Dessa vepor kommer finnas på byggplanket på Skoklosters slott för

Statens fastighetsverk restaurerar taket
Roof restoration by the National Property Board Sweden
För cirka 350 år sedan, år 1668, var taket klart på
Skoklosters slott och man firade taklagsöl. Högt där
uppe skimrade 80 000 svartglaserade takpannor som
byggherren Carl Gustaf Wrangel köpt från Amsterdam.
foto: Johan Lefvert
År 1967 köpte staten slottet och den första stora
restaureringen av takets konstruktion gjordes under
ledning av dåvarande slottsarkitekt Ove Hidemark.
År 2014 startade vi en genomgripande restaurering
av allt från yttertak ner till bärande delar. Vi tar ner
takpannorna och lägger tillbaka dem när bristerna
inunder åtgärdats. Arbetet sker etappvis och under
sommarhalvåret – år 2018 beräknas vi vara klara.
Timmermän, snickare, plåtslagare, smeder och murare
utför arbetet i samråd med antikvarisk myndighet. De
använder godkända material, traditionella metoder
och redskap, men även moderna. När handkraften inte
räcker till kommer domkraft och lyftkran väl till pass.
För mer information kontakta Statens fastighetsverks
förvaltare via e-post: [email protected]
foto: mattias hallgren
About 350 years ago, in 1668, the roof of Skokloster Castle
was completed, and it was celebrated with topping-out beer.
High above, there gleamed 80,000 black-glazed tiles which
the commissioner, Carl Gustaf Wrangel had ordered from
Amsterdam.
Hantverk på hög nivå. Craft at height.
Entreprenörer Contractors:
• Generalentreprenör: Vikens Plåt & Tegel AB
• Tyréns Växjö
• Roslagens Plåtkonsult AB
• Hallgren Hantverk/Traditionsbärarna
• Lars S Almqvist Förvaltning AB
• ABC Ställningar AB
In 1967, the state bought the castle and the first major
restoration of the roof construction was carried out under the
leadership of the castle architect at the time, Ove Hidemark.
In 2014 we began a thorough restoration of everything
from the roofing down to the bearing construction. We are
removing the roofing tiles and placing them back when the
underlying faults have been rectified. The work goes on in
stages and we expect it to be completed in 2018.
Carpenters, panel beaters, smiths and masons are carrying
out the work in consultation with state antiquarians. They
are using approved materials, and traditional methods and
implements, as well as modern ones. When manual efforts
fall short, jacks and cranes proved their worth.
For more information, contact the administrator by e-mail:
[email protected]
Vill du veta mer: www.sfv.se/skokloster-tak
Understruket taktegel på öppen läkt
Takteglet tas ner, rengörs och
läggs tillbaka. I nordöstra hörnet
avlägsnades 12 ton gamla
lagningar och 2 ton nya lades dit.
The team of masons work manually
to seal the roof tiles from underneath
using lime mortar.
Ny vinkelränna i glödgad kopparplåt och med dubbla tvärfalser
på plats i nordöstra hörnet.
The roof tiles lie on open laths, the
horizontal battens, and are coated
from underneath with lime mortar.
Avancerade byggnadsställningar.
Advanced scaffolding.
foto: Johan Lefvert
New valley gutter of annealed copper
sheet with double crossfolds in place
in the north-east corner.
Takteglet ligger på öppen läkt,
de liggande ribborna, och
understryks med kalkbruk.
foto: Johan Lefvert
foto: Johan Lefvert
The roof tiles are taken down, cleaned
and put back. At the north-east corner
12 tons of old repairs were removed,
and 2 tons of new repairs were added.
Murarlaget arbetar för hand
med att foga samman takteglet
underifrån med kalkbruk.
foto: Johan Lefvert
foto: Johan Lefvert
foto: Johan Lefvert
Under-coated roof tile on open lath
Ny kopparplåt runt taklucka och
under ett modernt snörasskydd.
Vinkelrännan täcker bjälken som
knyter i hop takfallen. Här fästs
den med originalspik. Bjälken är
14,5 m lång och väger 300 kg.
foto: mattias hallgren
The valley gutter covers the beam
which ties together the roof slope.
Here it is attached using the original
nails. The beam is 14 ½ m long and
weighs 300 kg.
produktion: hugin & munin kulturinformation ab
foto: Johan Lefvert
New copper sheet around the roof
hatch, beneath a modern snow guard.
Ny sandgjuten blyplåt på
taknocken. Under ligger en
åskledare på galvaniserad plåt,
som förhindrar gnistbildning.
New sand-moulded lead sheet on
the roof ridge. Beneath, a lightning
conductor of galvanised sheet to
prevent sparks.
På sticktassar, gradsparrar och högben
On sole-pieces, diagonal rafters and rafters
2
1
foto: mattias hallgren
foto: mattias hallgren
foto: melker dahlstrand
1
Yttertaket väger cirka 120 ton och
bärs upp av ett avancerat system
av bjälkar. Alla ljusa bjälkar är
nya, däribland sticktassen, som
vi ringat in på bilden.
The rood trusses bear carpenter’s
marks – a special calculation method
used for over 6 centuries in Sweden.
The outer roof weighs about 120 tons
and is supported by an advanced
system of beams. All the lightcoloured beams are new, including
the sole-piece, here ringed in.
The construction with 1) collar beams
in the new corner was constructed
according to a 17th century drawing
found in the castle. It did not exist
previously, which has led to several
beams cracking in the 2) roof trusses.
The new beams come from selected
old-growth pines, about 150 years old.
foto: mattias hallgren
4
Konstruktionen med 1) hanbjälkar
i det nya hörnet gjordes enligt
en 1600-talsritning som finns
på slottet. De fanns inte tidigare
vilket lett till att fler bjälkar
knäckts i 2) takstolarna. De nya
bjälkarna kommer från utvalda
gammelfuror, cirka 150 år gamla.
Takstolarna har timmermansmärkning, ett eget räknesätt som
använts över 600 år i Sverige.
Mot sticktassens sidor passas
totalt 14 olika vinklade ytor in.
3
foto: mattias hallgren
2
1
I det nya hörnet bär 1) sticktassen upp 2) diagonalbocken
och 3) gradsparren med de
ursprungliga 4) högben.
In the new corner, the 1) sole-piece
supports the 2) diagonal trestle and
3) diagonal rafter with the original
4) rafters.
foto: mattias hallgren
4
A total of 14 different angled surfaces
are fitted to the sides of the solepiece.
En av flera granar, huggna på Sko
gård, som bilas till nya nockåsar.
One of several spruce trees being
hewn for new ridge beams.