Topocad 16, nyheter

Topocad 16, nyheter
Här följer de förändringar som är gjorda i Topocad 16.0 till skillnad från Topocad version 15.3.x
Systeminställningar
Skärminställningar
I skärm på systeminställningarna finns det nu
funktioner för att ställa in maximal storlek på inläst
rasterbild. Topocad hämtar information om vilket
grafikkort som används och ställer in
rekommenderad rasterstorlek efter detta.
Inställningen kan givetvis ändras.
Punktmolnsinställningar
För inläsning av punktmoln till ritningen finns nu
en default inställning för hur stor den ska visas.
Det går att i Egenskaper justera detta.
Import/Export
I systeminställningar för import/export finns nu
möjlighet att ange teckenkodning för export av textfiler. Det är framförallt tillämpligt vid export av Mapinfofiler med annan teckenkodning.
Koordinatsystem, Höjdsystem
I koordinatsystem inställningar är det nu möjligt att ange ett separat höjdsystem. Detta gör ingen automatisk
transformation men märker upp filen med höjdsystemet (och koordinatsystemet i plan) med denna information
för att förhindra att förväxling sker vid import av filer.
Decimaler och enheter
Det finns en inställning för vilken enhet som
används. Både i längder, areor, volymer och
vikter kan olika enheter anges. Standardenheten
är meter, m², m³ och ton.
Punktinfo
I systeminställningar för att visa
punktinformation är denna likadan som tidigare.
Det är dock nu en standardinställning för hur
punktinformationen ska visas. Om man i en
ritning ändrar punktinformationen kommer denna
att ändras och sparas i ritningen och inte påverka
andra ritningar.
Snapp
Inställningar för det nya snappkommandot Skenbar snapp som kan anges ingå i automatisk snapp.
Systemfiler, hantering
Attribut
Attribut kan grupperas för enklare hantering vid många attribut. Grupperna används sedan varje gång du har
en attributlista. I attributen kan du nu klistra in värden från klippbordet.
Attribut hanterar hyperlänkar, lägg in en http-länk i ett attributfält så får du automatiskt en länk skapad.
Topocad 16 nyheter
Adtollo AB
sid 1
Linjetyper
Linjetyper med symboler
Nu kan man addera symboler på linjetyper. Dessa
symboler kan anges på ett flertal olika sätt, exempelvis
läggas på i varje nod, i startänden, i ändpunkten, med
intervall och de kan roteras relativt linjen eller på vilket
annat sätt som helst. Det går alltså att skapa linjetyper som
fungerar för trappor, för alla typer av linjer där symboler
ska sättas in på noder och många fler exempel.
Avancerad inställning linjetyper
Här anger man om man inte vill visa linjen hela linjen utan man kan ange att
den inte ska synas i startpunkt och/eller slutpunkt. Används exempelvis på tak
när byggnaden är fotogrammetriskt inmätt.
Under avancerad inställning finns även funktion att ange ett annat
linjetypsnamn vid export till AutoCAD.
Kodtabell, punkttypsfunktion
Kodtabellen kan nu använda punkttypsfunktionen för att
skapa polygoner direkt.
Material
I Topocad 16 finns en materiallista. Den kan adderas och
ändras. Den sparas som en systemfil med filändelsen .tmlx
(alternativt sparas i gemensam systemfil). Det går att addera
material till solider, till areor i sektionsmallen och till olika
beräkningsfunktioner i kodtabellen. Finns det material på en
solid beräknas även vikten för objektet.
Produktkoder
Produktkoder kan anges på vissa typer av objekt, framförallt tvärsnittsareor i sektionsmallar. Dessa koder
ingår i volymrapporten för solider. Produktkoderna är gjorda för BSAB 2.0 och kan även användas för AMAkoder.
Topocad 16 nyheter
Adtollo AB
sid 2
TOPX, ritning
Nyheter i Topocad 16 som vi kategoriserar tillhörande CAD, ritningen.
Visa punktinformation
Ritning|Visa|Punktinfo, snabbkommando Shift + F2
Visa punktinformation är en funktion som visar Punktkod, Punktbeskrivning, Höjd och/eller PunktId på en
punkt (eller punkt i nod). Informationen visas med inställningar för delta-mått från punktens insättningspunkt
och dess textstorlek. Tidigare har dessa mått legat på systemnivå. Nu är detta omgjort så att
standardinställningen ligger på systemnivå men så fort en ändring har gjorts i ritningen så sparas denna
information i ritningen utan att påverka systeminställningens standardinställning.
Etikettera
Övrigt|Etikettera, snabbkommando Ctrl + Shift + K
Funktionen etikettera som sätter på en text, attribut eller symbol längs med en linje har nu utökats med två
funktioner. Dels kan man ange att texten ska hamna på noder och man kan ange en startsektion för
etiketteringen.
Släcka lager
Design|Verktyg|Frys ej valda lager, Höger mus – Frys ej valda lager
Kommandot släcker alla lager som för närvarande inte är markerade. Markera de objekt i vars lager du vill se,
aktivera kommandot. Lagren fryses. Ett snabbt sätt att släcka data du inte behöver se.
Skapa lagerkollektion från lagerhanterare
Ritning|Egenskaper|Lagerhanterare, snabbkommando Ctrl + 1
I lagerhanteraren finns en funktion som skapar en lagerkollektion från de lager som för närvarande visas, inte
är frysta eller gömda.
Bryta linje med linje
Ritning|Modifiera|Bryt, snabbkommando Ctrl + B
Förbättrat brytkommando då man nu kan bryta en linje med annan
linje och välja dels vilken linje man ska bryta och dels vilken höjd
man vill ha.
Externa referenser i en och samma färg
Ritning|Visa|Externa referenser
När du använder externa referenser kan du välja att ha hela den externa referensen i en och samma färg. Gör
det enklare att skilja ut vad som är vad.
Ny funktionalitet i Släntmarkering
Övrigt|Annat|Släntmarkering, snabbkommando Ctrl + H
Släntmarkeringen har fått utökade funktioner. Dels kan man nu använda flera linjer i både den övre och undre
linjen. Dels kan man inte lura kommandot när linjerna ligger på olika höjder, då väljs alltid den övre linjen
som den övre kanten.
Det finns även funktion att ha dubbla långa respektive korta linjer.
Nytt snappkommando
Snappkommandot Uppenbar skärning är nytt snappkommando. När du har två objekt (linjer, radier) så hovrar
du med musen över deras ändpunkter, får en rosa markering på dessa och sedan går till den punkt där
skärningen borde vara. Skärningen ritas då ut och kan snappas på.
Topocad 16 nyheter
Adtollo AB
sid 3
Multiblad vid skapande av ritningsblad
Blad|Skapa|Multipla ritningsblad
Funktionen skapar ett antal ritningsblad som täcker en större utritningsyta.
Genom att markera den totala utritningsytan, ange en bladmall och skala så
beräknas antal ritningsblad som behövs. Det går även att ange
överlappningsmån.
Finns det två vyer i ritningsbladet kan den andra användas för en översiktsbild
där aktuellt ritningsblad är markerat.
Gtrans 64 bitars
Ritning|Modifiera|Transformera
Gtrans körs nu i den nya 64-bitars versionen.
Externt kommando från Urklipp
När data har markerats i ritningen kan dessa kopieras till Urklipp för att därefter
klistras in i en annan ritning (eller samma). Kommandot kan nu även använda ett
externt anrop till exe-fil om man vill använda utklippet för annan hantering.
Utökad funktionalitet i pålprotokollet
Pålprotokollet har utökas i funktionalitet. Förutom att hantera solider har vi
kompletterat med att jämförelse kan göras på topp, botten eller på fast höjd.
Kravet på attribut är släppt.
Konvertera text till punkter
Övrigt|Annat|Text till punkter
Ett nytt kommando där texter med höjden angiven kan konverteras till punkter
med den höjden. Man väljer insättningspunkt och om höjden ska tas från den
skrivna texten eller höjden.
Rutnät i redigera som text
Funktionen i Redigera som text har kompletterats med att kunna expandera och kollapsa objekten så att enbart
en punkt i varje linje (första) visas med linjens attribut.
Referenspunkter
Skapa referenspunkter:
Redigera punktreferenser:
Topocad 16 nyheter
Design|Skapa objekt|Punktreferenser
Modifiera|Redigera|Punktreferenser
Adtollo AB
sid 4
Punktreferens är en ny typ av objekt som innebär att
en punkt sammanbinder ett antal linjer, slutna linjer
eller polygoner.
Funktionen binder ihop ett antal punkter på varandra
till en punkt och därefter går det inte att splittra
objekten från varandra. Punkten redigeras som en
punkt.
Modifiera kommandot ger möjlighet till att addera
objekt eller subtrahera objekt från punkten.
Skapa ellips
Design|Skapa objekt|Ellips
Topocad hanterar nu ellipser. Genom att ange
insättningspunkt, peka ut riktningen och ange stora och
lilla radien erhålls en ellips.
Roterakommandot
Ritning|Modifiera|Rotera, höger mus-markerat objekt, snabbkommando Ctrl + Shift + 3
Roterakommandot har utökats med rotation i tre dimensioner. Nu kan rotation ske i 4
axlar, X, Y och Z samt en godtycklig som kan pekas ut. Notera att det är själva axeln
som anges, det vill säga runt den axel som objektet roteras.
Transformation
Vid export av KML-filer är det nu möjligt att transformera data både med Gtrans och med Proj4.
Databasadapters
FDO
Färg enligt Visa lager är en ny funktion.
ESPA
Nu finns möjlighet att rotera kartbilden enligt den inställning som ESPA använder när du arbetar med
kopplingen till Espa.
Topocad 16 nyheter
Adtollo AB
sid 5
Solider
Från och med Topocad 16 hanteras solider i Topocad. Solider är en komplex 3D
volym av ett antal olika typer av volymer. I princip vilken volym som helst kan
skapas. I Topocad skapas dessa solider dels direkt i ritningen genom ett antal
kommandon, dels kan solida objekt mätas in med hjälp av beräkningsfunktioner i
kodtabellen och slutligen skapas solider via sektionsmallar och beräknade sektioner.
Topocad hanterar även meshar som är en typ av förenklade solider som närmast kan
liknas vid en sluten terrängmodell.
Skapa solider
Design|Skapa objekt|3D-Solid Snabbkommando Ctrl + Shift + 3
Solider kan skapas som:
 Kuber
 Kilar
 Pyramider
 Koner
 Cylindrar
 Sfärer och
 Torus
Vilka mått som anges är något olika på typen av objekt. Generellt anges
insättningspunkt, utbredning (storlek) men även riktning eller lutning. På alla solider
anges läget, färgen, transparens och eventuellt material. Anges material kan färgen
hämtas från detta.
Svep (Sweep)
Design|Skapa objekt|Svep Snabbkommando Ctrl + Shift + 4
Kommandot skapar solider av en väg och en tvärsnittsprofil. Genom att välja vägen,
tvärsnittsprofilen och eventuellt en insättningspunkt på tvärsnittsprofilen skapas en solid
längs vägen.
Ett krav är att vägen inte har några bryt längs linjen (obs 3D) och att tvärsnittsprofilen är
sluten. En polygon kan användas som tvärsnittsprofil.
Extrudera (Extrude)
Design|Skapa objekt|Extrudera Snabbkommando Ctrl + Shift + 5
Kommandot lyfter en tvärsnittsyta fastställd längd.
Funktionen lyfter alltid rakt upp längs med Z i planet.
Topocad 16 nyheter
Adtollo AB
sid 6
Rotera (Revolve)
Design|Skapa objekt|Rotera Snabbkommando Ctrl + Shift + 6
Kommandot roterar ett slutet objekt runt vald axel och bildar en solid av detta. Detta
behöver inte vara ett helt varv utan vinkeln kan anges.
Lyft (Loft)
Design|Skapa objekt|Lyft Snabbkommando Ctrl + Shift + 7
I detta kommando anger du ett antal, minst två,
tvärsnittsprofiler som ligger på olika höjder. Peka ut tvärsnitten
i den ordning du önskar skapa dom i. Topocad skapar en solid
av de tvärsnitt du anger och i den ordningen.
Skapa mesh
Design|Skapa objekt|3D-Mesh Snabbkommando Ctrl + Shift + 7
Mesh kan skapas som:
 Kuber
 Kilar
 Pyramider
 Koner
 Cylindrar
 Sfärer och
 Torus och supertorus
Meshar är något enklare än solider i sin uppbyggnad då de anges som ett antal
mindre ytor. I Topocad prioriterar vi solider. Det är dock så att vid viss import och
export till andra format kommer meshar att förekomma.
Import av ifc
Arkiv|Import – ifc
Ifc-formatet är det som används för BIM-data med solider. Ifc beskriver enbart
olider. Ifc data innehåller ett stort antal metadata.
IFC metadata till solider
Modifiera|Verktyg|BIM-data
Med detta kommando kopieras ett antal ifc metadata till Topocad attribut.
Topocad 16 nyheter
Adtollo AB
sid 7
Beräkningsfunktioner för solider
Hem|System|Kodtabell
I kodtabellens beräkningsfunktioner finns ett antal
funktioner inbyggda för att direkt från mätningen skapa
solider.
Följande 3D beräkningsfunktioner finns:
 3D horisontell balk (kantsten, mur, etc)
 3D cylinder (pelare, cylinder, rör)
 3D pelare (pelare, fyrkantsbalk)
 3D påle (pålinmätning)
 3D yta (ytor, väggar)
 Horisontellt lutande rör (rör)
Sektioner och solider
Beräkning av sektioner skapar solider och detta börjar i sektionsmallen. I sektionsmallen kan objekt som sveps
längs med vägen anges, exempelvis kantstenar. Det går även att ange 3D objekt som finns längs med vägen
med ett regelbundet intervall exempelvis belysningsstolpar.
Slutligen så skapas solider av de areor man anger i sektionsmallen, exempelvis slitlager, bärlager,
förstärkningslager.
Vid import av beräknade sektioner till en ritning får man val av vilka objekt man vill
importera till ritningen. De delas upp i linjer, sektioner, sektionsobjekt (ex kantsten)
och areor.
Topocad 16 nyheter
Adtollo AB
sid 8