Protokoll årsmöte - Svenska Brukshundklubben

D1/15
Protokoll fört vid Svenska Brukshundklubbens
Daladistrikts årsmöte 2015-03-15 kl 15:00 i
Borlänge BK:s klubbstuga
Närvarande:
Distriktsstyrelsen
Ombud för lokalklubbarna
Representanter för rasklubbar
Revisorer var ej närvarande
Inbjudna:
Hedersledamöter Curt Sjödén, Ing-Britt Wiberg
och Nina Christoffersson
Ewa Jonsson
1
MÖTETS ÖPPNANDE
Distriktets ordförande Anders Östling hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2
FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Röstlängd fastställdes till 22 röster.
3
VAL AV ORDFÖRANDE ATT LEDA ÅRSMÖTET
Till mötesordförande föreslog valberedningen Charlie Fältman. Mötet valde Charlie Fältman
att leda årsmötesförhandlingarna. Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda distriktets
årsmöte.
4
ANMÄLAN OM STYRELSENS VAL AV MÖTESSEKRETERARE
Styrelsen anmälde Lena Lindberg som mötessekreterare.
5
VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE – TILLIKA RÖSTRÄKNARE SOM TILLSAMMANS
MED MÖTESORDFÖRANDEN SKA JUSTERA PROTOKOLLET
Mötet utsåg Elisabeth Thorstensson och Kerstin Haglund till protokolljusterare tillika
rösträknare.
6
BESLUT OM NÄRVARO- OCH YTTRANDERÄTT FÖRUTOM AV VALDA DELEGATER OCH
AV PERSONER ENLIG § 7 MOMENT 6.
Deltagare vid årsmötet såsom hedersledamöter, revisorer och rasklubbsrepresentanter har
yttrande- och förslagsrätt. Ewa Jonsson har närvaro- och yttranderätt.
7
FRÅGA OM ÅRSMÖTET BLIVIT STADGEENLIGT UTLYST
Kallelsen erhölls 30 december av lokalklubbarna samt rasklubbarna. Kallelsen lades även ut
på hemsidan. Årsmötet ansågs vara stadgeenligt utlyst.
8
FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Dagordningen som är utställd enligt stadgan fastställdes.
9a
STYRELSENS BERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 INKLUSIVE RAPPORT OM UPPFYLLANDE AV
MÅL OCH UPPDRAG FRÅN FÖREGÅENDE ÅRSMÖTE
Berättelsen för verksamhetsåret 2014 gicks igenom.
Uppföljning av verksamhetsmålen för 2014 gicks igenom.
9b
BALANS- OCH RESULTATRÄKNING
2014 års resultat visar före SM-pengarna på 23 610,90 kr, efter SM-pengarna på -3 751,10.
Det är mindre underskott än budgeterat, då verksamheten haft lägre kostnader. Aktiviteter för
SM-pengarna är nu slutförda och kommer inte att särredovisas framåt.
9c
REVISORERNAS BERÄTTELSE
Revisorerna kunde tyvärr inte deltaga så kassör Irene Wellert läste upp revisionsberättelsen,
vilken tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen samt beviljar styrelsen
full ansvarsfrihet för 2014.
10
FASTSTÄLLANDE AV BALANS- OCH RESULTATRÄKNING SAMT BESLUT OM
DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST
Årsmötet beslöt att fastställa balans- och resultaträkning samt att överföra resultatet i löpande
räkning.
11
BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR DISTRIKTSSTYRELSEN
Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
12
GENOMGÅNG AV DISTRIKTSSTYRELSENS FÖRSLAG AVSEENDE:
a)
Mål
Genomgång av målen för 2015.
b)
Rambudget för innevarade verksamhetsår samt preliminär rambudget för 2016
Rambudget för 2015 och preliminär rambudget för 2016 gicks igenom.
c)
Styrelsens förslag till lokalklubbarnas avgift till distriktet för år 2016
Styrelsen föreslår att avgiften för år 2016 skall vara oförändrad.
d)
Andra ärenden samt motioner vilka distriktsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser
för verksamhet eller ekonomi
Inga sådana ärenden finns att behandla.
13
BESLUT I ÄRENDEN ENLIGT PUNKT 12
a) Målen för 2015 godkändes.
b) Rambudget för 2015 fastställdes och den preliminära rambudgeten för 2016 godkändes.
c) Lokalklubbarnas avgift till distriktet 2016 fastställdes till 20 kr/A-medlem.
d) Inga motioner har inkommit.
14
INFORMATION OM PLANERADE AKTIVITETER I SYFTE ATT NÅ FASTSTÄLLDA MÅL
Inget ytterligare än det som presenterades vid genomgång av målen för 2015 vid punkt 12a.
15
VAL
a)
b)
c)
d)
Till ordförande i styrelsen under år 2015 valdes Anders Östling (omval).
Till kassör i styrelsen under år 2015-2016 valdes Irene Wellert (omval).
Till ordinarie ledamot i styrelsen under år 2015-2016 valdes Cecilia Otterberg (omval).
Till ordinarie ledamot i styrelsen under år 2015-2016 valdes Nina Christoffersson (nyval).
e) Till suppleant i styrelsen under år 2015-2016 valdes Ninni Ollén (omval).
Tjänstgöringsordning: Maggan Carlson 1:e supp. Ylva Edbäck 2:e supp.
Ninni Ollén 3:e supp.
16
VAL AV TVÅ REVISORER SAMT TVÅ REVISORSSUPPLEANTER UNDER ETT ÅR
Till revisorer under år 2015 valdes Tina Granqvist (omval) och Cecilia Borgljung (omval).
Som revisorsuppleanter under år 2015 valdes Lena Nordström (omval) och
Kerstin Liberg Nygårds (omval).
17
VAL AV VALBEREDNING
a) Sammankallande under 1 år
Som sammankallande i valberedningen under 2015 valdes Ing-Britt Wiberg.
b) En ledamot under 2 år
Till ledamot i valberedningen under 2015-2016 valdes Curt Sjödén (Thomas Enbäck sitter
kvar 2014-2015).
18
FRÅGA OMEDELBAR JUSTERING AV PUNKT 15-17
Protokollet justeras direkt efter mötet, så det finns inget behov av omedelbar justering.
19
ÖVRIGA FRÅGOR
Vägledning till styrelsen om kongress vartannat år. Mötets önskan var att distriktsstyrelsen
ska rösta för att kongressen ska fortgå varje år.
20
MÖTETS AVSLUTNING
Mötesordförande Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet och
överlämnade ordförandeklubban till Anders Östling som förklarade mötet avslutat kl.15:44.
Vid protokollet dag som ovan
………………………………………………….
Lena Lindberg
Justeras:
………………………………………………….
Charlie Fältman
Mötesordförande
…………………………………………….
………………………………………………….
Elisabeth Thorstensson, Justerare
Kerstin Haglund, Justerare