Årsmöte 2015 - Härlunda älgskötselområde

Samrådsmöte &
Dagordning Årsmöte Härlunda Älgskötselområde
Datum
Plats
2015-05-10
Bygdegården Häradsbäck
Kallade
Ordinarie
Älgjaktsområde
Areal (ha)
Antal röster
Antal närvarande
Långasjömåla-Björnhult
Häradsbäck-Vashult
1541
1629
8
9
Billarp
Långhult
Knihult-Skulatorp
Uthövdan
Potteboda- Björkeryd
Havhult
Vashult/Knoxhult Bertil B.
Karsemåla / Malte
Tjuvön
1120
1089
817
605
837
898
280
270
769
6
6
5
4
5
5
2
2
4
1
6
4
3
0
3
3
0
0
2
70
163
55
172
101
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
Vashult / Benny
Långhult Leif C
Lilla Vashult
Ulriksmåla
Allamål
1
Övriga
Anmäld frånvaro
Tid Ärende
14.
00
1
Mötets öppnande
o
2
Val av ordförande för mötet
o
3
Bengt Martinsson hälsar samtliga välkomna och förklarar mötet öppnat
Bengt Martinsson valdes till ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
o
David Johansson valdes till sekreterare för mötet
Ansv
ar
Tid Ärende
14.
00
4
Val av två justeringsmän
o
5
Fastställande av röstlängd
o
6
12
Bengt Martinsson läste upp revisorernas berättelse som godkändes av
mötet
Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning
o
11
Bengt Martinsson läste upp styrelsens verksamhet samt
förvaltningsberättelse.
Revisorernas berättelse
o
10
Mötesdeltagarna godkände dagordning
Styrelsens verksamhet och förvaltningsberättelse
o
9
Kallelse till årsmötet redovisades och godkändes av deltagarna
Fastställande av dagordning
o
8
Röstlängd fastställdes efter närvarokontroll av lagen
Fråga om kallelse
o
7
Mikael Martinsson och Roger Håkansson valdes till justeringsmän för
mötet
Bengt Martinsson läste upp resultaträkning och fastställande av
balansräkning som godkändes av mötet.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
o Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen godtogs av mötet
Val av ledamöter i styrelsen
o
Från och med årsmötet 2014 finns det 10 ledamöter (en ledamot från
varje ”A”-lag samt en från de små områdena)
Följande är invalda
2 år: Lars M, Kurt A, Andreas J, David J och Jerker C
Kvarstår: Glenn R, Bengt M, Lars K
1 år: Kent A, Kjell P
13
Val av ordförande till Älgskötselområdet och styrelsen 1 år
o
14
Val av två revisorer och suppleanter
o
15
Val av revisorer: Anders Lorentzon och Peter Johansson
Val av valberedning
o
16
Val av ordförande: Bengt Martinsson
Till valberedning valdes Roger Håkansson, Daniel Carlqvist & Magnus
Arvidsson
Val av älgobs och statistikansvarig
o
Val av älgobs och statistikansvarig valdes Kurt Arvén
Ansv
ar
Tid Ärende
14.
00
17
Anmälan om förändringar av Älgskötselområdets el. något i
jaktområdets omfattning
o
18
Inga förändringar.
Fråga om anslutning av nya jaktlag
o
19
Ansv
ar
Ansökan av ett område har avvisats på grund av ej sammanhängande läge
vilket försvårar en god älgförvaltning.
Fråga om älgskötselplan, / statistik

Mötet beslutade om följande jakttider inom Härlunda Älgskötselområde:
o Hondjur är endast tillåtet under de första tre veckorna,.
o Ko med en kalv är fridlysta under de första tre veckorna, Det vill säga
att under de tre första veckorna får inga kor renskjutas
o Tjur med mellan 0-6 taggar är fridlysta. (Observera att under 2014 så
fanns det möjlighet att skjuta pinntjurar av sämre kvalité, Den
möjligheten finns inte efter beslut från HÄSKO årsmöte 2015.)
o Kalvjakten begränsas till sista December, Finns det påpekade
betesskador från markägare eller från skogsvårdsstyrelsen så
bedömer styrelsen huruvida undantag skall ske.
o Jakttiden för jaktlag med areal över 525 ha: Tjur får jagas under 70
dagar (20151220), Kalvar är lovliga till sista December
o Jakttiden för jaktlag med areal under 525 ha: Tjur får jagas under 42
dagar (20151122), och kalv får jagas framtill 20151220
o Avskjutning max 50% tjur/år (om möjligt, 3 årsperioden beaktas)
År 1 eller 2 får max 50% av treårstilldelningen skjutas, kalvkvoten
bör hänga med procentsatsen.
Tid Ärende
14.
00
19
Forts
o
Kurt redovisade statistik från förgående år
o
Statistik 2014/2015: Vi sköt totalt 8 tjurar. Högsta vikt 210kg, lägsta
vikt 80 kg. Medelvikt 156,8 kg
10 kvigor, högsta vikt 188 kg, lägsta vikt 104 kg. Medelvikt 143,4 kg
12 tjurkalvar, högsta vikt 79 kg, lägsta vikt 28 kg. Medelvikt 54,5 kg
14 kvigkalvar, högsta vikt 79 kg, lägsta vikt 25 kg. Medelvikt 50,6 kg
Av kalvarna sköt vi 6 stycken väldigt små. Havhult kvigkalv 36 kg,
Häradsbäck/Vashult kvigkalv 42 kg, Långhult tjurkalv 45 kg, Långhult
tjurkalv 42 kg, Uthövdan kvigkalv 25 kg, tjurkalv 28 kg.
Avskjutning ÄFO 3,42 älg/1000ha. Kalv 52%. Härlunda 4.22
älg/1000ha. Kalv 59%
Enligt den verkliga obsen observerades 92 tjurar. 52 vuxna ensamma
hondjur, 76 ko med 1 kalv och 14 ko med 2 kalvar.
o
o
o
o
o
o
20
Ansv
ar
Beslut om det antal älgar (vuxna och kalvar) som skall fällas
och fördelning av dessa mellan de i älgskötselområdet
ingående jaktlagen samt fastställande av ev. reservkvot
Jaktlag
Häradsbäck-Vashult
Långasjömåla-Björnhult
Billarp
Långhult
Skulatorp-Knihult
Uthövdan
Tjuvön
Björkeryd -Potteboda
Havhult
Vashult/Knoxhult Bertil
B.
Karsemåla / Malte
Ulriksmåla
Långhult Leif C
Vashult / Benny Årdh
Lilla Vashult
Allamåla-Olsson
Antal
2013-2015
Areal
(ha)
Röster Vuxna
Kalv
1629
9
9
1
1541
8
9
15
1120
6
6
11
1089
6
6
11
817
5
5
8
605
4
3
6
769
4
4
8
837
5
5
8
2013
Vuxna
Fördelningen
tjur/vuxet
hondjur
bör vara
40/60
898
5
4
9
280
270
172
163
70
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 Max 1 älg per år
1
55
1
1
101
1
1
HÄSKO har blivit obedd att revidera skötselplanen och slutgiltig delgivning av
kvot kommuniceras på mötet i September.
Tid Ärende
14.
00
21
Frågor rörande eventuell felavskjutning, samt bestämmelser
o
22
Regler för älgjakten utöver tidigare punkter
o
23
o
Gällande fällavgifter uppnår kostnaden för vuxen älg 950 kr, ingen fällavgift
för kalv
Övriga Frågor
o
o
o
o
26
Älg inventering kommer att ske när vi får samstämda underlag och
riktlinjer. Dvs. förbestämda rutor på kartan som tilldelas lagen. Vi skall
redan nu utse en ansvarig för älginventeringen.
Fundera över hur erat lag bedriver viltvårdsåtgärder på ett korrekt sätt.
Beslut om avgifter för täckande av kostnader för
administration, samt fällavgift
o
25
Kalvjakten begränsas till sista December, Finns det påpekade
betesskador från markägare eller från skogsvårdsstyrelsen så bedömer
styrelsen huruvida undantag skall ske. Kalvavskjutning skall ej överstiga
avskjutningen med en kalv/ 300Ha
Praktisk älgvårdsarbete, älginventeringar, skadeförebyggande
åtg.
o
24
Åtgärd vid eventuell felskjutning är att den felskjutna älgen skall säljas
och pengarna skall gå till älgskötselområdets kassa. Om det jaktlag som
skjutit fel vill köpa älgen så beslutades ett pris av 40 kr/kg. Om
utomstående part står som köpare och ett pris av 40 kr/kg ej kan
uppnås skall det ansvariga jaktlaget betala skillnaden upp till 40 kr/kg.
Fälld tjurs trofé som ej har tillåtet antal taggar får ej behållas av skytt, I
de fall då tvivel uppstår huruvida en skjuten älg är felskjuten eller ej skall
en jury bestående av tre personer från närliggande jaktlag avgöra frågan,
I de fall då tjurens hornlängd understiger 10 cm skall ingen avgift
betalas, Dock skall tjur avräknas från lagets tilldelning.
Kommentar ang jaktprov: Gällande jaktprov så bör man informera i
förhand till sina grannjaktlag att man bedriver jaktprov för att undvika att
provet avbryts.
Alla vuxna djur skall åldersbestämmas. Kent kommer bistå med
åldersbestämningen.
Halva underkäken skall lämnas in med framtänderna kvar. Färskt eller
fruset, Ej kokt.
Fällda tjurar troféer skall uppvisas på nästkommande årsmöte utan
undantag..
Nästa möte är 20-September Kl 15:00 i Härlunda bygdegård.
Mötets avslut
Ansv
ar