Nyheter av betydelse i ADR-S och RID

1 (16)
Datum
Enheten för farliga ämnen,
Farligt gods
0771 240 240
2015-06-30
Nyheter av betydelse i ADR-S och RID-S 2015
Från 1 januari 2015 gäller ADR-S 2015 och RID-S 2015 för transport av farligt
gods på väg och i terräng respektive på järnväg. Detta är en sammanställning
av de viktigaste nyheterna och är därför inte komplett. Om inget annat anges
gäller informationen ändringar i både ADR och RID.
Alla nyheter och ändringar återfinns i respektive regelverk, ADR-S 2015 och
RID-S 2015.
Del 1 Allmänna bestämmelser
Del 1 innehåller allmänna bestämmelser om transport av farligt gods som
exempelvis definitioner, undantag och övergångsbestämmelser, samt
bestämmelser om ansvar hos delaktiga, olycksrapportering och transportskydd.
Kapitel 1.1
Delavsnitt 1.1.3.1 (c) som gäller undantag för transport av farligt gods som
genomförs av företag i samband med deras huvudverksamhet, har förtydligats
genom att också IBC-behållare och storförpackningar omnämns som tillåtna
förpackningar. Observera att mängden farligt gods per kolli även i
försättningen inte får vara mer än 450 liter och den totala mängden på
transportenheten får inte överstiga de i 1.1.3.6 tillåtna totalmängderna
(”värdeberäknad mängd”).
Ett nytt delavsnitt 1.1.3.10 införs om undantag för transport av lampor som
innehåller farligt gods.
Följande lampor omfattas inte av bestämmelserna under förutsättning att de
inte innehåller radioaktiva ämnen eller att mängden kvicksilver är större än 1
kg (enligt särbestämmelse 366 i kapitel 3.3).
a) Lampor som samlas in direkt från privatpersoner och hushåll för
transport till en uppsamlingsplats eller återvinningsanläggning.
MSB-51.1
b) Lampor som innehåller högst 1 g farligt gods och är förpackade så att
totala mängden farligt gods per kolli inte överstiger 30 g. Lamporna
måste vara tillverkade enligt ett kvalitetssystem och vara packade enligt
vissa krav.
2 (16)
Datum
c) Begagnade, skadade eller defekta lampor som innehåller högst 1 g
farligt gods och högst 30 g per kolli när de transporteras från en
uppsamlingsplats eller återvinningsanläggning. Lamporna ska vara
förpackade i kraftiga ytterförpackningar som förhindrar att innehållet
kommer ut under normala transportförhållanden.
d) Lampor som innehåller gaser i grupperna A och O förutsatt att de är
förpackade så att splittret blir kvar i kollit om lampan går sönder.
I 1.1.3.3.(c) införs ett nytt undantag för bränsle som finns i tankar i mobila
maskiner som transporteras som last, där bränslet är avsett för maskinens
framdrivning eller drift av särskild utrustning. Undantaget är kopplat till
mobila maskiner (arbetsmaskiner) som definieras i direktiv 97/68/EG eller i
den konsoliderade resolutionen om tillverkning av fordon (R.E.3). Ändringen
innebär att märkningskraven i särbestämmelse 363 inte behöver tillämpas på
transport av självgående maskiner, som används bland annat för
anläggningsarbete eller vid jord-och skogsbruk, när de utgör last.
I det internationella regelarbetet pågår det fortfarande diskussioner kring dessa
bestämmelser men även om transport av andra typer av förbränningsmotorer.
I 1.1.3.6.3 (”värdeberäknad mängd”) ändras sista strecksatsen angående vad
som menas med ”högsta tillåtna totalmängd per transportenhet” för vätskor
och komprimerade gaser. För vätskor menas totalmängden av farligt gods i liter
medan för komprimerade gaser och kemikalier under tryck avses
vattenvolymen hos kärlet i liter. En konsekvensändring till detta är att
definitionen ”Nominell volym hos kärlet” i kapitel 1.2 tas bort.
I 1.1.3.6.3 tillkommer dessutom det nya UN-numret 3509 förpackningar,
uttjänta, tömda, ej rengjorda i transportkategori 4. Läs mer om UN 3509 under
2.1.5 nedan.
Delavsnitt 1.1.3.6.5 kompletteras med fler undantag som inte ska räknas med
vid transport som värdeberäknad mängd. Utöver undantagen 1.1.3.2 – 1.1.3.5
som anges idag, tillkommer att undantag om transport av farligt gods enligt
delavsnitten 1.1.3.1 (a), (b) och (d) - (f), 1.1.3.7, 1.1.3.9 och 1.1.3.10 inte ska
medräknas.
Undantaget i 1.1.3.7 utökas till att omfatta alla typer av elektriska
lagringssystem som exempelvis litiumbatterier, kondensatorer,
metallhydridsystem och bränsleceller när de är inbyggda i transportmedel och
är till för dess framdrivning eller drift.
I 1.1.4.2 som berör transport i en transportkedja som innefattar sjö- eller
lufttransport utökas så att även MEG-containrar omfattas av dessa
bestämmelser.
I 1.1.5 som berör tillämpning av standarder införs ett förtydligande som anger
att om det i ADR/RID hänvisas till en standard som i sin tur innerhåller en
normativ referens eller hänvisning till ytterligare standard, måste kraven i
3 (16)
Datum
denna standard också uppfyllas. Om bestämmelserna i standarder jämfört med
ADR/RID skiljer sig har bestämmelserna i ADR/RID även i fortsättningen
företräde.
Kapitel 1.2 Definitioner
Två nya definitioner införs, Bärgningsstorförpackning och
Neutronstrålningsdetektor och några av befintliga definitioner,
Småcontainer, Engångsbehållare för gas och Tankskal revideras.
Definitionen för Presenningsförsedd bulkcontainer och Sluten
bukcontainer flyttas från 6.11.1 till definitionen av Bulkcontainer.
Kapitel 1.6 Övergångsbestämmelser
Enligt 1.6.1.1 gäller MSBFS 2015:1 (ADR-S 2015) och MSBFS 2015:2 (RID-S
2015) fullt ut från den 1 juli 2015 eftersom övergångsperioden för ADR-S 2013
och RID-S 2013 har upphört
.
I 1.6.1.29 införs övergångsbestämmelser för litiumbatterier som är testade
enligt tidigare versioner av testhandboken (delavsnitt 38.3).
Litiumceller och litiumbatterier tillverkade enligt en typ som motsvarar bestämmelserna i
delavsnitt 38.3 i testhandboken, tredje omarbetade utgåvan, ändring 1 eller annan efterföljande
revidering och ändring tillämplig vid tidpunkten för typprovningen, får transporteras även i
fortsättningen om inte annat anges i ADR/ADR-S.
Litiumceller och litiumbatterier tillverkade före den 1 juli 2003 och som uppfyller
bestämmelserna i testhandboken, tredje omarbetade utgåvan, får transporteras även i
fortsättningen om alla övriga tillämpliga bestämmelser är uppfyllda.
I 1.6.1.30 – 34 införs övergångsbestämmelser med anledning av nya
märkningskrav på kollin, overpack, bärgningsförpackningar och
kondensatorer.
Kapitel 1.8 Åtgärder för kontroll och annat stöd för att uppfylla
säkerhetsbestämmelserna
I 1.8.6.4.1 införs bestämmelser för andra enheter som kontrollorgan delegerar
kontrolluppgifter till, och vilka ska ackrediterades separat. Dessa enheter ska vara
ackrediterade enligt standarden EN ISO/IEC 17025:2005 och de ska vara
godtagna av kontrollorganen som oberoende och opartiska, eller så ska de vara
ackrediterade enligt standarden EN ISO/IEC 17020:2012 (utom avsnitt 8.1.3).
I 1.8.6.8, som handlar om bedömning av överensstämmelse och uppgifter för
kontrollorganen, ersätts standarden som handlar om ackreditering av en
uppdaterad standard, EN ISO/IEC 17020:2012 (utom avsnitt 8.1.3). I 1.6.1.28
finns övergångsbestämmelser som anger att den gamla standarden, EN ISO/IEC
17020:2004, inte får användas efter den 28 februari 2015.
4 (16)
Datum
Del 2 Klassificering
Del 2 innehåller bestämmelser om klassificering av ämnen och föremål.
Kapitel 2.1
I 2.1.1.3 införs ny text om att föremål inte ska inplaceras i
förpackningsgrupper. För de föremål som har haft en förpackningsgrupp i
kolumn (4) har dessa strukits. Det gäller:
•
UN 1700 TÅRGASLJUS,
•
UN 2016 AMMUNITION, GIFTIG, ICKE EXPLOSIV, utan
centralladdning eller separeringsladdning, ej apterad
•
UN 2017 TÅRGASAMMUNITION, ICKE-EXPLOSIV, utan
centralladdning eller separeringsladdning, ej apterad
•
UN 3090 LITIUMBATTERIER, PRIMÄRA (litiummetall och
litiumlegeringar)
• UN 3091 LITIUMBATTERIER, PRIMÄRA, I UTRUSTNING eller
LITIUMBATTERIER, PRIMÄRA, FÖRPACKADE MED
UTRUSTNING
•
UN 3268 SÄKERHETSUTRUSTNING, elektriskt initierad
•
UN 3292 BATTERIER SOM INNEHÅLLER NATRIUM eller CELLER
SOM INNEHÅLLER NATRIUM
•
UN 3356 SYREGENERATOR, KEMISK
•
UN 3480 LITIUMJONBATTERIER (inklusive
litiumjonpolymerbatterier)
•
UN 3481 LITIUMJONBATTERIER I UTRUSTNING eller
LITIUMJONBATTERIER FÖRPACKADE MED UTRUSTNING
(inklusive litiumjonpolymerbatterier)
•
UN 3506 KVICKSILVER I TILLVERKADE FÖREMÅL
I 2.1.5 införs bestämmelser om klassificering av tömda ej rengjorda uttjänta
förpackningar som bara innehåller rester av farliga ämnen, helt enkelt
förpackningsavfall med farligt gods. Dessa förpackningar eller delar av
förpackningar har tidigare inte nämnts särskilt utan har transporterats enligt
1.1.3.5 eller 1.1.3.6. Dessa förpackningar ska i fortsättningen vid internationell
transport klassificeras under det nya UN-numret 3509, under förutsättning att
förpackningen bara innehåller rester av farliga ämnen. I särbestämmelse 663 i
kapitel 3.3 anges mer detaljerade bestämmelser. Övriga ändringar kopplat till
UN 3509 återfinns i 2.2.9.3, 3.2, 4.1.1.11, 4.1.4.1 (P003 - RR9), 4.1.4.2 (IBC08 BB3), 4.1.4.3 (LP02 - LL1), 5.4.1.1.19, 7.3.2.9, och 7.3.3 (AP10).
5 (16)
Datum
I kapitel 16.0 i bilaga S införs dock undantag från ADR-S för transport av UN
3509 vid inrikes transport i Sverige. Därutöver har bestämmelserna för
transport av farligt gods i mindre förpackningar till återvinning eller
bortskaffande ändrats vilket beskrivs utförligt i konsekvensutredningen till
ADR-S 2015 och RID-S 2015.
Kapitel 2.2 Särskilda bestämmelser för de enskilda klasserna
I 2.2.1.1.7.5 ändras Anm.2 genom att gränsen för när ett ämne ska betraktas
som en ”knallsats” sänks, det vill säga tiden för tryckstegring sänks från 8
millisekunder till 6 millisekunder för en provmängd på 0,5 g av ett pyrotekniskt
ämne.
I 2.2.1.4, ordlistan med benämningar för explosiva ämnen och föremål, ändras
benämningen för UN 0503 till ”säkerhetsutrustning pyroteknisk” för att
omfatta fler typer av säkerhetsutrustning. Tidigare kunde man välja på följande
benämningar ”gasgeneratorer för krockkuddar eller krockkuddemoduler eller
bältesförsträckare”. I 2.2.9.3 genomförs motsvarande ändring av benämning
för UN3268 till ”säkerhetsutrustning, elektriskt initierad”. Särbestämmelse
235, 280 och 289 i kapitel 3.3 som är kopplade till UN 0503 säkerhetsutrustning, pyroteknisk och UN 3268 säkerhetsutrustning beskriver bland
annat att dessa UN-nummer gäller för transport av säkerhetsutrusning (t.ex.
krockkuddar, bältesförsträckare och pyromekanisk utrustning) i fordon, fartyg
och luftfartyg.
I 2.2.2.1.2 införs en ny kategori av gaser, adsorberad gas, som när dessa är
förpackade för transport har adsorberats i ett fast poröst material vilket ger ett
inre tryck på mindre än 101,3 kPa vid 20 °C och mindre än 300 kPa vid 50 °C.
För att transportera giftiga gaser används en ny teknologi som innebär att
gasflaskor används vid ett tryck strax under eller vid atmosfärstryck. Ämnena
som transporteras uppträder då inte som en gas utan snarare som ett fast ämne
som avger giftiga ångor. För dessa nya gaser införs nio nya UN-nummer (UN
3510-3518) i 2.2.2.3 och i Tabell A och B. Dessutom införs åtta nya UNnummer (UN 3519 – UN 3526) för vissa specifika gaser som exempelvis klor,
kiseltetrafluorid och arsin.
Förpackningen ska uppfylla kraven i förpackningsinstruktion P 208 däribland
de allmänna förpackningskraven för tryckkärl och öppna kryokärl i 4.1.6.1.
samt konstruktionskraven i 6.2.2.1.7. I 1.6.2.1.14 finns
övergångsbestämmelser för gasflaskor som är tillverkade före den 1 januari
2016.
I 2.2.3.1.4 har vissa mindre ändringar skett för att harmonisera
bestämmelserna för klassificering av viskösa brandfarliga vätskor (UN 1133,
1139, 1169, 1197, 1220, 1263, 1263, 1266, 1286, 1287, 1306, 1866, 1993 och
1999) med Testhandboken och IMDG-koden. Storleken på en tillåten
förpackning har dock begränsats till 450 liter för att bestämmelsen i 2.2.3.1.4
6 (16)
Datum
ska få tillämpas. Motsvarande bestämmelser för viskösa vätskor i 2.2.3.1.5 har
ändrats något.
Som en följd av att förpackningens storlek begränsas till 450 liter i 2.2.3.1.4 för
viskösa brandfarliga vätskor med särbestämmelse 640F, 640G eller 640H så
stryks dessa särbestämmelser i Tabell A. Dessa ämnen får inte längre
transporteras i tank eller i storförpackning. Motsvarande UN-nummer som
tidigare tilldelats särbestämmelse 640H har nu en ny särbestämmelse BB4 i
förpackningsinstruktionen för IBC02. BB4 anger att volymen på IBCbehållaren inte får överstiga 450 liter.
I 2.2.51.1.6 och 2.2.51.1.7 införs en alternativ testmetod för klassificering av
oxiderande fasta ämnen (Test O.3) som även finns med i ändringarna till 5:te
utgåvan av Testhandboken 34.4.3
Fotnot j) i förteckningen över samlingsbenämningar i 2.2.61.3 poängterar att
vätskor som vid inandning är mycket giftiga ska ha tillägget ”giftig vid inandning” i den officiella transportbenämningen enligt särbestämmelse SP354.
Bestämmelserna i 2.2.62.1.5 delas nu upp i fler delavsnitt (2.2.62.1.5.1 2.2.62.1.5.9) för att göra texten tydligare, det är ingen ändring i
bestämmelserna.
Del 3
Förteckning över farligt gods,
särbestämmelser och undantag för farligt
gods förpackat i begränsade mängder
Del 3 innehåller förteckningen, Tabell A, över samtliga UN-nummer som finns
upptagna i ADR/RID. För varje ämne som finns upptaget i tabellen anges vilka
särskilda bestämmelser som gäller för ämnet. Bestämmelserna anges i form av
olika koder.
Kapitel 3.2 – Förteckning över farligt gods
I förteckningen införs ett tjugotal nya UN-nummer (UN 3507-3526). Dessutom
görs ändringar för enskilda UN-nummer såsom benämningar, beskrivningar,
klassificeringar, särbestämmelser, förpackningssätt och tunnelkoder. De
ändringar som är gjorda i tabellen är markerade med gult i de tabeller som
finns som exel-filer under ”Här hittar du ADR” och ”Här hittar du RID”
Kapitel 3.3 – Särbestämmelser för vissa ämnen eller föremål
I Tabell A, kolumn 6, framgår vilka särbestämmelser som gäller för varje
specifikt ämne. Listan över särbestämmelser i 3.3.1 revideras, några
särbestämmelser stryks och ett antal nya tillkommer.
Följande ändringar kan nämnas särskilt:
I särbestämmelse 225 finns en lista med de brandsläckare som får
transporteras under UN 1044. De ska vara tillverkade, provade och godkända
7 (16)
Datum
enligt de bestämmelser som gäller i tillverkningslandet eller i användarlandet.
Där anges också att tryckkärl som används i ovan nämnda brandsläckare,
måste uppfylla bestämmelserna i kapitel 6.2 i de fall de transporteras i lösvikt.
Enligt särbestämmelse 594 är dessa brandsläckare undantagna i ADRS/RID-S om de är skyddade mot oavsiktlig uttömning och är förpackade i
kraftiga ytterförpackningar. Stora och otympliga brandsläckare (UN1044)
undantas bestämmelserna om de uppfyller kraven i förpackningsinstruktion
P003 och särbestämmelse PP91 dvs. transporten ska uppfylla
bestämmelserna i avsnitt 4.1.3.8 och 4.1.6.8.
Särbestämmelse 309 som gäller UN 3375 ammoniumnitratemulsion (ANE),
har ändrats så att 8 (d) –testet i Testhandboken inte behöver genomföras för
förpackningar. Istället införs nya förpackningsinstruktioner P505 och IBC 02,
särbestämmelse B16 för transport av UN3375. Enligt tidigare bestämmelser
(P099 och IBC99) skulle alla förpackningar vara godkända av behörig
myndighet. Ändringen medför att endast IBC-behållare av stål (31A) och annan
metall (31N) kräver godkännande av behörig myndighet.
Ett antal nya särbestämmelser har införts:
Särbestämmelse 367 möjliggör en förenkling av den officiella
transportbenämningen vid transport av olika typer av färg och färgrelaterat
material (UN 1210, UN 1263, UN 3066, UN3469 och UN 3470).
Särbestämmelse 371 gäller för UN 3164 Föremål som är pneumatiskt eller
hydrauliskt trycksatta, som är särskilt anpassad för en ny typ av konfettikastare
vilken innehåller gaspatron istället för pyroteknik.
Särbestämmelse 372 anger konstruktion och märkningskrav för UN3508
Kondensator, asymmetrisk.
Särbestämmelse 373 innehåller bestämmelser för transport av
neutronstrålningsdetektorer.
Särbestämmelse 375 anger lättnader vid transport av miljöfarliga ämnen,
UN 3077 och UN 3082, när dessa transporteras i enkelförpackningar eller
sammansatta förpackningar med en nettovikt/mängd per enkel-eller
innerförpackning av högst 5 kg för fasta ämnen och 5 liter för vätskor. Under
förutsättning att förpackningen uppfyller de allmänna bestämmelserna i 4.1.1.1,
4.1.1.2 och 4.1.1.4 – 4.1.1.8 omfattas de inte av några andra bestämmelser i
ADR/RID.
Särbestämmelse 376, 377 och 636 är kopplade till transport av olika typer
av litiumbatterier samt litiumbatterier i utrustning, UN 3090, UN 3091, UN
3480 och UN 3481). Särbestämmelse 376 innehåller bestämmelser skadade
eller defekta batterier som inte uppfyller bestämmelserna i testhandboken, del
III, delavsnitt 38.3. Dessa batterier ska förpackas enligt nya förpackningsinstruktioner P 908 och LP 904. Särbestämmelse 377 anger att använda
batterier som ska transporteras för destruktion eller återvinning ska förpackas
8 (16)
Datum
enligt ny förpackningsinstruktion P909. Särbestämmelse 636 (b) gäller för
transport av använda batterier till mellanliggande bearbetningsanläggningar
och 636 (b) revideras för att anpassas till Särbestämmelse 377.
Nya förpackningsinstruktioner P908 och LP904 gäller för transport av
skadade och defekta litiumjonceller och –batterier och skadade och defekta
primära litiumceller och –batterier, inklusive sådana i utrustning, med
UN3090 UN3091, UN3480 och UN3481. Förpackningsinstruktion P909 anger
hur motsvarande batterier ska förpackas för transport till återvinning eller
destruktion. Den nya instruktionen LP903 anger hur stora litiumbatterier får
transporteras i storförpackningar.
I särbestämmelse 662 införs lättnader för gasflaskor som används ombord
på fartyg eller luftfartyg och som måste transporteras i syfte att fyllas eller
kontrolleras samt för efterföljande återleverans. Trots att flaskorna inte
uppfyller bestämmelserna i kapitel 6.2 får de transporteras om de är
konstruerade och tillverkade enligt en standard som godkänds av behörig
myndighet i tillverkningslandet.
Särbestämmelse 663 innehåller bestämmelser för transport av det nya UNnumret 3509 som gäller för uttjänta förpackningar eller delar av förpackningar
som är tömda, men som fortfarande innehåller rester av farliga ämnen. Vid
internationell transport av UN 3509 förpackningar, uttjänta, tömda ej
rengjorda gäller särbestämmelse 663 och förpackningsinstruktionerna P003,
särbestämmelse RR9, IBC08, särbestämmelse BB3 samt LP02 ,
särbestämmelse LL1.
I 5.4.1.1.19 finns krav på hur godsdeklarationen ska vara utformas och i
avsnitt 7.3.2.9 anges att endast slutna containrar (BK2) får användas vid bulk
transport i och att tilläggsbestämmelse AP 10 gäller.
Vid inrikes transport i Sverige omfattas inte Un3509 av bestämmelserna enligt
undantaget i kapitel 16.0 i Bilaga S.
Särbestämmelse 664 gäller utrustning och anordningar för additiver
(tillsatskemikalier) till bränslen klassificerade som UN 1202, UN 1203, UN
1223, UN 1268, UN 1863, och UN3475. Additiver kan t.ex. klassificeras som UN
1202, UN 1993 förpackningsgrupp III, UN 3082 eller inte som farligt gods.
SP664 innehåller krav på tillverkning, typgodkännande, provning och
användning av när tankar utrustas med dessa anordningar för additiver.
Kapitel 3.4 – Undantag i samband med transport av farligt gods
förpackat i begränsade mängder
Bestämmelserna om märkning förtydligas i 3.4.7.1 och 3.4.8.1, ytterligare
information finns under del 5 nedan.
Enligt 3.4.9 får märkning av kollin med farligt gods förpackat i begränsade
mängder enligt 3.4.7 ersättas med märkning som gäller enligt ICAO-TI:s
bestämmelser.
9 (16)
Datum
Kapitel 3.5 – Farligt gods förpackat i reducerade mängder
Bestämmelserna om märkning förtydligas i 3.5.4.2, ytterligare information
finns under del 5 nedan.
Del 4 Användning av förpackningar
Del 4 innehåller bestämmelser om användning av förpackningar och tankar.
Kapitel 4.1 – Användning av förpackningar, inklusive IBC-behållare
och storförpackningar
I förpackningsinstruktion P200 har följande ändringar av betydelse skett:
I Tabell 1 och Tabell 2 i P200 har ett antal UN-nummer fått nya
särbestämmelser ”ua” och ”va” som anger att intervallet för återkommande
kontroll kan förlängs till 15 år efter godkännande av MSB. Ändringen gäller för
vissa gasflaskor av aluminiumlegeringar och sömnlösa gasflaskor av stål samt
gasflaskpaket av motsvarande gasflaskor. Förlängningen är tillåten under
förutsättning att bestämmelserna i stycke (13) är uppfyllda.
Förpackningsinstruktion P203 gäller för kylda och kondenserade gaser i klass
2 och anger att intervallet för återkommande kontroll inte får överstiga 10 år
för slutna kryokärl, som inte är UN-tryckkärl.
I 4.1.6.15, som innehåller särskilda förpackningsbestämmelser för gods i klass
2 och för gods i andra klasser som tillordnats förpackningsinstruktion P200,
ersätts standarden ISO 11114-1:1997 av ISO 11114-1:2012 för UN-tryckkärl.
Dessutom införs två nya standarder, EN ISO 14245:2010 och
EN ISO 15995:2010.
En ny förpackningsinstruktion P805 införs för det nya UN-numret 3507,
uranhexafluorid, radioaktivt ämne, undantaget kolli. För UN 3507 är frätande
primärfara medan radioaktivitet anges som en sekundärfara, till skillnad från
uranhexafluorid som tilldelats UN 2977 och 2978. Förpackningskraven skiljer
sig därför för UN 3507 jämfört med övriga radioaktiva ämnen.
Förpackningsinstruktion IBC100 gäller nu även för UN 0222 ammoniumnitrat och två särbestämmelser införs B3 och B17. Särbestämmelse B3
ställer krav på dammtäthet och vattenbeständighet för flexibla IBC-behållare
och B17 anger att IBC-behållare av metall inte är tillåtna.
Kapitel 4.2 - Användning av UN-tankar och UN/MEG-containrar
I TP32 i 4.2.5.3 som gäller för UN 0331, UN 0332 och UN 3375, berör
bestämmelserna om lämpligheten för transport i tank enligt punkt (b) numera
endast UN 3375 ammoniumnitrat emulsion.
I TP41 införs en ny särbestämmelse för UN 3393 – UN 3399, som gör det
möjligt att efter överenskommelse med behörig myndighet utelämna den 2,5årsvisa invändiga kontrollen eller ersättas den med andra kontrollförfaranden.
10 (16)
Datum
Kapitel 4.5 – Användning av slamsugartankar
Enligt 4.5.1.2 får även ämnen som inte är avfall transporteras i
slamsugartankar om de uppfyller kraven i 4.5.1.1.
4.5.2.6 innehåller nya krav på skyddsåtgärder för att undvika antändning när
en kompressor eller vakuumpump används fyllning eller tömning av
brandfarliga vätskor.
Del 5 Bestämmelser för avsändning
Del 5 innehåller bestämmelser om avsändning rörande exempelvis märkning
med etiketter, storetiketter och orangefärgade skyltar samt krav på
dokumentation.
I bestämmelserna om märkning och etikettering har det införts mer detaljerade
krav på märkningens och etiketternas storlek. Det gäller all typ av märkning
och etiketter och de ändrade bestämmelserna återfinns i följande avsnitt:
a)
•
3.4.7 a)
märkning av kolli vid transport av begränsade mängder
•
3.5.4 a)
märkning av kolli vid transport av reducerade mängder
•
märkning av kolli vid transport av UN 3373 Biologiskt
P650c)
ämne, kategori B
•
P904 c)
märkning av kolli vid transport av UN 3245 Genetiskt
modifierade mikroorganismer eller Genetiskt modifierade organismer
•
5.1.2.1 b)
märkning av overpack
•
5.2.1.3 b)
märkning av bärningsförpackning
•
5.2.2.2 a)
etiketter
•
5.3.1.7 a)d)
storetiketter
•
5.3.2.2 c)
orangefärgade skyltar
•
5.3.3 a)
märkning vid förhöjd temperatur
•
5.3.6 a)
märkning för miljöfarliga ämnen
•
5.5.2 a)
märkning av gasbehandlad lastbärare
•
5.5.3 a)
varningsmärkning för kvävningsrisk
•
6.5.2.2.2 c) symbol för högsta tillåtna staplingslast
•
6.6.3.3
symbol för högsta tillåtna staplingslast
Etiketter, storetiketter och märkning som var gällande till och med den
31 januari 2014 får användas till och med den 31 december 2016.
11 (16)
Datum
b)
Overpack och bärgningsförpackningar som är märkta med uttrycket
”OVERPACK” respektive ”BÄRGNING” enligt de bestämmelser som
gällde fram till 31 december 2014 får fortsätta att användas till och med
den 31 december 2015.
c)
Ingen ändring i bestämmelserna.
d)
I 5.3.1.7.4 i RID ett förtydligande om att storetikettens dimensioner får
minskas bara om vagnens storlek och konstruktion är sådana att
tillgänglig yta inte är tillräckligt stor för att fästa föreskrivna etiketter.
I delavsnitt 5.3.3 ändras förutsättningarna för
märkning av tankfordon, tankcontainrar, specialfordon
och specialcontainrar etc. som innehåller ämnen som
transporteras eller lämnas för transport i flytande form
vid eller över 100°C eller i fast form vid eller över 240
°C. I och med att särbestämmelse 580 har tagits bort är
det inte bara vid transport av UN 3256, UN 3257 och UN3258 som märkning
krävs utan även vid transport av ämnen i andra klasser som har förhöjd
temperatur som sekundär fara.
I 5.4.1.1.14 ändras begreppet ”UPPVÄRMD” med ”FÖRHÖJD
TEMPERATUR” och samtidigt anges att något av begreppen ”SMÄLT”,
”FÖRHÖJD TEMPERATUR” eller ”HETT” ska läggas till före den officiella
transportbenämningen.
I 5.4.1.1.3 anges vilka uppgifter som godsdeklarationen ska innehålla när
klassificering av avfallet har skett enligt 2.1.3.5.5. Texten ”AVFALL ENLIGT
2.1.3.5.5” kompletterar beskrivningen enligt 5.4.1.1.1 (a) – (d) och (k). Som
exempel: UN 3264 Frätande sur oorganisk vätska, n.o.s., 8, II, (E), AVFALL ENLIGT 2.1.3.5.5.
I 5.4.3.4 förlaga till skriftliga instruktioner har texten om rökning
kompletterats med en uppmaning att inte använda elektroniska cigaretter eller
liknande produkter. Samtliga etikettförlagor har justerats så att de bättre
överensstämmer med de officiella utgåvorna av ADR/RID. Slutligen har det
skett vissa ändringar i utrustningslistan bl.a. har hänvisningen till standard för
varningsklädsel strukits.
Enligt 1.6.1.35 i ADR innebär ovan nämnda ändringar att de skriftliga
instruktionerna som i dag används kan fortsätta att användas till den
1 juli 2017. I RID finns inte motsvarande krav på att förlagan ska
överensstämma med de skriftliga instruktioner som medförs i förarhytten och
därför behövs ingen övergångsperiod.
I avsnitt 5.5.3 infördes 2013 särskilda bestämmelser för transport av kollin,
fordon och containrar som innehåller ämnen som kan medföra risk för
kvävning när dessa ämnen används i syfte att kyla eller konditionera. Som
exempel på ämnen kan nämnas; torris (UN1845), kväve, kyld flytande (UN
1077) eller argon, kyld, flytande (UN 1951).
12 (16)
Datum
I 5.5.3.1 i 2015 års utgåva införs ett förtydligande om
omfattningen av bestämmelserna och att
bestämmelserna om märkning av fordon och containrar
respektive dokumentation endast gäller när det finns en
faktisk risk för kvävning i fordonet eller containern. Det
anges också att det är berörd personal som i samband
med transporten ska bedöma denna risk utifrån farorna
med det aktuella ämnet, mängden av ämnet som
transporteras, vilken typ av inneslutning och hur länge
transporten pågår.
I 5.5.3.3.3 finns sedan tidigare krav på att kollin som innehåller kyl-eller
konditioneringsmedel ska transporteras i väl ventilerade fordon och
containrar. I 2015 års utgåva införs ett undantag från detta krav när dessa
kollin transporteras i isolerade eller kylda utrustningar enligt det s.k ATPavtalet (Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and
on the Special Equipment to be Used for such Carriage).
Del 6
Bestämmelser för tillverkning och
provning av förpackningar, IBC-behållare,
storförpackningar och tankar
Del 6 innehåller bestämmelser för konstruktion, tillverkning, provning och
märkning av förpackningar, IBC-behållare, storförpackningar och tankar.
Kapitel 6.1 – Bestämmelser för tillverkning och provning av
förpackningar
I 6.1.1.1 (e) preciseras definitionen av en förpackning genom att klargöra att
volymgränsen på 450 liter gäller för förpackningar för vätskor, dock inte för
sammansatta förpackningar. Nettoviktskravet på 400 kg som anges i (d) är
oförändrat.
I 6.1.3.1 (e) införs en fotnot * och en Anm. som förtydligar märkning med
tillverkningsår i typgodkännandemärkningen och
användning den s.k. klockan.
* De två sista siffrorna i tillverkningsåret får visas på detta ställe. I detta fall
ska de två sista siffrorna i typgodkännandet och i den inre cirkeln av klockan
vara identiska.
Kapitel 6.2 – Bestämmelser för tillverkning och provning av
tryckkärl, aerosolbehållare och engångsbehållare för gas
En ingående beskrivning av de förändringar som skett i kapitel 6.2 finns i
konsekvensutredningen till ADR-S 2015 och RID-S 2015.
13 (16)
Datum
Kapitel 6.4– Bestämmelser för tillverkning, provning och
godkännande av kollin och material för radioaktivt material
För ändringar gällande radioaktiva ämnen, se särskilt avsnitt nedan.
Kapitel 6.5 – Bestämmelser för tillverkning och provning av IBCbehållare
I 6.5.2.2.4 förtydligas bestämmelserna om märkning av innerbehållaren i
integrerade IBC-behållare. Dessutom införs samma ändring som beskrivs i
6.1.3.1 (e) avseende märkning och användning av den så kallade ”klockan”.
Kapitel 6.6 Bestämmelser för tillverkning och provning av
storförpackningar
En ingående beskrivning av de förändringar som skett i kapitel 6.2 finns i
konsekvensutredningen till ADR-S 2015 och RID-S 2015.
Kapitel 6.7 – Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll
och provning av UN-tankar och UN-MEG-containrar
En ingående beskrivning av de förändringar som skett i kapitel 6.7 finns i
konsekvensutredningen till ADR-S 2015 och RID-S 2015.
Kapitel 6.8 – Bestämmelser för konstruktion, utrustning,
typgodkännande, kontroll och märkning av fasta tankar
(tankfordon)/cisternvagnar, avmonterbara tankar, tankcontainrar
och växeltankar med tankskal av metall samt
batterifordon/batterivagnar och MEG-containrar
En ingående beskrivning av de förändringar som skett i kapitel 6.8 finns i
konsekvensutredningen till ADR-S 2015 och RID-S 2015.
Kapitel 6.9 – Bestämmelser för konstruktion, tillverkning,
utrustning, typgodkännande, kontroll, provning samt märkning av
fasta tankar (tankfordon) [ADR], avmonterbara tankar [ADR],
tankcontainrar och växeltankar av fiberarmerad plast
I kapitel 6.9 uppdateras referensen till ett antal standarder.
Kapitel 6.10 – Bestämmelser för tillverkning, utrustning,
typgodkännande, kontroll och märkning av slamsugartankar
I 6.10.3.8 (b) kompletteras de befintliga bestämmelserna med att tankar som
har en kompressor/vakuumpump som kan utgöra en antändningskälla, ska
konstrueras så att tankskalet kan motstå explosionstryckstötar som beror på att
lågor tränger in. Tanken måste förbli tät, däremot tillåts mindre deformationer
av tanken.
14 (16)
Datum
Del 7
Bestämmelser för transport, lastning,
lossning och hantering
Del 7 innehåller bestämmelser av generell karaktär och berör transport,
lastning, lossning och hantering.
Kapitel 7.3 – Bestämmelser för transport i bulk
Bestämmelserna i kapitel 7.3 har reviderats och förenklats genom att bland
annat bulkkoderna har slagits samman och renodlats. VV1 – VV17 i ADR 2013
och VW1 – VW17 i RID 2013 har omvandlats till VC1 – VC3 med
tilläggsbestämmelserna AP1 – AP10. I kolumn 17 i Tabell A i kapitel 3.2 har
samtliga bulkkoder och tilläggsbestämmelser uppdaterats. Bestämmelserna för
transport i bulk är nu harmoniserade i ADR-S och RID-S.
Kapitel 7.5 – Bestämmelser för lastning, lossning och hantering
Delavsnitt 7.5.9 om rökförbud utvidgas till att även gälla elektroniska
cigaretter och liknade anordningar. Denna utvidgning gäller endast ADR och
omfattar även bestämmelserna i 5.4.3.4, 8.3.5 och 8.5 S1 (3).
I 7.5.11 införs en ny tilläggsbestämmelse CV37/CW37 som anger att
biprodukter från aluminiumsmältning eller biprodukter från aluminiumåtersmältning (UN 3170) ska kylas till omgivningstemperatur före transport.
Dessutom anges att presenningsförsedda fordon och presenningsförsedda
containrar ska vara vattentäta. Det krävs dessutom att lastdörrar på täckta
fordon och slutna containrar ska förses med en märkning på valfritt språk. För
detta UN-nummer, UN 3170, anges även att fordon och containrar ska ha
tillräcklig ventilation enligt AP2 i 7.3.3.2.3. En relaterad ändring är att kravet
på BK2 containrar för transport i bulk för gods i klass 4.1 stryks i 7.3.2.4.
Kapitel 7.7 – Kombitrafik i blandade tåg (kombinerat passageraroch godståg) (Endast RID)
Ett nytt kapitel 7.7 införs i RID som innehåller bestämmelser om transport av
farligt gods i kombitrafik, i tåg där också passagerare reser, är möjlig, men
endast efter medgivande av behörig myndighet och under villkor angivna av
denna behöriga myndighet.
Del 8 Bestämmelser för fordonsbesättning,
utrustning, drift och dokumentation
Del 8 innehåller bestämmelser för fordonbesättningen och dess utbildning,
vilken utrustning som ska finnas på ett fordon och hur fordon ska övervakas.
15 (16)
Datum
I 8.2.2.8.6 finns krav på medlemsländerna att förse FN:sekretariatet med
exempel på landets samtliga typer av förlagor på ADR-intyg. FN-sekretariatet
presenterar inkomna exempel under följande länk.
När transportenheten har ett låsningsfritt bromssystem kopplas numera kravet
på de elektriska anslutningarna mellan motorfordonet och släpvagnen till
släpvagnens högsta totalvikt enligt 8.3.8. Om den överstiger 3,5 ton ska
anslutningarna uppfylla kraven i 9.2.2.6.3.
Del 9 Bestämmelser för tillverkning och
godkännande av fordon (Endast ADR)
Del 9 innehåller bestämmelser om tillverkning och godkännande av fordon.
Ändringarna i del 9 är endast revidering av referenser till standarder.
Bilaga S
Bilaga S innehåller avvikelser från bestämmelserna i Bilaga A och B i ADR 2015
för nationell transport i Sverige. Tillsammans är bestämmelserna i bilagorna A,
B och S tillämpliga för inrikes transport av farligt gods på väg och terräng. För
transport av farligt gods på järnväg gäller motsvarande bestämmelser i Bilaga 1
och S.
Bestämmelserna om transport av farligt gods i mindre förpackningar till
återvinning eller bortskaffande i kapitel 16 har reviderats eftersom det i ADR
och RID på senare tid har införts ett antal nya bestämmelser som rör transport
av olika typ av avfall, som exempelvis transport av;
•
•
•
förbrukade aerosolbehållare i särbestämmelse 327
litiumbatterier av olika typ för bortskaffande eller återvinning i
särbestämmelse 377
förbrukade lampor som innehåller farligt gods i delavsnitt 1.1.3.10
Med de nya bestämmelserna i del 16 vill MSB anpassa reglerna om transport av
farligt gods som avfall med gällande bestämmelser i bilagorna A och B i ADR
respektive bilaga 1 i RID. Nytt är att del 16 också införs i bilaga S i RID-S.
I del 16 anges fortfarande vissa avsteg från bestämmelser i ADR-S och RID-S
vid transport av avfall vid nationell transport i Sverige.
I kapitel 16.1 - 16.4 införs särskilda undantag för visst typ av avfall som
klassificeras som farligt gods och där förpackningen inte uppfyller
typgodkännande kraven. Dessa undantag gäller förpackningar, inklusive IBCbehållare och storförpackningar.
I 16.2 införs en definition av ”mindre förpackningar” och i 16.3 anges hur dessa
mindre förpackningar ska förpackas. Med ”mindre förpackningar” avses
förpackningar med en högsta bruttovikt av 30 kg och vilka inte uppfyller
16 (16)
Datum
kraven för en typgodkänd förpackning enligt delavsnitt 4.1.1.3. Enligt 16.3 får
mindre förpackningar förpackas i typgodkända ytterförpackningar.
Dessa ytterförpackningar behöver dock inte typprovas med ett representativt
urval av ”mindre förpackningar” innehållande det avfall som ska transporteras.
De räcker om dessa ytterförpackning är typgodkända för ett fast ämne
motsvarande förpackningsgrupp II. Den transportfärdiga förpackningen, IBCbehållaren eller storförpackningen, får ha en bruttovikt som högst uppgår till
den tillåtna bruttovikt som anges på förpackningens, IBC-behållarens och
storförpackningens certifikat eller typgodkännandemärkning.
För att undvika att läckage av vätska ska ”mindre förpackningar” med avfall
förpackas tillsammans med absorberande material i sådan mängd att det håller
kvar all fri vätska som kan läcka ut i ytterförpackningen under transporten.
Godsdeklaration enligt 5.4.1.1 ska medföras vid transport av avfall och då
innehålla följande tilläggsinformation: ”Förpackat enligt del 16” eftersom det
vid tillsyn måste framgå att de typgodkända förpackningarna inte har provats
med ett representativt urval av avfallet.
Ämnen och föremål som räknas upp i tabell 16.5, får inte transporteras enligt
bestämmelserna i del 16. Antalet förbjudna ämnen har utökats något.
Det är frivilligt att använda avstegen i del 16 och det är naturligtvis tillåtet att
använda typgodkända förpackningar, IBC-behållare och storförpackningar,
enligt bilagorna A respektive 1 för ämnen och föremål som ska transporteras
som avfall. Då gäller delavsnitten 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2,
6.6.5.2.1 och 6.6.5.4.3. Förpackningar, IBC-behållare och storförpackning
måste i det fallet vara provade med ett representativt urval av avfallet, i
transportfärdigt skick.
ADR 2015 och RID 2015 har det införts nya bestämmelser om transport av
uttjänta förpackningar eller delar av förpackningar som är tömda men som
fortfarande innehåller rester av farliga ämnen. Transport av detta avfall har
tidigare inte nämnts särskilt i ADR och RID utan har det antingen
transporterats enligt 1.1.3.5 eller 1.1.3.6. Förpackningar som ska transporteras
som värdeberäknad mängd måste fortfarande uppfylla kraven i del 4 och del 6,
bl.a. krav på typgodkännande, vilka kan vara svåra att uppfylla för en använd
förpackning. I Sverige har det tidigare utnyttjat lättnaderna i del 16. I de fall
dessa uttjänta förpackningar, som exempelvis tomma färgburkar, uppfyller
klassificeringskriterierna för det nya UN-numret 3509 undantas de helt vid
nationell transport i Sverige genom avsnitt 16.0. Avsikten med
undantagsbestämmelsen i avsnitt 16.0 är att klargöra att förpackningarna
undantas från kraven i bilagorna till ADR och RID och övriga krav i del 16.
Övriga förändringar som skett i Bilaga S finns beskrivna i
konsekvensutredningen till ADR-S 2015 och RID-S 2015.