Del 5 - IOGT-NTO Halland

Nykterhetsfolkets länsarkiv
Verksamhetsberättelse för
Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland
verksamhetsåret 2014
Nykterhetsfolkets länsarkiv är ett av Sveriges äldsta folkrörelsearkiv och
unikt genom att vara ett arkiv som enbart samlar arkivmaterial från nykterhetsrörelsen. Verksamheten är samlokaliserad med Folkrörelsernas arkiv i norra Halland.
Styrelse och funktionärer
Ordförande
Vice ordf
Sekreterare
Kassör
Ledamöter
Ersättare
Revisorer
Ersättare
Ulf Johansson
Margaret Gabrielsson
Göran Pettersson
Ann-Sofi Fritzson
Birgitta Svensson
Roberth Hjortman
Olle Nilsson
Lars Gunnarsson
Boris Gabrielsson
Owe Hellberg och Harry Staaf
Ulf Thunman och Magnus Falk
258 arkiv, varav 238 är ägarlösa. Arkivvolymerna upptar cirka 110 hyllmeter. Därutöver
finns även böcker, ljudband, fanor och föremål i arkivets förvar.
Genom samarbetet med Folkrörelsernas
arkiv i norra Halland har Nykterhetsfolkets
länsarkiv blivit delaktiga i ett digitaliseringsprojekt, i vilket även Folkrörelsernas arkiv i
södra Halland ingår. Arbetet har inletts med
att ett antal äldre fotografier (från 1800-talet
och framåt), främst från ägarlösa arkiv, har
gjorts tillgängliga i digital form.
Årsmöte
Årsmöte med Nykterhetsfolkets länsarkiv
i Halland ingår som en del av huvudmannen
IOGT-NTO Hallands distriktsårsmöte. Detta
hölls i Halmstad den 12 april 2014.
Sammanträden
Styrelsen har haft fyra protokollförda
sammanträden. Styrelsen har styrelsen vid
ett tillfälle besökt arkivlokalerna i Karl XI:s
stall på Varbergs fästning. IOGT-NTO
Hallands verksamhetschef Leif Arne Gustavsson har bistått i styrelsens arbete.
Ann-Sofi Fritzson är adjungerad ledamot
i styrelsen för Folkrörelsernas arkiv i norra
Halland.
Hallands Arkivförbund
Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland är
en av fem medlemmar i Hallands Arkivförbund. I dess styrelse representeras Nykterhetsfolkets länsarkiv av Leif Arne Gustavsson (vice ordförande) med Birgitta Svensson
som ersättare.
Göran Pettersson representerade vid årsmötet med Hallands Arkivförbund.
Verksamhet
Nykterhetsfolkets länsarkiv utgör en depå
hos Folkrörelsernas arkiv i norra Halland,
som mot ersättning också ansvarar för skötsel, förteckningsarbete och andra nödvändiga insatser som krävs för arkivets vård.
Vid årsskiftet uppgick arkivbeståndet till
22
Kretsmöte i Trönninge 1910 — en av de gamla
bilder som digitaliserats.
Nykterhetsfolkets länsarkiv deltog tillsammans med Folkrörelsearkivet i norra
Halland vid Arkivens dag i Varberg den 8
november.
Arkivet har under året även haft besök av
cirka 100 grupper av skolelever.
Ekonomi
Nykterhetsfolkets länsarkivs verksamhet
finansieras med avgifter från arkivets aktiva
arkivbildare och bidrag från Hallands Arkivförbund. Dessa intäkter används till att betala ersättning till Folkrörelsearkivet i norra
Halland för skötseln av arkivet. Genom styrelsesamordningen med IOGT-NTO Halland
har övriga kostnader kunnat hållas på en
minimal nivå.
Bokföring och redovisning sköts av IOGTNTO Hallands länskansli.
IOGT-NTO Halland • Distriktsårsmöte 2015
Nykterhetsfolkets länsarkiv
Slutord
Handlingar, fanor, fotografier och annat historiskt material är ovärderliga för att bevara
nykterhetsrörelsens historia till kommande generationer. De visar också hur samhället såg ut
under olika tidsskeden. Vi får dock inte glömma att nutiden är framtidens historia. Därför är
det viktigt att handlingar från dagens verksamhet bevaras och tas om hand. Styrelsen vill därför uppmana alla som kan tänkas inneha arkivintressant material inom nykterhetsrörelsen
att överlämna det till Nykterhetsfolkets länsarkiv. ”Vi bygga för kommande tider” lyder texten i en gammal kampsång. Det gäller även för arkivverksamheten – ett arkiv blir nämligen
aldrig färdigt. Det blir bara mer och mer.
Falkenberg, Halland, den 16 mars 2015
Ulf Johansson
Margaret Gabrielsson
Göran Pettersson
Ulf Johansson
Ordförande
Margaret Gabrielsson
Vice ordförande
Göran Pettersson
Sekreterare
Ann-Sofi Fritzson
Birgitta Svensson
Ann-Sofi Fritzson
Kassör
Birgitta Svensson
Ledamot
Roberth Hjortman
Olle Nilsson
Roberth Hjortman
Ledamot
Olle Nilsson
Ledamot
IOGT-NTO Halland • Distriktsårsmöte 2015
23
Nykterhetsfolkets länsarkiv
Resultaträkning/Budget
Balansräkning
24
IOGT-NTO Halland • Distriktsårsmöte 2015
Nykterhetsfolkets länsarkiv
Revisionsberättelse
Verksamhetsplan 2015/2016
‰
Verka för att handlingar, föremål, ljudupptagningar, fotografier med mera från
nykterhetsrörelsen i Hallands län samlas
in och bevaras
‰
Hålla samlingarna tillgängliga för allmänhet och forskare
‰
Verka för att folkrörelsearkivens ställning
stärks
IOGT-NTO Halland • Distriktsårsmöte 2015
25