Nyheter 3LPro 2015.Q3 - Support

INFORMATION FRÅN VITEC
© VITEC
Nyheter 3LPro
2015.Q3
Nyhetsdokument
VITEC Affärsområde Fastighet • www.vitec.se • [email protected] • Växel 090-15 49 00
GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA • KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN 25, BOX 751, 391 27 KALMAR, VÄXEL: 0480-43 45 00 • LINKÖPING: SNICKAREGATAN 20, BOX 472, 581 05
LINKÖPING • MALMÖ: RUNDELSGATAN 16, 211 36 MALMÖ • STOCKHOLM: LINDHAGENSGATAN 116, BOX 30206, 104 25 STHLM, VÄXEL: 08-705 38 00 • UMEÅ: TVISTEVÄGEN 47, BOX 7965,
907 19 UMEÅ • VÄSTERÅS: KOPPARBERGSVÄGEN 17, BOX 209, 721 06 VÄSTERÅS • ÖSTERSUND: PRÄSTGATAN 42, 831 33 ÖSTERSUND, VÄXEL: 08-705 38 00
Nyheter 3LPro 2015.Q3 - Nyhetsdokument
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Version 2015.Q3 ......................................................................................... 4
Nyheter ....................................................................................................... 5
Rot/Rut via Skatteverket (16065) .......................................................................... 5
Kontrolluppgifter i nytt XML-Format (16064) ........................................................ 6
Retroaktiv periodisering (16117) .......................................................................... 7
Möjlighet att kunna skriv ut Capifast-listorna till txt-filer (16142) ......................... 8
Betalsätt med fri kontering (16167) ...................................................................... 8
Ny funktionen med fri kontering ........................................................................................... 8
Databasförändringar mellan 3L Pro 2015.Q2 & 2015.Q3 ............................ 10
3
Nyheter 3LPro 2015.Q3 - Nyhetsdokument
Version 2015.Q3
Den nya versionen 2015.Q3 släpps den 20 oktober.
Den nya versionen innehåller bland annat stöd för att skicka Kontrolluppgifterna KU 55
(Bostadsrätter) & KU 26 (Tomträtter) i det nya filformatet XML, som skatteverket
kräver. I den nya versionen har vi även förändrat nuvarande XML-schema för begäran
om utbetalning för ROT-arbete. Nu finns det återigen möjlighet att skicka in en fil till
skatteverket för begäran om utbetalning.
Versionen innehåller även möjlighet till retroaktiv periodisering samt en ny funktion
för att underlätta hanteringen av reskontraposter där full betalning för en
reskontrapost av någon orsak ej inträffar.
Till nästa release byter vi versionsnummer för att matcha de övriga vitec-produkterna.
Den kommer därför att heta version x.56, och släpps i mars. Då återkommer vi med
fler nyheter.
Utveckling startad av det nya Vitec 3L Pro!
Som vi berättade om på Vitec-dagarna, så har nu startat utvecklingen av det nya Vitec
3L Pro som går under arbetsnamnet ”Vitec Ekonomi”.
Förnyelsen kommer att ske successivt och nya 3L Pro kommer att använda samma
databas som dagens 3L Pro, vilket innebär att ni kommer att erbjudas nya eller
förnyade funktioner som kommer att kunna användas parallellt med dagens 3L Pro.
Det nya gränssnittet blir webbaserat. De användare som idag arbetar i 3L Pro kommer
att kunna välja själva när de vill arbeta i det nya gränssnittet och när de vill fortsätta
att använda dagens gränssnitt. Att förnya produkten gör det möjligt att stödja er
verksamhet på ett ännu bättre sätt än idag både genom att förbättra de funktioner
som redan finns, men också genom att bygga helt nya funktioner. Det ger också
möjlighet att bygga stöd för nya kategorier av användare och intressenter i er
verksamhet. Vi kommer att lägga stor vikt vid användarvänlighet och vid att stödja
hela processer där flera steg kan automatiseras och standardiseras.
Med vänlig hälsning
Ulf Höglin, Produktledare 3L Pro
4
Nyheter 3LPro 2015.Q3 - Nyhetsdokument
Nyheter
ROT/RUT VIA SKATTEVERKET (16065)
Enligt en ny lag ska utförare av rot- & rutarbete lämna in ytterligare uppgifter när de begär
utbetalning för rot- & rutarbete. Den nya lagen gäller från den 1 april 2015. Det nuvarande XMLschemat för begäran om utbetalning för rot- och rutarbete påverkas därför. Därför har Skatteverket
tagit fram ett nytt XML-schema med de ändringar som lagen innebär. Istället för att fylla i begäran
om utbetalning för rot- & rutarbete manuellt kan uppgifterna fyllas i genom att en XML-fil importeras
till tjänsten.
Det regelverk som gäller för XML-filen beroende på vilken typ av fil du vill lämna hos skatteverket.
Det går inte att blanda begäran om utbetalning för hushållsarbete och utbetalning för rotarbete i
samma fil. Därför så är detta avskilt i urvalet vid skapandet av filen.
Acceptanskriterier för ansökan:
• Ansökningsdatum får inte vara senare än 31 januari året efter betalningsåret.
• Köparens person-/organisationsnummer ska vara formellt korrekt.
• Köparens personnummer får inte vara identiskt med utförarens personnummer.
• Köparen ska fylla minst 18 år under betalningsåret.
• Köparen ska vara skatteregistrerad för betalningsåret.
• Betalningsdatum ska vara senare än 2009-06-30.
• Betalningsdatum får inte vara senare än ansökningsdatum.
• Begärt belopp får inte överstiga 50 000 kronor.
• Begärt belopp får inte vara större än Betalt belopp.
• Begärt belopp + Betalt belopp får inte vara större än Pris för arbetet.
• Betalningsdatum för samtliga köpare måste gälla för samma betalningsår.
• Det måste alltid finnas uppgifter om minst en köpare.
5
Nyheter 3LPro 2015.Q3 - Nyhetsdokument
Utökning av tidigare funktion:
Specifikation skall numera göras av det utförda arbetet till, Bygg, El, Glas/Plåt, Mark/dränering,
Murning, Målning/Tapetsering. För att ni skall kunna särskilja på de olika kategorierna, så behöver ni
därför lägga upp nya fakturakonstanter i 3L Pro.
Fältet ”övriga kostnader” är obligatoriskt och antal timmar och materialkostnad skall även anges. Läs
gärna mer i Manualen för Skatteverket e-tjänst ”Rot och rut” som du finner på Skatteverkets
hemsida.
KONTROLLUPPGIFTER I NYTT XML-FORMAT (16064)
Skatteverket moderniserar hanteringen av kontrolluppgifter. Det innebär flera förändringar av hur de
ska lämnas in. Förändringarna gäller från inkomståret 2015, det vill säga för de kontrolluppgifter som
ska lämnas in senast i januari 2016. (För inkomståret 2014 lämnas kontrolluppgifterna på samma sätt
som tidigare).
De största förändringarna jämfört med tidigare år är:
• För att möjliggöra ökad kvalitet på KU-innehållet införs nytt filformat (XML).
• Möjligheten att lämna in KU elektroniskt via mobilt media (CD, DVD, diskett, USB-minne
m.fl.) har tagits bort för att förbättra säkerheten kring inlämnandet.
• Kraven på att informationen i KU ska vara rätt höjs väsentligt – cirka 150 nya kontroller
på KU-innehållet införs och för de allra flesta fält finns villkor som ska vara uppfyllda.
• Filer som innehåller fel stoppas vid inlämningen.
• Kapaciteten på Skatteverkets filöverföringstjänst har ökat väsentligt.
Programmet känner av årtalet
3L Pro känner nu av årtalet och skickar i formatet XML om det gäller en kontrolluppgift för året 2015
eller senare. Via Övriga funktion (vid val av fil till SKV) kan ett program öppnas för att skriva ut KU för
inkomstår 2014.
6
Nyheter 3LPro 2015.Q3 - Nyhetsdokument
Obs!
I och med Skatteverkets hårdare kontroller så stoppar numera programmet om person-/orgnummer
är felaktigt eller saknas. Godtagbart om detta saknas är att skriva endast födelsedatum i formen
ÅÅMMDD i kund/part. Detta i överensstämmelse med krav från Skatteverket.
RETROAKTIV PERIODISERING (16117)
I 3L Pro finns nu möjligheten att även periodisera bakåt i tiden, under innevarande år. Detta gäller
även för konteringsrader från Palette.
Vad behöver göras för att komma igång med funktionen?
Först måste funktionen aktiveras via en inställning att man tillåter periodisering bakåt.
Därefter behöver du sätta vilka periodiseringskonto som skall användas i styrparametrarna under
redovinsingen.
Hur gör du sedan dina löpande retroaktiva periodiseringar?
Förutsättningen för att kunna periodisera bakåt i tiden är att detta görs i en öppen period. Är inte
perioderna öppna sker bokningen som tidigare dvs om man tex. har låst perioderna fram till mars så
bokas jan-mars bokas i mars månad och resten fördelas på kommande månader fram till december.
7
Nyheter 3LPro 2015.Q3 - Nyhetsdokument
MÖJLIGHET ATT KUNNA SKRIV UT CAPIFAST-LISTORNA TILL TXT-FILER (16142)
För er som ej har Officepaketet installerat på er server så har vi nu även gjort det möjligt att skriva ut
denna lista till en tab-separerad textfil för vidare bearbetning.
BETALSÄTT MED FRI KONTERING (16167)
Syftet med den nya funktionen är att underlätta hanteringen av reskontraposter där full betalning för
en reskontrapost av någon orsak ej inträffar.
Många av våra kunder har tidigare gjort denna åtgärd i flera steg:
1. Registrera en inbetalning mot reskontraposten där samma konto (ex. kontot 1510) bokas
både i debet och i kredit, för att bli av med posten ur reskontran.
2. Uppdatera inbetalningen
3. Registrera bokföringsorder i bokföringen (resultatkonto, ev. momskonto samt
reskontrakonto ex. 1510)
NY FUNKTIONEN MED FRI KONTERING
I den nya funktionen för betalsätt med fri kontering kan du nu i ett och samma moment boka bort en
post eller del av en post ifrån reskontran och i samma moment kunna motkontera det hela mot
valfritt konto.
Vad behöver du göra för att komma igång?
Du behöver skapa ett nytt betalningssätt med typen ”Fri kontering”. Om du använder klienthantering
görs detta lämpligen från ditt/dina huvudbolag (så sparar du tid vid skapandet av betalningssättet).
Hur gör du sedan löpande dina bortbokningar?
8
Nyheter 3LPro 2015.Q3 - Nyhetsdokument
Om du vid registrering av inbetalning väljer ett betalningssätt som har egenskapen ”fri kontering”, så
kommer du vid spara att komma direkt till den nya verifikationsregistreringsbilden, (jämförbart med
då du registrerar en leverantörsfaktura).
Rutinen som sätts blir FB eller HB, beroende på reskontratyp. Nästa lediga verifikationsnummer
tilldelas automatiskt. Första raden blir ifylld utifrån reskontrans konto och koddelar.
Har reskontraposten egenskapen ”osäker” så kommer även rad två och rad tre på verifikationen
fyllas i med bortbokningen av den osäkra biten (på samma sätt som sker idag då en inbetalning
kommer in på en osäkerflaggad reskontrapost.
Övriga verifikationsrader konterar du sedan själv, ex. konstaterad kundförlust och ev. moms.
I inbetalningsjournalen kommer inbetalningar med betalningssätt ’Fri kontering’ bland de
uppdaterade direkt.
Hyresreskontraposter där man registrerar med betalningssätt ’Fri kontering’ kommer hanteras som
strikt matchade. (Berör bara de kunder som använder funktionen ’matchning av betalningar’).
9
Nyheter 3LPro 2015.Q3 - Nyhetsdokument
Databasförändringar mellan 3L Pro 2015.Q2 & 2015.Q3
I följande tabell beskrivs de databasförändringar som gjorts mellan release av 3L Pro 2015.Q2 och 3L
Pro 2015.Q3.
10
Objekttyp
Tabell
Namn / Klartext
FAKTKONS
Relation
AVSK_AHU
Händelse
Ny kolumn ROTARBTYP
används för att ange art av
ROT- resp RUT-arbete
Relationen mellan ART_HUV
och ART_AVSKR har gjorts
till RESTRICT dvs inventarie
kan inte tas bort om det finns
avskrivningar på den.