Så här tolkar du våra avier

Förtydligande av SPPs avi
2015-03-11
Avisering/premiebetalning
Beloppet som redovisas på avin avser månadspremier
för kommande period.
1 (2)
AVISERING
PREMIEBET
ALN
ING
Premiens förfa
llodag
26 mars 2015
Företaget AB
Gatan 0
999 00 TESTSTA
Avinummer
97xxxxxxxxx
Kundkontonu
mmer 95xxxxxx
xx
OBS! Använd den förtryckta avin för att betala er totala
skuld. Beloppet omfattar både månadens premier
och obetalda avier/tillgodo per angivet datum.
DEN
Vid frågor ring
0771-598 102
och uppge orga
Sköts försäkring
nisationsnum
en av förmedlar
mer 51xxxxxx
e ber vi er iställ
xx eller besök
et kontakta hono
oss på www.spp.
m eller henne.
se/fo
retag
Månadspremi
er - se specifikat
ion
Belopp
8 000,00
Betalningsreferenser
Det går bra att använda kundkontonumret eller
avinumret som elektronisk betalningsreferens.
Om inbetalningen inte täcker hela det utestående
beloppet kommer de äldsta obetalda avierna att
bli betalda först.
Period
1 februari 2015
Kundkontonu
2 (2)
spec
Referensnr
Till bankgironr
INGA ÄNDRING
AR
MEDDELANDEN
Kronor
95xxxxxxx
x #
mmer 95xxxxxx
xx
5208-4589
KAN INTE LÄM
16000 00
öre
Betalningsmottaga
re
SPP Pension
NAS PÅ AVIN
talda förfallna
Skuld till SPP
Avisering sid
1
Total skuld till
AB (publ)
MASKINELLT
2 >
52084589
# 41 #
retag
avier
förfallna avie
före avisering
& Försäkring
DEN AVLÄSES
Vid frågor ring
0771-598 102
och uppge orga
Sköts försäkring
nisationsnum
en av förmedlar
mer 51xxxxxx
e ber vi er iställ
xx eller besök
et kontakta hono
oss på www.spp.
m eller henne.
se/fo
Obe
Förfallodatum
2015-03-01
Total obetalda
OCR
g)
Företaget AB
Gatan 0
999 00 TESTSTA#
DEN
- 11 mars 2015
av banken)
re
Från bankgironr
SALDO
(vid girerin
VAR GOD GÖR
r per den 11
Avinummer
97xxxxxxxx2
mars 2015
-8 000,00
-8 000,00
på sid 1
SPP
-8 000,00
-8 000,00
SEK
SPECIFIKAT
Avtalsnummer
19xxxxxxxxxx
5xxxxxx
Antal personer
1
-16 000,00
ION - MÅNADS
PRE
Produkt
MIER
Arbetsgivarpla
Personnumme
r
Försäkringsnu
mme
Välkommen att kontakta oss
Om ni har några frågor är ni
välkomna att ringa 0771-598 102.
Sköts försäkringen av försäkringsförmedlare ber vi er istället
kontakta honom eller henne.
GIRERING AVI
Inbet avgift (ifylls
Betalningsavsända
KUNDKONTO
000000
För mer information
INBETALNING/
När ni betalar
elek
95xxxxxxxx eller troniskt, ange kundkontonum
mer
avinummer 97xx
xxxxxxx.
För att reglera
er totala sku
ld använd den
I det fall avin
na avi.
s belopp och
beloppet ova
olika se info
n är
rmationen på
nästa sida.
2015-03-11
8 000,00
r
Namn
n(T)
are
Lars Larsson
Företaget AB
2015-03-11
Arbetsgivare
Försäkringsgiv
1 (1)
Företaget AB
Arbetsställe
Kategori
Period fr o m
Anställda
Anställda
-tom
Avinummer
Premie för perio
den
2015-04-01
2015-04-30
8 000,00
Summa prem
97xxxxxxxxx
Skattekategori
Tjänstepension
ie
8 000,00
SPP_Avi_info/maj -15
Till varje avi finns en specifikation
Specifikationen kan avse månadspremie,
engångspremie, justerade premier eller
premiebefrielse. På specifikationen
framgår även månadspremiens period.
pp SEK
BG 130 OCR
Kundkontosaldo
Kundkontosaldo skickas endast ut när
det finns tidigare obetalda skulder eller
tillgodohavanden. Avin på kundkontosaldot omfattar samtliga obetalda
avier inklusive månadens premier med
hänsyn till eventuella tillgodohavanden.
Månadens belo