Fortsatt egenvård ur ett prehospitalt patientsäkerhetsperspektiv

‘Fortsatt egenvård’ prehospitalt
- ur ett patientsäkerhetsperspektiv
Jakob Lederman
Leg. sjuksköterska
Ambulanssjuksköterska, AISAB Södermalm
Magisterexamen vårdvetenskap
Stort allmänt och massmedialt intresse
En viktig och laddad vårdnivå
Ambulans2015
2015-05-04
Bakgrund






Ambulanssjukvårdens utveckling
Vårdnivåns utveckling
Larmcentralens utmaningar
Begränsad mängd forskning
Triage / Beslutsstödsystem
Svåra och komplexa bedömningar
 Begränsade resurser
 Varierande miljöer
 Negativa händelser
 Avsaknad av kunskap – patienterna
 Avsaknad av kunskap – specialistsjuksköterskorna
Ambulans2015
2015-05-04
Vårdnivåns karakteristika än så länge…
 Vårdnivåns omfattning (2)
 Fler kvinnor (2,4)
 Prio-1-uppdrag (2,4)
 Könsskillnader
 Patientens medicinska tillstånd (2,4)
 Larmcentral: ”Osäkra uppgifter/svårt sjuk patient”
 Ambulans: ”Medicin ospecificerat, allmänt övrigt”
 Hänvisad eller avvisad? (3)
 Bristfällig journalföring (1,2)
1. Insulander Ahnmnark & Wennberg (2011)
2. Lederman (2012)
3. Henriksson & Major (2014)
4. Pålsson & Ström (2014)
Ambulans2015
2015-05-04
Problemområden
 Vilka är patienterna?
 Vad händer med patienterna?
 Avsaknad av konsensus inom verksamheten
 Kvalitetsindikatorer/kvalitetsregister
 Patientsäkerhet
 Korrekt resp felaktig bedömning
 Negativa händelser
 Patienternas upplevelser
 Ambulanspersonalens erfarenheter
 Formell kompetens
Ambulans2015
2015-05-04
Framtiden

Akademisk Ambulans, planerat som doktorandprojekt på KI-SÖS
Tack!
[email protected]
Ambulans2015
2015-05-04