nuläge och prognos. Sara Andersson, 2050

Energianvändning i gasbussar
– Nuläge och prognos
Sara Anderson, 2050 AB
Syfte
Syftet med utredningen är att
kartlägga gasbussars
energieffektivitet, dels vad som finns
kommersiellt tillgängligt idag och dels
vilken utveckling som kan komma
inom den närmaste framtiden för att
öka effektiviteten i gasbussar. Med
energieffektivitet menas bussens
bränsleförbrukning per körd
kilometer.
Energiförbrukning för samtliga
testade europeiska fordon, VTT
Gasbussar
För att åstadkomma en låg energiförbrukning
för fordonet krävs åtgärder inom tre områden
• Fordonsåtgärder
• Åtgärder för att påverka förarnas körsätt
• Trafikplaneringsåtgärder
Antal gasbussar i Sverige
Län
Gotlands län
Gävleborgs län
Hallands län
Jönköpings län
Kalmar län
Kronobergs län
Norrbottens län
Skåne län
Stockholms län
Södermanlands län
Uppsala län
Värmlands län
Västerbottens län
Västmanlands län
Västra Götalands län
Örebro län
Östergötland
Summa
Antal gasbussar Totalt antal
bussar
4
37
15
208
38
147*
32
283
20
255
42
302
13
284
834
1 007
328
2 238
50
237
109
459
59
416
13
325
123
185
333
1 884
76
207
177
384
2 266
10 086
Andel
gasbussar
11%
7%
26%
11%
8%
14%
5%
83%
15%
21%
24%
14%
4%
66%
18%
37%
46%
22%
Källa: Fordonsdatabasen FRIDA, *Uppgift från Charlie Drab, Hallandstrafiken
Metod - Enkätundersökning
INDATAFIL
Energiförbrukning i befintliga gasbussar
Uppgiftslämnare/organisation:
Namn:
Kontaktuppgifter:
Bussmodell
Välj bussmodell
Välj bussmodell
Välj bussmodell
Busstyp
Välj busstyp
Välj busstyp
Välj busstyp
Registeringsår
SORT-klass
Välj SORT-klass
Välj SORT-klass
Välj SORT-klass
Uppmätt
bränsleförbrukning/Energianvändning Enhet
välj enhet
välj enhet
välj enhet
Typ av trafik
förort
Välj typ av trafik
Välj typ av trafik
Tre kompletterande frågor:
• Hur följer ni upp energianvändningen för bussar i trafik idag?
• Ange energiinnehållet för den gas som fordonen tankar?
• Bygger bränsleförbrukningen på individuell mätning eller en schablonsiffra? Om en
schablonsiffra används: Bygger schablonsiffran på verklig förbrukning fördelat på
samtliga bussar, eller annan beräkningsmetod?
Inkomna svar på enkätundersökningen - nutid
• Svarsfrekvens 60 %.
• Majoriteten är svar från trafikoperatörer.
• Vissa operatörer, framförallt de större företagen,
har i vissa fall kunnat lämna svar för trafik inom
flera olika län.
Kvalité på rådata:
• På de allra flesta depåer går det inte att följa upp
gasförbrukningen för bussarna på individnivå,
stället genomsnittsvärden.
• Svårighet att veta det exakta energiinnehållet i
gasen.
Busstyp
Medelvärde för gasbussars
förbrukning i verklig trafik,
kWh/km
(spridningen anges inom
parentes)
2-axlad
54 (40-75)
Boggibuss
60 (47-79)
ledbuss
66 (51-91)
Dubbelledbuss n/a
Busstyp
Jämförelse av uppmätt
verklig förbrukning,
baserat på inkomna
svar, jämfört med
branschens
rekommendation för
SORT 3 övriga bussar
Branschens
rekommendation
(Sort 2 klass I bussar)
min
Bas
Utökat
58
70
78
88
44
53
60
66
32
39
44
49
Jämförelse av uppmätt
verklig förbrukning,
baserat på inkomna
svar, jämfört med
branschens
rekommendation för
SORT 2 klass I bussar.
Medelvärde för gasbussars
förbrukning i verklig trafik,
kWh/km
(spridningen anges inom
parentes)
2-axlad
n/a
Boggibuss
45 (35-57)
ledbuss
n/a
Dubbelledbuss n/a
Branschens
rekommendation
(Sort 3 övriga)
min
Bas
Utökat
52
63
70
79
40
48
54
59
29
35
40
44
Energiförbrukning
Uppmätt bränsleförbrukning fördelat på
typ av buss samt typ av trafik
IVECO IRISBUSS
MAN
Scania
Solaris
2-axlad
Boggibuss
förort
innerstad
landsbygd
förort
innerstad
förort
innerstad
Volvo
ledbuss
Inkomna svar på enkätundersökningen - framtid
• 4 av 5 tillverkare levererar redan idag eller kommer att
senast under 2015 att kunna leverera gasbussar som klarar
kraven enligt Euro VI. Dock finns inte Euro VI utvecklat för
samtliga modeller av bussar.
• 3 av 5 tillverkare anger att det finns planer på att ta fram
hybrid och eller laddhybrid som kan köra på gas.
Vad skulle kunna påskynda utvecklingen
mot effektivare gasbussar?
• Större efterfrågan.
• Miljökrav vid upphandling som främjar
biogas.
• Fortsatt politiska styrmedel för att nå ökad
koldioxidreduktion.
Vad som skulle kunna stoppa upp
utvecklingen mot effektivare gasbussar?
• Ensidigt fokus på energiförbrukning i
fordonet istället för koldioxidreduktion,
exempelvis vid upphandling.
• Osäkerheter kring exempelvis
beskattning och olika typer av
stödsystem.
• Ökad konkurrens med elektrifierade
fordon och HVO (hydrerad vegetabilisk
olja).
Är det effektivare att producera el av gasen?
• Bara sett till motorn är gasmotorn inte lika effektiv som en dieselmotor
eller en elmotor.
• Fler faktorer som också påverkar den totala bränsleförbrukningen i
fordonet är:
– Fordonets vikt och utformning
– Vilken typ av trafik som fordonet körs i samt framkomligheten i trafiken
– Förarens körsätt
• Ett alternativ kan inte ensamt ersätta alla fossila bränslen. Under lång tid
framöver finns behov av att ersätta bensin och diesel med förnybart
bränsle.
Användning av fossila bränslen i
förhållande till totalt använd energi
Slutsats
• Det går att ställa krav enligt branschens
rekommendationen utan att diskriminera
gasbussar.
• En teknikutveckling pågår
– 4 av 5 tillverkare levererar idag, eller senast under 2015,
gasbussar som uppfyller Euro VI.
– 3 av 5 tillverkare planerar att ta fram gashybrid och/eller
laddhybrid. VanHool levererar redan idag.
• Ur energisynpunkt passar gasbussar bättre i
region- och förortstrafik med jämn hastighet och
färre stopp och stanna än i innerstadstrafik.
• Inte antingen eller, utan ett ”både-ochperspektiv”.
Tack!
Beställare: Västra Götalandsregionen, miljösekretariatet, kollektivtrafiksekretariatet
och Västtrafik samt Region Skåne och Skånetrafiken.
I referensgrupp till utredningen har följande personer ingått:
• Anna-Karin Schön, Borås Energi och Miljö
• Magnus Karlström, Chalmers
• Emma Bengtsson, Region Skåne
• Patrik Lindblom, Region Skåne
• Olle Hådell, Senior konsult
• Iris Rehnström, Skånetrafiken
• Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen, miljösekretariatet och Biogas Väst
• Petter Kjellgren, Västra Götalandsregionen, miljösekretariatet och Biogas Väst
• Leif Magnusson, Västra Götalandsregionen, kollektivtrafiksekretariatet
• Hanna Björk, Västtrafik
Tack!
Sara Anderson
[email protected]