Broschyr Tre metoder som stöd för barn till föräldrar med psykisk

Projektet
Syfte
 Breddautbudetavmetoderochkunskapförattbemöta
olikafamiljersochbarnsbehovnärenförälderhar
psykiskohälsaoavsettvarivårdsystemetföräldern
sökerhjälp
 Utvärderaochjämförametoderna
Aktiviteter
 Utbildningochhandledningimetoderna:
- BarnkraftförpsykiatrinochSocialtjänstengemensamt
- Förabarnenpåtalinompsykiatriskslutenvård
 Handböckertrycktes:
- Hurhjälperjagmittbarn
- Vadärdetmedvåraföräldrar
 Forskningochutvärdering
- Intervjuerochenkäteromhurföräldrar,barnoch
personalharupplevtmetoderna
 Start–ochslutseminarium
Slutsatser
MetodernaBarnkraftochBeardsleesfamiljeinterventionblevväl
mottagnaavfamiljerna.Metodernatordevarasäkrapåsåsättattde
inteorsakadenegativaeffekterförbarnenellerföräldrarna.Tvärtom
sågssmå,positivaeffekteribarnenspsykiskamåendeochlivskvalitet.
ImplementeringavbarnperspektivochFörabarnenpåtalpå
psykiatriskaavdelningarvisadesigvaraentidskrävandeprocess.
Utbildning,rutinerochstrukturerbehövsförattfådetattfungera.Det
förefallervaramesteffektivtattstartaarbetetgenomattutbildaoch
handledadesomärmotiveradeochredoatttasiganuppgiftenatt
prataompatientersbarnochföräldraskap.Deallraflestaföräldrarvill
prataomsinabarnssituation.
Tre metoder som stöd för barn till
föräldrar med psykisk ohälsa
Ett samarbete mellan Psykiatriska klinikerna i Skellefteå
och Umeå, Socialtjänsten i Skellefteå och Umeå
universitet
Detremetoderna
Resultat
Metodernasyftartillattuppmärksammabarnennären
förälderharpsykiskohälsa.Degårutpåattöppnauppför
samtalifamiljenomföräldernssjukdom.Måletäratt
främjabarnensvälmåendeochförebyggasvårigheteroch
attstärkaföräldraskapet
Barnkraft
Bådefamiljernaochpersonalentrivdesmedmetodenoch
Socialtjänstenvillfortsättaattanvändadenisamarbete
medpsykiatrin.Ensvårighetharvaritattrekrytera
familjertillgrupperna.
Beardsleesfamiljeintervention(BFI)
Enmetodförhelafamiljendåbarnenär5årochäldre
 Sammanlagtfemträffar:
Träff1-2Samtalmedföräldrarna
Träff3Samtalmedbarnendärpersonalenträffarvarje
barnindividuellt
Träff4Samtalmedföräldrarna
Träff5Helafamiljenharettgemensamtsamtal
EnkätstudieomBeardsleesfamiljeinterventionoch
Barnkraft
FamiljernaupplevdeattbådeBFIochBKhadepositiva
effekterfördem.Enkäternavisadesmåpositiva
förändringaribarnenspsykiskamående,livskvalitetoch
framtidstro.Föräldrarnaupplevdeattfamiljeklimatetblev
bättreochdehadelättareattpratamedbarnenomsin
sjukdom.Dettaminskadederasoroförbarnen.
Förabarnenpåtal(FBT)
Kortmetod
 Tvåsamtalmedföräldrarnaombarnenssituation
ochomskydds-ochriskfaktorer
 Metodenkananvändasoavsettbarnensålder
Förabarnenpåtalochslutenvården
Metodenanvändesvidfåtillfällenpåavdelningarna.
Orsakervartidsbristochkortavårdtidersamtatt
personalenupplevdeattdetärensvårochkänsliguppgift
attprataombarnenssituationmedföräldrarna.I
intervjuernamedföräldrarnaframkomenannanbild:
föräldrarnatyckteattdetvarpositivtnärpersonalentog
uppbarnenochföräldraskapet.Utbildningentillen
motiveradpersonalgruppgavändåresultatsåattarbetet
medbarnperspektivetkomigångochunderprojekttiden
sågviattbarnenssituationuppmärksammadesoftare.
Vikundeintejämföradetremetodernastatistisktpå
grundavlågtantaldeltagareiBarnkraftochdåFöra
barnenpåtalanvändesväldigtlite.
Barnkraft–ettstödförflerafamiljerigrupp
Enmetoddärbarnochföräldrarfårträffaandrafamiljeri
sammasituation
 Tvåinledandesamtalfördenenskildafamiljen
 Tiogruppträffarparallelltförföräldrarochbarndär
treavdessaärgemensamma
 Avslutandesamtalmeddenenskildafamiljen