Folder Kriminologiprogrammet, med kursöversikt

KRIMINOLOGIPROGRAMMET
180 HP
KRIMINOLOGER SOM
KAN ANALYSERA OCH
FÖREBYGGA BROTT
Är du också intresserad av allt som har med brott att göra?
Sök kriminologiprogrammet och lär dig att på vetenskapliga
grunder kartlägga, analysera och förebygga brott.
Kriminalitet är ett samhällsproblem som medför stora kostnader för samhället
och bidrar till mycket otrygghet. Det är därför viktigt att så effektivt som möjligt
förebygga brott och motverka otrygghet.
Programmet
Huvudfokus för kriminologiprogrammet vid Örebro universitet är att göra dig
väl rustad för att med ett vetenskapligt, kritiskt och konstruktivt förhållnings­
sätt kunna arbeta med kartläggning och analys av brott och otrygghet samt med,
planering och utvärdering av insatser riktade mot att minska brott och otrygghet.
Under utbildningen ges möjlighet till praktik via så kallad verksamhetsförlagda
studier.
Utbildningen har också ett särskilt fokus på att du ska lära dig att tillämpa ett
­integrativt perspektiv på brott och otrygghet, på verkliga fall och situationer.
Det innebär att du skolas i en öppenhet att integrera olika vetenskapliga
­discipliner, perspektiv, teorier och forskningsinriktningar om brott, brotts­
prevention och trygghet.
Efter utbildningen är du väl förberedd för att lösa ett problem som berör brott
eller otrygghet, dvs. att du kan utgå ifrån en fråga eller ett problem, sedan söka
svar i den aktuella problembilden och i befintlig forskning och annan kunskap,
för att ­sedan kunna leda planeringen, insättandet, utvärderingen och till sist
­presentationen av resultaten. Det kan handla om att du i ditt arbete ställs inför
frågor såsom:
Hur kan vi minska denna typ av brottslighet som ökar i vår kommun?
Hur kan vi öka tryggheten på just dessa otrygga platser i vår stad?
Hur kan vi mer effektivt motverka återfall i brott?
Du kommer också vara väl förberedd för att kunna följa med i samhällets
­utveckling och dess nya kriminalitetsformer.
Examen och karriär
Programmet leder till en kandidatexamen i kriminologi. Akademiker med
­analytisk förmåga som dessutom har kunskaper om hur man kan kartlägga och
­analysera brott och otrygghet samt planera, sätta in och utvärdera brottsföre­
byggande och trygghetsfrämjande insatser, är eftertraktade. Efter genomgånget
kriminologiprogram vid Örebro universitet kommer du vara väl förberedd för att
kunna arbeta med planering, rådgivning, och verksamhetsutveckling angående
kartläggning och analys av brott och inte minst angående brottsförebyggande
insatser och trygghetsfrågor.
Utbildningen ger möjlighet till jobb inom olika myndigheter såsom exempelvis
Kriminalvården, Tullverket, Migrationsverket, Polisen och Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, men också i kommuner, länsstyrelser och hos olika
privata aktörer. Utbildningen är också en bra bas för vidare studier på masternivå
och forskarutbildning.
Kursgången är:
Termin 1
Kriminologi I
Introduktion till kriminologi
7,5 hp
Vetenskaplig metod med kriminologisk
inriktning I 7,5 hp
Evidens- och kunskapsbaserad praktik
Risk- och skyddsfaktorer: Brott och otrygghet 7,5 hp
Introduktion till brottsprevention och
trygghetsfrämjande arbete Kartläggning, mätning, analys och
informationssökning
Implementeringskunskap
7,5 hp
Termin 2
Grundläggande straff-, social-, och
förvaltningsrätt
15 hp
Brottsprevention och trygghetsfrämjande
strategier i samhället
15 hp
5 hp
10 hp
5 hp
Utvärderingskunskap
10 hp
Termin 5
Valfria kurser
30 hp
Studenten väljer själv kurser. Här kan man
också välja praktik i form av verksamhetsförlagda
studier.
Termin 6
Kriminologi III
Termin 3
Kriminologi II
Integrativ teori och forskning om orsaker
till brott
Termin 4
Kunskapsbaserad brottsprevention och trygghetsfrämjande arbete
7,5 hp
Vetenskaplig metod med kriminologisk
inriktning II
15 hp
Viktimologi
7,5 hp
Forskningsmetod
15 hp
Självständigt arbete
15 hp
ÖREBRO UNIVERSITET
Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete
studievägledare
Maria Holma
Telefon: 019-30 14 12
E-post: [email protected]
Programansvarig
Anna Meehan
E-post: [email protected]
www.oru.se