Seminarium 2 Nyheter om tekniska riktlinjer

Nyheter inom Svenska kraftnäts
tekniska riktlinjer
Konsult- och entreprenörsdagen
19 november 2015
Johan Nissen
Johan Albertsson
Vad är riktlinjerna till för?
• Specifika krav på komponenter
• Dokumentation av anläggningar
• Fysiskt skydd
• Elsäkerhet
• Miljökrav
• Projektering inkl. förprojektering och
markundersökningar
Förteckning över alla TR (80 st)
TR01
Stationsanläggningar
16
TR02
Kontrollanläggningar
11
TR03
Mätning
1
TR04
Tele- och datakommunikation
1
TR05
Ledningar
14
TR06
Elkvalitet
1
TR08
Anläggningsdokumentation
6
TR09
Fysiskt skydd
8
TR10
Elsäkerhet
4
TR12
Underhåll
14
TR13
Miljö
1
TR15
Projektering
3
Nya TR (senaste året)
>
TR01-13: Stamnätsstationer, Jordning
>
TR02-05-09: Utlösningskretsar och brytarvalsutrustning för
reläskydd och automatiker
>
TR02-09: Hjälpkraftsystem Likströmssystem, Batterier
>
TR05-02: Fundament för kraftledningar (större revision)
>
TR05-16: Luftledningar-Montage. Resistansmätning av skarv,
pressad spännlinhållare och skruvklämma
>
TR09:
>
TR12-22: Bärbar utrustning för arbetsjordning
>
TR15-01: Förprojektering av luftledningar
>
TR15-02: Projektering av luftledningar
>
TR15-04: Markundersökningar
Fysiskt skydd (hela serien reviderad)
På gång ….
TR01-21 Stamnätsstationer – Bygg och mark (fanns
tidigare i TR01-01)
TR15-03 Projektering av markkabelförläggning
TR15-05 Konstruktion
TR13 ”HMSK” (avhandlas i seminariet nr 3)
TR14 ”Kabelsystem”
Gemensam HMSK-TR
Omarbetning av miljö TR13 till en gemensam HMSK-TR, med
tillhörande under-TR.
-
Tydligare beställare mot entreprenör
- Alla krav inom HMS samlade på samma ställe med samma struktur
- Ökad systematik och styrning
- Bättre uppföljning
- Tydligare internt och kvalitetssäkrade krav – HM ansvarar för alla
krav
HMSK TR med underserie
TR15
TR15-01
Förprojektering
TR15-02
Projektering av luftledning
TR15-03
Projektering av markkabel (på gång)
TR15-04
Markundersökning
TR15-05
Konstruktion (på gång)
Några tankar om behovet av bra projektering
Kostnadsfördelning – fem senaste större
ledningsprojekt (443 km, 3,2 miljarder kr)
Kostnadsfördelning inom entreprenaden
Baserad på ett typiskt projekt
med 554 stolpar.
17 stolptyper:
A1:
188
B1:
196
Övriga:
170
Övrigt inkluderar:
Stagskruvar
Staglinor
Jordning
Isolatorkedjor
Topplineupphängning
Vibrationsdämpare
Distanser m m
Ersättningsmassor
Kostnadsfördelning för samtliga 554 stolpar
Processen
Förprojektering
> En översiktlig projektering av ett eller flera sträckningsalternativ.
> Genomförs normalt innan koncession och innan
undersökningstillstånd beviljats.
> Baseras till största delen på befintlig data som kan fås fram utan
att beträda marken.
> Förprojektering handlar om att sammanställa och utvärdera
befintlig data och erfarenheter från olika kompetensområden för
att komma fram till den optimala ledningssträckningen.
> Kompetenser krävs inom skog, markåtkomst, geoteknik, natur
och kulturmiljö samt kraftledningsteknik.
Bilaga från TR15-01
Jämförelse av olika sträckningsalternativ.
Processen
Projektering
> Underlag från Svenska kraftnät
> Teknisk specifikation, ledningsstråk, stakningskarta, tillstånd, kartmaterial,
standardstolpar, …
> Projekteringens genomförande
> Organisation, projekteringsmöten, utredning vinkelpunkter, utredning kritiska
platser/passager, magnetfält, inmätning/utsättning, korsningsskisser,
stolpplacering, tillfartsvägar, markundersökningar/fundamentval, genomgående
markjordledare, linskarvar, FFU.
> Leveranser
Dokument som ingår i FFU
Processen
Allmänna råd
> Använd gärna lediga stunder till fördjupning i våra tekniska
riktlinjer.
> Återkoppla till Svk med synpunkter och/eller förslag.
Länk
http://www.svk.se/aktorsportalen/teknik-och-entreprenad/tekniskariktlinjer/