARTA
A EN FÖR
FÖREN
ENIING!
Finns det ingen förening som passar dig?
Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta!
Samla några personer som har ett gemensamt
intresse. Vid den första träffen bildar ni en provisorisk styrelse, en interimstyrelse, som får till uppgift att förbereda nästkommande sammanträde.
Vid detta möte, årsmötet, bör interimstyrelsen
presenterat följande förslag:
• förslag till stadgar (regler) för föreningen.
Stadgarna är viktiga eftersom de talar om hur
föreningen ska arbeta. (Stora föreningar brukar
vara med i ett riksförbund. I sådant fall kan
man använda sig av respektive förbunds
normalstadgar – men då får du säkerligen
också all övrig hjälp från något distrikt eller
annan förening i just den organisationen).
• förslag till styrelse och
• förslag till verksamhetsplan
STADGAR
Stadgarna kan innehålla följande:
• Föreningens namn
• Syftet med föreningen
Vilken målsättning och vilka uppgifter föreningen
ska ha.
• Styrelsen
Hur många ordinarie ledamöter och ersättare
styrelsen ska bestå av (i en liten förening kan det
vara lagom med cirka fem ordinarie ledamöter:
ordförande, kassör, sekreterare och två övriga ledamöter). Ersättare kan räcka med två-tre (ersättare
ska vara med på mötet ifall ordinarie ledamot inte
kan vara med).
• Medlemsskap
Vem som får bli medlem i föreningen. Orsaker till
att man kan bli utesluten. Medlems rättigheter och
skyldigheter.
• Möten
Man ska ha ett årsmöte varje år. Det som bestäms
ska skrivas ned och två personer jämte den som
är sekreterare ska skriva under (justera) protokollet.
Följande saker ska tas upp på årsmötet:
1. Godkännande av föredragningslistan
2. Val av ordförande att leda årsmötet
3. Val av sekreterare att skriva årsmötets protokoll
4. Val av två justeringsmän
5. Godkännande av mötets utlysande
(om kallelsen har gått ut till medlemmarna
på det sätt som stadgarna föreskriver)
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Styrelsens ekonomiska berättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av ordförande till styrelsen
11. Val av övriga ordinarie ledamöter till styrelsen
(Om styrelsen inom sig ska utse de skilda
posterna, konstituera sig själv – annars kan
årsmötet även välja t ex vice ordförande,
sekreterare, kassör etc.)
12. Val av ersättare (suppleanter) till styrelsen
13. Val av två revisorer och ersättare för dessa
14. Val av valberedning
15. Hur stor medlemsavgiften ska vara för nästkommande år
• Firmatecknare
Firmatecknare är de personer som i föreningens
namn får skriva under olika slags ekonomiska uppgörelser och ekonomiska handlingar (t ex postgiro, bankgiro, bankböcker). Det vanligaste är att
ordföranden tillsammans med någon annan,
t ex kassören får i uppdrag att göra detta (de får
”teckna föreningens firma”).
• Stadgeändringar
Hur man kan ändra föreningens stadgar. (Till
exempel att två medlemsmöten efter varandra
måste fatta samma beslut för att kunna ändra stadgarna). Det är en bra metod för att förhindra både
”kupper” och kanske ogenomtänkta beslut.
• Upplösning
Under vilka förutsättningar ska föreningen upplösas
och vad man ska göra med de pengar som eventuellt blir över. Det är också en viktig punkt –
många föreningar läggs i dag ned efter ett tag, när
eldsjälarna försvinner.
35
mullsjö.kommunguide.se
Professionell telefonpassning
-låter Dig göra bra affärer!
Om ni är
upptagna med
andra samtal, iväg
på semester eller
konferens tar vi
hand om era
kundsamtal.
Prova oss under tre månader utan
bindningstid och fasta avgifter.
Endast 9.95/samtal.
033-700 71 00
[email protected]
in
[email protected] . ww
www
w.dia
.diattel.se
36
Riktnr 0392 om inget annat anges
ASFALTBELÄGGNINGAR
BUSSBESTÄLLNINGSTRAFIK
NCC Roads AB
Hagaleden 20, 554 74 JÖNKÖPING
Alfred Toftgård ............................. 070-530 97 90
Fredric Ackeby ............................. 070-612 04 31
www.ncc.se/asfalt
Sandhems Busstrafik AB
Stråkenv. 4, SANDHEM ................ 0515-76 01 50
Mobil ................................................ 073-182 56 88
[email protected]
BYGGMÄSTARE
BANKER - HYPOTEK
Tidaholms Sparbank
565 32 MULLSJÖ ........................................ 310 30
566 93 BRANDSTORP ..................... 0502-501 04
www.tidaholms-sparbank.se
[email protected]
BEGRAVNINGSBYRÅER
Sandstedts Begravningsbyrå AB
Falköpingsv. 7, Femmanhuset,
MULLSJÖ ...................................................... 109 09
www.sandstedt.se
[email protected]
BILREPARATIONER
ANGERS
B I L & S E RVI C E
Angers Bil & Service
Järnvägsg. 49, MULLSJÖ ............. 076-394 82 00
Renovering, reparationer och service på alla
bilmärken
20 års erfarenhet
Granbäckens Allbygg
Nykyrkev. 47, MULLSJÖ .................. 036-14 13 55
Mobil ................................................ 0708-14 13 55
Jan Fogelbergs Byggnadsfirma
Trollehöjdsv. 60, MULLSJÖ ......................... 317 81
Mobil ................................................ 070-520 78 49
ENERGI
NT Energi
Box 819, 565 18 MULLSJÖ ......... 0722-23 43 84
www.ntenergi.se
ENERGIBOLAG
Mullsjö Energi & Miljö AB
Box 800, 565 18 MULLSJÖ ........................ 140 62
Se även vår annons
ENTREPRENADMASKINER
Mullsjö Lyfttjänst AB
Odeng. 14, MULLSJÖ .................................. 109 10
Mobil ................................................ 070-646 84 68
GLASMÄSTERIER
Mullsjö Glas & Industri Fastighets Service HB
Backg. 6, MULLSJÖ ..................................... 220 03
www.mullsjoglas.se
Se även vår annons
HOTELL, PENSIONAT
Björkhaga Hotell & Konferens
Bosebygdsv. 11-13, MULLSJÖ ................... 120 50
www.hotellbjorkhaga.se
[email protected]
Hotel Mullsjö
Sjöv. 90, MULLSJÖ ...................................... 494 00
www.mullsjohotell.se
[email protected]
KLÄDER
Doall Service
Nypong. 29, MULLSJÖ.................. 0733-71 87 75
Se även vår annons
FORMSPRUTNING AV
FÖRPACKNINGAR
Damella AB
Garverig. 15, MULLSJÖ ............................... 106 10
www.damella.com
[email protected]
ModeLinn AB
Falköpingsv. 7, MULLSJÖ............................ 120 14
BOSTADSFÖRETAG
KONDITORIER
RPC Superfos Sweden AB
Industriv. 13, MULLSJÖ............................... 385 00
www.superfos.com
[email protected]
Landhs Konditori AB
Strandv. 8, MULLSJÖ .................................. 101 71
www.landhs.se
[email protected]
FOTOGRAFER
KONFEKTYRER - TILLVERKARE,
GROSSISTER
Örjan Henriksson Art AB
Falköpingsv. 7, Box 21,
565 21 MULLSJÖ ........................................ 107 37
www.orjanhenrikssonart.se
FOTVÅRD
www.mullsjobostader.se
Sägnernas Hus
Familjen Edlundh/Kyrkeryd,
SANDHEM ..................................... 0515-76 00 26
www.sagnernashus.se
Danser, matservering, mässor och marknader
samt konserter, företagsevenemang och
Folktromuseeum.
För vidare information - se hemsidan, ring för
bokning!
FASTIGHETSSERVICE
Kenneths Bilteknik AB
Industriv. 3, MULLSJÖ ................................. 131 10
www.kennethsbilteknik.se
DBN Fastighetsförvaltning
Stallg. 12 D, MULLSJÖ ................................ 122 64
Mobil ................................................ 0739-69 44 69
www.dbnff.n.nu
[email protected]
Klahrs Byggnads AB
Tallv. 4, BANKERYD......................... 036-16 82 90
[email protected]
Se även vår annons
Mullsjö Bostäder AB
Kyrkv. 8, Box 800, 565 18 MULLSJÖ ........ 142 30
Ekonomi ........................................................ 142 37
Journr ............................................................ 106 52
FÖRETAGSFESTER - UPPLEVELSER DANSKVÄLLAR
Fotfixar'n i Mullsjö
Järnvägsg. 29,
MULLSJÖ ....................................... 070-314 06 89
Medicinsk fotvård, vaxning
BRUNNSBORRNING
FRISÖRER
AB Mullsjö Brunnsborrningar
Borrg. 1, MULLSJÖ ...................................... 101 00
www.mullsjobrunn.se
[email protected]
Annies Hårstudio
Roseng. 16, MULLSJÖ................................. 133 52
Klippkällan Charmette
Skaraborgsg. 7, MULLSJÖ .......................... 131 22
Ryfors Konfektyr
Nykyrkev. 58 B, MULLSJÖ........................... 388 30
www.ryforskonfektyr.se
KONFERENSER
– SAMLINGSLOKALER
Bygdegårdsföreningen Årås Kvarn
Årås, Kölingared,
MULLSJÖ ....................................... 072-329 11 51
www.araskvarn.nu
KULTURSKOLOR
Mullsjö Kulturskola
Ängsg. 13C, MULLSJÖ ................................. 140 65
www.mullsjo.se
37
Riktnr 0392 om inget annat anges
KYRKOR, SAMFUND
REDOVISNINGSKONSULTER
Mullsjö Missionskyrka
Havstenshultsv. 4, MULLSJÖ...................... 122 10
www.mullsjomissionskyrka.se
[email protected]
Ekonomikonsult i Mullsjö AB
Hagag. 1,
MULLSJÖ ...................................................... 310 15
REDOVISNINGSKONSULTER,
REVISORER - AUKTORISERADE
MULLSJÖ-SANDHEMS
FÖRSAMLING
Mullsjö-Sandhems församling
Kyrkv. 9,
565 31 MULLSJÖ ........................................ 122 00
www.svenskakyrkan.se/mullsjosandhem
[email protected]
Pingstkyrkan Mullsjö-Nyhem
Järnvägsg. 15,
MULLSJÖ ...................................................... 376 50
www.mullsjo.pingst.se
[email protected]
Jönköpingsv. 12,
Box 87,
566 22 HABO ...................
www.pwc.se
[email protected]
010-213 20 00
RESTAURANGER
MARK & ANLÄGGNING
HAGAB Entreprenad AB
Sjöbol 1,
MULLSJÖ ....................................... 0708-80 70 90
www.hagab.nu
MARKISER, PERSIENNER
Legnew Markis o Solskydd
Bruksv. 11, HABO ......................... 0705-27 12 48
www.legnew.se
[email protected]
MÅLAREMÄSTARE
Svennes Måleri
Violg. 34, MULLSJÖ ...................... 070-557 56 67
MÖBLER
Allt förekommande inom
trädgårdsarbete och städning
TRÄDGÅRDSTJÄNST
I MULLSJÖ
070-461 55 62
TYGER, SÖMNAD, GARNER
Gittans Syskrin
Kyrkv. 6, MULLSJÖ ...................................... 105 90
Garner och Tyger. Syr samt ändrar på beställning.
Öppet mån, tis, tors, fre 10-18, lör 10-13,
ons stängt
Rosenbergs Lantbruksmaskiner
Målareg. 3, MULLSJÖ .................. 230 23, 230 10
Ica Supermarket Mullsjö
Skaraborgsg. 3,
MULLSJÖ ...................................................... 106 30
www.ica.se/ljungqvist
Se även vår annons
BS Utveckling AB
Box 829,
565 18 MULLSJÖ ......................... 070-311 41 13
[email protected]
TRÄDGÅRDSARBETE, STÄDNING
PWC
LANTBRUKSMASKINER
LIVSMEDEL
TEKNIK- &
VERKSAMHETSUTVECKLING
Mullsjö Pizzeria & Gatukök
Nykyrkev. 1,
MULLSJÖ ...................................................... 313 73
UTBILDNINGAR
RIDHUS, RIDSKOLOR
Mullsjö 4H Hästsportklubb
Stora Bråareds Ridcenter,
MULLSJÖ ...................................................... 230 20
Mobil ................................................ 070-483 24 11
www.mullsjo4hsk.com
Tunarps Säteri AB
Tunarps Gård,
SANDHEM ..................................... 0515-76 10 25
Fax .................................................... 0515-76 13 53
www.tunarp.se
[email protected]
SLÄPKÄRROR - FÖRSÄLJNING,
REPARATION
Trailercenter Mullsjö
Västerkärr 3,
MULLSJÖ ....................................... 070-789 31 30
www.trailercenter.org
[email protected]
SÄKERHETSFÖRETAG
Securitas Sverige AB
Kompanig. 1-2,
JÖNKÖPING................................... 010-470 10 00
www.securitas.se
TANDLÄKARE PRIVATPRAKTISERANDE
Mullsjö Folkhögskola
Björksätersv. 4,
MULLSJÖ ...................................................... 374 00
www.mullsjofolkhogskola.nu
[email protected]
VÅRDCENTRALER
Mullsjö Vårdcentral
Kyrkv. 1, MULLSJÖ ...................................... 143 20
www.rjl.se/mullsjovardcentral
Se även vår annons
ÅKERIER
Claessons Transport AB
Källebacksv. 8, JÖNKÖPING ........... 036-31 42 60
www.claessontrans.se
HW Transport Mullsjö AB
Roseng. 6, MULLSJÖ .................... 070-640 34 74
www.hwtransport.se
Bli en hjälte!
Skicka “bris50” i ett SMS till 729 09
och skänk 50 kr till BRIS verksamhet.
Bergmans Möbler AB
Herkulesv. 8,
JÖNKÖPING...................................... 036-71 95 50
www.bergmansmobler.se
38
Tandhälsan i Mullsjö AB
Kyrkv. 6,
MULLSJÖ ...................................................... 105 28
www.tandhalsan.org
Nu tar vi emot nya patienter.
bris.se
PG 901504-1
mullsjö.kommunguide.se
ANVÄND QR-KODER I GUIDEN
Så här gör du:
1. Ladda ner en QR-läsare för
din smartphone i Appstore
eller Google play.
BILGLAS
Bilglas till alla modeller. Stenskottslagning. Backspegelsglas.
ALTANANPASSNING
2. Använd appen för att
scanna koden i guiden.
Måttanpassade skjutdörrar, skjutfönster och fasta partier.
OMKITTNING
Vi kittar om era bågar. Ni kan även få dem slipade och målade.
50% på arbetskostnaden med ROT-avdraget.
Ny adress Backgatan 6 granne med PMU Second hand
Du kan alltid ringa Kalle på 0392-220 03
VÄLKOMNA
”Nu utför GÖSAB all sotning
& brandskyddskontroll i Jönköping,
Habo, Mullsjö och Vaggeryd”
Professionell telefonpassning
-låter Dig göra bra affärer!
033-700 71 00
[email protected] . www.diatel.se
Enhancing the driving experience
Kongsberg Automotive tillhandahåller produkter i världsklass till den globala fordonsindustrin. Våra
produkter förhöjer körupplevelsen och gör den säkrare och bekvämare samt bidrar till en hållbar utveckling.
www.kongsbergautomotive.com
ODR Total till hushåll
Box 800, 565 18 Mullsjö • Telefon 0392-140 00
E-post: [email protected]
Hemsida: www.mullsjo.se/memab
Fastighetsservice
www.doallservice.se
Boka fönsterputs
tel. 0733-71 87 75; 71 87 76
Ett bra boende till en rimlig kostnad
Klahrs Byggnads AB har ett varierande
utbud av hyresrätter centralt i Mullsjö.
Falkgatan1-19: 2, 3 och 5 rum och kök.
Krons Väg 9 A-B: 2 och 5 rum och kök.
Tunnelgatan 2-6: 1, 2 och 3 rum och kök.
Vi förvaltar även villorna på Trastgatan 2-16.
Varmt välkomna att kontakta oss på 036-16 82 90
alternativt [email protected]