Nyheter och förändringar i BaTMan v5.3

2015-04-16
Nyheter och förändringar i BaTMan version 6.0
Nyheter och förändringar i BaTMan v6.0
Frågor kring BaTMan 6.0 kan ställas till BaTMan HelpDesk, [email protected]
Innehåll
Sammanfattning BaTMan 6.0 .................................................................................................... 1
Dokument (inklusive ritningar) .................................................................................................. 3
Bärighet för spårbunden trafik ................................................................................................... 7
BaTMan-kartan .......................................................................................................................... 8
Kortsiktig planering (KP) ......................................................................................................... 11
Konstruktionsgrupper ............................................................................................................... 12
Allmänna uppgifter (Dop) ........................................................................................................ 13
Åtgärd inom S1-strategi (Planering objekt) ............................................................................. 14
Konstruktionsuppbyggnad ....................................................................................................... 14
Brokontrollen ........................................................................................................................... 15
Vägnätsanknytning mot gång- och cykelnät ............................................................................ 16
Rättning av övriga fel ............................................................................................................... 16
Sammanfattning BaTMan 6.0
Version 6.0 innehåller stora förändringar av BaTMan. Nedan sammanfattas några av de
större förändringarna i korthet. Ta din tid att läsa igenom hela dokumentet så är du bättre
insatt i förändringarna i BaTMan 6.0.
BaTMan 6.0 är anpassat till följande webbläsare/versioner:
 Internet Explorer version 11
 Google chrome version 41
 Mozilla Firefox version 37
Har du en lägre version av din webbläsare behöver du uppgradera den.
Till dig som arbetar på Trafikverket: Har du inte Internet Explorer version 11 beställer du
programversionen via BerIT.
Sida 1 av 16
Några av förändringarna i BaTMan 6.0 i korthet

Dokument (inklusive ritningar)
- ny dokumentstruktur med anpassning till den indelning som finns i Trafikverkets
styrdokument TRVK BRO 11 ’Trafikverkets tekniska krav Bro’ samt TDOK 2014:0263
’Förvaltningsdata och uppgifter i BaTMan för byggnadsverk’
- möjlighet att hantera versioner av dokument
- utökat stöd att registrera dokument på anläggningsnivå
- förbättrat stöd för att registrera flera dokument i samma arbetsmoment
- ritningar (metadata + digital fil) registreras numera i samma delprocess som övriga
dokument
- vissa uppgifter för ritningar har tagits bort t.ex. Ritningsformat och Originalförvarare

Nytt ärende för att hantera bärighet för spårbunden trafik
- anpassning av bärighetsärende för spårbunden trafik till Trafikverkets styrdokument
TDOK 2013:0267 Bärighetsberäkning av broar
- det nya ärendet ersätter befintligt ärende i version 5.3
- befintliga bärighetsklassningar i BaTMan för spårbunden trafik har tagits bort i
samband med driftsättning BaTMan 6.0.

BaTMan-kartan
- möjlighet att arbeta med olika bakgrundskartor inklusive ortofoto
- möjlighet att slå på lager som visar en passages utbredning utifrån vägens geometri
- ett 20-tal lager att aktivera för väg och järnväg
- möjlighet att öppna Google Maps med samma zoomningsläge som i BaTMan-kartan

Kortsiktig planering (KP)
- stöd för att hantera kostnader från Agresso för åtgärder utom S1-strategi samt
åtgärder med funktion
- vidareutveckling av KP utifrån önskemål och synpunkter samt rättningar av diverse
buggar

Konstruktionsgrupper
- bättre stöd när konstruktioner ska tillföras i/tas bort ur konstruktionsgrupp
- möjlighet att skapa konstruktionsgrupper för typerna Underhållsgrupp och
Funktionsgrupp
Sidan 2 av 16
Dokument (inklusive ritningar)
Hanteringen av dokument har förändrats i BaTMan version 6.0:

Systematiken och begreppen för kopplingen av dokument har utvecklats. Strukturen
har främst anpassats till den indelning som finns i TRVK Bro 11 ’Trafikverkets tekniska
krav Bro’ samt TDOK 2014:0263 ’Förvaltningsdata och uppgifter i BaTMan för
byggnadsverk’

Versionshantering av dokument har införts bl a eftersom BaTMan ska fungera som en
del av Trafikverkets dokumentarkiv. Versionshanteringen av dokument fungerar
givetvis även för dokument till andra förvaltare än Trafikverket

Möjligheten att registrera flera dokument vid ett och samma tillfälle har utökats

Det går nu att registrera flera av dokumenttyperna till anläggningsnivån

Ritningar (metadata + digital fil) registreras numera i samma delprocess som övriga
dokument

Vissa uppgifter för ritningar har tagits bort t.ex. Ritningsformat och Originalförvarare

Delprocess för att registrera microfilm är borttagen. Registrerade microfilmer visas
tillsvidare i faktafliken
Den nya strukturen för dokument indelad i Dokumentkategori, Dokumentgrupp och
Dokumenttyp finns beskriven i dokumentet ’Dokumentstruktur och handledning för
koppling av dokument i BaTMan’ daterat den 16 april 2015. Du hittar dokumentet i
BaTMans bibliotek – sök med begreppet ’koppling’ – så får du träff på bland annat detta
dokument!
I dokumentet beskrivs den förändrade strukturen. Här finns också en handledning med
förslag på registrering av dokument till rätt kategori, grupp samt typ i BaTMan. Befintliga
dokument i BaTMan har i samband med driftsättning av BaTMan 6.0 migrerats till den nya
dokumentstrukturen.
Samtliga dokument kan/ska nu registreras under ’Process-fliken’ och delprocessen
’Dokument’. Det finns ett undantag – Registrering av skadebilder, -rapporter samt utredningar kan ske i samband med en inspektion för förändrade och nya skador.
Registrering av dessa dokumenttyper kan även ske till tidigare inspektioner där det finns
förändrade eller nya skador.
Sidan 3 av 16
Beskrivning av hantering av dokument i BaTMan version 6.0
Under Processfliken finns nu endast en (1) ingång för registrering av dokument.
Här väljs den dokumentkategori och grupp som är lämpligt för dokumentet som ska
registreras. Valet styr vilka dokumenttyper som kommer att bli valbara för registreringen.
Klicka på ’Nästa’ för att komma vidare till registreringssidan.
OBSERVERA att Dokumentkategori/Grupp/Typ är förändrade i BaTMan version 6.0!
Möjligheterna för registrering av dokument på anläggningsnivån har utökats. I princip finns
samma val av Kategori/Grupp/Typ på anläggnings- som på konstruktionsnivå. I samband
med registrering på anläggningsnivån ska också anges vilken eller vilka konstruktioner i
anläggningen som dokumentet gäller för.
Strävan ska alltid vara att registrera ett dokument till den enskilda konstruktionen och
endast registrera de dokument som berör flera konstruktioner till anläggningsnivån.
För alla dokumenttyper krävs att en (1) digital fil registreras till metadata. Undantaget är
dokumenttyperna Ritningar och Beskrivningar där i förekommande fall endast metadata för
dokument registreras.
Några exempel på registrering av dokument
Registrering av ny ritning till konstruktionsnivån
Nedan visas ett exempel på registrering av en konstruktionsritning. Välj och fyll i relevanta
uppgifter i tabellen ’Nya dokument’. Du kan här lägga till en eller flera tomma rader i
tabellen genom att klicka på pil ned eller +5/+10 knapparna! Ritningen söks fram via
knappen ’Bläddra’ i din fil-hanterare.
Sidan 4 av 16
Avsluta genom att klicka på ’Spara’ och ritningen ’flyttas ned’ till tabellen
’Konstruktionsdokument’.
Om du valt anläggningsnivån hade dokumentet givetvis hamnat i tabellen
’Anläggningsdokument’.
Registrering av ny version av ritning till konstruktionsnivån
Du skapar en ny version om du behöver ändra metadata och/eller registrera en ny digital fil
för en registrerad ritning.
Bocka för det dokument du vill knyta en ny version till och klicka på knappen ’Ändra’ och
dokumentet ’lyfts upp’ till delen ’Ändra dokument’. I exemplet nedan har en ny version av
ritning a skapats där den nya registrerade ritningen är en relationshandling.
Den senaste versionen visas i dokumentärende och faktafliken. Här där registreringen av
dokument görs visas alla versioner, se även exemplet med registrering av en vy-bild nedan.
Registrering av en vy-bild till en konstruktion
Principen som visats ovan gäller för samtliga typer av dokument. Nedan ges ett exempel på
en registrering av en ny vy-bild till en bro.
Markera aktuell bild [Vy-bild / Elevation mot O (2013)] – klicka på ’Ändra’.
Sidan 5 av 16
Dokumentet ’lyfts upp’ till tabellen ’Ändra dokument’. Ändra relevanta uppgifter, registrera
ny bild och ’Spara’.
En ny version av bilden finns nu i BaTMan vilket anges genom att det i kolumnen ’Version’
visas siffran ’2’, se bilden nedan. Genom att klicka på ’pil ned’ för vy-bilden öppnas en tabell
som visar samtliga versioner för dokumentet.
Registrering av skadedokument till en inspektion via delprocess för Inspektion
Registrering av skadebilder, -rapporter samt -utredningar kan ske i samband med en
pågående eller till en tidigare inspektion.
Registrering är endast möjligt till den valda inspektionens förändrade eller nya skador. Se
bilderna nedan.
Klicka på symbolen i kolumnen ’Dokument’ och dialog för att registrera dokument till skada
öppnas. Registreringen sker sedan på samma sätt som beskrivits ovan för ritningar samt vybilder. Symbolen under dokumentkolumnen finns endast för förändrade eller nya skador.
Sidan 6 av 16
Om den är färgad finns redan ett dokument registrerat, är symbolen grå finns inget
registrerat dokument.
Registrering av skadedokument kan även göras via ’Process-fliken’ och länken ’Dokument’.
Via denna ingång kan endast skadedokument för de aktuella skadorna som är värderade i
den senaste inspektionen hanteras.
Bärighet för spårbunden trafik
Pga förändringar i Trafikverkets regelverk för bärighetsberäkning av järnvägsbroar, TDOK
2013:0267 Bärighetsberäkning av broar, har ett nytt ärende för att hantera bärighet för
spårbunden trafik tagits fram. Ärendet används för att hantera bärighet för
funktionstyperna Järnvägsbro, Tunnelbanebro, Spårvägbro och Påldäck spårbunden trafik.
I samband med driftsättning av BaTMan 6.0 har vi tagit bort bärighetsuppgifter för
spårbunden trafik som var registrerade med det gamla ärendet. Uppgifterna finns sparade
hos BaTMan HelpDesk, har du behov av dessa ta kontakt med oss.
Sidan 7 av 16
BaTMan-kartan
I BaTMan 6.0 finns en hel del förändringar i BaTMan-kartan
 möjlighet att använda olika bakgrundskartor inklusive ortofoto
 olika lager för BaTMan-data, järnvägsdata och vägdata
 information (värdeförråd) för hur ett lager presenteras
 lager för att visa vägens geometri för vägnätsanknuten passage
 möjlighet att anropa Google Maps med samma zoomningsläge som BaTMan-kartan
 bättre stöd för att skriva ut BaTMan-kartan
 prestandaförbättring vid presentation av konstruktioner i kartan
Några exempel på förändringar i BaTMan-kartan
Välj bakgrundskarta
I BaTMan 6.0 finns möjlighet att aktivera tre olika bakgrundskartor (inklusive ortofoton).
Default är Nordenkartan aktiverad som bakgrundskarta.
Du kan välja bakgrundskarta genom att i BaTMankartan aktivera verktyget ’Välj bakgrundskarta och
lager’
Du skiftar mellan olika bakgrundskartor genom
markering i dialogen
Aktivera lager inom grupperna BaTMan, järnvägsdata och vägdata
Genom att aktivera olika lager i kartan kan du få mer information/hjälp i den del av kartan
som du arbetar med. Du kan fritt kombinera lager inom grupperna BaTMan, Järnvägsdata
och Vägdata.
Tips: Prova gärna att aktivera olika lager, allt för att få en känsla av vad de representerar och
hur de därmed kan hjälpa dig i arbetet med BaTMan.
Du kan välja att aktivera olika lager i kartan genom att
i BaTMan-kartan aktivera verktyget ’Välj
bakgrundskarta och lager’
Om du även aktiverar verktyget ’Visa/dölj
teckenförklaring’ får du förklaring av den information
som visas i kartan för valt lager
Sidan 8 av 16
När du har aktiverat ’Välj bakgrundskarta och lager’
har du möjlighet att välja ett eller flera lager som
presenteras i kartan.
Klicka på ’Visa’ och välj de lager du vill ska presenteras
i kartan
Lager inom grupp ’BaTMan’
I lager inom grupp ’BaTMan’ har du möjlighet att aktivera/avaktivera
 lager för konstruktion (default är lagret påslaget)
 lager för vägnätsanknutna passager där passagens utbredning(ar) visas i form av
vägens geometri. Utbredningen representeras av passagens start- och slutpunkt
För vägnätsanknuten sidopassage (stödmur/bullerplank etc) visas vägnätsanknuten passage i
form av en centrumpunkt.
I samband med driftsättningen av BaTMan 6.0 sker en initialladdning av geometrier för
vägnätsanknutna passager. Laddningen beräknas att pågå in i vecka 17. Vi kommer att
meddela i BaTMan-portalen när initialladdningen är klar.
Tips: Du kan aktivera lager för passagetyp som ett led i att verifiera kvaliteten på
vägnätsanknytningen och/eller verifiera att alla passager är vägnätsanknutna.
För Överfart, Underfart och Genomfart har du
möjlighet att aktivera olika typer av lager
 Huvudutbredning: Visar lager för vald
passagetyp för passagens huvudutbredning
(lägst länkroll)

Alla utbredningar: Visar lager för vald
passagetyp för passagens samtliga
utbredningar (oavsett länkroll)
Exempel på presentation av lager för överfart då
’Huvudutbredning’ är vald.
Jämför med skärmklipp nedan.
Exempel på presentation av lager för överfart då
’Alla utbredningar’ är vald.
Jämför med skärmklipp ovan.
Sidan 9 av 16
Exempel då utbredning för överfart visas utifrån
vägens geometri
I de fall som texten för lager är nedtonad innebär
det att du inte kan aktivera lagret för den
zoomningsnivå som du just nu har för kartan
Lager inom grupp järnvägsdata och vägdata
Inom grupperna järnvägsdata och vägdata har vi valt att gruppera olika lager för järnväg
respektive väg. Lagren hämtas från en speciell databas inom Trafikverket som dagligen
uppdateras med ny information.
Exempel på lager inom grupp järnvägsdata
I de fall som texten för lager är nedtonad innebär
det att du inte kan aktivera lagret för den
zoomningsnivå som du just nu har för kartan
Sidan 10 av 16
Öppna Google Maps från BaTMan-kartan
Du har nu möjlighet att direkt från BaTMan-kartan öppna Google Maps med samma
zoomningsläge som du har i BaTMan-kartan.
Tips: Funktionaliteten kan t.ex. användas som komplement för att stämma av en
vägnätsanknytning i BaTMan genom att jämföra med Googles verktyg StreetView.
Du kan välja att öppna Google Maps direkt från
BaTMan-kartan genom verktyget ’Google Maps’
Kortsiktig planering (KP)
Med BaTMan version 6.0 kan även grupper av konstruktioner ’kopplas’ till pågående projekt
i affärssystemet i Agresso. Grupper av konstruktioner skapas som konstruktionsgrupper av
typen ’Underhåll’ och ’Funktion’, se även punkten Konstruktionsgrupper nedan. Kostnader
från Agresso presenteras i Medelsbehov under ’Pågående objekt’
BaTMan - Agresso
Funktionen för att registrera Agressouppgifter för beslutade objekt (åtgärd
inom S1-strategi), grupper av åtgärder
för tidstyrt underhåll (utom S1strategi) samt grupper av åtgärder
med funktion (åtgärd med funktion)
väljs från övre menyn ’Förvaltning’och
’BaTMan – Agresso’.
Prognosuppgifter hämtas sedan för
pågående projekt och presenteras i
medelsbehov under ’Pågående
objekt’.
Övriga förbättringar i Kortsiktig planering
Nedan listas en del av övriga förbättringar i Kortsiktig planering
 Ett priounderlag kan nu skapas med en period upp till 10 år och perioden kan börja
med innevarande år
 Årlig diskonteringsfaktor (kalkylränta) för priounderlag är ändrad till 3.5% (tidigare
4%)
 Summering av konstruktioner för vägtyp respektive bantyp visar nu rätt antal i Visa
medelsbehov, ’Konflikt med leveransstandard’
 I Visa medelsbehov, delarna ’Konflikt med leveransstandard’ respektive ’Samhällsekonomisk merkostnad’ hanterades felaktigt åtgärder med en giltighetstid som är
Sidan 11 av 16

längre än den aktuella planeringsperioden. Dessa åtgärder ingår nu inte i underlaget
för sammanställningarna
Visa Medelsbehov visar nu endast uppgifter från priounderlaget och inte
förändringar som är gjorda i eventuellt utspel från underlaget

Det går nu att sortera och/eller filtrera i Visa medelsbehov utan att totalsummor
försvinner i delarna ’ Konflikt med leveransstandard’ respektive ’Samhällsekonomisk
merkostnad’

Status för Beslut ändras nu till ’Påbörjad’ då användare väljer att redigera ett
fastställt beslut i startsida för Besluta objekt
Beslutade åtgärder (senast fastställda) för konstruktion presenteras i ’Kalendern’,
även om det finns ett påbörjat beslutsärende
Funktionen ’BaTMan-Agresso’ fungerar nu även om det finns ett påbörjat
beslutsärende i Beslut
I funktionerna ’Förslag’ och ’Beslut’ (utspel) kan man nu även sortera objekten på
kolumnen ’År’




Tooltip visas nu när muspekaren placeras över fältet Anmärkning i listor över
konstruktioner som presenteras i delarna Förslag objekt, Beslutsunderlag objekt och
Beslut objekt
Konstruktionsgrupper
I delprocessen Konstruktionsgrupper (Grupper/Bestånd) har följande förändringar utförts i
BaTMan 6.0

Nytt stöd för att koppla grupper till uppdrag/arbetsorder (Agresso) med de nya
konstruktionsgruppstyperna ’Underhållsgrupp’ och ’Funktionsgrupp’.
-Underhållsgrupp innehåller konstruktioner som ingår i projekt med åtgärder utom
S1-strategi.
-Funktionsgrupper innehåller konstruktioner som ingår i projekt med funktion.
- För grupp av typen ’Underhållsgrupp’ ska Finansslag samt en eller flera Åtgärdstyper
registreras till gruppen
- För grupp av typen ’Funktion’ ska Finansslag samt en eller flera Åtgärdsgrupper
registreras till gruppen
Se även punkten Kortsiktig planering ovan
Sidan 12 av 16


Förbättrad funktion för hantering/val av konstruktioner i konstruktionsgrupp.
- Det går numera att söka fram valfritt antal konstruktioner utifrån sökkriterier och
behörighet
- Hanteringen av konstruktioner i ’listor’ är förbättrad
- Tidigare funktionen ’Visa avancerat urval’ är borttagen och ingår nu i ’Sök
konstruktion’.
Namn på konstruktionsgruppen kan nu vara 100 tecken
Allmänna uppgifter (Dop)
Förändringar som är utförda i delprocessen Allmänna uppgifter






Det är nu obligatoriskt att ange koordinater för en konstruktion i form av en
centrumpunkt i de fall konstruktionen inte har koordinatsatt passage(er).
Vid anrop av kartan från allmänna uppgifter sker en direkt inzooming till
konstruktionens centrumkoordinater
Det är nu också obligatoriskt att ange årtal för planerat ibruktagande
(färdigställande) för konstruktionen i de fall konstruktionen har status ’Döpt’ eller
’Under projektering’
Uppgift om planerat ibruktagande visas i faktaflikens Startsida konstruktion
istället för nybyggandsår för de konstruktioner som har status ’Döpt’ eller ’Under
projektering’
Ny funktionstyp införd för kombinerade järnvägs-vägbroar, kod 12=’Jvg/vägbro’
Konstruktion med funktionstyp Jvg/vägbro kan bärighetsklassas både för
vägbärighet och spårbunden bärighet. Brokontroll kan utföras för konstruktion
för denna funktionstyp.
Sidan 13 av 16
Åtgärd inom S1-strategi (Planering objekt)
I delprocessen Åtgärd inom S1-strategi har följande förändringar utförts i BaTMan 6.0

Eftersom det i huvudsak är skador med tillståndsklass större än 0 som är underlag för
åtgärdsplaneringen så visas numera default aktuella skador med tillståndsklass 1-3.
För att även visa skador med tillståndsklass 0 krävs ett aktivt val av användaren.

Numera listas inte aktuella skador i ärendets startsida. Information om aktuella
skador finns under fliken ’Tillstånd’
Det fel som funnits i nuvärdesberäkning vid registrering av årlig nytta i Åtgärd inom
S1-strategi (planering objekt) är nu rättat

Konstruktionsuppbyggnad
Förändringar införda i registrering av konstruktionsuppbyggnad för konstruktion

Användare kan nu komplettera vyer med egen text när vyer ska skapas för respektive
konstruktionselementgrupp. Ändringen möjliggör att en vy kan innehålla uppgift om
längdsektion och/eller valfri vytext. Förändringen gäller för samtliga konstruktionshuvudtyper förutom Bro
Sidan 14 av 16
Observera att delprocessen konstruktionsuppbyggnad tillsvidare endast används för ett visst
antal konstruktioner hos Trafikverket.
Brokontrollen
BaTMan 6.0 innehåller kompletteringar/förbättringar av brokontrollen:
 Brokontrollen möjliggör nu kontroll av ett dispensfordons framkomlighet enbart i
vägbanemitt vilket innebär att beräkningsstegen för kontroll mot eget körfält inte
används.
Bakgrund till förändringen är att ge möjlighet att framföra dispensfordon på ett
trafikmässigt säkrare sätt i vägbanemitt istället för i låg hastighet i eget körfält.
För att brokontrollen ska beräkna framkomlighet för ett dispensfordon enbart i
vägbanemitt krävs att information om detta anges i samband med att anropet utförs
till brokontrollen

Lastintensitet- och lasteffektsberäkning kan utföras för de nya konstruktionstyperna
Plattram 0-leds hålursparad, Plattram 2-leds hålursparad samt Plattram 3-leds
hålursparad
Sidan 15 av 16
Vägnätsanknytning mot gång- och cykelnät
Nu hämtas även företeelser från gång- och cykelnät vid vägnätsanknytningen på samma sätt
som vid vägnätsanknytning mot bilnät.
Företeelser för en vägnätsanknuten gc-bro kan du se i faktaflikens del Passager/Vägnätsdata
Rättning av övriga fel
Bland fel som rättats kan nämnas
 Buggen som fick till följd att uppgifter i en klarmarkerad inspektion kunde rättas om
inspektionen visades i ’expanderat läge’ är rättad
 Det går nu att i tekniska uppgifter ta bort flera konstruktionsdelar för en konstruktion
i ett och samma arbetsmoment
 När användare väljer en konstruktion från ’Att-göra’ initierades i vissa fall fel
konstruktion i Processfliken. Felet är nu rättat.
 I BaTMan 5.3 infördes nya typfordon men funktionalitet för att beräkna
bärighetsklass för dessa implementerades inte. Felet är nu rättat och i BaTMan 6.0
fungerar det att beräkna bärighetsklass för typfordon
- VV publ 1998:78, fordon b-l
- TRV 2013:267 avstånd 25 m
- TRV 2013:267 avstånd 45 m
Sidan 16 av 16