2015-05-25 BfL 2 träff 3

Bedömning för lärande
Erfarenheter från arbetet med att
skapa situationer som gör lärandet
synligt
Feedback
Andreia Balan
Uppföljning - diskussion
• Beskriv vilken metod/arbetssätt ni har valt.
• Hur har eleverna upplevt metoden/arbetssättet?
• På vilket sätt har ni fått en bättre förståelse för
var eleverna befinner sig i sitt lärande?
• Hur har arbetssättet påverkat er undervisning?
• Vad har fungerat bra respektive mindre bra?
• Är det något ni tänker göra annorlunda en
annan gång?
Tre definitioner
1. Högre ordningens tänkande
genom kognitiva processer
/transfer
2. Högre ordningens tänkande
genom
problemlösningsstrategier
3. Högre ordningens tänkande
genom kreativt tänkande
Deduktivt resonemang
• Från generellt till partikulärt
• Handlar om att dra slutsatser utifrån logiska
resonemang.
Om A så B. Om A är sant då är B också sant.
Om a + b = b + a då är 2 +4 = 4 +2
Induktivt resonemang
• Från partikulärt till generellt
• Handlar om att dra slutsatser utifrån ett antal
observationer/experiment.
Exempel
• Att identifiera temat i ett författares verk genom
att använda olika citat från texten.
• Att bevisa en hypotes genom att genomföra ett
antal experiment.
Verktyg som stödjer bra undervisning
• Utmana eleverna att identifiera anledningen till en
pågående aktivitet i klassrummet
• Ställ ett stort antal frågor och kontrollera svaren från alla
elever
• Skapa “mellanrum” under studien av ett område. Detta
möjliggör att elever glömmer och därför behöver
repetera stoffet
• Se till att eleverna genererar svar på frågor även innan
man går igenom ett nytt ämnesområde
(Coe, Aloisi, Higgins & Major, 2014)
Strategi 3 - Respons
• Grundtanke:
att ge återkoppling och inte bara information
om lärandeprocessen och undervisningens
effekter
att stimulera reflektion
• Förutsättning:
Elevernas föreställningar om skola och skolarbete påverkar
deras sätt att reagera på feedback
Olika former av respons
•
•
•
•
Poäng
Korrekt svar
Korrekt svar + förklaring
Korrekt svar + förklaring + indikation på
förbättring
• Korrekt svar + förklaring + förslag på
åtgärder
låg effekt
hög effekt
Prestation
Attityd
Poäng
ingen vinst
Höga poäng :
positiv
Låga poäng:
negativ
Kommentarer
30% vinst
Hög presterande
: positiv
Låg presterande:
positiv
Både poäng
och
kommentarer
ingen vinst
Höga poäng :
positiv
Låga poäng:
negativ
(Butler, 1987)
Exempel
Respons på olika nivåer
• Uppgiftsnivå
t.ex. faktafel – effekt 0.43
Vad är det som är rätt och/eller fel?
Vilket är det rätta svaret?
Hur kan eleven utveckla svaret?
Vilken missuppfattning kan ligga till grund för det som är felaktigt?
Vad visar eleven att han/hon behärskar?
Vilken annan komplettering behövs för att uppfylla kriterierna?
• Processnivå
t.ex. hur kan jag ändra strategi inför nästa uppgift – effekt 0.53
Vad är fel/bra och varför?
Vilka strategier har eleven använt och hur kan de förbättras?
Vilka samband finns det med andra uppgifter/aktiviteter?
Vilka frågor (som är kopplade till uppgiften) kan eleven arbeta vidare med?
Respons på olika nivåer
• Självregleringsnivå
t.ex. hur ska jag hantera den feedback jag får –
förbättra självbedömningsförmågan, skapa intern
feedback
Hur kan eleven utvärdera sitt arbete?
Hur kan eleven koppla ihop/jämföra med annat som har
gjorts tidigare?
Hur kan eleven arbeta vidare med lärarens respons?
Hur kan eleven reflektera över sitt lärande?
• Personlig nivå
t.ex. beröm vs ingen beröm - effekt 0.09-0.34
Uppgiftsnivå
Bordsbenen bildar tillsammans
med bordsskivan respektive
golvet två trianglar. Om a=b och
c=d, vad kan vi då säga om de två
trianglarna? Vad innebär det för
skivans lutning?
Processnivå
Ditt resonemang innehåller inget
bevis. Ett matematiskt bevis skulle i
detta fall innebära att du visar att
vinklarna som benen bildar mot
skivan respektive golvet är olika.
Stämmer det?
Självregleringsnivå
Det är alltid bra att testa sin hypotes. I
den här uppgiften finns det två
möjligheter: antingen är bordskivan
parallell med golvet eller inte. Vilka
konsekvenser medför det ena respektive
andra fallet?
Vi har tidigare pratat om parallella linjer
som skärs av en tredje. Hur kan det
användas här?
Timing
Omedelbar för
• uppgiftsrelaterad feedback
• enkla uppgifter
• lågpresterande elever
Fördröjt för
• processrelaterad feedback
• komplexa uppgifter
• högpresterande elever
Bearbetning
• Effektiv feedback genererar nya aktiviteter
• Effektiv feedback genererar nya tankar
• Förutsätter att elever utvecklar strategier för
bearbetning av respons
Bearbetning
• Ge halva responsen och be
eleven arbeta vidare med hjälp
av den responsen.
• Lämna kommentarer som
eleven ska placera på rätt ställe.
• Diskutera i helklass uppgifterna
och be eleven rätta sitt arbete.
• Skriv antal felaktiga respektive
korrekta svar och be eleven
hitta dem.
Kontext
• Integrerad i undervisningen
• Förutsätter:
- etablerade klassrumsnormer som stödjer
leveransen av respons
- Growth Mindset (Carol Dweck ) – vikten av
ansträngning visavis medfödd begåvning
- synen på misstag
Feedback i form av ljud och bild
Diskutera
1. Hur kan man skapa möjligheter för bearbetning av
respons?
2. Hur kan man arbeta med Growth Mindset?
Uppgift
• Ge eleverna en komplex uppgift som de ska arbeta med i
grupp. Ge respons på uppgiftsnivå och processnivå.
• Skapa möjligheter för eleverna att arbeta vidare med den
respons den fått.
• Ta med några exempel på elevarbeten som fått respons, vid
nästa träff.
• Reflektera över arbetssättets effekter på lärande och
undervisning