3. Delrapport 2015 sociala investeringsfonden

Malmö stad
1 (1)
Stadsområdesförvaltning Väster
Datum
Tjänsteskrivelse
2015-06-02
Vår referens
Petra Olsson
Planeringssekreterare
[email protected]
Delrapport 2015 sociala investeringsfonden
SOFV-2015-600
Sammanfattning
Innan omorganisationen 2013 tilldelades Stadsdelsförvaltning Limhamn-Bunkeflo medel för utveckling av det gränsöverskridande teamet. I samband med detta behövde på nytt klaras ut hur
fördelningen av återbetalning skulle ske mellan de tre förvaltningarna vilket sköt upp starten
jämfört med ursprunglig planering. Efter att detta nya beslut tagits så startade under hösten 2014
förberedelserna genom rekrytering av personal m.m. med inriktning på uppstart 2015, vilket
skedde den 23 februari 2015.
Förslag till beslut
Stadsområdesnämnd Väster föreslås besluta
att godkänna föreliggande delrapport som återrapportering till kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
•
•
•
Begäran om återrapportering från STK
Tjänsteskrivelse, rapport soc. investeringsfond
rapport
Beslutsplanering
Stadsområdesnämnd Västers arbetsutskott 2015-06-15
Stadsområdesnämnd Väster 2015-06-23
Ärendet
Gränsöverskridande teamet har idag sina lokaler på Bergaskolan i Limhamn och består av två
socionomer anställda av IoF, två från Grundskoleförvaltningen och en specialpedagog från förskolförvaltningen. Medlen från sociala investeringsfonden finansierar en av socionomerna och
specialpedagogen. Övrig personal finansieras inom ordinarie budget för Grundskoleförvaltningen och IoF, stadsområde Väster. Teamet leds av en enhetschef, rektor och pedagogisk teamledare i ett gränsöverskridande ledarskap. Sedan uppstarten den 23 februari har teamet varit aktivt
med att rikta information ut till olika personalgrupper inom förskolan genom olika informationsträffar och verksamhetsbesök samt börjat sitt arbete med individärenden.
Ansvariga
SIGNERAD
Maria Popoola
Gisela Gréen
Malmö stad
Stadsområdesförvaltning Väster
Till
Kommunstyrelsen
Delrapport 2015 sociala investeringsfonden
SOFV-2015-600
Sammanfattning
Innan omorganisationen 2013 tilldelades Stadsdelsförvaltning Limhamn Bunkeflo medel för
utveckling av det gränsöverskridande teamet mot målområde förskola också. I samband med
detta behövde på nytt klaras ut hur fördelningen av återbetalning skulle ske mellan de tre
förvaltningarna vilket sköt upp starten jämfört med ursprunglig planering. Efter att nya beslut
tagits så startade under hösten 2014 förberedelserna genom rekrytering av personal m.m. med
inriktning på uppstart 2015, vilket skedde den 23 februari 2015 .
Kort om bakgrund
Utökningen av det gränsöverskridande teamets verksamhet innebär förutom att teamet nu riktar
sig mot även förskolan, också en geografisk utvidgning då verksamheten numer vänder sig till
barn som är inskrivna på förskola och grundskola i hela Stadsområde Väster. Tydligast gäller
detta barn inom förskoleverksamheten. Det innebär också att barn/elever som bor i andra
stadsområden och i några fall kanske också andra kommuner får del av resurserna. Inom
grundskolan möjliggör det också för att skolorna i tidigare stadsområde Hyllie att delta i
verksamheten. Detta har ännu inte lockat dessa skolor att medverka. Teamet har dock
informerat respektive skolledning. Utöver detta så finns förväntningar på att det
gränsöverskridande teamet även skall kunna nå ut till grupper som inte omfattas av förskolans
pedagogiska verksamhet.
social i-fond rapport
Läget i verksamheten idag
Gränsöverskridande teamet har idag sina lokaler på Bergaskolan i Limhamn och består av två
socionomer anställda av IoF, två från Grundskoleförvaltningen och en specialpedagog från
förskolförvaltningen. Medlen från sociala investeringsfonden finansierar en av socionomerna
och specialpedagogen. Övrig personal finansieras inom ordinarie budget för
Grundskoleförvaltningen och IoF, stadsområde Väster. Teamet leds av en enhetschef, rektor
och pedagogisk teamledare i ett gränsöverskridande ledarskap.
Sedan uppstarten den 23 februari har teamet varit aktivt med att rikta information ut till olika
personalgrupper inom förskolan genom olika informationsträffar och verksamhetsbesök.
Teamet har således presenterat verksamheten för ledningsgrupper och specialpedagoger i
förskoleområde G och H samt område C där 3 förskolor omfattas av verksamheten. Här kan
tilläggas att i stadsområde Väster ingår sammanlagt 68 förskolor. Teamet har också fram till nu
besökt förskolorna Sannaparken, Älggården, Rosenvång, Järavallen, Rubinen, Smaragden,
Opalen, Frostmätaren, Papegojan RF Berg och Lindeborgs förskola. Teamet har också
informerat på Arbetsplatsträffar på Sofieholm, Snödroppen, Fosiedal och Lillbäcken.
Teamet har utbildats sig i en modell ”Vägledande samspel” (ICDP) vilket är ett hjälpmedel i
arbetet med att vägleda föräldrar och personal inom förskoleverksamheten. Teamet kommer
också att arbeta genom gruppverksamhet som till exempel COPE, Skilda vägar och stödgrupper
för barn.
STADSOMRÅDESFÖRVALTNING VÄSTER
205 80 MALMÖ
Tel. 040-34 63 00
Org.nr. 212000-1124
[email protected]
www.malmo.se
2 (2)
Samtidigt med detta så har nu arbetet i enskilda ”ärenden” tagit vid och utifrån detta arbetar nu
teamet med att finna former för uppföljning av verksamheten. I detta läge är det alltså för tidigt
att ur gjorda erfarenheter kunna konstatera i vilken utsträckning verksamheten kommit att stärka
och förbättra livsvillkoren för barn och unga. Genom att verksamheten är förebyggande och då
insatserna kommer in tidigt så är detta övergripande mål fullt möjligt att förhålla sig till.
Iakttagelser vad gäller verksamhetsöverskridande
Genom den konstruktion som redan det ursprungliga teamet hade och genom de organisatoriska
förändringar med mera som kommer ur Malmö stads nya organisation så kan redan konstateras
att teamet kan komma att leda till nya samarbetsformer och arbetssätt. Samtidigt finns där
utmaningar som handlar om hur verksamheten skall finansieras utifrån deltagande skolor, olika
regler vad gäller ärendehantering och dokumentation utifrån de olika lagregler som styr de olika
verksamheterna.
När det gäller positiva synergieffekter kan också konstateras att det finns en rad olika
utvecklingsområden där verksamheten kommer att behöva finna lösningar på olika
gränssnittsfrågor, organisationsformer, bemötande etc. Detta kommer att visa sig i det fortsatta
arbetet.
Ekonomi
Verksamheten har inte belastats tillräckligt vad gäller det ekonomiska för att se hur kalkylen
kommer att hålla. En svårighet är att den nytillkommande verksamheten i verkligheten integreras
med den ordinarie budgeten men det är uppmärksammat och verksamheten följs upp månadsvis
genom att medel rekvireras mot uppgivandet av faktiska kostnader.
Verksamheten som en investering
Detta område är svårt att redovisa då ”vinsterna” förväntas uppkomma inte i den ”egna”
verksamheten utan mer i form av uteblivna senare kostnader liksom uteblivna kostnader för
andra verksamheter och intressenter. I ansökan är ”räknat” på vissa sådana aktiviteter och
verksamheten kommer nu framöver att söka följa upp/exemplifiera sådana förväntade vinster
mot de insatser som genomförs. Den modell för uppföljning som verksamheten skapar kan
också ge ett underlag för sådana bedömningar.
Uppföljning och utvärdering
Det som närmast kommer att skapas är en uppföljningsenkät (före och efter) som riktar sig till
remitterande personal, deltagande föräldrar. I den mån barnen kan tillfrågas så kommer detta
också att ske, det gäller ju framför allt när det handlar om de äldre barnen/eleverna. Vad gäller
behovet av stöd i detta är det något tidigt att uttala sig om. Det blir ju också beroende på vilka
krav på redovisning som den sociala investeringsfonden och andra intressenter ställer på
verksamhetens återrapportering och bör därför utvecklas i dialog med desamma.
Malmö 2015-05-11
Anna Kalpakidis
Förskoleförvaltningen
Rikard Persson
Grundskoleförvaltningen
Bruno Skärstrand
Stadsområdesförvaltning Väster
Malmö stad
Stadskontoret
Datum
2015-02-06
Lena Christenson, Maria Olin, Anette Ahlberg,
Bruno Skärstrand, Lina Heimer
Vår referens
Anette Levander
Direkttelefon
040- 34 40 27
Delrapport 2015 sociala investeringsfonden
I ärende STK-2013-219 beslutades att: ”anmoda de nämnder som beviljats medel att inkomma
med delrapporter över de respektive satsningarna senast 2015-06-30.”
Från stadskontorets sida sammanställer vi i vår tur rapporterna till KS för uppföljning
av Sociala investeringsfondens värde och effekter. För att underlätta
återrapporteringen samt stadskontorets sammanställning har vi nedan formulerat några
frågor.
Rapporten bör beskriva hur arbetet fortskridit, utmaningar och resultat så här långt
med fokus på följande frågor:
• Vilka resultat har ni sett av insatsen så här långt? Det övergripande målet är att
stärka och förbättra livsvillkoren för barn och unga – kan ni se resultat som
bidrar till detta?
• I vilken utsträckning har det faktum att medlen kommit från den sociala
investeringsfonden bidragit till eller hindrat arbetet med insatsen så här långt?
• Håller den ekonomiska kalkylen? Har ni någon uppfattning om
investeringstanken håller?
• Har arbetet som finansierats från sociala investeringsfonden påverkat andra
verksamheter inom ditt arbetsfält? På vilket sätt? Har det blivit
spridningseffekter, positiva synergieffekter eller har det tagit resurser från
annat? Har arbetet blivit mer verksamhetsöverskridande?
• Hur ser planerna för uppföljning och utvärdering ut? Något som redan gjorts?
Behöver ni stöd i arbetet med uppföljning och utvärdering framöver? I så fall
vilken typ av stöd?
• Har ni tankar kring förändringar/förbättringar i arbetet med sociala
investeringsfonder i Malmö stad som skulle stödja ert arbete? Vilka och hur?
• Övriga synpunkter och frågor som kommit upp under arbetets gång.
Vänliga hälsningar
Anette Levander (vikarie för Lotta Heckley)
Kvalitetscontroller
Välfärdsavdelningen
Stadskontoret
Skickat till kontaktpersoner för de befintliga fem satsningarna:
- Lena Christenson: Hela familjen, Innerstaden
- Maria Olin: Lärande hela dagen, Öster
2 (2)
-
Anette Ahlberg: Hela familjen Öster
Bruno Skärstrand: Gränsöveskridande teamet, Väster
Lina Heimer: Skolfam, Söder