Arbetshäfte Prata landsbygd - Skellefteå Byautvecklingsråd

Prata landsbygd
en del av
Samarbetsparter:
Dags att Prata landsbygd!
Hela
Skellefteå kommun kan
utvecklas!
Skelle%eå 2030 är det gemensamma utvecklingsarbetet för a; ta fram en strategi för hur vi ska bli fler i Skelle%eå kommun. Och hur vi ska vara en a;rakAv plats a; bo och verka på. Vi samlar kra%en hos alla invånare, företagare, föreningar och andra intressenter för a; Allsammans ly%a Skelle%eå. Vår landsbygd är en vikAg och självklar del i de;a arbete och för oss som bor på landsbygden är arbetet med Prata landsbygd en möjlighet a; själva vara delakAga och forma våra framAdsplaner. Processen med Prata landsbygd är e; samarbete mellan Skelle%eå kommun och Skelle%eå byautvecklingsråd, Allsammans med studie-­‐
förbunden som kan hjälpa All a; arrangera möten. Tanken med Prata landsbygd är a; det ska bli e; verktyg för a; samla och sprida goda idéer, stö;a engagemang, bygga nätverk och förmedla kontakter. Arbetet ska ge ökad kunskap om landsbygdens utmaningar och möjliga lösningar på dessa. SamAdigt som vi skapar underlag för både småskaligt förbä;ringsarbete och långsikAga planer för orterna. Resultatet från Prata landsbygd kommer även a; användas i arbetet med a; skriva en ny plan för landsbygden, där insamlat underlag ska representera både en geografisk och demografisk spridning bland alla som bor och verkar på landsbygden. Projekt leder stegvis framåt
1.
2.
3.
Men landsbygdsutveckling är en
ständigt process
1.
Hur man går Allväga i arbetet kan variera mellan grupperna, uAfrån t.ex intresse/fokusområde, deltagare, mötesform etc. Vi hoppas a; Prata landsbygd blir en bra start för ert fortsa;a arbete för utveckling i er by och dess närområde, med denna grund står ni väl rustade ifall ni t.ex. vill söka vidare stöd för e; projekt. 3.
2.
Lycka All! /Styrgruppen (se vilka vi är på sista sidan)
1.Idé - 2.Projekt - 3.Utvärdering
Fas 1: Nuläget på vår ort
Antal
Ålder
Kvinnor
Män
Föreningar
Företag
anställda
0-15
16-45
46-65
66+
Information om byn/orten i korthet
!
• Geografiskt läge i kommun/regionen (avstånd till grannbyar, service, tätort etc.)
•
!
Karaktär !
!
(ex. entreprenörsbygd, kulturmiljöer, speciell natur, starkt föreningsliv etc.)
• Påbörjade och/eller genomförda utvecklingsprojekt i byn
!
• Något speciellt som särskiljer oss från andra? (USP - unique selling point)
!
Byns/ortens styrkor, resurser & möjligheter
!
Geografi, driv i
bygden, föreningar,
sammanhållning,
visioner, demografi,
inflyttning, lokaler,
!
T.ex:
intresse utifrån, fiske,
service, skolan.
!
Byns/ortens svagheter, problem & hot
!
!
T.ex:
Dålig service, hög
medelålder, skolan,
få lediga hus, ödehus,
sitta-nöjd-inställning,
exploateringshot,
kommunikationer.
Fas 2: Modern landsbygdsutveckling, vad kan vi lära av det?
Vilket/vilka områden är viktigast för oss att arbeta med? (se rutorna nere till höger)
!
1. Vilka områden ska vi lägga fokus på? (utifrån behov, intressen, engagemang etc)
2.
!
Finns annan ort (i Sverige) som jobbat på ett bra sätt med detta?
!
3. Vilka trender och yttre faktorer påverkar oss i vårt arbete med detta?
(urbanisering, demografisk utv., politik, bankerna etc)
Fokusområden från
delrapport, etapp 1
-
Attraktivt
boende
-
Arbete
-
Turism
-
Service
-
Infrastruktur
-
Övrigt
Insatsområden Skellefteå 2030 - dialogen
Mer matnyttig information och statistik hittar ni på:
www.skelleftea.se/pratalandsbygd
-
Kompetens &
sysselsättning
-
Grundläggande
service
-
Kommunikationer
-
Levnadsmiljö &
upplevelser
Genomförande
Vi+kom
Aktivitet
Vi+x
Nr
Vi
Fas 3: Vision - Vad vill/ska vi göra?
DYRT
KORT SIKT
LÅNG SIKT
BILLIGT
Specifikt
Vad är specifikt med målet?
Skrivs med aktiva ord som
innebär en riktning, dvs öka,
minska, utveckla osv.
Mätbart
Hur kan det mätas?
Tid, pengar, arbets-
tillfällen etc.
Acceptans
Vem/vilka accepterar
målsättningen och på vilket
sätt?
Realistiskt
Går målsättningen att nå?
Tid
När ska målsättningen vara
uppnådd?
Aktivitet
Beskriv kort aktiviteten/
aktiviteterna som ska
genomföras för att nå målet.
Fas 3: SMARTA mål - Snabb analys och struktur
Målsättningar för Prata landsbygd:
!
• Ökat driv i landsbygdsutvecklingen. • Ökad dialog, delakAghet och förståelse kring landsbygdsfrågor. • Underlag för kommunala planer/strategier. • Förslag All nya servicelösningar. • Ökad akAvitet och samarbete. • Nya och stärkta nätverk. • Utbildning och kompetenshöjning. • Hållbarhet och självständighet. • Förbä;rad kommunikaAon. • A; ge idéerna plats. • Värdet för kommunen – stärkt framAdstro och framåtanda på landsbygden. !
Kunskap i våra nätverk
Delar vi med oss så utvecklas vi Allsammans, därför är nätverken så vikAga. En ambiAon med Prata landsbygd är a; utveckla nätverken för a; stärka vår gemensamma kunskapsbas, Apsa varandra med goda idéer, hjälpa All med omvärldsbevakning och knyta samman alla ni som jobbar med frågor som berör landsbygden. Har du tips
som du tror att
andra kan ha nytta
av?
Dela med dig.
Här kan vi alla bli bä;re, så dela gärna med dig av din kunskap och dina nätverk!
Projektets hemsida hittar du här:
www.skelleftea.se/pratalandsbygd
Skellefteå
byautvecklingsråd
Projekt Prata landsbygd
Styrgrupp: Är en ideell förening som arbetar med byafrågor och landsbygds-­‐
utveckling inom Skelle%eå kommun. Vårt mål är a; skapa en levande landsbygd där människor inte bara trivs a; bo, utan även ges möjlighet All sysselsä;ning, utveckling och Allväxt. Skelle%eå Byautvecklingsråd
Eva Enqvist Karin Axelsson
Johannes Lindberg, projektledare
!
Skelle%eå kommun Simon Markusson, landsbygdsutvecklare
Moa Hedström, projektledare Skelle%eå 2030
Studieförbunden
Christer Lindahl, Studieförbundet Vuxenskolan Välkommen a3 kontakta oss: Johannes Lindberg, projektledare:
070-­‐2668507
[email protected]
!
www.skelle7eabyautvecklingsrad.se
Tillsammans med våra medlemsbyar är vi en samlad röst för landsbygden i Skelle%eå. I dag har vi cirka 85 medlemsbyar i vårt nätverk. !
Vi är delakAga i samhällsdeba;en och påverkar våra poliAker t.ex. genom direkt dialog, kampanjer och via media. !
Gilla oss på
Facebook!
Like!
”Landsbygden är en viktig länk i kedjan för att
befolkningsmålet på 80 000 invånare ska vara möjligt att nå till år 2030”
www.skelleftea2030.se
- kommunalråd, Lorents Burman