Mia Edström, Stadsbyggnadskontoret Göteborg Karin

Frihamnen
– en ny stadsdel med modern
citylogistik
Mia Edström, Stadsbyggnadskontoret Göteborg
Karin Lindroth, Göteborgs Stads Parkerings AB
EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN
Frihamnenprojektet
- staden och exploatörerna i nära samverkan
Mia Edström
Karin Lindroth
-  Projektledare
-  Projektledare Göteborgs Stads
Stadsbyggnadskontoret
Parkerings AB
-  projektleder tillsammans med
-  Parkeringsbolaget ingår i
Hanna Areslätt (fastighetsägaren konsortiet tillsammans med 7
Älvstranden)
andra konsortiedeltagare
-  projektleder Parkeringsbolagets
roll i Frihamnsprojektet
EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN
Frihamnen som pilot
–ett nytänkande stadsutvecklingsprojekt
EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN
Älvstaden – öppen för världen
- inkluderande, grön och dynamisk
Hela staden
Möta vattnet
Stärka kärnan
EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN
MALMÖ 15 SEPTEMBER
EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN
Övergripande tidplan - Frihamnen
ETAPP 1
Konsor>ets faser Förstudie & Program Planering Genomförande Planeringen omfa-ar arbetet a- ta fram en detaljplan för området. När marken är fördelad påbörjas arbetet med genomförandet. Projektering, bygglov, bebyggelse, utbyggnad av allmän plats etc Markanvisningsprocessen Projektavslut Konsor>ebildning Fördelning Markanvisning 1 Markanvisning 2 Erfarenhetsåterföring & Lärande 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN
Mobilitet i Frihamnen
Utmanande vision
– ”en stad i ögonhöjd”
– mycket låga p-tal
– bilfritt och stor tillgänglighet – boende, besökare och verksamma
– plats för vardagsliv mellan husen kräver förändrade
logistiklösningar
Testarena skapar möjligheter
lösningar för sömlösa resandet, mobilitetshubbar, samordnade
transporter och ”nytänkande” för byggnation samt drift av
anläggningar
EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN
Mobilitet i Frihamnen
Temagrupp Mobilitet
•  samverkan konsortiet och staden
•  mobilitet – förutsättningar för ett enkelt vardagsliv och ett tillgängligt
stadsrum
•  hållbarhet - lösningar ska vara hållbara
fungera när området byggs och flexibla för framtiden
EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN
VaMen-­‐
transporter e-­‐handel Hubbar, noder Mobilitet Gå och cykla Kollek>v-­‐
trafik Transporter Avfall, hushåll och verksamheter EN HÅLLBAR STAD – Bilar EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN
STADSDEL OMLASTNINGSSTATION AVFALL GODS Övrigt ex. fas]ghets-­‐, park-­‐ och gatuskötsel GODSLEVERANTÖRER BEHANDLINGSANLÄGGNINGAR EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN
DENCITY – ett Vinnova-projekt
EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN
Blandstad – som växer fram över tid
HELA FRIHAMNEN
1,5 milj m2 BTA
15-20 000 boende
15-20 000 arbetsplatser
ETAPP 1
3000 bostäder
2000 arbetsplatser
2021
ca 1000 bostäder
ca 1000
arbetsplatser
EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN
Innova>oner, testarena Etapp 1 – och hela Frihamnen, hela Älvstaden Samverkans-­‐
former Utmaningar och möjligheter Utbyggnads-­‐ ordning – 2015-­‐2035 Kort >ds-­‐
horisont Regler, förordningar Affärs-­‐
modeller EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN
Frihamnen Markanvisning
En utmaning med stora möjligheter.
EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN
Vad har vi lärt oss fram till nu?
EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN
Mia Edström
Projektledare Stadsbyggnadskontoret
[email protected]
Karin Lindroth
Senior Projektledare Parkeringsbolaget
[email protected]
Tack!
EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN