Tekniska nämndens delegation 1, protokoll 2015-06

Malmö stad
1 (4)
Tekniska nämndens delegation 1
Protokoll
Sammanträdestid
Måndag 15 juni 2015 kl. 08.30-09.30
Plats
Lokal Tvåan (vån 2 fastighetskontoret)
Paragrafer
47-58
Ledamöter
Ersättare
Övriga deltagare
Milan Obradovic’ (S) ordförande
Anders Törnblad (MP) vice ordförande
Håkan Fäldt (M) andre vice ordförande
Helena Grahn (M)
Kjell-Arne Svärd (V)
Kerstin Gustafsson, gatudirektör
Klas Johansson, fastighetsdirektör
Kristina Andersson, sekreterare
Ola Melin, avdelningschef (GK)
Eva Delshammar, landskapsarkitekt (GK)
§ 47. Val av justerare
Beslut
Tekniska nämndens delegation 1 väljer andre vice ordförande Håkan Fäldt (M) samt
ordförande Milan Obradovic’ (S) till att justera dagens protokoll. Justeringsdag den
18 juni 2015.
§ 48. Informationsärenden
a) Muren & handeln runt triangeltorget, Södra Förstadsgatan samt möjligheten att
använda trafikinformationsskyltarnas baksida – Ola Melin
b) Iduns park, Hyllie – Eva Delshammar
c) Kompletterande program för resa med Fastighetsägarna Syd den 19-21 augusti
(dnr TN-2015-1015 skriftlig information)
d) Toaletten på Gustav Adolfs torg – Kerstin Gustafsson
Beslut
Att lägga informationen till handlingarna
2 (4)
§ 49. Pilbladet 1, del av, ansökan om servitut
(TN-2015-672)
Sammanfattning
Godkännande av servitut avseende ny nätstation och elkablar vilka belastar kommunägda
fastigheten Pilbladet 1 i Malmö.
Beslut
Att godkänna belastande servitut inom fastigheten Pilbladet 1 i Malmö.
§ 50. Sallerup 180:19, ansökan om servitut
(TN-2015-768)
Sammanfattning
Godkännande av servitut avseende ny nätstation och elkablar vilka belastar kommunägda
fastigheten Sallerup 180:19 i Malmö.
Beslut
Att godkänna belastande servitut inom fastigheten Sallerup 180:19 i Malmö.
§ 51. Belastande markupplåtelse inom fastigheten Botildenborgstornet 1
(TN-2015-1350)
Sammanfattning
Godkännande av markupplåtelse avseende kanalisation för telekakabel vilken belastar
kommunägda fastigheten Botildenborgstornet 1 i Malmö.
Beslut
Att godkänna belastande markupplåtelse inom fastigheten Botildenborgstornet 1 i Malmö.
§ 52. Malmöinitiativet – utomhusgym i Tygelsjö
(TN-2014-1781)
Sammanfattning
Ett önskemål om ett utegym i Tygelsjö har inkommit till tekniska nämnden via
Malmöinitiativet. Förslagsställaren önskar ett utegym som en samlingsplats för motionärer
och för att främja idrott och rörelse.
Beslut
Att avslå initiativet.
3 (4)
§ 53. Medborgarförslag – utomhusgym i Sibbarp
(TN-2015-996)
Sammanfattning
Ett önskemål om ett utegym i Sibbarp har inkommit till tekniska nämnden. Förslagsställaren
önskar att det intill skateboardparken byggs ett utegym för att öka möjligheterna till
friskvård.
Beslut
Att avslå medborgarförslaget.
§ 54. Studieresa till New York den 3-9 oktober 2015
(TN-2015-1361)
Sammanfattning
Studieresa till New York med Sveriges kommuner och landstings styrgrupp för FoU-fonden
inom infrastruktur och trafik.
Beslut
Att godkänna gatudirektör Kerstin Gustafssons deltagande i studieresan till New York
den 3-9 oktober 2015.
§ 55. Studieresa till Bilbao den 8-12 september 2015
(TN-2015-1025)
Sammanfattning
Studieresa till Bilbao med FMF (Föreningen Malmö Förvaltningschefer).
Beslut
Att godkänna gatudirektör Kerstin Gustafssons och fastighetsdirektör Klas Johanssons
deltagande i studieresan till Bilbao den 8-12 september 2015.
§ 56. Konferensen Storstadens Hjärta och Smärta den 30 september –
2 oktober 2015
(TN-2015-1581)
Sammanfattning
Konferensen syfte är att belysa ungdomars livsvillkor. Deltagarna på konferensen är en
blandning av politiker och kommunala tjänstemän.
Beslut
Att godkänna att två deltagare från tekniska nämnden deltar i konferensen.
4 (4)
§ 57. Konferensen Infrastruktur i landskapet – spridningsvägar och
barriärer den 15-16 september 2015
(TN-2015-1583)
Sammanfattning
Konferensen vill belysa hur infrastrukturprojekt påverkar landskapets olika värden, hur
kompensationsåtgärder kan genomföras och hur man kan få samverkan mellan olika
aktörer att fungera bättre vid planering av infrastrukturprojekt.
Beslut
Att godkänna att 3 deltagare från tekniska nämnden deltar i konferensen.
§ 58. Konferensen Trafik- och gatudagarna den 19-20 oktober 2015
(TN-2015-1584)
Sammanfattning
Konferensen är en mötesplats för tjänstemän, politiker och konsulter som arbetar med
kommunal trafikplanering, trafikreglering, trafiksäkerhet, hållbara transporter,
kollektivtrafik samt drift och underhåll.
Beslut
Att godkänna att 3 deltagare från tekniska nämnden deltar i konferensen.
ordförande
Milan Obradovic’ (S)
sekreterare
Kristina Andersson
justerande
Håkan Fäldt (M)