Patientavgifter i öppen vård

Patientavgifter i öppen vård
Från 1 mars 2015
PATIENTAVGIFT PÅ GRUND AV SJUKDOM ELLER SKADA
Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan
personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation om avgifter finns på
www.1177.se/skane/patientavgifter
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Avtal och regler
Remissregler - utomlänspatienter
Högkostnadsskydd
Frikort
Patientavgifter
Faktureringsavgift
Patient som får vänta mer än 30 minuter
Inställda operationer
Läkarvård pga. sjukdom
Avgiftsbefriade besök:
Läkarbesök med anledning av remiss
Besök avseende medicinsk service
Provtagning pga. sjukdom för analys
Sjukvårdande behandling
Avgiftsbefriade besök
Hembesök
Sjukvårdande behandling, hembesök
Recept (enbart, vid sjukdom)
Telefon- eller brevkontakt
Forskning
Läkemedelsprövning enligt avtal
Dagsjukvård
Dagmedicin och övrig dagsjukvård
Födelsekontrollerande verksamhet
Uteblivna tidsbeställda besök
Åtgärder utan samband med sjukdom – undersökningar m m samt intyg
Vissa läkemedel ingår i patientavgiften
REGION SKÅNE 2014
2
3
3
4
5
5
5
6
6
7
8
9
10
10
11
11
12
12
13
13
13
13
14
14
15
16
17
18
PATIENTAVGIFT PÅ GRUND AV SJUKDOM ELLER SKADA
Avtal och regler
Öppen vård
Patientavgifter i öppen vård gäller alla bosatta (folkbokförda) i Sverige och även
för de som är bosatta i andra länder när de ska betala samma vårdavgift som
bosatta inom landstinget
Patienten behöver inte själv betala hela kostnaden för vård och behandling på
grund av skada eller sjukdom, endast en mindre del, den s k patientavgiften
enligt beslut i Regionfullmäktige och andra nationella regler.
I avgiftshänseende skiljs på
- vård och behandling enl. Hälso- och sjukvårdslagen på grund av sjukdom
eller skada
- åtgärder som inte är på grund av sjukdom t ex förebyggande vård,
hälsoundersökningar, vaccinationer, vissa intyg m.m.
Regler för patienter bosatta inom Region Skåne som söker sjukvård inom i
andra landsting
Riksavtal - utomlänspatienter
Remissregler
Hemlandstingets krav på remiss i öppen vård till annan
specialistläkare än specialistläkare i allmän medicin samt till
sjukgymnast gäller enligt sammanställningen:
”Redovisning av landstingens krav på remiss i öppen vård” som finns
på www.skane.se/utomlänsvård
Enligt ”Riksavtal för utomlänsvård” är hemlandstinget det landsting där
patienten är folkbokförd vid vårdtillfällets inledning.
Riks- och Regionavtalet innehåller också regler om Fritt vårdsökande.
Samtliga patienter skall ha tillgång till vård på lika villkor. Reglerna för
vårdsökandet skall tillämpas lika, oavsett var inom Region Skåne patienten är
bosatt.
Fritt vårdsökande
Patient bosatt i Skåne kan söka fritt till verksamheter som bedriver vård inom
Region Skånes verksamheter.
REGION SKÅNE 2014
3
PATIENTAVGIFT PÅ GRUND AV SJUKDOM ELLER SKADA
Patient, bosatt i Region Skåne kan söka vård
remiss/betalningsförbindelse i andra landsting enligt följande;
fritt
utan
- öppen sjukvård på valfri vårdcentral
- öppen och sluten sjukvård på valfritt sjukhus (offentligt), dock ej
kostnadskrävande vård och högspecialiserad sjukvård
Det fria vårdsökandet omfattar sjukhusvård, läkarvård samt sjukvårdande
behandling. Medicinsk service och åtgärder utan samband med sjukdom
omfattas inte.
För viss vård enligt vårdavtal erfordras remiss/behandlingsremiss/ordination, ex.
IVF-, psykoterapibehandlingar, fotsjukvård.
Högkostnadsskydd
Högkostnadskortet finns att få av personalen på mottagningen. Om en patient
inom en 12-månaders period betalat patientavgift för läkarbesök, sjukvårdande
behandling, samt avgift för recept med sammanlagt 1100 kronor kontant eller
avgiften fakturerats har patienten rätt att få patientavgiften införd på
högkostnadskortet. Obs! På högkostnadskortet påförs inte avgiften för uteblivna
besök, besök som inte är på grund av sjukdom eller skada, vaccination, intyg
eller den avgift som betalas när patient är inlagd på sjukhus.
Patient som har besökt en privat vårdgivare, eller öppenvården i ett annat
landsting, så får mottagningen ingen uppgift om det automatiskt. Patient måste
uppvisa kvitton eller högkostnadskort för sådana besök så räknas de med i
beloppet på 1100 kronor.
Avgifter för ”nödvändig tandvård för boende på sjukhem m m” och ”tandvård
som ingår som ett led i en kortvarig sjukdomsbehandling” omfattas av den
öppna hälso- och sjukvårdens avgiftssystem, vilket innebär att såväl regler för
högkostnadsskydd som frikort gäller.
I högkostnadskortet inräknas inte kostnader för uteblivna besök,
hälsoundersökningar och hälsokontroller, vaccinationer, intyg eller
avgifter för den slutna vården. Faktureringsavgift får inte räknas in.
Frikortet gäller inte för dessa kostnader.
Återbetalning kan ske inom högkostnadskortets och frikortets giltighetstid.
Aldrig tidigare 12-månaders period.
REGION SKÅNE 2014
4
PATIENTAVGIFT PÅ GRUND AV SJUKDOM ELLER SKADA
Frikort
När patient inom 12 månader erlagt högkostnadsbelopp, kan frikort utfärdas som
ger rätt till fri öppen sjukvård. Frikortet gäller den tid som återstår av en 12
månadsperiod beräknade från det äldsta besöket som räknats in. Patienten
bestämmer själv vilket besök som ska räknas som det första.
Frikort giltiga i hela Sverige kan utfärdas av landsting och privata
vårdgivare.
Gäller för besök/behandlingar p g a sjukdom
-Läkarvård (även förlängning av läkarintyg p g a sjukdom)
-Dagsjukvård
-Sjukvårdande behandling
-Recept
-Tandvård som ingår i den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftssystem
Patientavgifter
Patientavgift erläggs enligt Region Skånes (vårdlandstingets) regler. Vid besöket
betalas avgiften kontant eller med kort. Om patientavgift inte betalats vid
besöket skickas faktura som samlingsräkning en gång per månad.
Verksamhetschef kan utöver vad som anges i avgiftsförteckningen medgiva
befrielse från patientavgift av medicinska och/eller humanitära/sociala skäl efter
utredning av läkare eller kurator.
Fakturerings- och påminnelseavgift
Patienten betalar avgiften vid besöket, gärna med kort. De patienter som
väljer att inte betala patientavgift i samband med besöket faktureras.
Vid fakturering tas en faktureringsavgift ut, f n 50 kr, utom i de fall
kontant betalning inte kunnat tas emot vid besökstillfället. Om
fakturan inte betalas tas en påminnelseavgift, om f n 60 kronor, ut.
Samlingsfaktura skickas ut i början av varje månad och förfaller i
slutet av månaden.
Fakturerings- och påminnelseavgiften berättigar inte till registrering i
högkostnadskort.
Faktureringsavgiften får inte tas ut vid debitering av uteblivna besök, se sid. 16.
REGION SKÅNE 2014
5
PATIENTAVGIFT PÅ GRUND AV SJUKDOM ELLER SKADA
Patient som får vänta mer än 30 minuter
Patient som får vänta mer än 30 minuter ska medges avgiftsbefrielse.
Beslutet gäller planerade tidsbeställda besök i öppen vård. Följande typer av
besök är undantagna:
- akutbesök, även om patienten fått en angiven tid
- besök för hälsokontroll, vaccinering för utlandsvistelse, d v s besök som inte
faller under läkarvård eller sjukvårdande behandling
De 30 minuterna ska räknas från den tidpunkt som besöket är bokat och fram till
dess att personal vidtar någon åtgärd som hör samman med besöket. Det innebär
att besöket är inlett om provtagning eller annan undersökning påbörjats som
ingår i det egentliga besöket.
För att avgiftsbefrielse ska medges förutsätts att patienten håller sin del av överenskommelsen, d v s kommer på utsatt tid samt att återbetalningen sker i direkt
anslutning till besöket.
Vid återbetalning skall registreringen i högkostnadsskyddet strykas.
Inställd operation
Ersättning kan utgå när poliklinisk operation ställts in eller när
slutenvårdstillfället blivit uppskjutet/avbokat samma dag som operationen eller
inskrivningen skulle ägt rum.
Som princip vid ersättningsanspråk från patient gäller följande:
 Eventuellt betald patientavgift i öppen vård återbetalas
 Vid återbetalning ska registreringen i högkostnadskortet strykas
 Vid utskrivning från sluten vård ska någon fakturering av
sjukhusvårdsavgift inte ske
 Reseersättning enligt gällande sjukresereglemente, dock utan avdrag för
egenavgiften.
 Övriga uppkomna kostnader kan ersättas, dock högst till ett belopp om
sammanlagt 2000 kronor
 Krav på dylik ersättning skall göras skriftligen, med styrkt redovisning av
uppkomna kostnader
 Ersättningen betalas ut av den vårdenhet som skulle meddelat vården eller
behandlingen.
Vid återbetalning skall registreringen i högkostnadsskyddet strykas.
REGION SKÅNE 2014
6
PATIENTAVGIFT PÅ GRUND AV SJUKDOM ELLER SKADA
Läkarbesök
Läkarbesök är de tillfällen då patient träffar läkare för diagnostik, vård
eller behandling
Avgift
Läkarbesök
- på vald vårdenhet**/familjeläkare
- på annan vårdenhet ***/familjeläkare/specialist i allmänmedicin
- hos andra specialister än i allmänmedicin
- på sjukhusens akutmottagningar****
Allmänt
Patientavgift inom Primärvården (läkarbesök/sjukvårdande
behandling) för bosatta utanför södra sjukvårdsregionen är 200 kr
Söker en patient på eget initiativ öppen vård ersätter hemlandstinget
vårdlandstinget enbart om hemlandstingets remisskrav iakttagits.
När en utomlänspatient behöver mer kostnadskrävande åtgärder
krävs att en remiss (remiss/betalningsförbindelse) upprättas och
godkänns av patientens hemlandsting.
Besöket ger rätt till:
-intyg för att få sjukpenning
-reseersättning
-betalda besök ger rätt till registrering för högkostnadsskydd
**) Patientavgift för besök på vårdenhet/familjeläkare gäller oaktat yrkesgrupp/specialitet. Obs
undantag när avgiftsbefriade besök gäller.
***) Patientavgift för besök på annan vårdenhet gäller där patient inte kan lista sig. Gäller oaktat
yrkesgrupp/specialitet. Obs undantag när avgiftsbefriade besök gäller.
****) Gäller inrättade akutmottagningar oavsett specialitet
REGION SKÅNE 2014
7
160:200:300:450:-
PATIENTAVGIFT PÅ GRUND AV SJUKDOM ELLER SKADA
Avgiftsbefriade besök:
- Akuta återbesök inom samma dygn (24 timmar) på
samma klinik/motsv (samma sjukdom)
0:-
- Anhållna, häktade, intagna vid statens kriminalvårdsanstalter
0:-
- Barn- och ungdomshabilitering
0:-
- Barnhälsovård (BVC)
0:-
- Barn under 18 år
0:-
- Barn och ungdomar omhändertagna för vård enligt LVU
0:-
- Dialysbehandling
0:-
- Helhetsbedömning/rehabiliteringsplan (besök tills med FK)
0:-
- Infektioner: behandling av infektioner som uppstått i
samband med sjukhusvistelse (”sjukhussjukan”)
0:-
- Medicinadministrering/inställning – gäller endast psyk. Vård
0:-
- Missbruk, behandling i anledning av alkohol- och drog-,
avser endast akuta besök
0:-
- Mödrahälsovård (MVC)
0:-
- Preoperativa endagsundersökningar (före inskrivning i
sluten vård)
0:-
- Psykiatrisk barn- och ungdomsvård (BUP)
0:-
- Psykiatrisk vård enligt LRV + LPT
0:-
- Regelbunden medicinering under överinseende
0:-
- Smittsamma sjukdomar – smittskyddslagen
0:-
- Besök på ungdomsmottagning
0:-
- Vuxenhabilitering
0:-
Besöket ger rätt till:
-intyg för att få sjukpenning
-reseersättning
REGION SKÅNE 2014
8
PATIENTAVGIFT PÅ GRUND AV SJUKDOM ELLER SKADA
Läkarbesök med anledning av remiss
Remissen skall vara utfärdad av läkare eller tandläkare
Gäller endast remissbesöket, dvs. första besöket.
Avgift
- från läkare med ersättning från sjukvårdshuvudmannen,
dvs. Region Skåne
- från övriga läkare
200:gällande
patientav
gift
Avgiftsbefriade remissbesök
- barn under 18 år
0:-
- Akutremiss från offentligt finansierad specialist till specialist
för samma vårdtillfälle som kräver omedelbar medicinsk
bedömning inom 24 timmar
0:-
- från MVC, BVC
0:-
- från ungdomsmottagning
0:-
- avseende inneliggande patient som behandlas i öppen
vård på annan klinik - s.k. konsultbesök
0:-
- avseende strålbehandling efter remiss från läkare anställd hos
sjukvårdshuvudmannen, dvs Region Skåne
0:-
Besöket ger rätt till:
-intyg för att få sjukpenning
-reseersättning
-betalda besök ger rätt till registrering för högkostnadsskydd
REGION SKÅNE 2014
9
PATIENTAVGIFT PÅ GRUND AV SJUKDOM ELLER SKADA
Besök avseende medicinsk service
Röntgenundersökningar, ultraljudsundersökningar, endoskopiska
undersökningar (coloskopi, sigmoideoskopi, gastroskopi, bronchoskopi och
cystoskopi), klinisk fysiologiska m.fl. undersökningar som utföres av annan
än patientens behandlande läkare samt laboratorieanalyser.
Avgift
- från läkare med ersättning från sjukvårdshuvudman
0:-
- från skolläkare
0:-
- från läkare utan överenskommelse med sjukvårdshuvudmannen,
från FHV-läkare utan överenskommelse med
sjukvårdshuvudmannen *)
Enligt prislista
Provtagning pga. sjukdom för analys
- Provtagning
0:-
- Provtagning begärd av läkare utan ersättning från
sjukvårdshuvudmannen*)
- för analys tillkommer avgift*)
enligt prislista
Besöket ger rätt till:
-reseersättning
*) Berättigar inte till reseersättning eller registrering för
högkostnadsskydd.
Frikort gäller ej.
REGION SKÅNE 2014
100:-
10
PATIENTAVGIFT PÅ GRUND AV SJUKDOM ELLER SKADA
Besök hos annan personal (Sjukvårdande
behandling)
p g a sjukdom, självständigt utförd av annan än läkare
Avgift
Sjukvårdande behandling på vårdcentral
- besök på vald vårdcentral **
- besök på annan vårdcentral ***
- besök hos sjuk-, under-, distriktssköterska och skötare
160 :200 :0 :-
Sjukvårdande behandling på sjukhus eller specialistmottagning;
-besök hos annan personal än läkare
200:-
Avgiftsbefriade besök
- barn under 18 år
0:-
- gäller vid sjukvårdande behandling i samma utsträckning
som vid läkarvård, se sidan 8.
0:-
- som ges i direkt anslutning till och har samband
med besök hos läkare
0:-
Besöket ger rätt till:
-reseersättning
-betalda besök ger rätt till registrering för högkostnadsskydd
**) Patientavgift för besök på vårdenhet/familjeläkare gäller oaktat yrkesgrupp/specialitet. Obs undantag när
avgiftsbefriade besök gäller.
***) Patientavgift för besök på annan vårdenhet gäller där patient inte kan lista sig. Gäller oaktat
yrkesgrupp/specialitet. Obs undantag när avgiftsbefriade besök gäller.
REGION SKÅNE 2014
11
PATIENTAVGIFT PÅ GRUND AV SJUKDOM ELLER SKADA
Hembesök
Läkarvård
- besök av personal från vald vårdenhet */familjeläkare
- besök från på annan vårdenhet */familjeläkare
- besök av specialist i allmänmedicin
- av psykiater inom närsjukvård
- hos övriga specialister
Vid undersökning eller behandling av flera personer
i samma hushåll ska övriga debiteras
Hembesöksbil
Avgift
260:300:300:300:400:160/200/300:-
Hembesöksbil under jourtid*
400 kr
300 kr
Sjukvårdande behandling, hembesök
- sjukvårdande behandling av personal från vald vårdenhet
- sjukvårdande behandling av personal från annan vårdenhet
- sjukvårdande behandling av personal från
specialiserad mottagning
Vid behandling av flera personer i samma hushåll
ska övriga debiteras dvs endast patientavgift
260:300:300:-
160/200/300:-
Avgiftsbefriade hembesök
Gäller vid sjukvårdande behandling i samma utsträckning
som vid läkarvård, se sidan 8.
- barn under18 år
0:-
- sjukvårdande behandling av sjuk-, under-, distriktssköterska
och skötare
0:-
- vid vård i livets slutskede
0:-
- patient i sjukhusansluten hemsjukvård (SAH, LAH, KVH)
0:-
*) Patientavgift för besök på vårdenhet/familjeläkare gäller oaktat yrkesgrupp/specialitet. Obs undantag när
avgiftsbefriade besök gäller.
**) Jourtid - vard 17-08, lör, sönd, helgafton, övriga helgdagar
Besöket ger rätt till:
-intyg för att få sjukpenning
-betalda besök ger rätt till registrering för högkostnadsskydd
REGION SKÅNE 2014
12
PATIENTAVGIFT PÅ GRUND AV SJUKDOM ELLER SKADA
Recept (enbart, vid sjukdom)
Avgift
- recept* som hämtas på mottagning (utan att patienten har kontakt
med läkaren)
- recept* som skickas hem till patienten
- e-recept
Undantag
- barn under 18 år
50:50:0:-
0:-
Avgiften ger rätt till registrering för högkostnadsskydd.
Telefon- eller brevkontakt
0:-
Forskning
0:-
Läkemedelsprövning enligt avtal
0:-
Berättigar ej till reseersättning
REGION SKÅNE 2014
13
PATIENTAVGIFT PÅ GRUND AV SJUKDOM ELLER SKADA
Dagsjukvård
Dagmedicin och övrig dagsjukvård
Avgift
Dagmedicin och övrig dagsjukvård på vald vårdenhet
160:-
Dagmedicin och övrig dagsjukvård på annan vårdenhet/sjukhus
200:-
Dagmedicin = dagsjukvård där den medicinska åtgärden
omfattar diagnostik eller terapi som normalt kräver en period
av observation. Exempel på dagmedicin kan vara diabetesvård.
Övrig dagsjukvård = dagpsykiatri och dagrehab.
För patienten skall det finnas en upprättad vårdplan. Inga tidsmässiga
preciseringar skall tillämpas. Oavsett vilken eller vilka vårdgivare som
medverkar i behandlingen sker endast en registrering per dygn.
Anm.
Dagkirurgi = läkarbesök pga. sjukdom, se sidan 7
Patientavgift för besök på vårdenhet/familjeläkare gäller oaktat yrkesgrupp/specialitet. Obs
undantag när avgiftsbefriade besök gäller.
Besöket ger rätt till:
- reseersättning
-betalda besök ger rätt till högkostnadsskydd
REGION SKÅNE 2014
14
PATIENTAVGIFT PÅ GRUND AV SJUKDOM ELLER SKADA
Födelsekontrollerande verksamhet *
Avgift
- abort-, preventivmedels- och steriliseringsrådgivning med eller utan
gynekologisk undersökning inkl förskrivning av p-medel som
vidtages av läkare
0:-
- annan än läkare
0:-
- recept
0:-
Anm.
Sterilisering och abort, polikliniskt = läkarbesök pga. sjukdom
Gynekologisk cellprovskontroll – på patientens begäran
Besöket ger rätt till reseersättning
Screeningundersökningar
Mammografiundersökning
120:-
Gynekologisk cellprovskontroll
Gynekologisk cellprovskontroll under 30 år
120:0:-
Bukaortascreening
120:-
*Besöket ger inte rätt till reseersättning
REGION SKÅNE 2014
15
PATIENTAVGIFT PÅ GRUND AV SJUKDOM ELLER SKADA
Uteblivna tidsbeställda besök
OBS! Mottagningstiden ska avbokas 24 timmar före utsatt tid för besöket, i
annat fall debiteras det uteblivna besöket enligt ovan. Patient som inte
avbeställer inom angiven tid måste ange giltigt skäl för att slippa betala
patientavgiften, Bedömning av giltigt skäl vid förhinder ska göras av respektive
mottagningspersonal.
Patient som insjuknar akut under helgen och har ett mottagningsbesök på
måndagen ska – såvida det inte på kallelsen finns ett angivet tel.nr. dit man
under helgen kan vända sig för avbokning – inte debiteras det uteblivna besöket.
Patienten ska ha upplysts om att uteblivet tidsbeställt besök debiteras.
Faktureringsavgift uttas inte.
Registrering får inte göras i högkostnadskort. Frikort gäller inte.
Besöksavgiften x2 gäller även frikortsbesök1
Avgift för
uteblivande
av besök
Avgift hos alla yrkeskategorier med undantag av avgiftsbefriade
320 :besök, vald vårdcentral á 160 kr x 2
Avgift hos alla yrkeskategorier med undantag av avgiftsbefriade
400 :besök, annan vårdcentral á 200 kr x2
Läkarbesök hos specialist alla utom allmänmedicin samt
600 :Dagkirurgi á 300 kr x2
Besök på akutmottagning á 400 kr
800 :320 :Sjukvårdande behandling och Dagsjukvård2
400 :Sjukvårdande behandling och Dagsjukvård2
Screeningundersökningar á120 kr x 2
Mammografi, gynekologisk hälsokontroll och
240 :bukaortascreening
Hembesök besöksavgift x2
besök av personal från vald vårdcentral á 260 kr x 2
besök av personal från annan vårdcentral á 300 kr x 2
besök av specialist i allmänmedicin á 300 kr x 2
besök av psykiater inom närsjukvård á 300 kr x 2
1 Avgift för uteblivna besök gäller frikortsbesök och vissa avgiftsbefriade besök
2 Medicinsk
service som inte sker samma dag, före eller efter tidsbeställt besök
REGION SKÅNE 2014
16
520 :600 :600 :600 :-
PATIENTAVGIFT PÅ GRUND AV SJUKDOM ELLER SKADA
Besök av övriga specialistläkare á 400 kr x 2
besök av annan personal än läkare á 300 kr x2
Hembesöksbil á 300 kr
Hembesöksbil under jourtid á 400 kr
Besök hos tandvården, besöksavgiften x 2
Besök hos tandhygienist eller tandsköterska á 100 kr
Besök hos allmäntandläkare med och utan remiss á 200 kr
Besök hos specialistläkare á 300 kr
Hembesök av personal fån tandvården, tillägg á 100 kr
Avgiftsbefriade besök
Medicinsk service3
Avgift hos sjuk-, under- distriktssköterska och skötare på
vårdcentral
Födelsekontrollerande verksamhet, abort, preventivmedels- och
steriliseringsrådgivning med eller utan gynekologisk
undersökning inkl förskrivning av p-medel
Smittsamma sjukdomar-smittskyddslagen
Vaccination (resevaccination )
Preoperativa endags-undersökningar
(före inskrivning i sluten vård)
Övriga avgiftsbefriade besök än ovan uppräknade
Ex ungdomsmottagning, barn under 18 år, Mödrahälsovård och
Barnhälsovård
3 Dagsjukvård som inte är dagkirurgi
REGION SKÅNE 2014
17
800 :600 :600 :800 :200 :400 :600 :200 :300 :200:200 :-
200 :200 :200 :0 :-
PATIENTAVGIFT PÅ GRUND AV SJUKDOM ELLER SKADA
Tandvård som ingår i den öppna hälso- och
sjukvårdens avgiftssystem
Nödvändig tandvård, tandvård som led i sjukdomsbehandling
samt oralkirurgisk behandling som kräver sjukhusets resurser.
Patientavgifter
Bedömning av munhälsotillstånd (undersökning av behovet
av daglig munvård och behov av nödvändig tandvård)
0:-
Besök hos allmäntandläkare
200:-
Besök hos specialist
300:-
Besök hos specialist, med remiss från allmäntandläkare, 1:a besöket 200:Besök avseende medicinsk service (röntgen och lab.)
0:-
Besök hos tandhygienist eller tandsköterska
100:-
Hembesök av tandläkare, tillägg
100:-
Hembesök av tandhygienist eller tandsköterska tillägg
100:-
Avgiftsbefriade besök:
Barn under 18 år
0:-
Uteblivna tidsbeställda besök, se sidan 16.
För patienter från andra länder gäller att dessa kan ha rätt till förmåner om de
omfattas av regler för EU/EES eller av sjukvårdskonvention. I dessa fall är det
försäkringskassan som är betalningsansvarig för den del av vårdkostnaden som
överstiger patientavgiften.
Asylsökande omfattas inte av de avgiftsregler för tandvård som beskrivs här.
Besöket ger rätt till:
-reseersättning
-betalda besök ger rätt till registrering för högkostnadsskydd
REGION SKÅNE 2014
18
PATIENTAVGIFT PÅ GRUND AV SJUKDOM ELLER SKADA
Vissa läkemedel ingår i patientavgiften
Parenterala cancerläkemedel, parenterala osteoporosläkemedel, parenteralt järn,
läkemedel vid dialys- och botulinumtoxinbehandling samt subkutana
allergenextrakt vid hyposensibilisering ingår i patientavgiften för läkarbesöket i
öppen vård. Om anspråk på kostnadsersättning från Region Skåne görs ska
läkemedlen rekvireras på ett sådant sätt att avtalspriser kan utnyttjas.
Förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra kroppen ovanstående läkemedel
och som lämnas ut kostnadsfritt till patienten.
REGION SKÅNE 2014
19