Protokoll årsmöte LR:s kommunförening i Jönköping.

JÖNKÖPINGS KOMMUNFÖRENING
Protokoll årsmöte LR:s kommunförening i Jönköping.
Datum: 2015-03-03
Plats: Idas skola (Bäckadalsgymnasiet)
Närvarande: Martin Klerung lokalombud Erik Dahlbergsgymnasiet, Henri Svensson
lokalombud Bäckadalsgymnasiet, Rebecca Stolper lokalombud Stenskolan, Suzanne Hallberg
Karlsson lokalombud Attarpsskolan, Hans Jansson lokalombud Alfred Dahlinskolan, Libertad
Rodriguez Barboza skyddsombud Sandagymnasiet, Barbara Gustavsson lokalombud
Bäckadalsgymnasiet, John Ericsson lokalombud Ribbaskolan, Philip Rode lokalombud
Grännaskolan, Mattias Häll lokalombud Attarpskolan 6-9, Gun Gustafsson lokalombud
Södergårdsskolan, Peter Magnusson skyddsombud Flahultskolan, Lena Hartvigson biträdande
kommunombud Erik Dahlbergsgymnasiet, Mia Federley Asenov biträdande kommunombud
och lokalombud Sandagymnasiet, Anders Carlsson huvudskyddsombud och biträdande
kommunombud och Charlie Heinpalu kommunombud Bäckadalsgymnasiet.
1. Mötets öppnande
Charlie Heinpalu öppnade mötet.
2. Val av mötesordförande
Charlie Heinpalu valdes till mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare
Martin Klerung valdes till mötessekreterare.
4. Val av två justerare tillika rösträknare
Anders Carlsson och Lena Hartvigson valdes till justerare.
5. Fastställande av dagordning
Fastställdes med tillägget att en ordförande ska väljas för punkten ”Fastställande av
ansvarsfrihet för den avgående styrelsen”.
6. Frågan om mötets behöriga utlysande
Mötet ansågs behörigt utlyst.
POSTADRESS: LÄRARNAS RIKSFÖRBUND – JÖNKÖPINGS KOMMUNFÖRENING –
SVAVELSTICKSGRÄND 31 – 553 15 JÖNKÖPING
BESÖKSADRESS: SVAVELSTICKSGRÄND 17
TELEFON 036 – 105715/16 – TELEFAX – 036 – 105715
E-post:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
JÖNKÖPINGS KOMMUNFÖRENING
7. Fastställande av röstlängd (ersätts av närvarolista)
Fastställdes i enlighet med närvarolistan.
8. Föredragande av verksamhetsberättelse
Lades till handlingarna med tillägget att en studerandeförening finns på orten.
9. Föredragande av ekonomisk rapport
Den ekonomiska rapporten lades till handlingarna.
10. Föredragande av revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lades till ansvarsfrihet.
11. Mötesordförande för punkt nr. 12
Henri Svensson valdes till ordförande.
12. Fastställande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.
13. Föredragande av verksamhetsplan
Lades till handlingarna med komplettering av att vad arbetsutskottet ska få för
uppgifter av styrelsen blir en punkt till nästa styrelsemöte samt att komplettera med att
vi ska införskaffa LR-prylar som give-aways.
14. Val av ordförande för kommunföreningen
Charlie Heinpalu valdes till ordförande.
15. Val av vice ordförande för kommunföreningen
Anders Carlsson valdes till vice ordförande.
16. Val av sekreterare för kommunföreningen
Martin Klerung valdes till sekreterare.
17. Val av kassör för kommunföreningen
Sten Unnerud valdes till kassör.
POSTADRESS: LÄRARNAS RIKSFÖRBUND – JÖNKÖPINGS KOMMUNFÖRENING –
SVAVELSTICKSGRÄND 31 – 553 15 JÖNKÖPING
BESÖKSADRESS: SVAVELSTICKSGRÄND 17
TELEFON 036 – 105715/16 – TELEFAX – 036 – 105715
E-post:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
JÖNKÖPINGS KOMMUNFÖRENING
18. Val av kommunombud
Charlie Heinpalu valdes till kommunombud.
19. Val av biträdande kommunombud
Anders Carlsson, Susanne Axfors och Lena Hartvigson valdes till biträdande
kommunombud.
20. Val av huvudskyddsombud
Anders Carlsson valdes till huvudskyddsombud.
21. Val av revisor
Henri Svensson valdes till revisor.
22. Val av revisorssuppleant
Barbara Gustavsson valdes till revisorssuppleant.
23. Val av representant i distriktsstyrelsen
Susanne Axfors valdes till distriktsstyrelserepresentant.
24. Val av suppleant för ovanstående
Jonas Rosander valdes till suppleant för ovanstående.
25. Val av firmatecknare
Charlie Heinpalu, Anders Carlsson och Sten Unnerud valdes var för sig till
firmatecknare.
26. Val av sammankallande i valberedningen
Hans Jansson valdes till sammankallande i valberedningen.
27. Val av övriga ledamöter i valberedningen
Libertad Rodriguez Barboza och John Ericsson valdes till ledamöter i valberedningen.
POSTADRESS: LÄRARNAS RIKSFÖRBUND – JÖNKÖPINGS KOMMUNFÖRENING –
SVAVELSTICKSGRÄND 31 – 553 15 JÖNKÖPING
BESÖKSADRESS: SVAVELSTICKSGRÄND 17
TELEFON 036 – 105715/16 – TELEFAX – 036 – 105715
E-post:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
JÖNKÖPINGS KOMMUNFÖRENING
28. Övriga frågor
Det informerade om läget i lönesamtalet. Rektorerna har fått ut sina pengar att fördela
nu. Exportindustrins lön är ett ”märke” och kommunen har gjort utfästelser att
kollektivet ska ligga över ”märket”, idag ser det ut som att lärarna får 1 % mer. I det
här avtalet är lärarkollektivet särskilt från förskollärarna. Diskussion om att en del
rektorer inte följer överläggningsprotokollet för hur bedömningssamtalet ska gå till.
Det diskuterades även en hel del om löneprocessen och lönesättningen generellt samt
även i viss mån med enskilda exempel.
29. Mötet avslutas
Charlie Heinpalu avslutade mötet.
__________________________
Martin Klerung, sekreterare
___________________________
Anders Carlsson, justerare
__________________________
Lena Hartvigson, justerare
POSTADRESS: LÄRARNAS RIKSFÖRBUND – JÖNKÖPINGS KOMMUNFÖRENING –
SVAVELSTICKSGRÄND 31 – 553 15 JÖNKÖPING
BESÖKSADRESS: SVAVELSTICKSGRÄND 17
TELEFON 036 – 105715/16 – TELEFAX – 036 – 105715
E-post:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]