Här laddar du ner tävlingsinformation

NATIONELL BILDTÄVLING 2015
WWW.PRATAOMSPEL.SE
PRATA OM SPELS
NATIONELLA BILDTÄVLING
FÖR ÅRSKURS 7-9
1
NATIONELL BILDTÄVLING 2015
1
WWW.PRATAOMSPEL.SE
Upplägg
Arbetet inleds med att ni får fördjupa er i hur spelandet har
framställts i konsthistorien. Ni får sedan ta del av några kända
verk och därefter kommer ni individuellt eller i grupp arbeta
med att ta fram egna konstverk för att informera om riskerna
med spel.
KOM IGÅNG
Vara med och tävla
Prata om spels nationella bildtävling låter er vara med och tävla
om fina priser. I tävlingen kan ni uppnå kursmålen genom att
arbeta kreativt med en ­samhällsviktig fråga.
Avsändare och syfte
Lotteriinspektionen ligger bakom satsningen Prata om spel.
Syftet är att ge lärare och elever möjlighet att lära sig mer om
riskerna med spel om pengar.
Upplägget ger er bland annat möjligheten att utveckla er
förmåga att:
•Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
•Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga
Första-, andra- och tredjepristagare vinner fina priser till hela
klassen. En kvalificerad jury bedömer alla bidrag.
tekniker och verktyg samt med olika material,
•Undersöka och presentera olika ämnesområden med
bilder, och
•Analysera historiska och samtida bilders uttryck,
innehåll och funktioner.
Sista inlämningsdag är måndagen den 4 maj.
2
NATIONELL BILDTÄVLING 2015
2
WWW.PRATAOMSPEL.SE
PÅBÖRJA ARBETET
Arbetet inleds med övningen Spelande i konsthistorien.
Klicka på länken eller besök www.prataomspel.se.
Övningen ger en snabb överblick av olika konsthistoriska
stilepoker, och av hur spel har skildrats av olika konstnärer.
Därefter får ni själva skapa konstverk i olika tekniker, för att i bild
skildra era egna erfarenheter av spel och spelande.
Denna övning kan sedan ligga till grund när eleverna utformar
sina bidrag för tävlingen.
3
NATIONELL BILDTÄVLING 2015
3
WWW.PRATAOMSPEL.SE
SKAPA ERA BIDRAG
Ni ska antingen individuellt eller i grupp ta fram;
•en annons, eller
•ett fotografi, eller
•en skulptur, eller
•en video, eller
•en tavla, eller
•ett kollage
Inled arbetet med att diskutera följande frågor:
•Känner ni till några olika exempel på spelreklam?
•Vem är avsändare och vad vill reklamen att ni ska
känna eller göra?
•Har ni några exempel på reklam där avsändaren har
ett samhällsfokus, och kanske är en myndighet eller
en ideell organisation?
•Hur tror ni att man kan påverka ungdomar att inte
spela och mer kritiskt granska spelerbjudandet?
Syftet med ert verk ska vara att få unga att bli medvetna
om riskerna kring spel och bli bättre på att kritiskt granska
spelreklam och spelerbjudanden som de ständigt möts av.
Gå sedan igenom och diskutera uppdraget. Bygg gärna
vidare på era verk från den tidigare övningen.
Ert bidrag ska även innehålla en kort beskrivning av:
•Vilken typ av konstverk/teknik som ni har valt och varför ni valde just den metoden.
•Budskap – vad är det ni vill säga?
•Effekt – vilken effekt vill ni uppnå?
4
NATIONELL BILDTÄVLING 2015
4
WWW.PRATAOMSPEL.SE
SKICKA IN ERA BIDRAG
Skicka in era bidrag senast måndagen den 4 maj.
Mejla era bidrag/verk inskannade, använd WeTransfer
eller liknande om era bidrag väger för mycket, alternativt filmar ni eller fotar
av dem och skickar länken till oss. Glöm inte att ta med i beskrivningen;
•Namn på verket.
•Vilken typ av konstverk/teknik som ni har valt och varför ni valde just den metoden.
•Budskap – vad är det ni vill säga?
Ange vem eller vilka som ligger bakom bidraget, samt skola, telefonnummer och mejl till ansvarig pedagog.
Allt skickas till [email protected]
Lotteriinspektionen är den myndighet som säkerställer att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och tillförlitlig. Vi bevakar konsumenternas
intressen och medverkar till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra.
5
NATIONELL BILDTÄVLING 2015
WWW.PRATAOMSPEL.SE
KOPPLING TILL BILDÄMNET FÖR ÅRSKURS 7-9
Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att;
Bildanalys
•Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet,
etnicitet och maktrelationer och hur dessa
perspektiv kan utformas och framställas.
•Massmediebilders budskap och påverkan och hur
de kan tolkas och kritiskt granskas.
•Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
•Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga
tekniker och verktyg samt med olika material,
•Undersöka och presentera olika ämnesområden
med bilder, och
•Analysera historiska och samtida bilders uttryck,
innehåll och funktioner.
KOPPLING TILL ANDRA ÄMNEN – LOCKA MED DIG
NÅGON ELLER NÅGRA KOLLEGOR
Matematik
Sannolikhet och statistik
CENTRALT INNEHÅLL I ÅRSKURS 7-9
•Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna
Bildframställning
•Framställning av berättande informativa och
samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter,
åsikter och upplevelser.
•Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar
när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och
integritet i medier och övriga sammanhang.
sannolikheten i vardagliga situationer.
•Bedömningar av risker och chanser utifrån
statistiskt material.
•Problemlösning.
•Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering
av valda strategier och metoder.
6
NATIONELL BILDTÄVLING 2015
WWW.PRATAOMSPEL.SE
Samhällskunskap
Svenska
Individer och gemenskaper
•Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande
och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
Läsa och skriva
•Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera
texter från olika medier. Att urskilja texters
budskap, tema och motiv samt deras syften,
avsändare och sammanhang.
Information och kommunikation
•Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets
maktstrukturer.
Informationssökning och källkritik
•Informationssökning på bibliotek och på Internet, i
böcker och massmedier samt genom intervjuer.
•Hur man sovrar i en stor informationsmängd och
prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt
förhållningssätt.
Samhällsresurser och fördelning
•Hur hushållens, företagens och det offentligas
ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar
i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för
individer och grupper.
7