Husguide till PDF

Skanska, etableringskontor
Kortfakta
Adress: Nobels väg 8
Anläggninsnummer: A0095012
Byggår:
Arkitekt: Ture Ryberg, Rosenbergs Arkitekter
AB
Allmänt
Husansvar
Byggnad 95:12 ägs och förvaltas av Akademiska hus med Friskis & Svettis som hyresgäst.
Är det något du vill fråga om är du alltid välkommen att kontakta Akademiska Hus på telefon 08685 75 00. Förvaltare och husansvarig drifttekniker finns angivna på anslagstavla i entré, se även
kontakter till höger på webbsidan.
Akademiska Hus förvaltningskontor finns på Berzelius väg 8.
Vi hoppas att Ni med hjälp av denna husguide ska finna god information och trivas i era lokaler.
Felanmälan
Felanmälan avseende fastigheten så som värme, ventilation, vatten, kyla, el, ytterbelysning, hissar,
brandanläggningar m.m. görs i första hand på www.akademiskahus.se där du klickar på Felanmälan
.
Akuta fel kan dygnet runt anmälas på telefon +46 20 55 20 00.
Se även anslagstavla i huvudentrén.
Sida 1
Vid felanmälan ska rumsnumret anges, se utsida dörrkarm.
Förhållningsregler
För att skapa och upprätthålla en bra arbetsmiljö med hög säkerhet krävs att vissa regler tillämpas
och respekteras. Det är t.ex. inte tillåtet att:
- röka inomhus
- ha med sig husdjur
- parkera cyklar inomhus
- blockera dörrar till driftutrymmen och installationsschakt
- bygga om eller förändra byggnadens installationer utan godkännande av Akademiska Hus.
- transportera, flytta eller placera tyngre utrustning utan godkännande av Akademiska Hus.
Brukarna ansvarar själva för mottagande av gods och borttransportering av emballage.
Tänk på!
- att hålla utrymningsvägarna fria.
- att kontrollera att fönster och dörrar är stängda vid arbetsdagens slut.
Parkering
Personal och besökare hänvisas till avgiftsbelagda parkeringsplatser inom Campus Solna.
Cykelparkering finns i anslutning till byggnaden.
Avfallshantering
Avfall lagras i soprum på plan 1. Tömning sker en gång i veckan.
Källsortering enligt anvisning i soprum skall tillämpas.
Information till funktionsnedsatta
Sida 2
Entré
Huvudentrén vid Nobels Väg 8 är försedd med automatisk dörröppnare.
Hiss
Alla verksamhetsplan kan nås med rullstol.
RWC
Toalett anpassad för funktionsnedsatta finns på våningsplan 1, 2, 3 och 4.
Entréer och tillträde
Adress och Telefon
Huvudentré/besöksadress: Nobels väg 8
Friskis & Svettis
Postadress: Box 122 50, 102 26 Stockholm
Telefon: +46 8 429 70 00
KI Friskvård
Postadress: Theorells väg 6, 171 77 Stockholm
Telefon: +46 8 524 800 00
Passerkontroll
Huvudentrén på Nobels väg 8 är olåst under Friskis & svettis öppettider.
Övriga tider och entréer kräver passerkort eller nyckel som administreras av hyresgästen.
Gröna nödhandtag får endast användas vid nödutrymning eftersom larm aktiveras vid passage.
Sida 3
Inbrottslarm
Inbrottslarm är vidarekopplat till vaktbolag.
Belysningen är även kopplad till inbrottslarm. När detta kopplas på släcks belysningen automatiskt
i anläggningen. Vid frånkoppling av larm kommer endast belysning kopplad till konventionell
strömställare att tändas om dessa står i till-läge.
Bevakning
Bevakning och rondering utförs av vaktbolag.
Byggnaden
Allmänt
Byggnaden omfattar sport- och friskvårdsverksamhet för KI Friskvård och Friskis & Svettis Den
består av en huskropp i fem våningar varav plan 5 består av driftutrymmen.
Plan 1 disponeras främst av KI friskvård och plan 2-4 av Friskis & Svettis.
På plan 2 finns omklädningsrum med klädförvaringsskåp, dusch, bastu samt ett duschrum för
funktionsnedsatta. Det finns även ett omklädningsrum med dusch för Friskis & Svettis personal.
Varje våningsplan inrymmer WC och RWC.
Bastu
Sida 4
Bastu i omklädningsrummen på plan 2 styrs från omkopplare i receptionen. Denna styr temperatur
och avstängning. Tillslag måste, av säkerhetsskäl göras lokalt.
Hiss
Byggnaden har en hiss mellan entréplan och plan 5 som tar en last om 1000 kg motsvarande 12
personer. Dörrmått B930 x H2100 mm. Hissen är endast avsedd för persontransporter och får inte
användas för att frakta gods.
För att kunna använda hissen krävs passerkort som kan kvitteras ut i Friskis & Svettis reception
Hissen får inte användas vid brand.
Om hissen stannar mellan våningarna ska knappen för nödsignal hållas intryckt i minst 15
sekunder.
Utanför hissen ljuder en larmsignal och nödlarm går till Akademiska Hus hissjour dygnet runt.
Utryckning sker för att undsätta nödställd person.
Brandskydd och säkerhet
Utrymningslarm vid brand
Byggnaden har värmedetektorer och rökdetektorer som vid brandrök respektive hög värme
automatiskt utlöser ett utrymningslarm. Signal till utrymning ges via ringklocka och rött blixtljus på
det plan där rök/värme indikerats.
Vid konstaterad brand ring 112, då utrymningslarmet inte är vidarekopplat till Räddningstjänsten.
Du kan själv utlösa larmet manuellt med hjälp av tryckknappar i utrymningsvägar. Begränsa
brandhärden genom att stänga fönster och dörrar.
Hissen får inte användas vid brand .
Naturligtvis är ingen brand den andra lik och det beror på omständigheterna hur du ska handla i
varje enskilt fall. Lär dig ändå grundregeln:
RÄDDA - VARNA - LARMA – SLÄCK
Sida 5
• rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker
• varna andra som kan vara i fara
• larma räddningstjänsten genom att ringa 112
• släck branden om det är möjligt
Utrymning
Från varje lokal kan man nå två av varandra oberoende utrymningsvägar och dessa får inte
blockeras. Utrymningsvägarna är markerade med gröna utrymningsskylltar.
I de rum där det finns vägguttag för musikanläggning kommer musiken att stängas av vid utlöst
utrymningslarm. Det är inte tillåtet att ansluta musikanläggning till annat uttag än de avsedda.
Utrymningsplaner
är
uppsatta
på
varje
våningsplan
och
visar
utrymningsvägar,
återsamlingsplatser och plats för brandsläckningsutrustning.
Utrymningsplats för Friskis och Svettis är p-platsen på Nobelsväg 5 och utrymningsplats för KI
Friskvård är på gräsmattan vid Gammelgården.
Brandceller
Byggnaden är indelad i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids. Varje
brandcell avgränsas av brandklassade bjälklag, väggar och dörrar. I huvudsak är våningsplan,
driftutrymmen, trapphus, hisschakt och avfallsrum egna brandceller.
Dörrar i brandcellsgränser har magnetuppställning som vid utlöst utrymningslarm stänger
dörrarna automatiskt. Du kan själv stänga dörren manuellt med tryckknapp märkt ”branddörr”.
Dörrar i brandcellsgränser får absolut inte spärras genom kilar eller dylikt.
Belysning och el
Sida 6
Belysning
Belysning i trapphus tänds via tryckknappar.
Väggbelysning vid entréer samt skyltbelysning styrs med ljusrelä.
Belysning i de större utrymmena på plan 2-4 styrs via en manöverpanel i receptionen.
Belysning i lugnt rum, energirum, spinning och gymnastiksal kan ljusregleras via återfjädrande
tryckknapp. Tänd och släck med ett kort knapptryck, ljusreglerra med en lång knapptryckning.
Övriga utrymmen på plan 1-5 styrs av tryckknappar i respektive rum.
För att släcka enstaka takarmaturer används dragströmställaren på armaturen, en för upprespektive nedljus. Tänk på att släckt takarmatur måste tändas manuellt igen när belysningen åter
önskas.
Tänk på att släckt takarmatur måste tändas manuellt igen när belysning åter önskas. En
förutsättning är då att tryckknapp innanför dörr är aktiverad, se ovan.
Belysningen är även kopplad till inbrottslarm. När larmet kopplas på släcks belysningen
automatiskt i byggnaden.
Tänk på att alltid släcka belysningen efter dig.
Belysning i RWC tänds och släcks automatiskt via närvarodetektor.
Kraftförsörjning
Vid hiss finns elcentraler i elnischer som distribuerar el, tele och data till våningsplanet. Separata
Sida 7
rum för verksamheternas installationer finns på plan 1 och 3.
Trygghetslarm
Toaletter anpassade till funktionsnedsatta är utrustade med trygghetslarm. Larm hanteras och
återställs av brukaren.
Larm indikeras lokalt genom ljud och röd blinkande lampa utanför toaletten. Det är viktigt att du
som ser och hör detta larm tar kontakt med vederbörande som behöver hjälp, då larmet inte
vidarekopplas.
Rumsklimat
Allmänt
För att få bra luftkvalitet i lokalerna är ventilationen anpassad efter det antal personer och den
utrustning
som
planerats
för
rummen.
Under
mycket
varma
sommardagar
tillåts
innetemperaturen stiga något.
Huset är kopplat till fjärrkyla och fjärrvärme.
Lokalerna håller en inomhustemperatur på 20-24ºC under vintertid och 22-26ºC under
sommartid. För gymnastiksal, spinnig och gym gäller 17-21°C vintertid och 19-23°C sommartid.
I träningslokalerna styrs ventilationen automatisk via koldioxid- och temperaturgivare.
Det innebär att temperaturen anpassas automatisk efter antal personer i lokalen.
På kontor och i rum för konditionstest på plan 1 kan normaltemperaturen regleras något via en
rumsregulator innanför dörr. Vrids omställaren mot plus blir det varmare och vrids den mot minus
blir det kallare.
I mindre rum regleras temperaturen via termostater på radiatorer.
Tänk på:
Sida 8
• att en manuell förändring av temperaturen kan ta lång tid på grund av byggnadens värmetröghet
• att fönster inte ska öppnas eftersom det skapar obalans i ventilationen
Sida 9