Anteckningar från 2015-02-26

Anteckningar från Föräldraråd på Strömskolan
Tid:
Torsdagen den 26 februari 2015, kl. 18.30 -20.00
Plats:
Strömskolans lokal Havsblå
Närvarande: Lina Jordeus 3A, Johanna Prytz Blå B, Frida Blank 1C, Therese Lindh 1B, Gunilla
Jönsson 5C, Anders Ludvigson 5A, Benny Nyberg 4B, Åsa Mellström 2A och 5B, Hanna Lager
4A, Dennis Sjöholm 2B, Jenny Lövö 3B, Lennart Trens lärarrepresentant, Lars Svensson
kontaktpolitiker, Karin Wrangsten rektor.
Välkomna/Presentation
Karin hälsar alla välkomna.
Nulägesrapport i klasserna/skolan
Förskoleklass har påbörjat sina utvecklingssamtal. Personalen besöker också nya
förskoleklasselever på deras förskolor.
År 3 har besökt Backens skola och upplevt hur det kunde vara i skolan förr i tiden. Eleverna
var väldigt engagerade. År 3 ska vara med i ett Skapande Skola-projekt. Lena Persson
kommer till skolan och har drama. År 3 skall också börja med de nationella proven.
År 4 arbetar för tillfället bl a med Medeltiden. Ett spännande arbetsområde.
År 4 och 5 skall onsdagen den 11/3 ha en Valdag. Här får eleverna välja olika aktiviteter
såsom bad, bowling, basket m m.
Skolan har också ett gemensamt projekt; Dansen i skolan. Musik- och idrottslärare ordnar
gemensamma undervisning i dans. Det blir ”Hela Skolan Dansar” på storsamlingen fredagen
den 6/3.
Fritidsavdelningarna hade på lovet gemensamma aktiviteter i idrottshallen såsom pingis,
lekar, dans. De hade också gemensam filmvisning. Detta för att arbeta för ett tätare
samarbete mellan fritidsavdelningarna där eleverna lär känna varandra över klassgränserna
samt pedagogerna utvecklas i sitt arbete.
Lars Svensson kontaktpolitiker för Strömskolan
Lars Svensson presenterar sig. Lars är ny i politken från januari 2015 och ny kontaktpolitiker
för Strömskolan. Föräldrarådet hade många frågor och synpunkter att delge Lars.
En fråga som kom upp var organisationsöversynen vad gäller skolorna i Marks kommun. Hur
långt har man kommit i den frågan?Föräldrarådet påpekade att det har varit en långdragen
process.
Lars berättade att översynen pågår och att politikerna ska få information (dragning)om den
översyn som hittills är gjord under våren. Föräldrarådet tog upp vikten av att komma till en
lösning vilka satsningar man vill göra när det gäller nya skolor och reparationer. Rådet menar
att för att locka företag och nya invånare till kommunen är det viktigt attt kommunen satsar
på bra skolor.
Föräldrarådet framförde önskemål om att politikerna har långsiktiga mål vad gäller skolorna.
Vilka mål vill politikerna ha? Hur mycket pengar vill kommunen satsa på skolan? Hur tänker
politikerna vad gäller satsningar t ex inom lärverktyg såsom datorer och iPads? Skolan lyfte
också att det är svårt att sätta upp de lång- och kortsiktiga målen när det gäller t.ex
lärverktyg när det inte finns någon långsiktig plan för hela kommunen. Skolan har under två
år fått tillbaka pengar i december från reserven vilket naturligtvis har varit positivt, men
också svårt vilka satsningar som ska prioriteras. Föräldrarådet undrade också vilka tankar
politiken har när man lyfter ur 5 mkr från budgeten till speciella satsningar. De 5 mkr tas från
läromedel, vilket innebär en minskning av läromedelsbudgeten på ca 40%.
Lars Svensson tar till sig alla synpunkter och tar med sig dem, men har svårt att ge några svar
då han endast varit i politiken sedan i januari.
Likabehandlingsplan 14/15
Ett av skolans gemnsamma mål.
Att arbeta med elevernas användande av sociala medier på nätet och ev. nätmobbning. I
arbetet ligger att uppmärksamma eleverna på vilka negativa sidor och faror det kan finns
när eleverna använder sig av olika nätsiter. Vi kommer att arbeta i klasserna genom att ha
diskussioner i kill- och tjejgrupper, kompisring, dramatisering, teater.Vi ska arbeta för att
bjuda in någon ”expert” utifrån som kommer och informerar och ger kunskap om
användandet av sociala medier till elever, vårdnadshavare och personal. Se över om vi kan
använda oss av kommunens föräldramötesguide i arbetet mot nätmobbning.
Vid tidigare föräldraråd har det kommit fram önskemål om att skolan arbetar med frågan
kring elevernas användande av nätet samt nätmobbning. Skolan ser också detta som ett
viktigt område att jobba med. Karin har undersökt om det fanns möjlighet att bjuda in någon
föreläsare för både föräldrar, elever och personal men har funnit att kostnaderna blir för
höga. Karin har tagit hjälp av Malin Omland, folkhälsosamordnare i kommunen, för att se på
andra alternativ. Malin har gett skolan tips och material att arbeta med vilket också skolan
ska göra. Skolan skall på kommande APT lägga upp arbetet för detta område samt diskutera
om vi på höstens föräldramöten ska använda oss av Föräldramötesguidens kapitel om
nätmobbning. För föräldrarna finns det ett fantastiskt erbjudande att lära sig mer om
sociala medier och hur våra barn använder telefonen och datorn på vårens föräldracafé.
Kom till Kunskapens Hus 23 april, kl 18.00-19.30! Föreläsningen på Föräldracafét leds av
kommunens ungdomsutvecklare. Skolan kommer att hänga upp inbjudan från Föräldratorget
på sina anslagstavlor och uppmana föräldrarna att komma till Föräldracafét i sina veckoblad.
Trafiksituationen
Skolan upplever att trafiksituationen på framförallt Rektorsgatan har blivit bättre sedan
skolan och Teknik- och serviceförvaltningen gjorde ett utskick till föräldrarna. Skolan tänker
också att ett sådant utskick kommer att ske inför varje läsårsstart. Föräldrarådet saknar
gatunamn på kartorna. Karin ser över detta.
Lite info om Läsåret 15/16
Förskoleklass lå 15/16.
Nya elever kommer från vårt upptagningsområde samt syskon till elever på skolan.
Särskolans verksamhet.
Beslut är taget att flytta särskolans verksamhet till Stommenskolan inför lå 15/16.
År 5, som börjar på Lyckeskolan till hösten, kommer att få med sig minst två lärare från
Strömskolan som känner eleverna väl.
Övriga frågor
Representant från föräldrarådet efterlyser telefonnummer och/eller mailadresser under
fliken Trygghetsgrupp på Strömskolans skolplattform.
Representant från föräldrarådet ställer frågan hur vi arbetar med de sociala målen i den fria
leken på fritidshemmen. Hur arbetar vi med att barnen leker tillsammans? Karin berättar att
ett av läsårets mål är att utveckla verksamheten på fritidshemmen och att just den fria leken
har kommit upp som ett område att observera och utveckla. Skolan arbetar med det
kollegiala lärandet där fritidspedagoger besöker varandras avdelningar för att titta på
fokusfrågor.
Planering/Önskemål nästa möte
Föräldrarådet önskar inför nästa möte i maj att få en återkoppling på de frågeställningar
man har ställt till Lars Svensson.
Karin återkommer med datum för nästa möte i maj.
150303
Karin Wrangsten
Rektor Strömskolan