Faktablad Arbetsledare - specialisering trädgård, 835 kB

YRKESHÖGSKOLA
Arbetsledare
– specialisering trädgård
ANSÖKNINGSFAKTA
GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHETSKRAV
Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet eller motsvarande
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
SÄRSKILDA behörighetskrav
Fem års arbetslivserfarenhet från trädgårdsbranschen, minst
halvtid, eller ett års trädgårdsutbildning och tre års arbetslivserfarenhet från trädgårdsbranschen, minst halvtid. Är du inte
behörig kan du söka på reell kompetens.
(Även om man inte uppfyller alla behörighetskraven, har man
möjlighet att söka till utbildningen.)
För mer information, se vår hemsida eller ring 0431-772 18.
Urval
Branschrelaterad utbildning, yrkeserfarenhet, praktiskt och teoretiskt test samt intervju.
UTBILDNINGSPERIOD
Januari 2016 – mars 2017. Halvfart, distans med cirka 6 fysiska träffar som vardera pågår omkring tre dagar.
UTBILDNINGSORT
Båstad
Arbetsledare 120 YH-poäng
Ekonomi
Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.
Utgifter för resor, kost och logi samt kurslitteratur står den studerande själv för.
Vill du vara med och leda trädgårdsbranschen in i framtiden?
Detta är utbildningen för dig som har erfarenhet av och trivs
med att arbeta inom trädgårdssektorn och vill få god kompetens att leda personal och verksamheter inom denna framtidsbransch. Den ger dig verktygen för att utvecklas till en
god ledare inom trädgårdsbranschen i allmänhet, och inom
trädgårdsanläggning och skötsel av utemiljöer i synnerhet.
Behovet av arbetsledare inom trädgård ökar då det är en växande
bransch i snabb utveckling och på grund av stora pensionsavgångar.
Det gör att yrkesrollen är mycket eftertraktad! Efter utbildningen
kommer du att kunna bidra till ett positivt ledarskap och i att leda och
motivera medarbetare i den dagliga verksamheten.
Utbildningen skapar goda möjligheter för både en personlig och en
karriärmässig utveckling – den är unik i sitt slag i Sverige! Den lägger
stor vikt vid ämnet arbetsledning och går igenom juridiken som gäller
arbetsledare inom trädgård. Utbildningen ger dig också kompetens för
att arbeta kvalitets- och miljöfokuserat för en hållbar utveckling. Den
ger även kunskaper och färdigheter i byggprocessens olika skeenden.
Undervisningen innehåller en unik kombination av kurser som ger dig
de rätta kunskaperna för att bli framtidens ledare i trädgårdsbranschen!
Lärande i arbete (LIA)
Genom LIA får du möjlighet att utveckla dina kunskaper och färdigheter i starkt samarbete med branschen, vilket också vidgar ditt nätverk i
den gröna sektorn.
www.akademi.bastad.se
0431-772 18
ANSÖKan
Ansökan sker genom:
https://apply.yh-antagning.se/to/bastad/ht2015
Ladda upp dina betyg och arbetsintyg i samband med din ansökan.
SISTA ANSÖKNINGSDAG
31 oktober 2015, därefter i mån av plats.
KURSer
5 YH-poäng = 1 veckas studier
Att leda personal 30 p
Juridik för arbetsledare inom trädgård 20 p
Kvalitet och miljö 20 p
Upphandling och kalkylering 30 p
LIA – arbetsledning 20 p
[email protected]
YRKESHÖGSKOLA
Arbetsledare – specialisering trädgård
Kursbeskrivning
Att leda personal, 30 YH-poäng
Upphandling och kalkylering, 30 YH-poäng
En av de viktigaste uppgifterna för en arbetsledare är att leda den
personal han eller hon ansvarar för på ett positivt och engagerat
sätt. Kursen bygger vidare på den erfarenhet från yrkeslivet som
du har vad det gäller sociala interaktioner, gruppdynamik med
mera. Kursen fokuserar på hur du som ledare kan motivera dina
medarbetare och skapa väl fungerande arbetsgrupper. Men den
behandlar även sådant som organisationsstrukturer, delegation,
möteskultur, rekrytering, medarbetar- och lönesamtal och konflikthantering. Vidare tar den upp den psykosociala arbetsmiljön
och hur du förebygger psykosocial ohälsa i form av mobbing med
mera. Du ska efter avslutad kurs ha fått de redskap som krävs för
att bli en skicklig arbetsledare som kan motivera din personal och
skapa god teamkänsla och är duktig på att motverka alla former
av ohälsa på arbetsplatsen.
En arbetsledare är ofta en nyckelperson i de olika faserna i en skötsel- eller anläggningsentreprenad – alltifrån att ge anbud till att
göra kapacitetsberäkningar – och behöver därför ha god kunskap
om byggprocessen, däribland upphandling och kalkylering. Kursen går på djupet i byggprocessens olika skeenden – anbudsgivning, offertskrivning, prissättning, kalkylering, kapacitetsanlys av
personal och maskiner, arbetsplanering, förhandling, byggmöten
och projektmetodik med mera. Du ska efter avslutad kurs ha god
kunskap om byggprocessens olika faser och ska vara skicklig i att
räkna på förfråganingsunderlag, skriva offerter, prissätta, göra
avancerade kalkyler, göra kapacitetsanalyser, planera arbetet och
driva projekt.
Juridik för arbetsledare inom trädgård, 20 YH-poäng
Trädgårdsbranschen styrs av en mängd olika lagar och andra
bestämmelser. Dessutom finns det många andra juridiska dokument som påverkar branschen. Dessa måste en arbetsledare ha
god insikt i. Kursen behandlar dels de styrdokument som har med
ledning av personal att göra – Arbetsrättlagen, Arbetsmiljölagen,
Arbetsmiljöverkets föreskrifter, kollektivavtal med flera – dels
styrdokumenten inom entreprenadjuridiken – AB, ABT, AMA AF,
AMA Anläggning, Aff, Konsumenttjänstelagen, Lagen om offentlig upphandling, Kommunallagen med flera. Även Miljölagen
behandlas. Efter kursen ska du vara väl bevandrad i alla de lagar
och andra juridiska dokument som styr trädgårdsbranschen, och
du ska förstå nyttan och värdet av att följa dessa lagar och andra
bestämmelser.
LIA – arbetsledning, 20 YH-poäng
Här får du en fördjupad insikt i ämnet arbetsledning i samband
med att du i viss mån får omsätta dina teoretiskt inhämtade
kunskaper i praktiken. En viktig del av kursen är relationen till
LIA-handledaren som blir något av en mentor för den studerande
i dennes framtida yrkeskarriär som arbetsledare. Du ska få ökad
insikt och kunskap om vad arbetet som arbetsledare inom trädgårdsbranschen innebär och en ökad erfarenhetsbas att stå på.
Kvalitet och miljö, 20 YH-poäng
För att kunna skapa ett hållbart samhälle, i vilket företagandet
är en viktig del, krävs det goda kunskaper i hur kvalitet och miljö
påverkar utvecklingen i den riktningen. Kursen behandlar sådana
ämnen som resurshantering, resursanvändning, återvinning,
ekosystem och kretslopp. Den går också in på nyttan av kvalitetssäkringssystem och miljösäkringssystem samt miljöcertifieringar.
Vidare tar den upp hur alternativa arbetsmetoder ökar kvaliteten
och förbättrar miljön och hur maskininköp och val av bränsle med
mera påverkar dessa. Du ska efter avslutad kurs arbeta kvalitetsoch miljöfokuserat och förstå värdet av att arbeta på ett sådant
sätt. Du ska även kunna driva kvalitets-och miljöförbättrande
åtgärder på företaget.
www.akademi.bastad.se
0431-772 18
[email protected]