Yttrande från Försvarsmakten

Yttrande
HÖGKVARTERET
Datum
Beteckning
2015-09-08
FM2015-11827:5
Ert tjänsteställe, handläggare
Ert datum
Er beteckning
Egon Enocksson, Naturvårdsverket
2015-05-25
NV-02937-15
Vårt tjänsteställe, handläggare
Vårt föregående datum
Vår föregående beteckning
Sida 1 (2)
PROD INFRA Camilla Bramer, 08-7889587,
[email protected]
Samråd enligt ESBO-konventionen avseende
miljöbedömning av förslag till åtgärdsprogram för marint
skydd av Tysklands del av Nordsjön och Östersjön
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.
I beredningen av detta ärende har major Michael Moberg, produktionsledningens
marinavdelning samt överstelöjtnant Arne Wessner, chef produktionsledningens
miljöavdelning, deltagit.
Beslut i detta ärende har fattats av överste Lars Träff, chef produktionsledningens
infrastrukturavdelning. I den slutliga handläggningen har Camilla Bramer deltagit, tillika
föredragande.
Träff, Lars
Chef Produktionsledningens infrastrukturavdelning
Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.
(CBR)
Postadress
Besöksadress
Telefon
Telefax
E-post, Internet
Högkvarteret
107 85 Stockholm
Lidingövägen 24
08-788 75 00
08-788 77 78
[email protected]
www.forsvarsmakten.se/hkv
Yttrande
HÖGKVARTERET
Sändlista
Naturvårdsverket
För kännedom
PROD MARIN
PROD MILJÖ
Datum
Beteckning
2015-09-08
FM2015-11827:5
[email protected]
Sida 2 (2)