September 2015

Nyhetsbrev nr 4
2015
Kostar att växa
och utvecklas
Tillsammans med sina medarbetare på LBVA
står Mattias Leijon inför en omfattande om- och
tillbyggnad av Ängstorps reningsverk.
135 miljoner kronor satsas
på va-utbyggnad i kommunen
Laholms kommun står inför omfattande va-investeringar under de närmaste
åren. 80 miljoner kronor satsas på omoch tillbyggnad av Ängstorps reningsverk i Laholm och 55 miljoner kronor i
överföringsledningar. Inte sedan 1960och 1970-talet har lika omfattande
investeringar gjorts.
Just nu håller Laholmsbuktens VA på att sammanställa förfrågningsunderlag inför upphandlingen av projekten. För Ängstorps del handlar
det, förutom krav på byggnader, lokaler och
bassänger, om preciserade tekniska beskrivningar kring själva reningsprocessen.
När alla arbeten är färdigställda i mitten av
2018 stängs Hedhusets reningsverk i Skummeslövsstrand. Allt avloppsvatten som tidigare
överförts till denna anläggning hamnar då i
Laholm. Det gäller även avloppsvatten från
Båstads kommuns ledningsnät, norr om Hallandsås.
Om ett drygt halvår påbörjas satsningen
med bygget av nya överföringsledningar från
Hedhuset till Ängstorp. På en tredjedel av
sträckan handlar det om två nya ledningar och
en ledning på resterande del. Dessutom byggs
två nya pumpstationer.
Om- och tillbyggnaden av Ängstorp inleds
så smått nästa år med flytt av två dagvattendammar västerut för att skapa utrymme åt nya
bassänger. Den huvudsakliga om- och tillbyggnaden av verket startar ett år senare, 2017. När
anläggningen tas i bruk om cirka tre år har
kapaciteten mer än fördubblats och kan ta emot
avloppsvatten från 50 000 personer sommartid.
Då har också reningsverket i Veinge stängts,
och avloppsvattnet tas om hand i Ängstorp.
Ett storskaligt reningsverk av Ängstorpsmodell, med förhållandevis jämt flöde, ger
stordriftsfördelar för reningsprocessen. I
Hedhuset, med dess höga toppar sommartid när
fritidshusen är bebodda, är det svårare att styra
processen.
- Anläggningen i Laholm blir därför effektivare. Så trots att den betjänar fler kommer den
samlade utsläppsmängden till Laholmsbukten
att bibehållas på nuvarande nivå, säger Mattias
Leijon, förvaltningschef på Laholmsbuktens VA.
Från fiskehåll har farhågor hysts om verkets
utsläpp i Lagan och påverkan på fisken vid så
kallad nolltappning vid kraftverket i Laholm.
Huruvida det ger negativ effekt på vattenmiljön
och fisken ska LBVA utreda.
211% mer hus
211% mer hus
Mer strand, mer glädje
57% mer strand
och mer hus för inflyttare
57 procent mer strand, 211 procent mer hus
57% mer strand
och 31 procent gladare får/blir man vid flytt till
Laholm. Siffrorna hittar du på inlyttningssajten
www.flyttatillaholm.se, som uppdateras med fler
budskap med glimten i ögat under hösten.
Vad tycker du är bäst med Laholm? Mejla gär- tillsammans med
några av kampanjens
na dina Laholmsfavoriter till [email protected]
31%
medfinansiärer. Som
vanligtgladare*
brukar alla utstälse. Kanske kvalar de in på topplistan ”Över 100
lare få fribiljetter till mässan. Så håll utkik på
anledningar att älska Laholm”.
Öppen dialog två veckor innan mässan startar
En del i kampanjen är Bomässan i Halmstad
du till
vill att
ha tag
den 23-25 oktober. Här står Laholms
kommun
Tre av över 100om
skäl
du i fribiljetter.
bör överväga att flytta till Laholm.
31% gladare*
211% mer hus
Tre av över 100 skäl till att du
bör överväga att flytta till Laholm.
57% mer strand
* Inte exakta siffror. För mer information gå till www.flyttatillaholm.se
* Inte exakta siffror. För mer information gå till www.flyttatillaholm.se
Vykort 1 (3.3).indd 1
2015-07-03 13:37
Sommaren har passerat och hösten står för
dörren med bland annat en budgetprocess som
blir en verklig utmaning. Till stor del beroende på att Laholm växer och att det finns en
politisk vilja att satsa framåt. Inte alltid lätt att
få ihop den ekvationen - det kostar att växa och
utvecklas.
Sommaren blev sisådär. Vädret varierade och inte blev det mycket badande under
semestern. Trots det hade vi många besökare,
hotell och restauranger gick bra och flertalet
butiksägare var nöjda. Turistbyrån noterade ”all
time high” på besökssidan och många utländska
turister gästade oss. Genom cykelturism, laxfiske och upplevelser på Kungsbyggets lin- och
rodelbana har också besökssäsongen blivit allt
längre. Arrangemang som Mellbystrandskalaset, Parkens dag och Stadsfesten lockade också
mycket folk.
Bostäder och jobb är viktiga beståndsdelar för kommunens fortsatta utveckling. Och
nu byggs det, glädjande nog även av privata
byggherrar som satsat i Laholm, Veinge och
Våxtorp och Laholmshem i Hishult. Och än
fler bostäder är på gång. Planen för kvarteret
Hästen i Laholm med 60 nya lägenheter är ute
på granskning, i Skummeslövsstrand påbörjas i
höst byggen i såväl privat regi som av Laholmshem och i Mellbystrand vill flera byggherrar
uppföra marklängenheter.
För näringslivets del satsar kommunen på
att utvidga Nyby industriområde i Laholm –
planen förväntas vara klar vid årsskiftet - och
på Sofiero uppförs ett privat företagshotell. Från
politiskt håll är man också angelägen om att få
fler befintliga företag i kommunen att investera och att nya etableras. Därmed
nås också målet - ökad inflyttning.
I våra möten med företagen är
tongångarna också positiva. Överlag går företagen bra
och nyanställer. Så
även om ekonomin
blir ansträngd när
kommunen växer,
tror och hoppas jag
att vi kan se ljust
på framtiden för
Laholm.
Nils Danred
kommunchef
Patrik E Giehler blir
ny miljöchef
Ett virrvarr av sladdar i datorrummet,
men Conny Ottosson har stenkoll på
alla anslutningar.
Efter 15 år som
miljöchef i Laholms
kommun kliver Torsten
Kindt av stolen och
ger plats åt 47-årige
Patrik E Giehler. Han
kommer närmast från
en tjänst som avdelningschef på miljö- och
hälsoskyddskontoret i Halmstads kommun.
Numera bor han i villa i Oskarström. Innan
dess pendlade han till jobbet i Halmstad från
Malmö, där han tidigare var biträdande avdelningschef på kommunens miljöförvaltning.
Fokuserad på ledarskap och vad det betyder för
en organisation lockade jobbet i Laholm. Men
inte i bemärkelsen att snabbt sätta personligt
avtryck. Snarare att vara med och skapa goda
förutsättningar för en specialiserad grupp att
arbeta bra tillsammans. Dialog och möten är
hans främsta verktyg för att nå dithän.
-Jag vill jobba proaktivt och ge information
och stöd i god tid. Det skapar ett samarbetsklimat som gagnar organisationen och rättssäkerheten i vårt myndighetsutövande, säger han.
Tjänsten i Laholm tillträds den 5 oktober.
Mycket av den första tiden läggs på att träffa
medarbetarna på kontoret.
- Jag vill lära känna dem, höra deras syn på
sitt uppdrag och att de visar sitt Laholm för
mig. Därnäst står politikerna på tur. Och det
känns tryggt att ha en nämndsordförande som
suttit flera perioder, säger Patrik E Giehler, och
tänker på Ove Bengtsson (C).
Sommartid tar han och hustrun Pia mer än
gärna turer med ögonstenen i garaget, en Corvette av 2004 års modell. Regelbundet träffar
de också medlemmar i Svenska Corvetteklubben för utflykter i grannskapet.
Efter chefsbytet kommer Torsten Kindt att
arbeta med miljöfrågor på kommunens planeringskontor.
IT-service
- ett steg på vägen
Tre vägar in - telefon, mejl och webb - och snabb återkoppling på ärenden av
olika slag. Det är Laholms kommuns IT-service som öppnades den 1 september. Telefonen är dagligen bemannad av personal på ett rullande schema.
Den nya servicefunktionen är en frukt av pågående projekt med att utveckla styrningen och
förvaltningen av IT-verksamheten i Laholms
kommun. Projektet, som leds av socialchef
Björn Jingblad, planeringschef Erland Björkman och konsulten Johan Swärdh, drogs igång
efter genomlysning av IT-verksamheten.
Där framkom bland annat behovet av uppdelning mellan dagliga och strategiska frågor
samt utökad servicefunktion för användarna
i de kommunala verksamheterna. Som ett led
i att arbeta på kort och lång sikt tudelades för
en tid sedan chefskapet för IT-enheten. Ove
Bengtsson utsågs till IT-chef med ansvar för
den strategiska utvecklingen och Conny Ottosson till driftchef för den operativa verksamheten, det vill säga det dagliga arbetet.
Förstärkning med tre tjänster
IT-enheten har också förstärkts med tre tjänster
under året. Därmed har utrymme skapats för
den IT-service som nu står till buds. Sedan den
1 september kan man antingen ringa 152 00,
mejla till [email protected] eller gå in på
webbplatsen, it-service.laholm.se.
- Vissa frågor kan säkerligen lösas direkt via
telefon, om inte läggs de upp som ett ärende,
säger Conny Ottosson.
När användarna mejlar till IT-service betonar
han vikten av att problemen beskrivs så bra
Politikerna i Laholms kommuns budgetberedning står inför en tuff höst. Att skapa en budget
för nästa år med tvåprocentigt överskott kan
bli knepigt med nuvarande skatteintäkter och
statsbidrag. Kostnaderna för förskola samt
grund- och gymnasieskola stiger nämligen
oroväckande mycket.
Nämndernas budgetram för 2016 utgår från
nuvarande budget och godkända förändringar
i den ekonomiska planen. Tidigare förväntad
utveckling har emellertid kullkastats, vilket
framkom i den första prognosen för 2015 års
samlade resultat.
Med fler barn i förskola och grundskola räk-
nade barn- och ungdomsnämnden med ett underskott vid årets slut på 10,5 miljoner kronor.
Minusposter inom socialnämndens samt kulturoch utvecklingsnämndens område pekade på
ett samlat underskottet för nämnderna vid årets
slut på nära 23 miljoner kronor. Det påverkar
naturligtvis resultatet för hela kommunen, som
justerats från ett plus på 16 miljoner kronor till
ett minus på tre miljoner.
För att ro nästa års budget i hamn, med nuvarande förutsättningar, krävs därför kostnadsminskningar i nämnderna. Verksamhetscheferna har därför getts i uppdrag att lämna förslag
till åtgärder.
Kan följa ärendets status
På webbplatsen registrerar användaren sitt ärende
och fyller i ett formulär. Här syns också status på
sitt ärende, det vill säga besked ges vad som ska
göras och vad som gjorts. Samma besked som
ges på webbplatsen skickas också med mejl till
användaren.
- Oavsett vilken av vägarna som används
till vår IT-service registreras ärendena på
samma plats, och man behöver inte känna
till vem på enheten man ska kontakta, säger
Conny Ottosson.
För beställningar av datorer, telefoner, abonnemang, skrivare, surfplattor och program ska
mejladressen användas.
Rollfördelning – nästa steg
Ansvarsfördelning för servrar, nätverk, telefon
och programvaror kan bli nästa steg i att utveckla verksamheten. Men det handlar inte om
att skapa specialister.
- Alla måste ha bred kunskap, men eftersom utvecklingen är så snabb i IT-världen ger
rollfördelning bättre koll på det område man
tilldelats.
På gång är också framtagandet av flödesschema för IT-enheten med åskådliggörande
av verksamhetens kommande uppgifter. Det
underlättar andra verksamheters beställning av
tjänster och investeringar inom IT.
IT-enheten ska också sammanställa en
katalog för redovisning av vilka tjänster som
erbjuds verksamheterna.
Många fördelar
Skapande av strategiska och taktiska grupper
inom IT lyftes också under genomlysningen.
Nu är de igång, och det lovordar driftchefen.
- I den taktiska gruppen samlas företrädare
för olika verksamheter. Många gånger är flera
aktörer inblandade i ett projekt. Genom gruppen kan insatser samordnas och erfarenheter
vinnas från olika områden, säger han.
Ansvarig utgivare: Nils Danred
Kontakt: Lars Ingemarson [email protected]
Nästa nyhetsbrev kommer i november
Spartider väntar med budget 2016
som möjligt och att uppgifter om namn ges på
den krånglande utrustningen.
- Ju mer information vi får desto lättare blir det
att åtgärda felet eller felen.